ข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ค้นหาข้อมูลตามปี

       พ.ศ.         

ข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 210 ทุน

ที่ ชื่อโครงการ ผู้รับทุน ระยะเวลาดำเนินงาน สังกัดคณะ ภายใน ภายนอก รวม สถานะงานวิจัย หมายเหตุ
เริ่มสัญญา สิ้นสุด แหล่งทุน จำนวนเงิน แหล่งทุน จำนวนเงิน
1 สมการทางคริตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติพร ตังควิเวชกุล 02 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนแผ่นดิน
(แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ)
 190,000    0 190,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางทางสังคมเพื่อสร้างสังคมน่าอยู่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์ 02 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น ทุนแผ่นดิน
(แผนงานการวิจัยและพัฒนานโยบายหรือนวัตกรรมด้านสังคมในประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ และการจัดการความรู้)
 0    0 0 เบิกเงิน งวดที่ 1
3 “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”: การบูรณาการสหวิชาชีพชุมชนกับการประกอบสร้างรูปแบบสวัสดิการสังคมท้องถิ่นสำหรับกลุ่มเปราะบางทางสังคม กรณีศึกษา เทศบาลตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลก

ภายใต้ชุดโครงการ
   การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางทางสังคมเพื่อสร้างสังคมน่าอยู่
อาจารย์สุเทพ คำเมฆ 02 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น ทุนแผ่นดิน
(แผนงานการวิจัยและพัฒนานโยบายหรือนวัตกรรมด้านสังคมในประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ และการจัดการความรู้)
 600,000    0 600,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
4 เมืองน่าอยู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ภายใต้ชุดโครงการ
   การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางทางสังคมเพื่อสร้างสังคมน่าอยู่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์ 02 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น ทุนแผ่นดิน
(แผนงานการวิจัยและพัฒนานโยบายหรือนวัตกรรมด้านสังคมในประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ และการจัดการความรู้)
 1,000,000    0 1,000,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
5 การผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอกับนวัตกรรมสีย้อมแอคติโนแบคทีเรียผสมเส้นใยคอลลาเจนเพื่อเป็นเอกลักษณ์ผ้าทอของกลุ่มทอผ้าฝ้ายแกมไหมชำรัง ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เถื่อนกูล 02 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนแผ่นดิน
(แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ)
 990,000    0 990,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
6 การคัดแยกและการระบุชนิดของแอคติโนแบคทีเรียจากดินรังปลวก ดินรังต่อหมาร่าและดินรังมด เพื่อใช้ในการย้อมเส้นใยไหม

ภายใต้ชุดโครงการ
   การผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอกับนวัตกรรมสีย้อมแอคติโนแบคทีเรียผสมเส้นใยคอลลาเจนเพื่อเป็นเอกลักษณ์ผ้าทอของกลุ่มทอผ้าฝ้ายแกมไหมชำรัง ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
นางวันเพ็ญ ตรงต่อกิจ 02 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนแผ่นดิน
(แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ)
 0    0 0 เบิกเงิน งวดที่ 1
7 การสกัด การแยกสาร และการพิสูจน์โครงสร้างสารบางชนิดของสารสกัดของสีย้อมจากแอคติโนแบคทีเรียเพื่อใช้ในการย้อมเส้นใยไหม

ภายใต้ชุดโครงการ
   การผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอกับนวัตกรรมสีย้อมแอคติโนแบคทีเรียผสมเส้นใยคอลลาเจนเพื่อเป็นเอกลักษณ์ผ้าทอของกลุ่มทอผ้าฝ้ายแกมไหมชำรัง ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วงศ์กระจ่าง 02 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนแผ่นดิน
(แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ)
 0    0 0 เบิกเงิน งวดที่ 1
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีแอคติโนแบคทีเรียผสม เส้นใยคอลลาเจนของกลุ่มทอผ้าฝ้ายแกมไหมซำรัง ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

ภายใต้ชุดโครงการ
   การผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอกับนวัตกรรมสีย้อมแอคติโนแบคทีเรียผสมเส้นใยคอลลาเจนเพื่อเป็นเอกลักษณ์ผ้าทอของกลุ่มทอผ้าฝ้ายแกมไหมชำรัง ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เถื่อนกูล 02 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนแผ่นดิน
(แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ)
 0    0 0 เบิกเงิน งวดที่ 1
9 การออกแบบและสร้างเครื่องวัดมุมองศาสำหรับเตียงผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมองเพื่อป้องกันภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง อาจารย์กิตติศักดิ์ คงสีไพร 02 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุนแผ่นดิน
(แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ)
 239,800    0 239,800 เบิกเงิน งวดที่ 1
10 การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรดรัล จุลกัลป์ 02 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ทุนแผ่นดิน
(แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ)
 200,000    0 200,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
11 คอลัมน์พอลิเมอร์รอยพิมพ์ประทับโมเลกุลสำหรับการตรวจวัดสารกำจัดแมลงในกลุ่มแอนทรานิลิค ไดเอมีน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ ธงไชย 29 พฤษภาคม 2563 28 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  0  ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่)  300,000 300,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
12 การใช้ประโยชน์ข้าวหักดเพื่อเพิ่มมูลค่าในผลติภัณฑ์คุกกี้ข้าวพองรสแกงไทย รองศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ ศรีแก้ว 16 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  0  อวน.  150,000 150,000 เบิกเงิน งวดที่ 2
13 การพัฒนาคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการของมะพร้าวอัดเม็ด รองศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ ศรีแก้ว 16 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  0  อวน.  100,000 100,000 เบิกเงิน งวดที่ 2
14 การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเส้นบะหมี่แห้งและการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา เลิศลักษมี 16 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  0  อวน.  300,000 300,000 เบิกเงิน งวดที่ 2
15 การพัฒนาซีอิ๊วหมักเสริมโปรตีนถั่วเขียว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา เลิศลักษมี 16 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  0  อวน.  250,000 250,000 เบิกเงิน งวดที่ 2
16 การพัฒนาสารสกัดสมุนไพรเพื่อเป็นสารสำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ อาจารย์จิรศิต อินทร 16 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  0  อวน.  250,000 250,000 เบิกเงิน งวดที่ 2
17 การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเครื่องดื่มที่ผลิตจากใบดาวอินคาและการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน อาจารย์จิรศิต อินทร 16 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  0  อวน.  300,000 300,000 เบิกเงิน งวดที่ 2
18 การพัฒนาเครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตก้อนเชื้อเห็ด สำหรับกลุ่มเพาะเห็ดบ้านท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์เกียรติชัย บรรลุผลสกุล 16 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  0  อวน.  150,000 150,000 เบิกเงิน งวดที่ 2
19 การพัฒนาสีย้อมผ้าฝ้ายจากพืชในท้องถิ่นและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอบ้านนาเมือง ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก รองศาสตราจารย์บุษบา หินเธาว์ 16 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ  0  อวน.  150,000 150,000 เบิกเงิน งวดที่ 2
20 การใช้ประโยชน์จากเมล็ดลำใยเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ครีมนาโนอิมัลชั่น ต้านโรคเต้านมอักเสบในโคนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์ 16 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  0  อวน.  531,000 531,000 เบิกเงิน งวดที่ 2
21 การเตรียมความพร้อมการขอรับรองระบบ ISO/IEC17025 ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ประมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา 16 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  0  อวน.  800,000 800,000 เบิกเงิน งวดที่ 2
22 การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นางสาวสุพัตรา เอี่ยมนาค 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุน  60,000    0 60,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
23 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของตำรายารักษาเบาหวาน นางสาวอรวรรณ บวบดี 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่)
 60,000    0 60,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
