เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา อยู่ระหว่างการปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรพส.

ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
 •  แบบฟอร์มหนังสือบันทึกข้อความนำส่งผลงาน ชำนาญการ (สายตรง)    
 •  เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (ใช้บังคับ 26 ก.พ.64 เป็นต้นไป)    
 •  เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ใช้บังคับ 26 ก.พ.64 เป็นต้นไป)    
 •  เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ใช้บังคับ 26 ก.พ.64 เป็นต้นไป)    
 •  ฟอร์มหนังสือบันทึกข้อความนำส่งผลงานชำนาญการ กรณีหัวหน้าหน่วยงาน    
 •  เอกสารหมายเลข 3 ชำนาญการ(กรณีหัวหน้าหน่วยงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ใช้บังคับ 26 กพ 64 เป็นต้นไป)    
 •  เอกสารหมายเลข 3 ชำนาญการ(กรณีหัวหน้าหน่วยงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ใช้บังคับ 26 ก.พ.64 เป็นต้นไป)    
 •  เอกสารหมายเลข 3 ชำนาญการ(กรณีหัวหน้าหน่วยงาน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ใช้บังคับ 26 ก.พ.64 เป็นต้นไป)    
 •  หนังสือขออนุญาตออกนอกสถานที่ในเวลาราชการ    
 •  หนังสือขออนุญาตยกเลิกวันลา    
 •  ตัวอย่าง ข้อมูลตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์-ชำนาญการพิเศษ (กพ.)    
 •  ตัวอย่าง ข้อมูลตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร๋-ชำนาญการ (กพ.)    
ทั้งหมด 23 ไฟล์