ข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ค้นหาข้อมูลตามปี

       พ.ศ.         

ข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 249 ทุน

ที่ ชื่อโครงการ ผู้รับทุน ระยะเวลาดำเนินงาน สังกัดคณะ แหล่งทุนภายใน แหล่งทุนแผ่นดิน แหล่งทุนภายนอก รวม หมายเหตุ
เริ่มสัญญา สิ้นสุด แหล่งทุน จำนวนเงิน แหล่งทุน จำนวนเงิน แหล่งทุน จำนวนเงิน
1 สมการทางคริตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติพร ตังควิเวชกุล 02 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนแผ่นดิน (อนุโลม)  190,000   190,000
2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางทางสังคมเพื่อสร้างสังคมน่าอยู่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์ 02 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น ทุนแผ่นดิน (อนุโลม)   0
3 “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”: การบูรณาการสหวิชาชีพชุมชนกับการประกอบสร้างรูปแบบสวัสดิการสังคมท้องถิ่นสำหรับกลุ่มเปราะบางทางสังคม กรณีศึกษา เทศบาลตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลก

ภายใต้ชุดโครงการ
   การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางทางสังคมเพื่อสร้างสังคมน่าอยู่
อาจารย์สุเทพ คำเมฆ 02 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น ทุนแผ่นดิน (อนุโลม)  600,000   600,000
4 เมืองน่าอยู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ภายใต้ชุดโครงการ
   การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางทางสังคมเพื่อสร้างสังคมน่าอยู่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์ 02 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น ทุนแผ่นดิน (อนุโลม)  1,000,000   1,000,000
5 การผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอกับนวัตกรรมสีย้อมแอคติโนแบคทีเรียผสมเส้นใยคอลลาเจนเพื่อเป็นเอกลักษณ์ผ้าทอของกลุ่มทอผ้าฝ้ายแกมไหมชำรัง ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เถื่อนกูล 02 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนแผ่นดิน (อนุโลม)  990,000   990,000
6 การคัดแยกและการระบุชนิดของแอคติโนแบคทีเรียจากดินรังปลวก ดินรังต่อหมาร่าและดินรังมด เพื่อใช้ในการย้อมเส้นใยไหม

ภายใต้ชุดโครงการ
   การผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอกับนวัตกรรมสีย้อมแอคติโนแบคทีเรียผสมเส้นใยคอลลาเจนเพื่อเป็นเอกลักษณ์ผ้าทอของกลุ่มทอผ้าฝ้ายแกมไหมชำรัง ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
นางวันเพ็ญ ตรงต่อกิจ 02 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนแผ่นดิน (อนุโลม)   0
7 การสกัด การแยกสาร และการพิสูจน์โครงสร้างสารบางชนิดของสารสกัดของสีย้อมจากแอคติโนแบคทีเรียเพื่อใช้ในการย้อมเส้นใยไหม

ภายใต้ชุดโครงการ
   การผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอกับนวัตกรรมสีย้อมแอคติโนแบคทีเรียผสมเส้นใยคอลลาเจนเพื่อเป็นเอกลักษณ์ผ้าทอของกลุ่มทอผ้าฝ้ายแกมไหมชำรัง ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วงศ์กระจ่าง 02 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนแผ่นดิน (อนุโลม)   0
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีแอคติโนแบคทีเรียผสม เส้นใยคอลลาเจนของกลุ่มทอผ้าฝ้ายแกมไหมซำรัง ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

ภายใต้ชุดโครงการ
   การผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอกับนวัตกรรมสีย้อมแอคติโนแบคทีเรียผสมเส้นใยคอลลาเจนเพื่อเป็นเอกลักษณ์ผ้าทอของกลุ่มทอผ้าฝ้ายแกมไหมชำรัง ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เถื่อนกูล 02 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนแผ่นดิน (อนุโลม)   0
9 การออกแบบและสร้างเครื่องวัดมุมองศาสำหรับเตียงผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมองเพื่อป้องกันภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง อาจารย์กิตติศักดิ์ คงสีไพร 02 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุนแผ่นดิน (อนุโลม)  239,800   239,800
10 การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรดรัล จุลกัลป์ 02 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ทุนแผ่นดิน (อนุโลม)  200,000   200,000
11 การใช้ประโยชน์ข้าวหักดเพื่อเพิ่มมูลค่าในผลติภัณฑ์คุกกี้ข้าวพองรสแกงไทย รองศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ ศรีแก้ว 16 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  อุทยานวิทยาศาสตร์ (อวน.)  150,000 150,000
12 การพัฒนาคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการของมะพร้าวอัดเม็ด รองศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ ศรีแก้ว 16 เมษายน 2563 30 เมษายน 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  อุทยานวิทยาศาสตร์ (อวน.)  100,000 100,000
13 การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเส้นบะหมี่แห้งและการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา เลิศลักษมี 16 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  อุทยานวิทยาศาสตร์ (อวน.)  300,000 300,000
14 การพัฒนาซีอิ๊วหมักเสริมโปรตีนถั่วเขียว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา เลิศลักษมี 16 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  อุทยานวิทยาศาสตร์ (อวน.)  250,000 250,000
15 การพัฒนาสารสกัดสมุนไพรเพื่อเป็นสารสำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ อาจารย์จิรศิต อินทร 16 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  อุทยานวิทยาศาสตร์ (อวน.)  250,000 250,000
16 การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเครื่องดื่มที่ผลิตจากใบดาวอินคาและการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน อาจารย์จิรศิต อินทร 16 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  อุทยานวิทยาศาสตร์ (อวน.)  300,000 300,000
17 การพัฒนาเครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตก้อนเชื้อเห็ด สำหรับกลุ่มเพาะเห็ดบ้านท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์เกียรติชัย บรรลุผลสกุล 16 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  อุทยานวิทยาศาสตร์ (อวน.)  150,000 150,000
18 การพัฒนาสีย้อมผ้าฝ้ายจากพืชในท้องถิ่นและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอบ้านนาเมือง ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก รองศาสตราจารย์บุษบา หินเธาว์ 16 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ  อุทยานวิทยาศาสตร์ (อวน.)  150,000 150,000
19 การใช้ประโยชน์จากเมล็ดลำใยเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ครีมนาโนอิมัลชั่น ต้านโรคเต้านมอักเสบในโคนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์ 16 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  อุทยานวิทยาศาสตร์ (อวน.)  531,000 531,000
20 การเตรียมความพร้อมการขอรับรองระบบ ISO/IEC17025 ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ประมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา 16 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  อุทยานวิทยาศาสตร์ (อวน.)  800,000 800,000
21 การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นางสาวสุพัตรา เอี่ยมนาค 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่)
 60,000   60,000
22 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของตำรายารักษาเบาหวาน นางสาวอรวรรณ บวบดี 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่)
 60,000   60,000
23 การใช้ประโยชน์โปรตีนสกัดจากข้าวและข้าวเปลือกงอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ 01 พฤษภาคม 2563 03 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ)
 50,000   50,000
24 การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยในการป้องกันผมร่วงเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์สปาบำรุงเส้นผม อาจารย์ศนิพร จันทร์บุรี 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ)
 100,000   100,000
25 การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพรชนิดครีมและน้ำยาบ้วนปากสำหรับดูแลช่องปาก อาจารย์ธนพล กิจพจน์ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ)
 100,000   100,000
26 Using fresh moringa leaves as feed and evaluation its effects on immunity stimulation for herbivorous fish อาจารย์ ดร.Tuan Nguyen Ngoc 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ)
 100,000   100,000
27 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยจากวัตถุดิบเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตเครื่องสำอางจากฟักข้าว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตรอินทรีย์บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ ดร.ไพรวัล ประมัย 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ)
 100,000   100,000
28 การพัฒนานวัตกรรมทางด้านเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของน้ำผึ้งที่เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์เงินนาโน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ ธงไชย 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ)
 100,000   100,000
