ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ค้นหาข้อมูลตามปี

       พ.ศ.         

ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 452 เรื่อง

ลำดับที่ ชื่อบทความวิจัย เจ้าของบทความวิจัย คณะ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย หลักฐานอ้างอิง
ชื่อวารสาร หรือแหล่งที่เผยแพร่ ปีที่เผยแพร่/เล่มที่ เลขหน้าที่เผยแพร่
1  อิมัลชันบีด (emulsion bead) ที่มีสารสกัดขลู่และอะโวคาโด  อาจารย์จิรศิต อินทร  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
  2562 เลขที่ 15153 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
2  การออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งใบบัวบกโดยรังสีอินฟราเรดต้นแบบ  อาจารย์พัชราภรณ์ อินริราย  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Prawarun Agricultural Journal ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 หน้า 247-257 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
3  "Impact of storage condition on postharvest preservation of fresh Bambusa sp. shoot "  อาจารย์พัชราภรณ์ อินริราย  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Food Research ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 หน้า 57-63 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
4  การใช้ผลของพืชบางชนิดทดแทนมันฝรั่งในสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อพีดีเอ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เถื่อนกูล  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 PSRU Journal of Science and Technology ปีที่ 4 ฉบบัที่ 3 หน้า 27-36 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
5  การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับหยอดกัมมี่เยลลี่  อาจารย์ธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 หน้า 13-24 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
6  ผลของความสูงและวัสดุของแผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์แบบรูปประกอบพาราโบลาที่มีผลต่อการผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  อาจารย์ ดร.สรวิศ สอนสารี  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 หน้า 168-183 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
7  Variants and Parameters Investigations of Particle Swarm Optimisation for Solving Course Timetabling Problems  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย เทพกรณ์  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 Lecture Notes in Computer Science volume 11655 หน้า 177-187 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
8  Applications of Left Almost Subhypersemigroups to Fuzzy Subsets  รองศาสตราจารย์ไพโรจน์ เยียระยง  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Engineering Letters ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 หน้า 1-18 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
9  ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพเท้าต่อพฤติกรรมการดูแลเท้า ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  อาจารย์ ดร.นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารไทยเภสชั ศาสตร์ และวิทยาการสุขภาพ ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 หน้า 175-18 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
10  Applications of Hesitant Fuzzy Sets to Completely Regular Semigroups  รองศาสตราจารย์ไพโรจน์ เยียระยง  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 IAENG International Journal of Computer Science ปี่ที่ 47 ฉบับที่ 1 หน้า 1-12 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
11  Productions and Functional Properties of Palm Sugars  รองศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ ศรีแก้ว  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 16 ฉบับที่ 11 หน้า 897-907 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
12  การหาปริมาณโลหะบางชนิดในมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่ระยะความสุกแตกต่างกัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 50 ฉบับที่ 1 หน้าที่ 221-225 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
13  อาหารข้นสำหรับโคขุนลูกผสมชาร์โรเลส์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 อนุสิทธิบัตร เลขที่อนุสิทธิบัตร 15649 เลขที่คำขอ 1703001135 - หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
14  กระบวนการสร้างสรรค์ลวดลายผ้าทอมัดหมี่แบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผ้าทอมัดหมี่บ้านม่วงหอม จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์พรชัย ปานทุ่ง  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 11 ฉบับที่ 5 หน้า 405-421 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
15  การศึกษากิจกรรมการยับยั้งแบคทีเรียและการต้านอนุมูลอิสระของคีเฟอร์จากนมข้าวกล้องงอก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรา ศรีษะแย้ม  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 50 ฉบับที่ 1 หน้า 483-488 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
16  Structural, optical and electrical properties of the microcrystalline structure of (Ba1-xY2x/3)(Zr0.20Ti0.80)O3 ceramics  อาจารย์ ดร.รัตน์ติพร สําอางค์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Radiation Physics and Chemistry 1008834 In Press - หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
17  การศึกษาสารสกัดจากลูกหว้าและมะม่วงและมะม่วงหาวมะนาวโห่ในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรค  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรา ศรีษะแย้ม  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 50 ฉบับที่ 1 หน้า 262-267 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
18  Dynamics in the transition case invertible/non-invertible in a 2D Piecewise Linear Map  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Chaos, Solitons and Fractals ปีที่ 137 หน้า 1-8 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
19  "Replacement of velvet bean (Muncuna pruriens) with faba bean (Vicia faba) in crisp common carp (Cyprinus carpio) production"  อาจารย์ ดร.Tuan  Nguyen Ngoc  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 AACL Bioflux ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 หน้า 1055-1063 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
20  การเปรียบเทียบวิธีการสกัด ปริมาณแอนโทไซยานินและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ของมะม่วงหาวมะนาวโห่และลูกหว้า  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรา ศรีษะแย้ม  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 50 ฉบับที่ 1 หน้า 281-286 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