24 การใช้ประโยชน์โปรตีนสกัดจากข้าวและข้าวเปลือกงอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ 01 พฤษภาคม 2563 03 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ)
 100,000    0 100,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
25 การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยในการป้องกันผมร่วงเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์สปาบำรุงเส้นผม อาจารย์ศนิพร จันทร์บุรี 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ)
 100,000    0 100,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
26 การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพรชนิดครีมและน้ำยาบ้วนปากสำหรับดูแลช่องปาก อาจารย์ธนพล กิจพจน์ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ)
 100,000    0 100,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
27 Using fresh moringa leaves as feed and evaluation its effects on immunity stimulation for herbivorous fish อาจารย์ ดร.Tuan  Nguyen Ngoc 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ)
 100,000    0 100,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
28 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยจากวัตถุดิบเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตเครื่องสำอางจากฟักข้าว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตรอินทรีย์บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ ดร.ไพรวัลย์ ประมัย 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ)
 100,000    0 100,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
29 การพัฒนานวัตกรรมทางด้านเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของน้ำผึ้งที่เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์เงินนาโน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ ธงไชย 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ)
 100,000    0 100,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
30 นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากเศษผงใบยาสูบเพื่อการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน อาจารย์ปุณณดา ทะรังศรี 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 250,000    0 250,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
31 การพัฒนากระถางต้นไม้จากเศษผงใบยาสูบเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ภายใต้ชุดโครงการ
   นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากเศษผงใบยาสูบเพื่อการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน
อาจารย์ปุณณดา ทะรังศรี 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 0    0 0 เบิกเงิน งวดที่ 1
32 การพัฒนากระถางต้นไม้จากเศษผงใบยาสูบเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ภายใต้ชุดโครงการ
   นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากเศษผงใบยาสูบเพื่อการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน
อาจารย์ ดร.ชัชวินทร์ นวลศรี 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 0    0 0 เบิกเงิน งวดที่ 1
33 การใช้ปุ๋ยอัดเม็ดจากเศษฝุ่นผงใบยาสูบเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว

ภายใต้ชุดโครงการ
   นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากเศษผงใบยาสูบเพื่อการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน
อาจารย์กฤษณชัย คลอดเพ็ง 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 0    0 0 เบิกเงิน งวดที่ 1
34 โครงการยกระดับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก รองศาสตราจารย์ ดร.สุขสมาน สังโยคะ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 250,000    0 250,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
35 การพัฒนาศักยภาพชุมชนและเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนแบบสร้างสรรค์ของตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ภายใต้ชุดโครงการ
   โครงการยกระดับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 0    0 0 เบิกเงิน งวดที่ 1
36 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการจัดการชุมชนอย่างยั่งยืนของตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ภายใต้ชุดโครงการ
   โครงการยกระดับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
รองศาสตราจารย์ ดร.สุขสมาน สังโยคะ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 0    0 0 เบิกเงิน งวดที่ 1
37 ขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ภายใต้ชุดโครงการ
   โครงการยกระดับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
อาจารย์ ดร.อรชร ฉิมจารย์ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 0    0 0 เบิกเงิน งวดที่ 1
38 การเพิ่มศักยภาพและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทยในการเลี้ยงไก่ดำเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับเป็นอาหารสุขภาพ อาจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 250,000    0 250,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
39 การวิเคราะห์หาสารสำคัญและสารสีจากสมุนไพรไทยเพื่อใช้ในอาหารไก่ดำ

ภายใต้ชุดโครงการ
   การเพิ่มศักยภาพและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทยในการเลี้ยงไก่ดำเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับเป็นอาหารสุขภาพ
นางสาวศรัณญา สอนมณี 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 0    0 0 เบิกเงิน งวดที่ 1
40 ผลการใช้สมุนไพรไทยต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพเนื้อ และคุณภาพซากไก่ดำ

ภายใต้ชุดโครงการ
   การเพิ่มศักยภาพและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทยในการเลี้ยงไก่ดำเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับเป็นอาหารสุขภาพ
นางสาวสิริพร ห้าวหาญ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 0    0 0 เบิกเงิน งวดที่ 1
41 ผลการใช้สมุนไพรไทยต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่ และค่าโลหิตวิทยาของไก่ดำ

ภายใต้ชุดโครงการ
   การเพิ่มศักยภาพและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทยในการเลี้ยงไก่ดำเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับเป็นอาหารสุขภาพ
อาจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 0    0 0 เบิกเงิน งวดที่ 1
42 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพคนจนให้สามารถประกอบสัมมาชีพในด้านการเกษตรเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนในตำบลตลิ่งชัน อำเภอด่านบ้านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 250,000    0 250,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
43 การศึกษาสถานภาพ และความต้องการในด้านการเกษตรของชุมชนตำบลตลิ่งชัน อำเภอด่านบ้านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ภายใต้ชุดโครงการ
   การพัฒนาและยกระดับศักยภาพคนจนให้สามารถประกอบสัมมาชีพในด้านการเกษตรเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนในตำบลตลิ่งชัน อำเภอด่านบ้านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 0    0 0 เบิกเงิน งวดที่ 1
44 การศึกษาทุนทางสังคมในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรของชุมชนตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ภายใต้ชุดโครงการ
   การพัฒนาและยกระดับศักยภาพคนจนให้สามารถประกอบสัมมาชีพในด้านการเกษตรเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนในตำบลตลิ่งชัน อำเภอด่านบ้านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
อาจารย์พัทธนันท์ โกธรรม 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 0    0 0 เบิกเงิน งวดที่ 1
45 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและยกระดับให้สามารถประกอบสัมมาชีพในด้านการเกษตรเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

ภายใต้ชุดโครงการ
   การพัฒนาและยกระดับศักยภาพคนจนให้สามารถประกอบสัมมาชีพในด้านการเกษตรเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนในตำบลตลิ่งชัน อำเภอด่านบ้านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
นางสาวสุกัญยา แตงโม 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 0    0 0 เบิกเงิน งวดที่ 1
46 พัฒนาแอปพลิเคชั่นประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว : สถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยว อาหาร และ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ฉบับภาษาจีน-อังกฤษ-ไทย อาจารย์หทัยรัตน์ มัตยะสุวรรณ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 250,000    0 250,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
47 พัฒนาแอปพลิเคชั่นประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว : สถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยว อาหาร และศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ฉบับภาษาจีน

ภายใต้ชุดโครงการ
   พัฒนาแอปพลิเคชั่นประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว : สถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยว อาหาร และ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ฉบับภาษาจีน-อังกฤษ-ไทย