29 นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากเศษผงใบยาสูบเพื่อการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน อาจารย์ปุณณดา ทะรังศรี 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 250,000   250,000
30 การพัฒนากระถางต้นไม้จากเศษผงใบยาสูบเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ภายใต้ชุดโครงการ
   นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากเศษผงใบยาสูบเพื่อการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน
อาจารย์ปุณณดา ทะรังศรี 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
  0
31 การพัฒนากระถางต้นไม้จากเศษผงใบยาสูบเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ภายใต้ชุดโครงการ
   นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากเศษผงใบยาสูบเพื่อการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน
อาจารย์ ดร.ชัชวินทร์ นวลศรี 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
  0
32 การใช้ปุ๋ยอัดเม็ดจากเศษฝุ่นผงใบยาสูบเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว

ภายใต้ชุดโครงการ
   นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากเศษผงใบยาสูบเพื่อการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน
อาจารย์กฤษณชัย คลอดเพ็ง 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
  0
33 โครงการยกระดับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก รองศาสตราจารย์ ดร.สุขสมาน สังโยคะ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 250,000   250,000
34 การพัฒนาศักยภาพชุมชนและเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนแบบสร้างสรรค์ของตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ภายใต้ชุดโครงการ
   โครงการยกระดับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
  0
35 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการจัดการชุมชนอย่างยั่งยืนของตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ภายใต้ชุดโครงการ
   โครงการยกระดับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
รองศาสตราจารย์ ดร.สุขสมาน สังโยคะ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
  0
36 ขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ภายใต้ชุดโครงการ
   โครงการยกระดับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
อาจารย์ ดร.อรชร ฉิมจารย์ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
  0
37 การเพิ่มศักยภาพและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทยในการเลี้ยงไก่ดำเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับเป็นอาหารสุขภาพ อาจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 250,000   250,000
38 การวิเคราะห์หาสารสำคัญและสารสีจากสมุนไพรไทยเพื่อใช้ในอาหารไก่ดำ

ภายใต้ชุดโครงการ
   การเพิ่มศักยภาพและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทยในการเลี้ยงไก่ดำเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับเป็นอาหารสุขภาพ
นางสาวศรัณญา สอนมณี 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
  0
39 ผลการใช้สมุนไพรไทยต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพเนื้อ และคุณภาพซากไก่ดำ

ภายใต้ชุดโครงการ
   การเพิ่มศักยภาพและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทยในการเลี้ยงไก่ดำเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับเป็นอาหารสุขภาพ
นางสาวสิริพร ห้าวหาญ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
  0
40 ผลการใช้สมุนไพรไทยต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่ และค่าโลหิตวิทยาของไก่ดำ

ภายใต้ชุดโครงการ
   การเพิ่มศักยภาพและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทยในการเลี้ยงไก่ดำเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับเป็นอาหารสุขภาพ
อาจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
  0
41 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพคนจนให้สามารถประกอบสัมมาชีพในด้านการเกษตรเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนในตำบลตลิ่งชัน อำเภอด่านบ้านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 250,000   250,000
42 การศึกษาสถานภาพ และความต้องการในด้านการเกษตรของชุมชนตำบลตลิ่งชัน อำเภอด่านบ้านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ภายใต้ชุดโครงการ
   การพัฒนาและยกระดับศักยภาพคนจนให้สามารถประกอบสัมมาชีพในด้านการเกษตรเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนในตำบลตลิ่งชัน อำเภอด่านบ้านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
  0
43 การศึกษาทุนทางสังคมในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรของชุมชนตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ภายใต้ชุดโครงการ
   การพัฒนาและยกระดับศักยภาพคนจนให้สามารถประกอบสัมมาชีพในด้านการเกษตรเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนในตำบลตลิ่งชัน อำเภอด่านบ้านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
อาจารย์พัทธนันท์ โกธรรม 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
  0
44 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและยกระดับให้สามารถประกอบสัมมาชีพในด้านการเกษตรเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

ภายใต้ชุดโครงการ
   การพัฒนาและยกระดับศักยภาพคนจนให้สามารถประกอบสัมมาชีพในด้านการเกษตรเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนในตำบลตลิ่งชัน อำเภอด่านบ้านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
นางสาวสุกัญยา แตงโม 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
  0
45 พัฒนาแอปพลิเคชั่นประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว : สถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยว อาหาร และ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ฉบับภาษาจีน-อังกฤษ-ไทย อาจารย์หทัยรัตน์ มัตยะสุวรรณ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 250,000   250,000
46 พัฒนาแอปพลิเคชั่นประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว : สถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยว อาหาร และศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ฉบับภาษาจีน

ภายใต้ชุดโครงการ
   พัฒนาแอปพลิเคชั่นประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว : สถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยว อาหาร และ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ฉบับภาษาจีน-อังกฤษ-ไทย
อาจารย์พนัส มัตยะสุวรรณ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
  0
47 พัฒนาแอปพลิเคชั่นประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว : สถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรม การท่องเที่ยว อาหาร และศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ฉบับภาษาอังกฤษ

ภายใต้ชุดโครงการ
   พัฒนาแอปพลิเคชั่นประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว : สถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยว อาหาร และ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ฉบับภาษาจีน-อังกฤษ-ไทย
อาจารย์ธารีรัตน์ สุนิพันธ์ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
  0
48 พัฒนาแอปพลิเคชั่นประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว : สถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยว อาหาร และศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ฉบับภาษาไทย อาจารย์ปรียานุช วิไลวิทย์ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
  0
49 ผลของสารต้านอนุมูลอิสระร่วมกับการเหนี่ยวนำการเป็นสัดด้วยโปรเจนเตอโรนเพื่อเพิ่มอัตราการผสมติดในโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเซียน สำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในจังหวัดสุโขทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 233,000   233,000
50 การประยุกต์ PSRU -พีชคณิตเทียมด้วยตรรกศาสตร์วิภัชนัย รองศาสตราจารย์ไพโรจน์ เยียระยง 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 102,000   102,000
51 พลวัตเชิงวิยุตของแบบจำลองเหยื่อ-ผู้ล่า รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 102,000   102,000
52 การศึกษาแบคทีเรียกรดแลคติกที่คัดแยกจากกล้วยน้ำว้าดิบเพื่อใช้เป็นจุลินทรีย์โพรไบโอติกที่มีความสามารถในการลดคลอเลสเตอรอล นางสาวนนทพร รัตนจักร์ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 210,250   210,250
53 การหาสภาวะที่เหมาะสมของผลิตสารสกัดจากฝุ่นผงใบยาสูบสำหรับนวัตกรรมเซรามิกในการป้องกันแมลงศัตรูพืช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤช ศรีละออ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 235,000   235,000
54  การพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเน้นจิตอาสาของเยาวชน ตามแนวพระราโชบาย อาจารย์อุเทน ปุ่มสันเทียะ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะครุศาสตร์ กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 205,600   205,600
55 การสร้างฐานข้อมูลทางพันธุกรรมข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคเหนือตอนล่าง โดยเทคนิคดีเอ็นเอบาร์โค้ดดิ้ง (2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย อุดก่ำ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 233,000   233,000