21  ระบบพลวัตสําหรับระบบของปัญหาเซตย่อยแปรผัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติพร ตังควิเวชกุล  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 หน้า 236-247 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
22  The identification and distribution of the mucous secreting cells in the integument of the schaap’s dragonet, Callionymus schaapii, Bleeker, 1852  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 veterinary integrative sciences ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 หน้า 23-32 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
23  Field Observation the Female Reproductive Maturation of the Spotted Catfish, Arius maculatus that Inhabit in Estuarine Areas of Pranburi River, Thailand  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Thai Journal of Agricultural Science ปีที่ 53 ฉบับที่ 1 หน้า 1-10 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
24  เครื่องเพาะเมล็ดพันธุ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ว่าที่ร้อยโทคงเดช พะสีนาม  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
  2562 เลขที่ 15289 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
25  SYSTEMIC ORGANIZATION OF Tetraponera rufonigra (Jerdon, 1851) (HYMENOPTERA: FORMICIDAE): HISTOLOGICAL OBSERVATION  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Serangga ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 หน้า 53-67 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
26  Hydrocolloids retard lipid digestion in whipping cream  รองศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ ศรีแก้ว  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Food Research ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 หน้า 831-838 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
27  ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับ พฤติกรรมการดํารงอยู่อย่างมีสุขภาวะที่ดีในผู้สูงอายุตําบลบ้านจอมทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งแก้ว สำรวยรื่น  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 หน้า 327-338 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
28  Texture, microstructure and in-vitro starch digestibility of waxy rice cooked with hydrocolloid  รองศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ ศรีแก้ว  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Food Research ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 หน้า 1089-1097 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
29  Correlation of structural, microstructure and dielectric properties of substituted and un-substituted CaCu3Ti4-xAxO12 ceramics  อาจารย์ ดร.รัตน์ติพร สําอางค์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Ferroelectrics ปีที่ 552 ฉบับที่ 1 หน้า 84-94 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
30  ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดกอลลจากหญาตดหมา  อาจารย์ภรภัทร สำอางค์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 หน้า 78-89 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
31  Phase transition and electrical properties of [(0.935 − x)BNT–0.065BT–xBZT] lead-free piezoelectric ceramics  อาจารย์ ดร.รัตน์ติพร สําอางค์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Ferroelectrics ปีที่ 552 ฉบับที่ 1 หน้า 148-158 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
32  การวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติกเชิงพหุสําหรับความสัมพันธ์การดื่มแอลกอฮอล์กับปัจจัยต่าง ๆ กรณีศึกษาประชากรในจังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา ทองสุข  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Chaos, Solitons and Fractals ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 หน้าที่ 27-42 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
33  "Improving plant layout and processing flow of jelly mushroom drink to reduce microbial contamination"  อาจารย์สุรินทราพร ชั่งไชย  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Food Resrarch ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 หน้าที่ 1060-1065 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
34  พุทธศักราชอัสดงกับทรงจําของทรงจําของแมวกุหลาบดํา:ความสัมพันธ์เชิงอํานาจในครอบครัวของคนจีนพลัดถิ่น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 หน้า 418-433 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
35  Small-scale Solar Organic Rankine Cycle Power Plant: A Simplified Formula to Estimate the Power Output of Six Areas in Thailand  อาจารย์ ดร.สรวิศ สอนสารี  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  NU. International Journal of Science ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 หน้า 11-30 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
36  เสถียรภาพกํากับวงกว้างของแบบจําลอง เอส ไอ อาร์ ที่มีอัตราการติดเชื้อแบบไม่เชิงเส้น  อาจารย์สลิลทิพย์ แดงกองโค  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 318-326 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
37  Diversity of Saprobic Fungi on Magnolia garrettii: Do Collecting Sites and Seasons Affect the Fungal Community?  อาจารย์ ดร.รำไพ โกฎสืบ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Sains Malaysiana ปีที่ 48 ฉบับที่ 11 หน้า 2437-2449 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
38  "การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสบู่สมุนไพร ผ่านส่วนประสมทางการตลาด "  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ ศรีโสภา  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences, Pibulsongkram Rajabhat University ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 หน้าที่ 55-68 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
39  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมลูกจัน  อาจารย์วิรัชยา อินทะกัณฑ์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 หน้า 450-459 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
40  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  รองศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ  
คณะครุศาสตร์
 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 หน้า 428-437 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