อาจารย์พนัส มัตยะสุวรรณ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 0    0 0 เบิกเงิน งวดที่ 1
48 พัฒนาแอปพลิเคชั่นประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว : สถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรม การท่องเที่ยว อาหาร และศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ฉบับภาษาอังกฤษ

ภายใต้ชุดโครงการ
   พัฒนาแอปพลิเคชั่นประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว : สถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยว อาหาร และ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ฉบับภาษาจีน-อังกฤษ-ไทย
อาจารย์ธารีรัตน์ สุนิพันธ์ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 0    0 0 เบิกเงิน งวดที่ 1
49 พัฒนาแอปพลิเคชั่นประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว : สถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยว อาหาร และศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ฉบับภาษาไทย อาจารย์ปรียานุช วิไลวิทย์ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 0    0 0 เบิกเงิน งวดที่ 1
50 ผลของสารต้านอนุมูลอิสระร่วมกับการเหนี่ยวนำการเป็นสัดด้วยโปรเจนเตอโรนเพื่อเพิ่มอัตราการผสมติดในโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเซียน สำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในจังหวัดสุโขทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 233,000    0 233,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
51 การประยุกต์ PSRU -พีชคณิตเทียมด้วยตรรกศาสตร์วิภัชนัย รองศาสตราจารย์ไพโรจน์ เยียระยง 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 102,000    0 102,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
52 พลวัตเชิงวิยุตของแบบจำลองเหยื่อ-ผู้ล่า รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 102,000    0 102,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
53 การศึกษาแบคทีเรียกรดแลคติกที่คัดแยกจากกล้วยน้ำว้าดิบเพื่อใช้เป็นจุลินทรีย์โพรไบโอติกที่มีความสามารถในการลดคลอเลสเตอรอล นางสาวนนทพร รัตนจักร์ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 233,500    0 233,500 เบิกเงิน งวดที่ 1
54 การหาสภาวะที่เหมาะสมของผลิตสารสกัดจากฝุ่นผงใบยาสูบสำหรับนวัตกรรมเซรามิกในการป้องกันแมลงศัตรูพืช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤช ศรีละออ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 235,000    0 235,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
55  การพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเน้นจิตอาสาของเยาวชน ตามแนวพระราโชบาย อาจารย์อุเทน ปุ่มสันเทียะ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะครุศาสตร์ กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 205,600    0 205,600 เบิกเงิน งวดที่ 1
56 การสร้างฐานข้อมูลทางพันธุกรรมข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคเหนือตอนล่าง โดยเทคนิคดีเอ็นเอบาร์โค้ดดิ้ง (2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย อุดก่ำ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 233,000    0 233,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
57 การสร้างฐานข้อมูลยีนต้านทานโรคไหม้ โรคขอบใบแห้งและยีนความหอมของข้าวพื้นเมืองของภาคเหนือตอนล่าง รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 233,000    0 233,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
58 อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ ดร.ศุภนารี พิรส 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาการจัดการ กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน)
 77,000    0 77,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
59 การประยุกต์ใช้ระบบติดตามคุณภาพน้ำในการเลี้ยงปลาโดยใช้ดัชนีชี้วัดทางกายภาพด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมต่อของทุกสรรพสิ่งในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์พิมรินทร์ คีรินทร์ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 202,200    0 202,200 เบิกเงิน งวดที่ 1
60 การตรวจหาและการศึกษาลักษณะเฉพาะทางพันธุกรรมของไวรัสโรตาซึ่งเป็นสาเหตุของโรคท้องร่วงเฉียบพลันในเด็กจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2562-2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสูตร จันทร์อิฐ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 242,200    0 242,200 เบิกเงิน งวดที่ 1
61 ความสามารถในการสะสมสารกำจัดศัตรูพืชในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่จากนาข้าวในจังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ผาลี 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 235,000    0 235,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
62 ความเป็นพิษขององค์ประกอบทางเคมีจากเหง้าว่านกำบังภัยต่อเซลล์มะเร็งที่พบในมนุษย์ อาจารย์ภรภัทร สำอางค์ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 235,500    0 235,500 เบิกเงิน งวดที่ 1
63 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของคอลลาเจนไฮโดรไลเซทจากหนังและก้างปลาสลาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 219,000    0 219,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
64 การออกแบบและสร้างเครื่องเอ็กทรูเดอร์ต้นแบบสำหรับผลิตอาหารสุนัขบางแก้ว อาจารย์ธันวมาส กาศสนุก 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 233,500    0 233,500 เบิกเงิน งวดที่ 1
65 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา ทองสุข 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 101,000    0 101,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
66 การพัฒนารูปแบบการเสริมพลังอำนาจผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 วิทยาลัยการพยาบาล กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 100,000    0 100,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
67 การศึกษาและออกแบบเครื่องหยอดกัมมี่เยลลี่กึ่งอัตโนมัติ อาจารย์กนกวรรณ พรมจีน 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 233,500    0 233,500 เบิกเงิน งวดที่ 1
68 อาหารฟังก์ชันจากคีเฟอร์นมข้าวกล้องงอกที่มีคุณสมบัติสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรา ศรีษะแย้ม 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 234,500    0 234,500 เบิกเงิน งวดที่ 1
69 การศึกษาและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ เมืองไหว 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 234,500    0 234,500 เบิกเงิน งวดที่ 1
70 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การหาอนุพันธ์ของฟังชันก์พีชคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีการตั้งปัญหา (นางสาวณัฐสุดา ไตรยงค์ ) อาจารย์อุเทน ปุ่มสันเทียะ 24 มิถุนายน 2563 23 มิถุนายน 2564 คณะครุศาสตร์ กองทุนวิจัย
(ทุนนักศึกษาปริญญาตรี)
 5,000    0 5,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
71 การสกัดสมุนไพรด้วยไมโครเวฟและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดน้ำ (นางสาวจุไรรัตน์ ศิริสุวรรณ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ ศรีโสภา 24 มิถุนายน 2563 23 มิถุนายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนนักศึกษาปริญญาตรี)
 5,000    0 5,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
72 ผลของการใช้น้ำมูลไส้เดือนต่การเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม (นางสาวนวนันท์ นวลป้อง) อาจารย์ ดร.Tuan  Nguyen Ngoc 24 มิถุนายน 2563 23 มิถุนายน 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนนักศึกษาปริญญาตรี)
 5,000    0 5,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
73 การศึกษาสถานภาพของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ต่อ-ไก่ตั้งในจังหวัดพิษณุโลก (นายวรวิช นาเคน) อาจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง 24 มิถุนายน 2563 23 มิถุนายน 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนนักศึกษาปริญญาตรี)
 5,000    0 5,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
74 การศึกษาความเหลื่อมล้ำในการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม: กรณีศึกษาตำบลดินทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (นายทนงศักดิ์ แสงสว่างวัฒนะ) รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ 24 มิถุนายน 2563 23 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น กองทุนวิจัย
(ทุนนักศึกษาปริญญาโท)
 10,000    0 10,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
75 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบยูเลิร์นนิ่งรายวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา (นางสาวณัฐพร อึ้งภาภรณ์) อาจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม 24 มิถุนายน 2563 23 มิถุนายน 2564 คณะครุศาสตร์ กองทุนวิจัย
(ทุนนักศึกษาปริญญาเอก)
 30,000    0 30,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