56 การสร้างฐานข้อมูลยีนต้านทานโรคไหม้ โรคขอบใบแห้งและยีนความหอมของข้าวพื้นเมืองของภาคเหนือตอนล่าง รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 233,000   233,000
57 อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ ดร.ศุภนารี พิรส 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาการจัดการ กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน)
 77,000   77,000
58 การประยุกต์ใช้ระบบติดตามคุณภาพน้ำในการเลี้ยงปลาโดยใช้ดัชนีชี้วัดทางกายภาพด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมต่อของทุกสรรพสิ่งในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์พิมรินทร์ คีรินทร์ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 202,200   202,200
59 การตรวจหาและการศึกษาลักษณะเฉพาะทางพันธุกรรมของไวรัสโรตาซึ่งเป็นสาเหตุของโรคท้องร่วงเฉียบพลันในเด็กจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2562-2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสูตร จันทร์อิฐ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 242,200   242,200
60 ความสามารถในการสะสมสารกำจัดศัตรูพืชในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่จากนาข้าวในจังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ผาลี 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 235,000   235,000
61 ความเป็นพิษขององค์ประกอบทางเคมีจากเหง้าว่านกำบังภัยต่อเซลล์มะเร็งที่พบในมนุษย์ อาจารย์ภรภัทร สำอางค์ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 235,500   235,500
62 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของคอลลาเจนไฮโดรไลเซทจากหนังและก้างปลาสลาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 219,000   219,000
63 การออกแบบและสร้างเครื่องเอ็กทรูเดอร์ต้นแบบสำหรับผลิตอาหารสุนัขบางแก้ว อาจารย์ธันวมาส กาศสนุก 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 233,500   233,500
64 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา ทองสุข 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 101,000   101,000
65 การพัฒนารูปแบบการเสริมพลังอำนาจผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 100,000   100,000
66 การศึกษาและออกแบบเครื่องหยอดกัมมี่เยลลี่กึ่งอัตโนมัติ อาจารย์กนกวรรณ พรมจีน 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 233,500   233,500
67 อาหารฟังก์ชันจากคีเฟอร์นมข้าวกล้องงอกที่มีคุณสมบัติสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรา ศรีษะแย้ม 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 234,500   234,500
68 การศึกษาและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ เมืองไหว 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 234,500   234,500
69 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การหาอนุพันธ์ของฟังชันก์พีชคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีการตั้งปัญหา (นางสาวณัฐสุดา ไตรยงค์) อาจารย์อุเทน ปุ่มสันเทียะ 24 มิถุนายน 2563 23 มิถุนายน 2564 คณะครุศาสตร์ กองทุนวิจัย
(ทุนนักศึกษาปริญญาตรี)
 5,000   5,000
70 การสกัดสมุนไพรด้วยไมโครเวฟและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดน้ำ (นางสาวจุไรรัตน์ ศิริสุวรรณ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ ศรีโสภา 24 มิถุนายน 2563 23 มิถุนายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนนักศึกษาปริญญาตรี)
 5,000   5,000
71 ผลของการใช้น้ำมูลไส้เดือนต่การเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม (นางสาวนวนันท์ นวลป้อง) อาจารย์ ดร.Tuan Nguyen Ngoc 24 มิถุนายน 2563 23 มิถุนายน 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนนักศึกษาปริญญาตรี)
 5,000   5,000
72 การศึกษาสถานภาพของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ต่อ-ไก่ตั้งในจังหวัดพิษณุโลก (นายวรวิช นาเคน) อาจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง 24 มิถุนายน 2563 23 มิถุนายน 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนนักศึกษาปริญญาตรี)
 5,000   5,000
73 การศึกษาความเหลื่อมล้ำในการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม: กรณีศึกษาตำบลดินทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (นายทนงศักดิ์ แสงสว่างวัฒนะ) รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ 24 มิถุนายน 2563 23 มิถุนายน 2564 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น กองทุนวิจัย
(ทุนนักศึกษาปริญญาโท)
 10,000   10,000
74 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบยูเลิร์นนิ่งรายวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา (นางสาวณัฐพร อึ้งภาภรณ์) อาจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม 24 มิถุนายน 2563 23 มิถุนายน 2564 คณะครุศาสตร์ กองทุนวิจัย
(ทุนนักศึกษาปริญญาเอก)
 30,000   30,000
75 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังร่วมกับเทคนิค KWDL เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร ริมชลการ 24 มิถุนายน 2563 23 มิถุนายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนนักศึกษาปริญญาเอก)
 30,000   30,000
76 การเปลี่ยนแปลงของบริบทชุมชนและข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะต่อฐานวิถีชีวิตใหม่ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจารย์ชนิดาภา ชลอวงษ์ 01 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น กองทุนวิจัย
(ประเภททุนโครงการวิจัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
 35,000   35,000
77 การพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย Google Suite fo Education อาจารย์ ดร.เสกสรร ศิวิลัย 01 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ประเภททุนโครงการวิจัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
 35,000   35,000
78 ประสิทธิผลของโรปแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจประยุกต์ใช้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกภพ จันทร์สุคนธ์ 01 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ประเภททุนโครงการวิจัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
 35,000   35,000
79 โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตครูคุณภาพฐานสมรรถนะโดยบูรณาการแนวคิด CCR มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์ 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตร์  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  100,000 100,000
80 วิธีการอบรมเลี้ยงดูบุตรของผู้ปกครองในชุมชน อาจารย์ ดร.เทิน สีนวน 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตร์  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  290,625 290,625
81 จากวรรณกรรมสู่การสร้างจิตสำนึกเชิงนิเวศสำหรับเยาวชน : กรณีศึกษานวนิยายสำหรับเยาวชนรางวัลแว่นแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ 28 กุมภาพันธ์ 2563 28 กุมภาพันธ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุนคณะ  20,000   20,000
82 แตรวงในจังหวัดพิษณุโลก : บทบาทหน้าที่ การสืบทอดและการดำรงอยู่ในบริบทสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลธรรม เกื้อบุตร 28 กุมภาพันธ์ 2563 28 กุมภาพันธ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุนคณะ  20,000   20,000
83 คำยืมภาษาต่างประเทศในพจนานุกรมไทย: การศึกษารูปคำและกลุ่มความหมาย อาจารย์ ดร.สุชาดา เจียพงษ์ 28 กุมภาพันธ์ 2563 28 กุมภาพันธ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุนคณะ  20,000   20,000
84 การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่ปรากฏในข่าวการท่องเที่ยวของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ออนไลน์ อาจารย์ณัฐกานต์ เส็งชื่น 28 กุมภาพันธ์ 2563 28 กุมภาพันธ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุนคณะ  20,000   20,000
85 การศึกษาการใช้กาล (Tense) ในข่าวภาษาอังกฤษออนไลน์ อาจารย์สิรินญา ศรีชมภู 28 กุมภาพันธ์ 2563 28 กุมภาพันธ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุนคณะ  20,000   20,000
86 การวิเคราะห์คลังข้อมูล กริยาวลีในข่าวธุรกิจในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ อาจารย์ทิศากร ไชยมงคล 28 กุมภาพันธ์ 2563 28 กุมภาพันธ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุนคณะ  20,000   20,000
87 การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนจีนและสำนวนไทยที่ความเกี่ยวข้องกับตัวเลข "一” yi (หนึ่ง) ที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องความฝันในหอแดง อาจารย์ดุจรวี กรรมถัน 28 กุมภาพันธ์ 2563 28 กุมภาพันธ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุนคณะ  20,000   20,000
88 การพัฒนาการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) ในรายวิชาประวัติศาสตร์ และวิชาศาสนาและศิลธรรม อาจารย์ ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ 02 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ   0