41  Charge transfer improvement of ZnO-based dye-sensitized solar cells modified with graphite nanosheets and bilayer photoelectrode structures  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตชัย ปิมแปง  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Ferroelectrics ปีที่ 552 ฉบับที่ 1 หน้า 1-9 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
42  Bifurcation Sequences and Multistability in a Two-Dimensional Piecewise Linear Map  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 International Journal of Bifurcation and Chaos in Applied Sciences and Engineering ปีที่ 30 ฉบับที่ 6 หน้า 1-20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
43  Equilibrium Point and Prime Period 4 in Certain Piecewise Linear System of Difference Equation  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 NU. International Journal of Science  ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 หน้า 14-22 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
44  การพัฒนาโปรมแกรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการใช้กระดาน IWB ในการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก และสุโขทัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล  
คณะครุศาสตร์
 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 หน้า 517-532 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
45  Chemical Composition, Nutrient Digestibility and Metabolizable Energy of Germinated Paddy Rice  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Animal Nutrition and Feed Technology ปีที่ 20 หน้า 333-343 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
46  การประเมินความต้องการจำเป็นด้านทักษะพื้นฐานของครูอนุบาล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์  
คณะครุศาสตร์
 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 หน้า 580-589 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
47  ปัจจัยเชิงสาเหตุของการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการเป็นประชากรอาเซียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย  รองศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ  
คณะครุศาสตร์
 วารสารหาดใหญ่วิชาการ  ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 หน้า 81-102 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
48  การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างต้นจอกกับฟางข้าวต่อผลผลิตเห็ดฟางที่เพาะในตะกร้าพลาสติก  นางสาวอมรรัตน์ อุประปุ้ย  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Prawarun Agricultural Journal ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 หน้า 395-403 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
49  Effect of Gamma Amino Butyric Acid from Germinated Paddy Rice Supplementation on Egg Performance and Qualities  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 หน้า 41-47 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
50  Process Optimization of Microwave Assisted Simultaneous Distillation and Extraction from Siam cardamom using Response Surface Methodology  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ตันเรือน  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Processes ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 หน้า 1-16 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
51  On interval-valued fuzzy soft set theory applied to semigroups  รองศาสตราจารย์ไพโรจน์ เยียระยง  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 soft computing software ปีที่ 24 ฉบับที่ 262 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
52  Antioxidant and acetylcholinesterase inhibitory activities of Morinda citrifolia L. Extracts  อาจารย์ภรภัทร สำอางค์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Agriculture and Natural Resources ปีที่ 54 ฉบับที่ 2 หน้า 173-179 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
53   ต้นทุนและผลตอบแทนการทำฟาร์มเพาะเลี้ยงสุนัขบางแก้วในจังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 แก่นเกษตร ปีที่ 47 ฉบบัพิเศษ 1 903-908 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
54   แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไห อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ  
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 12 ฉบับที่ 2 388-408 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
55   A new generalization of BE-algebras  รองศาสตราจารย์ไพโรจน์ เยียระยง  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Heliyon ปีที่ 4 ฉบัที่ 2018 หน้า1-17 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
56   THE GENDER ISSUES AND IDENTITIES OF THE YOUNG TOMBOY AND LESBIAN IN CHIANG MAI AND PHITSANULOK OF THAILAND  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช  
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 172-184 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
57   อิทธิพลของการเผยแพร่‹ตัวตนบนสังคมออนไลน์ ความผูกพันของผู้Œใช้และความไว้Œวางใจในสมาชิกที่มีผลต่อความภักดีบนสังคมออนไลน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์  
คณะวิทยาการจัดการ
  วารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 42 ฉบับที่ 161 54-71 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
58   ปัจจัยพยากรณ์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะติดบ้าน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร  อาจารย์ ดร.กู้เกียรติ ก้อนแก้ว  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  วารสารวิชาการสาธารณสุข ปี่ที่ 28 ฉบับที่ 2 394-401 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
59   กระบวนการพัฒนาครู ด้านการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว คำสอน  
คณะครุศาสตร์
 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 12(2) 409-426 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
60   การศึกษากระบวนการนิเทศเเบบเสริมพลังอำนาจในการสร้างประสิทธิภาพระบบการประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวนีย์ เสริมสุข  
คณะครุศาสตร์
  วารสารศึกษาศาสตร์ 29(1) 188-202 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
61   การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ที่มีต่อการรับบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูมิสิทธิพร  
คณะครุศาสตร์
 วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 12(2) 367-387 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
62   การศึกษาความถี่และรูปแบบการเปลี่ยนแปรของรูปย่อในภาษาญี่ปุ่น  อาจารย์กนกรัตน์ ปิลาผล  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 23-24 มีนาคม 2560 - หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