76 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังร่วมกับเทคนิค KWDL เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร ริมชลการ 24 มิถุนายน 2563 23 มิถุนายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนนักศึกษาปริญญาเอก)
 30,000    0 30,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
77 การเปลี่ยนแปลงของบริบทชุมชนและข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะต่อฐานวิถีชีวิตใหม่ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจารย์ชนิดาภา ชลอวงษ์ 01 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น ทุนกองทุน
(ประเภททุนโครงการวิจัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
 35,000    0 35,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
78 การพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย Google Suite fo Education อาจารย์ ดร.เสกสรร ศิวิลัย 01 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนกองทุน
(ประเภททุนโครงการวิจัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
 35,000    0 35,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
79 ประสิทธิผลของโรปแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจประยุกต์ใช้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกภพ จันทร์สุคนธ์ 01 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนกองทุน
(ประเภททุนโครงการวิจัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
 35,000    0 35,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
80 โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตครูคุณภาพฐานสมรรถนะโดยบูรณาการแนวคิด CCR มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์ 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตร์  0  สกว.  100,000 100,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
81 วิธีการอบรมเลี้ยงดูบุตรของผู้ปกครองในชุมชน อาจารย์ ดร.เทิน สีนวน 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตร์  0  กสศ  290,625 290,625 เบิกเงิน งวดที่ 1
82 จากวรรณกรรมสู่การสร้างจิตสำนึกเชิงนิเวศสำหรับเยาวชน : กรณีศึกษานวนิยายสำหรับเยาวชนรางวัลแว่นแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ 28 กุมภาพันธ์ 2563 28 กุมภาพันธ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุนคณะ  20,000    0 20,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
83 แตรวงในจังหวัดพิษณุโลก : บทบาทหน้าที่ การสืบทอดและการดำรงอยู่ในบริบทสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลธรรม เกื้อบุตร 28 กุมภาพันธ์ 2563 28 กุมภาพันธ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุนคณะ  20,000    0 20,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
84 คำยืมภาษาต่างประเทศในพจนานุกรมไทย: การศึกษารูปคำและกลุ่มความหมาย อาจารย์ ดร.สุชาดา เจียพงษ์ 28 กุมภาพันธ์ 2563 28 กุมภาพันธ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุนคณะ  20,000    0 20,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
85 การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่ปรากฏในข่าวการท่องเที่ยวของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ออนไลน์ อาจารย์ณัฐกานต์ เส็งชื่น 28 กุมภาพันธ์ 2563 28 กุมภาพันธ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุนคณะ  20,000    0 20,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
86 การศึกษาการใช้กาล (Tense) ในข่าวภาษาอังกฤษออนไลน์ อาจารย์สิรินญา ศรีชมภู 28 กุมภาพันธ์ 2563 28 กุมภาพันธ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุนคณะ  20,000    0 20,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
87 การวิเคราะห์คลังข้อมูล กริยาวลีในข่าวธุรกิจในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ อาจารย์ทิศากร ไชยมงคล 28 กุมภาพันธ์ 2563 28 กุมภาพันธ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุนคณะ  20,000    0 20,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
88 การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนจีนและสำนวนไทยที่ความเกี่ยวข้องกับตัวเลข "一” yi (หนึ่ง) ที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องความฝันในหอแดง อาจารย์ดุจรวี  กรรมถัน 28 กุมภาพันธ์ 2563 28 กุมภาพันธ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุนคณะ  20,000    0 20,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
89 การพัฒนาการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) ในรายวิชาประวัติศาสตร์ และวิชาศาสนาและศิลธรรม อาจารย์ ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ 02 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  0  ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  0 0 เบิกเงิน งวดที่ 1
90 "ความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของราชภัฏต่อการพัฒนาท้องถิ่น: กรณีศึกษานักศึกษา บุคลากรและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชนตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัยเพื่อพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม " อาจารย์ ดร.ณริศรา พฤกษะวัน 02 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  0  ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  0 0 เบิกเงิน งวดที่ 1
91 การจัดทำสื่อภาษาอังกฤษ (TOEIC) อาจารย์ ดร.วรารัตน์ วริรักษ์ 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุนคณะ  20,000    0 20,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
92 การจัดทำสื่อภาษาอังกฤษ (TOEIC) อาจารย์นิภาวรรณ นวาวัตน์ 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุนคณะ  20,000    0 20,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
93 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยภารกิจ Ongoing ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  0  สกสว.  0 0 เบิกเงิน งวดที่ 1
94 สำรวจ รวบรวม และจัดทำระบบฐานข้อมูลของสายพันธุ์กล้วยในจังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง 01 เมษายน 2562 31 เมษายน 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  0  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ  300,000 300,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
95 โครงการไข่แคร์ อาจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง 01 มิถุนายน 2562 31 มิถุนายน 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  0  ธนาคารออมสิน  100,000 100,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
96 โครงการไข่ไอโอดีน อาจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง 01 มิถุนายน 2562 31 มิถุนายน 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  0  ธนาคารออมสิน  100,000 100,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
97 โครงการอ๊บซ่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง 01 มิถุนายน 2562 31 มิถุนายน 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  0  ธนาคารออมสิน  100,000 100,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
98 โครงการ Friendly worm อาจารย์ ดร.Tuan  Nguyen Ngoc 01 มิถุนายน 2562 31 มิถุนายน 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  0  ธนาคารออมสิน  100,000 100,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
99 โครงการข้าวเกรียบปลานิล (คริสปี้ นิล) อาจารย์พัทธนันท์ โกธรรม 01 มิถุนายน 2562 31 มิถุนายน 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  0  ธนาคารออมสิน  100,000 100,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
100 การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรแบบครบวงจรสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มรายได้ในครัวเรือนให้กับเกษตรกรรายย่อยในตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง 01 กุมภาพันธ์ 2562 03 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  0  มหาวิทยาลัยนเรศวร (โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมชนฐานราก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)  540,000 540,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
101 ต้นแบบกระบวนการผลิตผักผลไม้ทอดที่ผ่านการเคลือบวัตถุแต่งกลิ่นรสด้วยเทคโนโลยีการเหนี่ยวนำให้เกิดประจุไฟฟ้า รองศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ ศรีแก้ว 01 สิงหาคม 2562 31 สิงหาคม 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  0  สกสว.  886,000 886,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
102 การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้จากการสืบค้น (Inquiry-Based Learning) เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ในรายวิชาโภชนศาสตร์มนุษย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพรรณ สังข์ทรัพย์ 16 ธันวาคม 2562 15 ธันวาคม 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ทุนคณะ  4,000    0 4,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
103 Application of interactive teaching styles base on student’s behavior and expectation in “Freshwater Fish Culture” Subject (FISH243), Pibulsongkram Rajabhat University อาจารย์ ดร.Tuan  Nguyen Ngoc 16 ธันวาคม 2562 15 ธันวาคม 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ทุนคณะ  4,000    0 4,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
