เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา อยู่ระหว่างการปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรพส.

ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
 •  ตัวอย่าง ข้อมูลตำแหน่งวิชาการศึกษา-ชำนาญการพิเศษ (กพ.)    
 •  ตัวอย่าง ข้อมูลตำแหน่งวิชาการศึกษา-ชำนาญการ (กพ.)    
 •  ตัวอย่าง ข้อมูลตำแหน่งบริหารงานทั่วไป-ชำนาญการพิเศษ (กพ.)    
 •  ตัวอย่าง ข้อมูลตำแหน่งบริหารงานทั่วไป-ชำนาญการ (กพ.)    
 •  แบบประเมินค่างานของตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ    
 •  แบบประเมินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น    
 •  แบบกรอกประวัติ ผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น    
 •  หนังสือขออนุญาตลาพักผ่อน    
 •  หนังสือขออนุญาตลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว    
 •  แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาความรู้    
 •  บันทึกข้อความขออนุมัติไปพัฒนาความรู้ (ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน)    
ทั้งหมด 23 ไฟล์