เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา อยู่ระหว่างการปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก

คลังข้อมูลและสารสนเทศ มรพส.

ข้อมูลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ค้นหาข้อมูลตามปี

       พ.ศ.         

ข้อมูลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ ตามปีงบประมาณ พ.ศ. จำนวน 13 เรื่อง

ลำดับที่ ผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ นักวิจัย สังกัดคณะ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ หลักฐานการรับรองการใช้
ประเภทของการใช้ ลักษณะของการใช้ประโยชน์/หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์ กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ ช่วงเวลาที่ใช้
1                 หลักฐานการใช้ประโยชน์
2                 หลักฐานการใช้ประโยชน์
3                 หลักฐานการใช้ประโยชน์
4                 หลักฐานการใช้ประโยชน์
5                 หลักฐานการใช้ประโยชน์
6                 หลักฐานการใช้ประโยชน์
7                 หลักฐานการใช้ประโยชน์
8                 หลักฐานการใช้ประโยชน์
9                 หลักฐานการใช้ประโยชน์
10                 หลักฐานการใช้ประโยชน์
11                 หลักฐานการใช้ประโยชน์
12                 หลักฐานการใช้ประโยชน์
13                 หลักฐานการใช้ประโยชน์
จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ของ ตามปีงบประมาณ พ.ศ. จำนวน  0  เรื่อง