104 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโดยการประยุกต์ใช้การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-based learning) อาจารย์ธนพล กิจพจน์ 16 ธันวาคม 2562 15 ธันวาคม 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ทุนคณะ  4,000    0 4,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
105 ผลจากการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการกลุ่มที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร อาจารย์ปุณณดา ทะรังศรี 16 ธันวาคม 2562 15 ธันวาคม 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ทุนคณะ  4,000    0 4,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
106 การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิบัติ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา AFE365 การออกแบบสามมิติขั้นพื้นฐาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ว่าที่ร้อยโทคงเดช พะสีนาม 16 ธันวาคม 2562 15 ธันวาคม 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ทุนคณะ  4,000    0 4,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
107 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากผลไม้ในท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรดรัล จุลกัลป์ 02 มีนาคม 2563 03 มีนาคม 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  0  วช.(มุ่งเป้า)  200,000 200,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
108 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เชื้อราเขียว Metarhizium anisoliae เพื่อควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลในนาข้าวชลประทานภาเหนือตอนล่าง อาจารย์อารยา บุญศักดิ์ 24 กันยายน 2562 24 กันยายน 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  0  วช.(มุ่งเป้า)  135,000 135,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
109 การศึกษาศักยภาพของต้นอ้อยต่อการเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ 04 มกราคม 2563 04 มกราคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  0  บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด  406,525 406,525 เบิกเงิน งวดที่ 1
110 ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบุรีและประสิทธิผลของการประยุกต์ภูมิปัญญาไทยในการส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุที่มีระดับกิจกรรมทางกายต่ำเพื่อสร้างชุมชนต้นแบบด้านสุขภาวะของผู้สูงอายุตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี อาจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์ 10 มกราคม 2561 09 มกราคม 2562 วิทยาลัยการพยาบาล  0  วช.(มุ่งเป้า)  299,700 299,700 เบิกเงิน งวดที่ 1
111 NEO ยาสมุนไพรเพื่อการรักษาผู้ติดแอมเฟตตามีน อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ 10 มกราคม 2561 09 มกราคม 2562 วิทยาลัยการพยาบาล  0  วช.(มุ่งเป้า)  840,000 840,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
112 “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”: การบูรณาการสหวิชาชีพชุมชนกับการประกอบสร้างรูปแบบสวัสดิการสังคมท้องถิ่นสำหรับกลุ่มเปราะบางทางสังคม กรณีศึกษา เทศบาลตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลก อาจารย์สุเทพ คำเมฆ 02 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น  0  สกสว.  600,000 600,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
113 เมืองน่าอยู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์ 02 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น  0  สกสว.  1,000,000 1,000,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
114 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีส่วนร่วม ตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์นนทชา ชัยทวิชธานันท์ 05 กุมภาพันธ์ 2563 04 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น ทุนคณะ  30,000    0 30,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
115 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาบ้านคุกพัฒนา ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย อาจารย์รสสุคนธ์ ประดิษฐ์ 05 กุมภาพันธ์ 2563 04 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น ทุนคณะ  150,000    0 150,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
116 วัฒนธรรมทางทางการเมืองของกลุ่มผู้นำชุมชนประท้วงทางการเมืองระหว่างปี พ.ศ. 2549-2557 ในจังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช 05 กุมภาพันธ์ 2563 04 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น ทุนคณะ  15,000    0 15,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
117 การจัดตั้งและการบริหารสาขาพรรคของพรรคการเมืองไทย อาจารย์อเนก สุขดี 05 กุมภาพันธ์ 745 04 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น ทุนคณะ  150,000    0 150,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
118 ความคิดเห็นของประชาชนาต่อหลักบวรกับการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนบ้านคลองเตย ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ยุวดี พ่วงรอด 05 กุมภาพันธ์ 2562 04 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น ทุนคณะ  30,000    0 30,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
119 การศึกษาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส 05 กุมภาพันธ์ 2563 04 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น ทุนคณะ  30,000    0 30,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
120 นโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของรัฐกับการสร้างความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ถนนนิมมานเหมินท์ จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์วสันต์ ปวนปันวงศ์ 01 กรกฏาคม 2562 30 กรกฏาคม 2563 วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น  0  ภายใต้ทุน ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) หน่วยระบาดวิทยาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  120,000 120,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
121 การยกระดับคุณภาพของชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์กฤติมา อินทะกูล 13 มีนาคม 2563 13 มีนาคม 2564 วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น  0  วช.(มุ่งเป้า)  300,000 300,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
122 ทุนทางสังคมกับการพัฒนาการดำเนินงานของสหวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการเชิงพื้นที่เทศบาลตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์สุเทพ คำเมฆ 01 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2563 วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น  0  สกสว.  150,000 150,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
123 การศึกษาความสูงและชนิดของวัสดุรางสะท้อนรังสีอาทิตย์แบบรูปประกอบพาราโบลาที่มีผลต่อประสิทธิภาพตัวเก็บรังสีอาทิตย์ อาจารย์ ดร.สรวิศ สอนสารี 16 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  0  สกสว.  360,000 360,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
124 การศึกษาความแตกต่างของประสิทธิภาพมาตรการลดอุบัติเหตุ ในช่วงปกติกับช่วงเทศกาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ 01 มกราคม 2562 01 มกราคม 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  0  วช.(มุ่งเป้า)  800,000 800,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
125 วิจัยในชั้นเรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ เมืองไหว 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุนคณะ  80,000    0 80,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
126 รูปแบบ ผลกระทบ และแนวทางการแก้ปัญหาการเสพข่าวปลอมในสื่อใหม่สำหรับสังคมไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล 01 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000    0 30,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
127 การพัฒนาศักยภาพด้านประชาสัมพันธ์การตลาดสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ชุมชนบ้านม่วงหอม ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก กรณีศึกษา ธุรกิจขนมนางเล็ด อาจารย์ ดร.อรวรรณ ไพโรจนวุฒิพงศ์ 01 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000    0 30,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
128 การสร้างนวัตกรรมการให้บริการนักศึกษาด้วยแชทบอท อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล 01 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000    0 30,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
129 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกผักสวนครัวของชุมชนบ้านลาดบัวขาว ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์รัชฎาภรณ์ พัฒนะ 01 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000    0 30,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