89 "ความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของราชภัฏต่อการพัฒนาท้องถิ่น: กรณีศึกษานักศึกษา บุคลากรและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชนตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัยเพื่อพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม " อาจารย์ ดร.ณริศรา พฤกษะวัน 02 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ   0
90 การจัดทำสื่อภาษาอังกฤษ (TOEIC) อาจารย์ ดร.วรารัตน์ วริรักษ์ 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุนคณะ  20,000   20,000
91 การจัดทำสื่อภาษาอังกฤษ (TOEIC) อาจารย์นิภาวรรณ นวาวัตน์ 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุนคณะ  20,000   20,000
92 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยภารกิจ Ongoing ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 0
93 สำรวจ รวบรวม และจัดทำระบบฐานข้อมูลของสายพันธุ์กล้วยในจังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง 01 เมษายน 2562 31 เมษายน 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ  300,000 300,000
94 โครงการไข่แคร์ อาจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง 01 มิถุนายน 2562 31 มิถุนายน 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  ธนาคารออมสิน  100,000 100,000
95 โครงการไข่ไอโอดีน อาจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง 01 มิถุนายน 2562 31 มิถุนายน 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  ธนาคารออมสิน  100,000 100,000
96 โครงการอ๊บซ่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง 01 มิถุนายน 2562 31 มิถุนายน 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  ธนาคารออมสิน  100,000 100,000
97 โครงการ Friendly worm อาจารย์ ดร.Tuan Nguyen Ngoc 01 มิถุนายน 2562 31 มิถุนายน 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  ธนาคารออมสิน  100,000 100,000
98 โครงการข้าวเกรียบปลานิล (คริสปี้ นิล) อาจารย์พัทธนันท์ โกธรรม 01 มิถุนายน 2562 31 มิถุนายน 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  ธนาคารออมสิน  100,000 100,000
99 การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรแบบครบวงจรสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มรายได้ในครัวเรือนให้กับเกษตรกรรายย่อยในตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง 01 กุมภาพันธ์ 2562 03 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  มหาวิทยาลัยนเรศวร (โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมชนฐานราก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)  540,000 540,000
100 ต้นแบบกระบวนการผลิตผักผลไม้ทอดที่ผ่านการเคลือบวัตถุแต่งกลิ่นรสด้วยเทคโนโลยีการเหนี่ยวนำให้เกิดประจุไฟฟ้า รองศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ ศรีแก้ว 01 สิงหาคม 2562 31 สิงหาคม 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  886,000 886,000
101 การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้จากการสืบค้น (Inquiry-Based Learning) เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ในรายวิชาโภชนศาสตร์มนุษย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพรรณ สังข์ทรัพย์ 16 ธันวาคม 2562 15 ธันวาคม 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ทุนคณะ  4,000   4,000
102 Application of interactive teaching styles base on student’s behavior and expectation in “Freshwater Fish Culture” Subject (FISH243), Pibulsongkram Rajabhat University อาจารย์ ดร.Tuan Nguyen Ngoc 16 ธันวาคม 2562 15 ธันวาคม 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ทุนคณะ  4,000   4,000
103 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโดยการประยุกต์ใช้การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-based learning) อาจารย์ธนพล กิจพจน์ 16 ธันวาคม 2562 15 ธันวาคม 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ทุนคณะ  4,000   4,000
104 ผลจากการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการกลุ่มที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร อาจารย์ปุณณดา ทะรังศรี 16 ธันวาคม 2562 15 ธันวาคม 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ทุนคณะ  4,000   4,000
105 การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิบัติ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา AFE365 การออกแบบสามมิติขั้นพื้นฐาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ว่าที่ร้อยโทคงเดช พะสีนาม 16 ธันวาคม 2562 15 ธันวาคม 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ทุนคณะ  4,000   4,000
106 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากผลไม้ในท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรดรัล จุลกัลป์ 02 มีนาคม 2563 03 มีนาคม 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  วช.(มุ่งเป้า)  200,000 200,000
107 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เชื้อราเขียว Metarhizium anisoliae เพื่อควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลในนาข้าวชลประทานภาเหนือตอนล่าง อาจารย์อารยา บุญศักดิ์ 24 กันยายน 2562 24 กันยายน 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  วช.(มุ่งเป้า)  135,000 135,000
108 การศึกษาศักยภาพของต้นอ้อยต่อการเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ 04 มกราคม 2563 04 มกราคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด  406,525 406,525
109 ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบุรีและประสิทธิผลของการประยุกต์ภูมิปัญญาไทยในการส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุที่มีระดับกิจกรรมทางกายต่ำเพื่อสร้างชุมชนต้นแบบด้านสุขภาวะของผู้สูงอายุตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี อาจารย์ ดร. ชัยยา นรเดชานันท์ 10 มกราคม 2561 09 มกราคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์  วช.(มุ่งเป้า)  299,700 299,700
110 NEO ยาสมุนไพรเพื่อการรักษาผู้ติดแอมเฟตตามีน อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ 10 มกราคม 2561 09 มกราคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์  วช.(มุ่งเป้า)  840,000 840,000
111 “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”: การบูรณาการสหวิชาชีพชุมชนกับการประกอบสร้างรูปแบบสวัสดิการสังคมท้องถิ่นสำหรับกลุ่มเปราะบางทางสังคม กรณีศึกษา เทศบาลตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลก อาจารย์สุเทพ คำเมฆ 02 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  600,000 600,000
112 เมืองน่าอยู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์ 02 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  1,000,000 1,000,000
113 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีส่วนร่วม ตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์นนทชา ชัยทวิชธานันท์ 05 กุมภาพันธ์ 2563 04 กุมภาพันธ์ 2563 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น ทุนคณะ  30,000   30,000
114 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาบ้านคุกพัฒนา ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย อาจารย์รสสุคนธ์ ประดิษฐ์ 05 กุมภาพันธ์ 2563 04 กุมภาพันธ์ 2563 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น ทุนคณะ  150,000   150,000
115 วัฒนธรรมทางทางการเมืองของกลุ่มผู้นำชุมชนประท้วงทางการเมืองระหว่างปี พ.ศ. 2549-2557 ในจังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช 05 กุมภาพันธ์ 2563 04 กุมภาพันธ์ 2563 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น ทุนคณะ  15,000   15,000
116 การจัดตั้งและการบริหารสาขาพรรคของพรรคการเมืองไทย อาจารย์อเนก สุขดี 05 กุมภาพันธ์ 745 04 กุมภาพันธ์ 2563 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น ทุนคณะ  150,000   150,000
117 ความคิดเห็นของประชาชนาต่อหลักบวรกับการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนบ้านคลองเตย ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ยุวดี พ่วงรอด 05 กุมภาพันธ์ 2562 04 กุมภาพันธ์ 2563 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น ทุนคณะ  30,000   30,000
118 การศึกษาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส 05 กุมภาพันธ์ 2563 04 กุมภาพันธ์ 2563 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น ทุนคณะ  30,000   30,000
119 นโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของรัฐกับการสร้างความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ถนนนิมมานเหมินท์ จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์วสันต์ ปวนปันวงศ์ 01 กรกฏาคม 2562 30 กรกฏาคม 2563 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น  ภายใต้ทุน ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) หน่วยระบาดวิทยาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  120,000 120,000
120 การยกระดับคุณภาพของชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์กฤติมา อินทะกูล 13 มีนาคม 2563 13 มีนาคม 2564 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น  การจัดการความรู้ วช.  300,000 300,000
121 ทุนทางสังคมกับการพัฒนาการดำเนินงานของสหวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการเชิงพื้นที่เทศบาลตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์สุเทพ คำเมฆ 01 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2563 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  150,000 150,000