63  Modified Fuzzy FMEA Application in the Reduction of Defective Poultry Products.  อาจารย์พิณรัตน์ นุชโพธิ์  
คณะวิทยาการจัดการ
 Engineering Journal 2562, 23(1) 171-190 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
64  School furniture ergonomic assessment via simplified measurements and regression models  อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล  
คณะวิทยาการจัดการ
 Songklanakarin Journal of Science & Technology 2562, 41(1) 89-95 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
65  Social Commerce Constructs and Buyer-Seller Relationship Quality as a predictor of Intention to Co-Creation in Branding  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์  
คณะวิทยาการจัดการ
 Modern Applied Science 2562 13(2) 169-176 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
66  Conversation, Community, and E-Commerce as Social Commerce Model for Food and Beverage Business in Phitsanulok Province.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์  
คณะวิทยาการจัดการ
 Humanities, Arts and Social Sciences Studies. (HASSS) 2562 19(2) 101-119 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
67  การวิเคราะห์การดำรงอยู่ของพิธีกรรมการเยื้องของชาวไทยทรงดำ บ้านบัวยาง อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร  รองศาสตราจารย์บุษบา หินเธาว์  
คณะวิทยาการจัดการ
 วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ. 2562 32(1) 151-175 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
68  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทำการเกษตรแบบพันธสัญญาของผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานไฟฟ้าชีวมวลของไทย  อาจารย์ ดร.ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์  
คณะวิทยาการจัดการ
 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2562 10(1) 216-233 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
69  ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถแห่เคลื่อนที่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์ ดร.ลัสดา ยาวิละ  
คณะวิทยาการจัดการ
 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562/13(1) 253-265 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
70  อิทธิพลของกลยุทธ์การบริจาคเพื่อการกุศลที่มีผลต่อการดำเนินงานของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย  อาจารย์จิระภา จันทร์บัว  
คณะวิทยาการจัดการ
 สุทธิปริทัศน์ 2562 33(108) 239-253 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
71  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ความยุติธรรมด้านกระบวนการขององค์กร ความผูกพันขององค์กร และผลการปฏิบัติงาน: หลักฐานเชิงประจักษ์ของโรงพยาบาลรัฐในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์ ดร.ศุภนารี พิรส  
คณะวิทยาการจัดการ
 วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ 2562 12(2) 136-148 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
72  พฤติกรรมการรับสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประชาธิปไตยและหลักการเป็นพลเมืองของประชาชนในพื้นที่ตำบลน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช  
คณะวิทยาการจัดการ
 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562 13(2) 604-618 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
73  The Role of Attitude towards Internet of Things (IoT) in Relation to Technology Acceptance Model in Thailand  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์  
คณะวิทยาการจัดการ
 Journal of Global Research & Development Services 2562 1(2) หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
74  อิทธิพลของการเผยแพร่ตัวตนบนสังคมออนไลน์ ความผูกพันของผู้ใช้ และความไว้วางใจในสมาชิกที่มีผลต่อความภักดีบนสังคมออนไลน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์  
คณะวิทยาการจัดการ
 วารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2562 41(159) 54-71 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
75  การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างลูกค้ากับธุรกิจออนไลน์ด้วยเครื่องมือทางโซเซียลคอมเมิร์ซ แรงสนับสนุนทางสังคม และความตั้งใจร่วมสร้างตราผลิตภัณฑ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์  
คณะวิทยาการจัดการ
 วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2562 9(1) 251-267 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
76  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมัดหมี่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรณีศึกษากลุ่มผ้าทอบ้านม่วงหอม จังหวัดพิษณุโลก  รองศาสตราจารย์บุษบา หินเธาว์  
คณะวิทยาการจัดการ
 วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ใน พระราชูปถัมภ์ 2562 14(1) 85-92 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
77  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และศึกษาต้นทุนผ้าทอมือประเภทผ้าพันคอเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์  รองศาสตราจารย์บุษบา หินเธาว์  
คณะวิทยาการจัดการ
 วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ 2562 9(1) 98-105 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
78  เงื่อนไขการเปลี่ยนผ่านพฤติกรรมการบริโภคที่ส่งผลต่อรูปแบบการบริโภคที่ยั่งยืนในประเทศไทย  อาจารย์ ดร.ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์  
คณะวิทยาการจัดการ
 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2562 6(1) 299-314 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
79  การศึกษาปัญหาในการทำวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา  
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562 161-171 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
80  การเปิดรับข่าวสารและความพึงพอใจของประชาชนในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลกที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา  
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562. ปทุมธานี : วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2562 11-26 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
81  พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและความพึงพอใจที่มีต่อสื่อโซเชียล ของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา  
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 2562. ปทุมธานี : วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2562 17-39 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
82  การสร้างสรรค์สื่อรณรงค์เพื่อกระตุ้นความฉลาดทางดิจิทัลของนักศึกษานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  อาจารย์ยรรยงวรกร ทองแย้ม  
