เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา อยู่ระหว่างการปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก

คลังข้อมูลและสารสนเทศ มรพส.

ข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ค้นหาข้อมูลตามปี

       พ.ศ.         

ข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ พ.ศ. จำนวน 13 ทุน

ที่ ชื่อโครงการ ผู้รับทุน ระยะเวลาดำเนินงาน สังกัดคณะ แหล่งทุนภายใน แหล่งทุนภายนอก รวม หมายเหตุ
เริ่มสัญญา สิ้นสุด แหล่งทุน จำนวนเงิน แหล่งทุน จำนวนเงิน
1 543 543       0
2 543 543       0
3 543 543       0
4 543 543       0
5 543 543       0
6 543 543       0
7 543 543       0
8 543 543       0
9 543 543       0
10 543 543       0
11 543 543       0
12 543 543       0
13 543 543       0
รวมทุนสนับสนุนของ มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 4,000 90,000 94,000