122 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ อาจารย์สรวิศ สอนสารี 16 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  360,000 360,000
123 การศึกษาความแตกต่างของประสิทธิภาพมาตรการลดอุบัติเหตุ ในช่วงปกติกับช่วงเทศกาล อาจารย์ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ 01 มกราคม 2562 01 มกราคม 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  วช.(มุ่งเป้า)  800,000 800,000
124 วิจัยในชั้นเรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ เมืองไหว 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุนคณะ  80,000   80,000
125 รูปแบบ ผลกระทบ และแนวทางการแก้ปัญหาการเสพข่าวปลอมในสื่อใหม่สำหรับสังคมไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล 01 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000   30,000
126 การพัฒนาศักยภาพด้านประชาสัมพันธ์การตลาดสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ชุมชนบ้านม่วงหอม ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก กรณีศึกษา ธุรกิจขนมนางเล็ด อาจารย์ ดร.อรวรรณ ไพโรจนวุฒิพงศ์ 01 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000   30,000
127 การสร้างนวัตกรรมการให้บริการนักศึกษาด้วยแชทบอท อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล 01 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000   30,000
128 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกผักสวนครัวของชุมชนบ้านลาดบัวขาว ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์รัชฎาภรณ์ พัฒนะ 01 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000   30,000
129 การศึกษาอาหารพื้นถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอาหาร กรณีศึกษา กลุ่มหมู่บ้านท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก อาจารย์รพีพงศ์ อินต๊ะสืบ 01 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000   30,000
130 นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวโฮมสเตย์แบบลักชูรีโดยชุมชนบนฐานภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทยครึ่งสู่มาตรฐานโฮมสเตย์อาเซียนเชื่อมโยงพื้นที่มรดกโลกสุโขทัย กรณีศึกษาชุมชนหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลแก้ว คล้ายแก้ว 01 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000   30,000
131 การศึกษาการจัดการความรู้สินค้าหัตถกรรมทางวัฒนธรรม กรณีศึกษาการผลิตเสื่อพับบ้านลานกระบือ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงกล เพชรสุข 01 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000   30,000
132 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์กมลทิพย์ เดชะปรากรม 01 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000   30,000
133 การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการ SMEs ในเขตภาคเหนือ อาจารย์จิระภา จันทร์บัว 01 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000   30,000
134 ผลกระทบของคุณภาพของสารสนเทศทางบัญชี และทักษะความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีที่ส่งผลต่อคุณภาพกำไร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สิทธิอ่วม 01 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000   30,000
135 การศึกษาต้นทุนการผลิตบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์ภัทรสิริ ทิพย์ธนมณี 01 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000   30,000
136 องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมาเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยที่ตลาดถนนคนเดินกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 อาจารย์นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์ 01 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000   30,000
137 บุพปัจจัยด้านการรับรู้จำนวนผู้ใช้ การรับรู้ความเข้ากันได้ การรับรู้ความง่ายการใช้ การรับรู้ประโยชน์ของผู้บริโภค ส่งผลต่อความตั้งใจใช้ Internet of Things (loTs) อาจารย์ ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ 01 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000   30,000
138 การเปลี่ยนแปลงด้านความสามารถทางแพลตฟอร์มดิจิทัล ความสามารถทางเครือข่าย และการมุ่งเน้นของผู้ประกอบการส่งผลถึงผลประกอบการที่แข่งขันได้ของธุรกิจ SME ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ 01 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000   30,000
139 การสร้างรูปแบบกลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์ทางการตลาดออนไลน์ของบึงตะเครง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อาจารย์ ดร.พัสกร ลี้วิศิษฏ์พัฒนา 01 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000   30,000
140 การสื่อสารด้านศิลปะการพากย์เรือยาวของปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ภรัณยู ขำน้ำคู้ 01 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000   30,000
141 การศึกษาความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายบัญชีและภาษีอากรของนิติบุคคลใหม่ จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์สุธีรา วิไลกุล 01 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000   30,000
142 การพัฒนาการเรียนออนไลน์รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยนิเทศศาสตร์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา 01 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000   30,000
143 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์อรรถพล จรจันทร์ 01 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000   30,000
144 ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจในการเลือกผู้ให้บริการจัดส่งด่วนในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food Delivery) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ชมพูนุท นรินทรางกูล ณ อยุธยา 17 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000   30,000
145 การพัฒนาคุณภาพการบิรการของพนักงานดูแลห้องพัก กรณีศึกษาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ส่วนศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วังจันทน์ริเวอร์วิว อาจารย์คู่ขวัญ แสงศิริ 17 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000   30,000
146 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับส่วนหน้าของศูนย์ฝึกประสบการ์วิชาชีพ วังจันทน์ริเวอร์วิว อาจารย์พีรภัทร สงวนศิลป์ 17 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000   30,000
147 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับขั้น อาจารย์พิณรัตน์ นุชโพธิ์ 17 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000   30,000
148 การใช้บัญชีบริหารและประสิทธิภาพการดำเนินงานของ SMEs ในเขตภาคเหนือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์ 17 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000   30,000
149 องค์ประกอบของการรับรู้นวัตกรรมที่ส่งผลต่อความภักดีในการใช้งานโมบายแอปพลิเคชั่น อาจารย์ปิยธิดา เปี่ยมงาม 17 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000   30,000
150 แนวทางการยกระดับและการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในจังหวัดพิษณุโลก (งวดที่1) อาจารย์อรนุช สืบบุญ 17 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000   30,000
151 การปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ซื้อออนไลน์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์หรรษา สันติวิไลลักษณ์ 17 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000   30,000
152 การศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางนวัตกรรมองค์การกับผลการดำเนินงาน การศึกษาเชิงประจักษ์ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ศศินิภา ศรีกัลยานิวาท 17 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000   30,000
153 ศึกษาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาสาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์บุญลดา คุณาเวชกิจ 17 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000   30,000
154 บทบาทการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-CRM) กับคุณภาพความสัมพันธ์ และคุณลักษณะการบริการขั้นพื้นฐานให้กับลูกค้าธนาคารกรุงไทย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ ดร.ลัสดา ยาวิละ 17 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000   30,000
155 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพของข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีและผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช 17 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  30,000   30,000
156 วิจัยเพื่อรับใช้สังคม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม "โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ คณะวิทยาการจัดการ" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  200,000   200,000