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 5 ประจำปี 2562. ศาสตร์พระราชาสู่งานวิจัย. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562 128-136 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
83  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชุดการแสดงเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว: โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านเกศกาสร อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร     
คณะครุศาสตร์
 การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฎเลยวิชาการ ครั้งที่ 5”. (น. 1204-1210). เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 2562 1204-1210 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
84  ปัจจัยที่มีผลต่อการธำรงรักษาพนักงานให้คงอยู่ของโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ์  
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6. กำแพงเพชร : ณ อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2562 776-785 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
85  ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ์  
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6. กำแพงเพชร : ณ อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2562 786-798 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
86  ปัจจัยที่มีอิทธิต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ์  
คณะวิทยาการจัดการ
 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6. กำแพงเพชร : ณ อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2562 799-811 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
87  การศึกษาการเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุการทำงานสำนักงานเทศบาลนครศาลากลางจังหวัด: กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ์  
คณะวิทยาการจัดการ
 งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 ถักทองานวิจัยท้องถิ่นก้าวไกลสู่สากล. นครราชสีมา : ณ อาคารยุพราชเบญมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 2562 255-265 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
88  พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการทำงานของบุคลากรในสำนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ์  
คณะวิทยาการจัดการ
 งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 ถักทองานวิจัยท้องถิ่นก้าวไกลสู่สากล. นครราชสีมา : ณ อาคารยุพราชเบญมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 2562 667-684 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
89  ถามสัมภาษณ์งานเน้นสมรรถนะและความสามารถยังใช้ได้ดีจริงหรือกับกลุ่มคนยุคเจนเนอเรชั่นวายและแซด  อาจารย์พลอยภัทร ก้อนบาง  
คณะวิทยาการจัดการ
 งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6.เชียงใหม่ : ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2562 1213-1225 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
90  การศึกษาสภาพและปัญหาการมีรายได้ของผู้สูงอายุ อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรภัทร ใจอารีย์  
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎเลย นวัตกรรมการเรียนรู้เรียนรู้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2562 1198-1203 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
91  การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในคุณภาพการบริการระหว่างโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชน ในเขตเทศบางนครพิษณุโลก  อาจารย์นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์  
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2562 276-286 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
92  องค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP ออนไลน์ของนักท่องเที่ยวไทยในจังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์  
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562 2412-2433 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
93  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจองนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาเที่ยวถนนคนเดินกาดต้าตง อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก  อาจารย์ ดร.ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์  
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562 246-275 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
94  การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ของสายผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายดอกปีปชุมชนบ้านม่วงหอม ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์  
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562 108-115 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
95  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าตราสินค้าสุดยอดผลิตภัณฑ์โอทอป (OPC) กับการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยวไทยในจังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์ ดร.ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์  
คณะวิทยาการจัดการ
 วารสารวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562.1(2) 1-13 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
96  ความต้องการด้านการรับบริการของชุมชนบ้านม่วงหอม ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์  
คณะวิทยาการจัดการ
 วารสารวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562.1(2) 75-85 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
97  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยนเรศวร  อาจารย์ ดร.ลัสดา ยาวิละ  
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ. วิทยาการจัดการวิชาการ 2019 การจัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน. นครสวรรค์: ณ อาคารศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2562 534-546 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
98  พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าบนสื่อออนไลน์เฟซบุ๊กของประชาชน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ. วิทยาการจัดการวิชาการ 2019 การจัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน  อาจารย์ ดร.ลัสดา ยาวิละ  
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ. วิทยาการจัดการวิชาการ 2019 การจัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน. นครสวรรค์: ณ อาคารศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2562 547-555 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
99  องค์ประกอบของข้อเสนอคุณค่าผลิตภัณฑ์กับความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจผู้ผลิตซอฟต์แวร์ในกรุงเทพมหานคร  อาจารย์ ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ  
คณะวิทยาการจัดการ