130 การศึกษาอาหารพื้นถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอาหาร กรณีศึกษา กลุ่มหมู่บ้านท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก อาจารย์รพีพงศ์ อินต๊ะสืบ 01 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000    0 30,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
131 นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวโฮมสเตย์แบบลักชูรีโดยชุมชนบนฐานภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทยครึ่งสู่มาตรฐานโฮมสเตย์อาเซียนเชื่อมโยงพื้นที่มรดกโลกสุโขทัย กรณีศึกษาชุมชนหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลแก้ว คล้ายแก้ว 01 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000    0 30,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
132 การศึกษาการจัดการความรู้สินค้าหัตถกรรมทางวัฒนธรรม กรณีศึกษาการผลิตเสื่อพับบ้านลานกระบือ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงกล เพชรสุข 01 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000    0 30,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
133 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์กมลทิพย์ เดชะปรากรม 01 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000    0 30,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
134 การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการ SMEs ในเขตภาคเหนือ อาจารย์จิระภา จันทร์บัว 01 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000    0 30,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
135 ผลกระทบของคุณภาพของสารสนเทศทางบัญชี และทักษะความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีที่ส่งผลต่อคุณภาพกำไร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สิทธิอ่วม 01 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000    0 30,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
136 การศึกษาต้นทุนการผลิตบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์ภัทรสิริ ทิพย์ธนมณี 01 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000    0 30,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
137 องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมาเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยที่ตลาดถนนคนเดินกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 อาจารย์นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์ 01 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000    0 30,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
138 บุพปัจจัยด้านการรับรู้จำนวนผู้ใช้ การรับรู้ความเข้ากันได้ การรับรู้ความง่ายการใช้ การรับรู้ประโยชน์ของผู้บริโภค ส่งผลต่อความตั้งใจใช้ Internet of Things (loTs) อาจารย์ ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ 01 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000    0 30,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
139 การเปลี่ยนแปลงด้านความสามารถทางแพลตฟอร์มดิจิทัล ความสามารถทางเครือข่าย และการมุ่งเน้นของผู้ประกอบการส่งผลถึงผลประกอบการที่แข่งขันได้ของธุรกิจ SME ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ 01 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000    0 30,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
140 การสร้างรูปแบบกลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์ทางการตลาดออนไลน์ของบึงตะเครง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อาจารย์ ดร.พัสกร ลี้วิศิษฏ์พัฒนา 01 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000    0 30,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
141 การสื่อสารด้านศิลปะการพากย์เรือยาวของปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ภรัณยู ขำน้ำคู้ 01 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000    0 30,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
142 การศึกษาความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายบัญชีและภาษีอากรของนิติบุคคลใหม่ จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์สุธีรา วิไลกุล 01 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000    0 30,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
143 การพัฒนาการเรียนออนไลน์รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยนิเทศศาสตร์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา 01 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000    0 30,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
144 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์อรรถพล จรจันทร์ 01 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000    0 30,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
145 ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจในการเลือกผู้ให้บริการจัดส่งด่วนในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food Delivery) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ชมพูนุท นรินทรางกูล ณ อยุธยา 17 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000    0 30,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
146 การพัฒนาคุณภาพการบิรการของพนักงานดูแลห้องพัก กรณีศึกษาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ส่วนศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วังจันทน์ริเวอร์วิว อาจารย์คู่ขวัญ แสงศิริ 17 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000    0 30,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
147 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับส่วนหน้าของศูนย์ฝึกประสบการ์วิชาชีพ วังจันทน์ริเวอร์วิว อาจารย์พีรภัทร สงวนศิลป์ 17 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000    0 30,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
148 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับขั้น อาจารย์พิณรัตน์ นุชโพธิ์ 17 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000    0 30,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
149 การใช้บัญชีบริหารและประสิทธิภาพการดำเนินงานของ SMEs ในเขตภาคเหนือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์ 17 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000    0 30,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
150 องค์ประกอบของการรับรู้นวัตกรรมที่ส่งผลต่อความภักดีในการใช้งานโมบายแอปพลิเคชั่น อาจารย์ปิยธิดา เปี่ยมงาม 17 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000    0 30,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
151 แนวทางการยกระดับและการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในจังหวัดพิษณุโลก (งวดที่1) อาจารย์อรนุช สืบบุญ 17 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000    0 30,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
152 การปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ซื้อออนไลน์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง สุรีย์พร แก้วหล่อ 17 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000    0 30,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
153 การศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางนวัตกรรมองค์การกับผลการดำเนินงาน การศึกษาเชิงประจักษ์ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ศศินิภา ศรีกัลยานิวาท 17 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000    0 30,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
154 ศึกษาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาสาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์บุญลดา คุณาเวชกิจ 17 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000    0 30,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
155 บทบาทการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-CRM) กับคุณภาพความสัมพันธ์ และคุณลักษณะการบริการขั้นพื้นฐานให้กับลูกค้าธนาคารกรุงไทย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ ดร.ลัสดา ยาวิละ 17 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000    0 30,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
156 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพของข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีและผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช 17 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000    0 30,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
157 วิจัยเพื่อรับใช้สังคม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม "โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ คณะวิทยาการจัดการ" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ  0  สำนักงบ(งบยุทธศาสตร์ราชภัฏ)  200,000 200,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