157 วิจัยเพื่อรับใช้สังคม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม"ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจสิทธิหน้าที่ภายใต้ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขถวายแด่พ่อหลวงในอำเภอทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  208,200   208,200
158 วิจัยเพื่อรับใช้สังคม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม"เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ภายใต้ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย " ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  214,700   214,700
159 วิจัยเพื่อรับใช้สังคม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม"ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจสิทธิหน้าที่ภายใต้ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขถวายแด่พ่อหลวงใน ต.วังนกแอ่น จ.พิษณุโลก" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  206,600   206,600
160 วิจัยเพื่อรับใช้สังคม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม""ส่งเสริมความสามัคคี ความเข้าใจสิทธิของตนเอง ตำบลวังน้ำขาว ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยลัยราชภัฏพิบูลสงคราม" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  213,700   213,700
161 วิจัยเพื่อรับใช้สังคม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม"ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพือแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  260,000   260,000
162 วิจัยเพื่อรับใช้สังคม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม"ด้านการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  287,400   287,400
163 วิจัยเพื่อรับใช้สังคม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม"ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ได้การรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย" อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  152,800   152,800
164 วิจัยเพื่อรับใช้สังคม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม"ยกระดับบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนโบราณเมือง บางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย" อาจารย์พิณรัตน์ นุชโพธิ์ 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  108,800   108,800
165 วิจัยเพื่อรับใช้สังคม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม"ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ในเขตตำบลไกรกลางและตำบล ไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย" ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทรา ชัยสมตระกูล 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  145,800   145,800
166 วิจัยเพื่อรับใช้สังคม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม"ส่งเสริมคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก" อาจารย์ชมพูนุท นรินทรางกูล ณ อยุธยา 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  136,200   136,200
167 วิจัยเพื่อรับใช้สังคม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม"การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก้ไขปัญหาความยากจนเกิดความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนของของชุมชนตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก" อาจารย์ศศินิภา ศรีกัลยานิวาท 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  116,300   116,300
168 วิจัยเพื่อรับใช้สังคม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม"พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมดิน จังหวัดสุโขทัย" อาจารย์สุธาสินี อรุณ 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  83,500   83,500
169 "วิจัยเพื่อรับใช้สังคม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม""พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น กลุ่มแม่บ้านท่าเกษมศรี ต.ท่าเกษม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย " ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์ 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  83,000   83,000
170 วิจัยเพื่อรับใช้สังคม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม"พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก และ คนไทยรู้รักสามัคคี ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก" อาจารย์ปิยธิดา เปี่ยมงาม 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  203,900   203,900
171 วิจัยเพื่อรับใช้สังคม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม"พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มผู้ประกอบการของชุมชนแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มผู้ประกอบการของชุมชนตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก" อาจารย์ ดร.ลัสดา ยาวิละ 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  133,600   133,600
172 วิจัยเพื่อรับใช้สังคม ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม" พัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าเพื่อยกระดับขึ้นสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ให้เป็นสินค้าโอทอปเพื่อสร้างความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนของตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก" อาจารย์อรนุช สืบบุญ 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  156,100   156,100
173 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยภารกิจ Ongoing ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นโดยชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลิกา โพธิ์หิรัญ 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  474,766 474,766
174 การสร้างวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน วิถีเกษตร นา ไร่ สวน เครือข่ายคนร่วมสมัย จังหวัดพิษณุโลก เพื่อลดความเลื่อมล้ำทางสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลิกา โพธิ์หิรัญ 05 พฤษภาคม 2563 04 พฤษภาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ  วช.(มุ่งเป้า)  800,000 800,000
175 การพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการกระบวนการผลิตก้อนเชื้อเห็ด สำหรับกลุ่มเพาะเห็ดบ้านท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สิทธิอ่วม 16 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ  อุทยานวิทยาศาสตร์ (อวน.)  75,000 75,000
176 การพัฒนากิจกรรมเสิรมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันพิษภัยยาสูบของนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จ.ตาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สิทธิอ่วม 01 กันยายน 2562 31 กันยายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ  วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จ.ตาก  40,000 40,000
177 โครงการยกระดับจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน อาจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์ 01 พฤศจิกายน 2562 15 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ กองทุนวิจัย  25,000   25,000
178 คอลัมน์พอลิเมอร์รอยพิมพ์ประทับโมเลกุลสำหรับการตรวจวัดสารกำจัดแมลงในกลุ่มแอนทรานิลิค ไดเอมีน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ ธงไชย 29 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วช.(แม่ไก่-ลูกไก่)  300,000 300,000
179 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอวิสาหกิจชุมชนจากสีย้อมธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ ศรีโสภา 29 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วช.(แม่ไก่-ลูกไก่)  252,000 252,000
180 โครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรลาส มาตรมูล 01 พฤศจิกายน 2562 30 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  115,000   115,000
181 โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรตที่ 21 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นววรรณ ทองมี 01 พฤศจิกายน 2562 30 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  288,860   288,860
182 โครงการยกระดับคุณภาพนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.รพิพรรณ จันทร์มะณี 01 พฤศจิกายน 2562 30 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  222,800   222,800
183 โครงการพัฒนาตำบลต้นแบบบูรณาการนำร่องเพื่อพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง 01 พฤศจิกายน 2562 30 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  500,000   500,000
184 โครงการส่งเสริม ความรัก สามัคคี ความมีระเบียบ เข้าใจสิทธิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกภพ จันทร์สุคนธ์ 01 พฤศจิกายน 2562 30 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  330,000   330,000
185 โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มสู่การเพิ่มมูลค่าของหมู่บ้านโอทอปวัตวิถีอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง 01 พฤศจิกายน 2562 30 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  247,000   247,000