 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562.1(1) 82-90 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
100  รูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อไก่ชน ของผู้ซื้อในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์ ดร.ลัสดา ยาวิละ  
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 และนานาชาติครั้งที่ 1 : วิทยาการจัดการวิชาการ 2019 “การจัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน.นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2562 96-102 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
101  ความสัมพันธ์ของการปฏิสัมพันธ์เนื้อหาที่ถูกสร้างจากธุรกิจ และเนื้อหาที่ถูกสร้างจากลูกค้า ที่ส่งผลต่อความผูกผันของลูกค้าในธุรกิจโรงแรม จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์ ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ  
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 และนานาชาติครั้งที่ 1 : วิทยาการจัดการวิชาการ 2019 “การจัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน.นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2562 825-835 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
102  คุณภาพที่ได้รับรู้ ได้รับความไว้วางใจ และความเพลิดเพลินที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าในธุรกิจศูนย์ออกกำลังกายในมหาวิท/ยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  อาจารย์ ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ  
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 และนานาชาติครั้งที่ 1 : วิทยาการจัดการวิชาการ 2019 “การจัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน.นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2562 564-571 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
103  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเชิงสร้างสรรค์วิชาการวิจัยทางบัญชีโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติและการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สิทธิอ่วม  
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 5 บูรณาการวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม.ตาก: ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 2562 860-866 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
104  ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเพื่อเตรียมความพร้อมในวัยเกษียณ กรณีศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์  
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 5 บูรณาการวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม. ตาก: ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 2562 867-872 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
105  การวิเคราะห์ต้นทุนและโครงสร้างต้นทุนการแปรรูปมะขามของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มมะขามแปรรูปไร่บุญคง ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์  
คณะวิทยาการจัดการ
 วารสารวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562.1(2) 30-40 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
106  การวางแผนการเงินหลังการเกษียณของประชาชนหมู่บ้านเอื้ออาทร ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สิทธิอ่วม  
คณะวิทยาการจัดการ
 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562.1(2) 13-25 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
107  การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม หมู่บ้านห้วยเฮี้ย ตำบลห้วยเฮี้ย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์ณพัชรพรรณ กี่อย่างรุ่งเรือง  
คณะวิทยาการจัดการ
 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562.1(2) 61-74 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
108  การประยุกต์ใช้การบัญชีบริหาร ในการจัดการธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช  
คณะวิทยาการจัดการ
 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562.1(1) 59-70 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
109  การศึกษาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  อาจารย์สุธีรา วิไลกุล  
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 5 บูรณาการวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม. ตาก: ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 2562 902-906 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
110  การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี กับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทรา ชัยสมตระกูล  
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 5 บูรณาการวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม. ตาก: ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 2562 873-880 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
111  การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการแปรรูปผลิตผลจากกล้วยน้ำว้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรหนองตูมพัฒนา สังกัดสหกรณ์การเกษตรกงไกรลาศ จำกัด ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย  อาจารย์มณีจันทร์ มาสูตร  
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 4 : นวัตกรรมการวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยิ่งยืน. ตาก : ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 2562 931-936 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
112  ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอาง สมุนไพรของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช  
คณะวิทยาการจัดการ
 วารสารวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562.1(2) 103-115 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
113  การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม  อาจารย์รัชฎาภรณ์ พัฒนะ  
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 “ศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม”. พิษณุโลก : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562 507-514 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
114  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนเบื้องต้นในรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม  อาจารย์รัชฎาภรณ์ พัฒนะ  
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 “ศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม”. พิษณุโลก : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562 498-506 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
115  แนวทางการปฏิบัติเมื่อนักท่องเที่ยวขับขี่ยานพาหนะเผชิญกับพายุ  อาจารย์ ดร.วนัชพร จันทรักษา  
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยพะเยา. 24-25 มกราคม 2562. พะเยา : มหาวิทยาลัยพะเยา 2562 1885-1898 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