158 วิจัยเพื่อรับใช้สังคม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม"ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจสิทธิหน้าที่ภายใต้ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขถวายแด่พ่อหลวงในอำเภอทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ  0  สำนักงบ(งบยุทธศาสตร์ราชภัฏ)  208,200 208,200 เบิกเงิน งวดที่ 1
159 วิจัยเพื่อรับใช้สังคม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม"เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ภายใต้ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย " ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ  0  สำนักงบ(งบยุทธศาสตร์ราชภัฏ)  214,700 214,700 เบิกเงิน งวดที่ 1
160 วิจัยเพื่อรับใช้สังคม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม"ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจสิทธิหน้าที่ภายใต้ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขถวายแด่พ่อหลวงใน ต.วังนกแอ่น จ.พิษณุโลก" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ  0  สำนักงบ(งบยุทธศาสตร์ราชภัฏ)  206,600 206,600 เบิกเงิน งวดที่ 1
161 วิจัยเพื่อรับใช้สังคม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม""ส่งเสริมความสามัคคี ความเข้าใจสิทธิของตนเอง ตำบลวังน้ำขาว ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยลัยราชภัฏพิบูลสงคราม" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ  0  สำนักงบ(งบยุทธศาสตร์ราชภัฏ)  213,700 213,700 เบิกเงิน งวดที่ 1
162 วิจัยเพื่อรับใช้สังคม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม"ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพือแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ  0  สำนักงบ(งบยุทธศาสตร์ราชภัฏ)  260,000 260,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
163 วิจัยเพื่อรับใช้สังคม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม"ด้านการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ  0  สำนักงบ(งบยุทธศาสตร์ราชภัฏ)  287,400 287,400 เบิกเงิน งวดที่ 1
164 วิจัยเพื่อรับใช้สังคม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม"ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ได้การรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย" อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ  0  สำนักงบ(งบยุทธศาสตร์ราชภัฏ)  152,800 152,800 เบิกเงิน งวดที่ 1
165 วิจัยเพื่อรับใช้สังคม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม"ยกระดับบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนโบราณเมือง บางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย" อาจารย์พิณรัตน์ นุชโพธิ์ 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ  0  สำนักงบ(งบยุทธศาสตร์ราชภัฏ)  108,800 108,800 เบิกเงิน งวดที่ 1
166 วิจัยเพื่อรับใช้สังคม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม"ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ในเขตตำบลไกรกลางและตำบล ไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย" ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทรา ชัยสมตระกูล 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ  0  สำนักงบ(งบยุทธศาสตร์ราชภัฏ)  145,800 145,800 เบิกเงิน งวดที่ 1
167 วิจัยเพื่อรับใช้สังคม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม"ส่งเสริมคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก" อาจารย์ชมพูนุท นรินทรางกูล ณ อยุธยา 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ  0  สำนักงบ(งบยุทธศาสตร์ราชภัฏ)  136,200 136,200 เบิกเงิน งวดที่ 1
168 วิจัยเพื่อรับใช้สังคม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม"การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก้ไขปัญหาความยากจนเกิดความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนของของชุมชนตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก" อาจารย์ศศินิภา ศรีกัลยานิวาท 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ  0  สำนักงบ(งบยุทธศาสตร์ราชภัฏ)  116,300 116,300 เบิกเงิน งวดที่ 1
169 วิจัยเพื่อรับใช้สังคม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม"พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมดิน จังหวัดสุโขทัย" อาจารย์สุธาสินี อรุณ 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ  0  สำนักงบ(งบยุทธศาสตร์ราชภัฏ)  83,500 83,500 เบิกเงิน งวดที่ 1
170 "วิจัยเพื่อรับใช้สังคม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม""พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น กลุ่มแม่บ้านท่าเกษมศรี ต.ท่าเกษม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย " ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์ 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ  0  สำนักงบ(งบยุทธศาสตร์ราชภัฏ)  83,000 83,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
171 วิจัยเพื่อรับใช้สังคม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม"พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก และ คนไทยรู้รักสามัคคี ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก" อาจารย์ปิยธิดา เปี่ยมงาม 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ  0  สำนักงบ(งบยุทธศาสตร์ราชภัฏ)  203,900 203,900 เบิกเงิน งวดที่ 1
172 วิจัยเพื่อรับใช้สังคม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม"พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มผู้ประกอบการของชุมชนแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มผู้ประกอบการของชุมชนตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก" อาจารย์ ดร.ลัสดา ยาวิละ 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ  0  สำนักงบ(งบยุทธศาสตร์ราชภัฏ)  133,600 133,600 เบิกเงิน งวดที่ 1
173 วิจัยเพื่อรับใช้สังคม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม" พัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าเพื่อยกระดับขึ้นสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ให้เป็นสินค้าโอทอปเพื่อสร้างความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนของตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก" อาจารย์อรนุช สืบบุญ 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ  0  สำนักงบ(งบยุทธศาสตร์ราชภัฏ)  156,100 156,100 เบิกเงิน งวดที่ 1
174 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยภารกิจ Ongoing ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นโดยชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลิกา โพธิ์หิรัญ 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ  0  สกสว.  474,766 474,766 เบิกเงิน งวดที่ 1
175 การสร้างวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน วิถีเกษตร นา ไร่ สวน เครือข่ายคนร่วมสมัย จังหวัดพิษณุโลก เพื่อลดความเลื่อมล้ำทางสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลิกา โพธิ์หิรัญ 05 พฤษภาคม 2563 04 พฤษภาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ  0  วช.(มุ่งเป้า)  800,000 800,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
176 การพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการกระบวนการผลิตก้อนเชื้อเห็ด สำหรับกลุ่มเพาะเห็ดบ้านท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สิทธิอ่วม 16 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ  0  อวน.  75,000 75,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
177 การพัฒนากิจกรรมเสิรมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันพิษภัยยาสูบของนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จ.ตาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สิทธิอ่วม 01 กันยายน 2562 31 กันยายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ  0  วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จ.ตาก  13,333 13,333 เบิกเงิน งวดที่ 1
178 โครงการยกระดับจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน อาจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์ 01 พฤศจิกายน 2562 15 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ กองทุน  25,000    0 25,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
179 การผสมผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอกับนวัตกรรมสีย้อมแอดติโนแบคทีเรียผสมเส้นใยคอลลาเจนเพื่อเป็นเอกลักษณ์ผ้าทอของกลุ่มทอผ้าฝ้ายแกมไหมชำรัง ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เถื่อนกูล 01 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  0  สกสว.  990,000 990,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
180 การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรพังแหร (Trema orientalis Linn. Blume) วงศ์กัญชา (Cannabaceae) ที่มีฤทธิ์ต่อแบคทีเรียดื้อยาสาเหตุโรคติดเชื้อในประเทศไทย อาจารย์ ดร.ทิวธวัฒ นาพิรุณ 25 พฤศจิกายน 2562 25 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  0  สวก.  895,400 895,400 เบิกเงิน งวดที่ 1