186 โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขนาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ 01 พฤศจิกายน 2562 30 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  678,400   678,400
187 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนตะเวนชายแดน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุ พันไพศาล 01 พฤศจิกายน 2562 30 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  60,180   60,180
188 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะทางของเซรามิกไร้สารตะกั่วสำหรับประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์ตรวจวัดความเร่ง อาจารย์ ดร.รัตน์ติพร สําอางค์ 01 มีนาคม 2563 01 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สกว.)  300,000 300,000
189 การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้“พลเมืองเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล” ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์อรรฏชณม์ สัจจะพัฒนกุล 09 กันยายน 2562 03 กันยายน 2563 คณะครุศาสตร์  โครงการศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว  100,000 100,000
190 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด 30 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตร์ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  1,050,000   1,050,000
191 การศึกษาความต้องการจำเป็นของบริการแนะแนวในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์) อาจารย์อัญญณี สุวรรณโรจน์ 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  10,000   10,000
192 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยใช้กระบวนการ PLC อาจารย์อวยพร ดำริมุ่งกิจ 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  10,000   10,000
193 การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยการผสานความรู้ในเนื้อหา ผนวกวิธีสอนคณิตศาสตร์ (PCK) ของนักศึกษาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา สีสมบา 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  10,000   10,000
194 ผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมชุมชนการสืบสอบทางปรัชญา เพื่อส่งเสริมสมรรถนะพลเมือง ในรายวิชาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อาจารย์สุพัตรา ประเสริฐกุล 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  10,000   10,000
195 ผลของโปรแกรมการฝึกบนลู่วิ่งไฟฟ้าในความชั้นต่างระดับที่มีต่อความเร็วในการวิ่ง 200 เมตร ของนักศึกษาชายมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์พุธิตา ศรียางนอก 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  10,000   10,000
196 เพลงพวงมาลัย: ภูมิปัญญาเมืองสองแคว สู่การสร้างสรรค์บทเพลงสำหรับวงปี่พาทย์ เพื่อประยุกต์ใช้ในรายวิชาดนตรีพื้นบ้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทาน บุญเมือง 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  10,000   10,000
197 ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบ CIPPA เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา อาจารย์กาญจน์ชนก เอมแสง 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  10,000   10,000
198 เตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  10,000   10,000
199 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์กาญจนา สุขพิทักษ์ 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  10,000   10,000
200 การศึกษารูปแบบพัฒนานักศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา สู่ความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 อาจารย์สมศรี ทาสุทะ 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  10,000   10,000
201 การพัฒนาแนวทางการเผชิญความเครียดในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวพัชร์ ช่างพินิจ 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  10,000   10,000
202 "การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม " อาจารย์ ดร.ว่าที่ ร.ต.บัญชา สำรวยรื่น 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  10,000   10,000
203 การศึกษาทักษะการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์ 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  10,000   10,000
204 ศึกษาพัฒนาการทักษะการอ่านภาษาอังกฤษนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  10,000   10,000
205 การพัฒนาหลักสูตรเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ ดร.อารีย์ ปรีดีกุล 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  10,000   10,000
206 การศึกษาองค์ประกอบพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว คำสอน 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  10,000   10,000
207 การศึกษาสภาพปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานด้านการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลักจิต ตรีรณโอภาส 01 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  10,000   10,000
208 โครงการวิจัยเรื่อง รัฐ สังคม ชุมชน: สถานการณ์ความเสี่ยงของเยาวชนต่อปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์วสันต์ ปวนปันวงศ์ 00 ตุลาคม 543 00 ตุลาคม 543 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0
209 การยกระดับผลิตภัณฑ์ตาลโตนดของชุมชมตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก รองศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ ศรีแก้ว 11 มีนาคม 2563 10 มีนาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  440,000 440,000
210 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวให้มีค่าดัชนีน้ำตาลลดต่ำลง บนฐานความหลากหลายของพันธุ์ข้าว รองศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ ศรีแก้ว 21 สิงหาคม 2563 20 สิงหาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  593,000 593,000
211 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเปลือกไข่ไก่ดำเพื่อเพิ่มมูลค่าจากเศษเหลือทิ้ง อาจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง 01 กรกฏาคม 2563 30 กรกฏาคม 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) (Talent Mobility)  40,000 40,000
212 โครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุนชนบ้านดินทองพัฒนา ตำบลดินทอง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง 23 สิงหาคม 2563 22 สิงหาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2563 (สกอ.)  700,000 700,000
213 การใช้กลยุทธ์การออกแบบสำหรับพื้นที่สร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรมชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา ศิริสานต์ 13 เมษายน 2563 12 เมษายน 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก (มหาวิทยาลัยศิลปากร)  216,000 216,000
214 การจัดการการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพลายชุมพล หมู่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ เมืองไหว 01 กรกฏาคม 2563 30 กรกฏาคม 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) (Talent Mobility)  40,000 40,000
215 ไบเฟอร์เคชันในบางการส่งแบบสองมิติ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ 21 กันยายน 2563 20 กันยายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย  535,000  ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (วช.)  535,000 1,070,000
216 การสร้างอัตลักษณ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีจากใบมะยงชิดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนนวัตวิถีในจังหวัดสุโขทัยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาจารย์ ดร.พัทวัฒน์ สีขาว 15 กรกฏาคม 2563 14 กรกฏาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ภายใต้แผนงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG in Action)  1,500,000 1,500,000
217 การจำแนกแหล่งกำเนิดฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ในพื้นที่เขตเมืองจังหวัดพิษณุโลก รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ 17 สิงหาคม 2563 16 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม (วช.)  742,000 742,000
218 การพัฒนาระบบการจัดการน้ำในนาข้าวด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรครบวงจรเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตข้าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุ พันไพศาล 01 กรกฏาคม 2563 30 กรกฏาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) (Talent Mobility)  40,000 40,000
219 การส่งเสริมศักยภาพผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์จากใบตองเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง 01 กรกฏาคม 2563 00 กรกฏาคม 543 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) (Talent Mobility)  40,000 40,000
220 การสังเคราะห์และปรับปรุงคุณสมบัติของเซรามิกทันตกรรมให้มีสมบัติตามมาตรฐาน ISO 6872 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษ สุจริตตั้งธรรม 01 ตุลาคม 2563 00 ตุลาคม 543 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  561,800 561,800
221 โรงเรียนต้นแบบรักการอ่านผ่านนิทานสร้างเสริมสุขภาพ พลอยพัชชา แก้ววิเศษ 22 มิถุนายน 2563 31 มิถุนายน 2563 คณะพยาบาลศาสตร์  สสส.  6,180 6,180