116  การสร้างแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรม โดยเครือข่ายชุมชนนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลิกา โพธิ์หิรัญ  
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 19.เชียงใหม่: ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2562 27-42 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
117  การปรับปรุงพฤติกรรมการแต่งกายนักศึกษารายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยวและโรงแรม  อาจารย์พีรภัทร สงวนศิลป์  
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 “ศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม”. พิษณุโลก : ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม 2562 523-530 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
118  การพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ผ้าทอมัดหมี่ กรณีศึกษา ชุมชนม่วงหอม ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล  
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทอร์นวิจัย” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562. ตาก : ณ วิทยาลัยนอร์ทเทอร์น 2562 922-930 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
119  การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้การเรียนรู้ด้วยโครงงาน กรณีศึกษา รายวิชาสัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล  
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2562 “ศาสตร์พรพระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม”. พิษณุโลก : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562 541-548 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
120  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเลือกอาชีพ ด้วยทฤษฎีทางเลือกอาชีพ  อาจารย์ขวัญชัย วัชรสุนทรกิจ  
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 “ศาสตร์พรพระราชาพัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย”. กรุงเทพมหานคร : ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2562 1365-1374 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
121  การใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน A-Mobile ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์พิณรัตน์ นุชโพธิ์  
คณะวิทยาการจัดการ
 วารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562.1(1) 91-106 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
122  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์กับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของลูกค้าร้านกาแฟในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์สุธาสินี อรุณ  
คณะวิทยาการจัดการ
 วารสารวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562.1(1) 30-44 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
123  อิทธิพลของเฟซบุ๊กที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าเบเกอรี่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์ศศินิภา ศรีกัลยานิวาท  
คณะวิทยาการจัดการ
 วารสารวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562.1(2) 14-30 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
124  พฤติกรรมการบริโภคอาหาร “ฮาวาล” ของผู้บริโภคในจังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์ชมพูนุท นรินทรางกูล ณ อยุธยา  
คณะวิทยาการจัดการ
 วารสารวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562.1(2) 86-102 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
125  การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  สุรีย์พร แก้วหล่อ  
คณะวิทยาการจัดการ
 วารสารวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562.1(2) 14-29 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
126  การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีงบประมาณ 2557-2559  หนึ่งฤทัย ล้อมผล  
คณะวิทยาการจัดการ
 วารสารวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562.1(2) 41-60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
127  คุณภาพชีวิตการทำงานและพฤติกรรมการเป็นพนักงานที่ดีของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์เขต 4 นครสวรรค์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์  
คณะวิทยาการจัดการ
 วารสารวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562.1(1) 14-29 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
128  Natural gonadal compartmentalizing of economical important Hemirahamphus far from Thailand by visual observation and histological technique  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Songklanakarin Journal of Science and Technology 2562/41(3) 693-699 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
129  Gastrointestinal Tract and Accessory Organs in the Spotted Bent-toed Gecko, Cyrtodactylus peguensis (Boulenger, 1893): A Histological and Histochemical study  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Journal of Morphological Sciences 2562/36 223-230 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
130  Enhancing a Novel Robust Multicomposite Materials Platform for Glucose Biosensors  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Electroanalysis 2562/31(8) 1588-1597 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
131  Enzyme-free Cu2O@MnO2/GCE for hydrogen peroxide sensing  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Electroanalysis 2562/31(7) 1356-1362 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
132  Methyl jasmonate and cyclodextrin-mediated defense mechanism and protective effect in response to paraquat-induced stress in peanut hairy root  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วงศ์กระจ่าง  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Phytochemistry 2562/163 11-22 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
133  Cracterizing Semigroups by Their Generalized (Îg,Îg Ú qd)-Fuzzy Ideals  รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร ริมชลการ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Global Journal of Pure and Applied Mathematics 2562/15(6) 875-888 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
134   Phase transition and electrical properties of [(0.935 − x)BNT–0.065BT–xBZT] lead-free piezoelectric ceramics  อาจารย์ ดร.รัตน์ติพร สําอางค์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Ferroelectrics 2562/552 148-158 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
135  Correlation of structural, microstructure and dielectric properties of substituted and unsubstituted CaCu3Ti4-xAxO12 ceramics  อาจารย์ ดร.รัตน์ติพร สําอางค์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Ferroelectrics 2562/552 84-94 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