181 คอลัมน์พอลิเมอร์รอยพิมพ์ประทับโมเลกุลสำหรับการตรวจวัดสารกำจัดแมลงในกลุ่มแอนทรานิลิค ไดเอมีน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ ธงไชย 29 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  0  วช.(มุ่งเป้า)  300,000 300,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
182 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอวิสาหกิจชุมชนจากสีย้อมธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ ศรีโสภา 29 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  0  วช.(มุ่งเป้า)  252,000 252,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
183 โครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรลาส มาตรมูล 01 พฤศจิกายน 2562 30 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  0  สำนักงบ(งบยุทธศาสตร์ราชภัฏ)  115,000 115,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
184 โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรตที่ 21 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นววรรณ ทองมี 01 พฤศจิกายน 2562 30 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  0  สำนักงบ(งบยุทธศาสตร์ราชภัฏ)  288,860 288,860 เบิกเงิน งวดที่ 1
185 โครงการยกระดับคุณภาพนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.รพิพรรณ จันทร์มะณี 01 พฤศจิกายน 2562 30 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  0  สำนักงบ(งบยุทธศาสตร์ราชภัฏ)  222,800 222,800 เบิกเงิน งวดที่ 1
186 โครงการพัฒนาตำบลต้นแบบบูรณาการนำร่องเพื่อพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง 01 พฤศจิกายน 2562 30 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  0  สำนักงบ(งบยุทธศาสตร์ราชภัฏ)  500,000 500,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
187 โครงการส่งเสริม ความรัก สามัคคี ความมีระเบียบ เข้าใจสิทธิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกภพ จันทร์สุคนธ์ 01 พฤศจิกายน 2562 30 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  0  สำนักงบ(งบยุทธศาสตร์ราชภัฏ)  330,000 330,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
188 โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มสู่การเพิ่มมูลค่าของหมู่บ้านโอทอปวัตวิถีอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง 01 พฤศจิกายน 2562 30 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  0  สำนักงบ(งบยุทธศาสตร์ราชภัฏ)  247,000 247,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
189 โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขนาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ 01 พฤศจิกายน 2562 30 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  0  สำนักงบ(งบยุทธศาสตร์ราชภัฏ)  678,400 678,400 เบิกเงิน งวดที่ 1
190 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนตะเวนชายแดน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุ พันไพศาล 01 พฤศจิกายน 2562 30 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  0  สำนักงบ(งบยุทธศาสตร์ราชภัฏ)  60,180 60,180 เบิกเงิน งวดที่ 1
191 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะทางของเซรามิกไร้สารตะกั่วสำหรับประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์ตรวจวัดความเร่ง อาจารย์ ดร.รัตน์ติพร สําอางค์ 01 มีนาคม 2563 01 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  0  สกว.  300,000 300,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
192 การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้“พลเมืองเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล” ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์อรรฏชณม์ สัจจะพัฒนกุล 09 กันยายน 2562 03 กันยายน 2563 คณะครุศาสตร์  0  โครงการศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว  100,000 100,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
193 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด 30 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตร์  0  สำนักงบ(งบยุทธศาสตร์ราชภัฏ)  1,050,000 1,050,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
194 การศึกษาความต้องการจำเป็นของบริการแนะแนวในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์) อาจารย์อัญญณี สุวรรณโรจน์ 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  10,000    0 10,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
195 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยใช้กระบวนการ PLC อาจารย์อวยพร ดำริมุ่งกิจ 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  10,000    0 10,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
196 การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยการผสานความรู้ในเนื้อหา ผนวกวิธีสอนคณิตศาสตร์ (PCK) ของนักศึกษาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา สีสมบา 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  10,000    0 10,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
197 ผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมชุมชนการสืบสอบทางปรัชญา เพื่อส่งเสริมสมรรถนะพลเมือง ในรายวิชาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อาจารย์สุพัตรา ประเสริฐกุล 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  10,000    0 10,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
198 ผลของโปรแกรมการฝึกบนลู่วิ่งไฟฟ้าในความชั้นต่างระดับที่มีต่อความเร็วในการวิ่ง 200 เมตร ของนักศึกษาชายมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์พุธิตา ศรียางนอก 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  10,000    0 10,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
199 เพลงพวงมาลัย: ภูมิปัญญาเมืองสองแคว สู่การสร้างสรรค์บทเพลงสำหรับวงปี่พาทย์ เพื่อประยุกต์ใช้ในรายวิชาดนตรีพื้นบ้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทาน บุญเมือง 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  10,000    0 10,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
200 ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบ CIPPA เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา อาจารย์กาญจน์ชนก เอมแสง 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  10,000    0 10,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
201 เตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  10,000    0 10,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
202 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์กาญจนา สุขพิทักษ์ 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  10,000    0 10,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
203 การศึกษารูปแบบพัฒนานักศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา สู่ความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 อาจารย์สมศรี ทาสุทะ 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  10,000    0 10,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
204 การพัฒนาแนวทางการเผชิญความเครียดในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวพัชร์ ช่างพินิจ 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  10,000    0 10,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
205 "การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม " ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าที่ ร.ต.บัญชา สำรวยรื่น 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  10,000    0 10,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
206 การศึกษาทักษะการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์ 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  10,000    0 10,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
207 ศึกษาพัฒนาการทักษะการอ่านภาษาอังกฤษนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  10,000    0 10,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
208 การพัฒนาหลักสูตรเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ ดร.อารีย์ ปรีดีกุล 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  10,000    0 10,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
209 "การศึกษาองค์ประกอบพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม " รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว คำสอน 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  10,000    0 10,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
210 "การศึกษาสภาพปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานด้านการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ " ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลักจิต ตรีรณโอภาส 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  10,000    0 10,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
รวมทุนสนับสนุนของ มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563   9,519,800   21,712,189 31,231,989