222 การพัฒนารูปแบบการจัดบริการด้านกัญชาทางการแพทย์ โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กับสมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว 01 สิงหาคม 2563 31 สิงหาคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์  โครงการ Social Coporrate Support บริษัทโตซายน์ จำกัด  598,166 598,166
223 การวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลูทีนจากดอกดาวเรือง GI ประเทศไทยเพื่อถนอมสายตาของผู้สูงวัยในสังคมไทย เพื่อใช้จำหน่ายภายในประเทศไทยและต่างประเทศของวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ 01 สิงหาคม 2563 31 สิงหาคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์  โครงการ Social Coporrate Support บริษัทโตซายน์ จำกัด  784,470 784,470
224 การพัฒนาเครื่องย่อยกะลามะคาเดเมียสำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปมะคาเดเมียเขาค้อ จังหวัดเพรชบูรณ์ อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง 23 สิงหาคม 2563 22 สิงหาคม 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สกอ.  22,500 22,500
225 โครงการพัฒนาและขยายผลระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Q-Info) ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อาจารย์ ดร.สุนันท์ ธาติ 01 กันยายน 2563 30 กันยายน 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  3,333,333 3,333,333
226 การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ ที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” (ภายใต้ชุดโครงการย่อยที่ 4 : การพัฒนาทางเลือกการเชื่อมต่อรูปแบบใหม่และโอกาสสำหรับประเทศไทย) อาจารย์หทัยธนก พวงแย้ม 29 กันยายน 2563 28 กันยายน 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  วช.(มุ่งเป้า)  848,306 848,306
227 การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ ที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” (ภายใต้ชุดโครงการย่อยที่ 3 : การศึกษาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ "เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21" รองศาสตราจารย์ ดร.สนิท ปิ่นสกุล 29 กันยายน 2563 28 กันยายน 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  วช.(มุ่งเป้า)  469,596 469,596
228 การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ ที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” (ภายใต้ชุดโครงการย่อยที่ 2 : การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งผู้โดยสารต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ "เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย เทพกรณ์ 29 กันยายน 2563 28 กันยายน 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  วช.(มุ่งเป้า)  478,100 478,100
229 การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ ที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21” (ภายใต้ชุดโครงการย่อยที่ 1 : การศึกษาอุปสงค์และแนวทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาสตร์ "เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21" อาจารย์วชิระ วิจิตรพงษา 29 กันยายน 2563 28 กันยายน 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  วช.(มุ่งเป้า)  434,031 434,031
230 การศึกษาและพัฒนายุทธศาสตร์ด่านชายแดน ไทย-ลาว (ภายใต้ชุดโครงการย่อยที่ 1 : โครงการศึกษาศักยภาพด้านโลจิสติกส์บริเวณชายแดนไทย-ลาว) อาจารย์วชิระ วิจิตรพงษา 29 กันยายน 2563 28 กันยายน 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  วช.(มุ่งเป้า)  389,547 389,547
231 การพัฒนากระบวนการการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ 18 กันยายน 2563 15 กันยายน 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  วช.(มุ่งเป้า)  598,913 598,913
232 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ “กาแฟมะม่วง”เพื่อเป็นสินค้าเชิงอัตลักษณ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านผารังหมี อำเภอเนินมะปราง จ.พิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา เลิศลักษมี 01 เมษายน 2563 01 เมษายน 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  อวน.  200,000 200,000
233 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแป้งกล้วยน้ำว้าแก่ชุมชนบ้านทุ่งโคราช ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร อาจารย์ญาณิศา จินดาหลวง 01 เมษายน 2563 31 เมษายน 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  อวน.  200,000 200,000
234 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคขุนโดยใช้อาหารข้นคุณภาพสูงแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่มเย็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา มูลสาร 01 เมษายน 2563 31 เมษายน 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  อวน.  200,000 200,000
235 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เยลลี่ (jelly)พลังงานต่ำจากมัลเบอรร์รี่เพื่อเป็นทางเลือกใหม่สำหรับการสร้างอาชีพในชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรดรัล จุลกัลป์ 01 เมษายน 2563 31 เมษายน 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  อวน.  200,000 200,000
236 การพัฒนาระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาดห้องปฏิบัติการเพื่อผลิตแก๊สไฮโดรเจนและมีเทนแบบสองขั้นตอนและการผลิตพลาสติกชีวภาพจากน้ำกากส่าร่วมกับกากยีสต์ อาจารย์ ดร.ชัชวินทร์ นวลศรี 01 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  462,000 462,000 สัดส่วน 50% (231,000)
237 การศึกษาคุณลักษณะของปุ๋ยอัดเม็ดที่ได้จากกระบวนการผลิตไฮเทนจากน้ำกากส่าและกากยีสต์ร่วมกับวัสดุอินทรีย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤช ศรีละออ 03 กันยายน 2563 02 กันยายน 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  462,000 462,000 สัดส่วน 30% (138,600)
238 การใช้มันสำปะหลังดัดแปรเป็นแหล่งพลังงานสำหรับแพะขุนและแพะแม่พันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ 30 กันยายน 2563 29 กันยายน 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  760,000 760,000
239 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวให้มีค่าดัชนีน้ำตาลลดต่ำลงบนฐานความหลากหลายของพันธุ์ข้าว รองศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ ศรีแก้ว 21 สิงหาคม 2563 20 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  593,000 593,000
240 โครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านดินทองพัฒนา ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวักพิษณุโลก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง 01 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  700,000 700,000
241 การยกระดับผลิตภัณฑ์ตาลโตนดของชุมชนตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก รองศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ ศรีแก้ว 11 มีนาคม 2563 10 มีนาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  440,000 440,000
242 นวัตกรรมการผลิตใยอาหารฟังก์ชั่นจากเศษเหลือกัญชงสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตไก่เนื้อ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง 01 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  393,333 393,333
243 ผลของกระบวนการต่อสารออกฤทธิ์ที่สำคัญจากผลิตภัณฑ์กระชายดำ รองศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ ศรีแก้ว 01 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  ITAP  289,800 289,800
244 การพัฒนาสูตรอาหารสำหรับแพะจากวัตถุดิบท้องถิ่นในพื้นที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ 30 กันยายน 2563 29 กันยายน 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  720,000 720,000
245 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์อัดเม็ดจากวัตถุดิบในท้องถิ่นและมาตรฐานการจัดการฟาร์มไก่พื้นเมืองและไก่ชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ 01 มิถุนายน 2563 01 มิถุนายน 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  250,000 250,000 สัดส่วน 30% (75,000)
246 การใช้ประโยชน์โปรตีนสกัดจากข้าวและข้าวเปลือกงอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุน  50,000   50,000
247 การพัฒนาแบคทีเรียกรดแลคติกที่คัดแยกจากกล้วยน้ำว้าดิบเพื่อใช้เป็นจุลินทรีย์โพรไบโอติกที่มีความสามารถในการลดคลอเลสเตอรอล อาจารย์ ดร.ชัชวินทร์ นวลศรี 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุน  23,350   23,350
248 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ท๊อฟฟี่มะพร้าวเสวยเพื่อเพิ่มอายุการเก็บรักษา รองศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ ศรีแก้ว 16 เมษายน 2563 30 เมษายน 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  อวน.  200,000 200,000
249 การพัฒนาสารสกัดสมุนไพรเพื่อเป็นสาระสำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อาจารย์จิรศิต อินทร 16 เมษายน 2563 30 เมษายน 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  อวน.  250,000 250,000
รวมทุนสนับสนุนของ มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563 14,837,940 1,619,800 32,881,691 49,339,431