136  Op-amp based interface circuit for resistive sensor with lead-wire-resistance compensation  อาจารย์รัชนู กัดมั่น  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ICIC Express Letters 2562/13(4) 311-316 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
137  ตำรา เรื่อง จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  รองศาสตราจารย์ ดร.สุขสมาน สังโยคะ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (รศ.) 2562 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
138  ตำรา เรื่อง มลพิษทางอากาศและเสียงและการควบคุม  รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (รศ.) 2562 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
139  Two new specie of Marasmius(Marasmiaceae , Agaricales) from lower northem thailand  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ วรรณเทศ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Phytotaxa 2562/403(2) 111-121 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
140  Effects of Foot Health Promotion Program on Foot Care Behavior of Type 2 Diabetic Patients in Muang District, Sukhothai Province  อาจารย์ ดร.นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2562/14(4) 175-181 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
141  Light microscopic evidence of spermatogenesis of firefly, Pyrocoelia tonkinensis Olivier, 1886 (Coleoptera: Lampyridae)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2562/18(1) 12-19 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
142  ประสิทธิภาพของคาร์บาริล ฟิโปรนิล และไซเพอร์เมทรินต่อกิ้งกือตะเข็บสามสี Antheromorpha uncinataJeekel  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารเกษตร 2562/35(2) 283-294 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
143  Larvicidal effects of Paederia pilifera Hook.f. leaf and Cuscuta reflexa Roxb. stem extracts against the dengue vector mosquito Aedes aegypti Linn  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ตันเรือน  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2562/18(1) 31-38 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
144  Pathological microscopy in liver parenchyma of gray-eel catfish, Plotosus canius, from the Ang-Sila area, Chonburi Province, Thailand  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Veterinary Integrative Sciences 2562/ 17(3) 255-261 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
145  Morphological Trait, Molecular Genetic Evidence and Proteomic Determination of Different Chickens (Gallus gallus) Breeds  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Journal of Applied Biology & Biotechnology 2562 065-070 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
146  Molecular Phylogeny of Predatory Ladybird Beetles (Coleoptera: Coccinellidae) Inferred from COI Sequences  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Malaysian Journal of Applied Sciences 2562/4(2) 10-18 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
147  การวิเคราะห์การดำรงอยู่ของพิธีกรรมการเยื้องของ ชาวไทยทรงดำ บ้านบัวยาง อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล รอดแก้ว  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ 2562/32(1) 151-175 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
148  การมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีเสริมไอโอดีน ตำบลสมอแข จังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ ธงไชย  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (สกสว.) 2562/11(1) 22-35 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
149  พัฒนาการของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และการประเมินสุขภาวะของอัณฑะของหอยขี้นก Cerithidea cingulata (Gmelin, 1791) ที่อาศัยอยู่บริเวณปากแม่น้ำปราณบุรีของประเทศไทย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 2562/4(2) 84-93 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
150  ชุดการทดลอง เรื่อง กระแสไหลวนจากโครงสร้างผสมของท่อทองแดงและท่อพลาสติก  อาจารย์รัชนู กัดมั่น  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 เลขอนุสิทธิบัตร: 14978 2562 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
151  ชุดอุปกรณ์ตรวจความสมดุลของขาเก้าอี้โดยอาศัยหลักการชั่งน้ำหนัก  อาจารย์รัชนู กัดมั่น  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 เลขอนุสิทธิบัตร: 15262 2562 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
152  การกำจัดตะกั่วในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยตะกอนดินเซรามิกที่ปรับสภาพด้วยเถ้าแกลบดำ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา วชิระวงศกร  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 2562/24(3) 1130-1142 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
153  การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบ สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย: กรณีศึกษาตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา วชิระวงศกร  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences 2562/12(2) 135-151 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
154  การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทดอกไม้สดอบแห้งเพื่อเป็นของที่ระลึกของตกแต่งจากศักยภาพทุนชุมชน ตำบล ดินทองจังหวัดพิษณุโลก  รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (สกสว.) 2562/11(5) 422-433 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
155  ประสิทธิผลของโปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง การใช้ยาต่อพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งแก้ว สำรวยรื่น  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2562/13(2) 297-306 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
156  "ปัจจัยที่มีผลต่ออาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของพนักงาน โรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี"  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งแก้ว สำรวยรื่น  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2562/13(2) 254-266 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
157  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไวรัส ซิกาในหญิงตั้งครรภ์ อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร  อาจารย์ ดร.กู้เกียรติ ก้อนแก้ว  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารวิชาการสาธารณสุข 2562/28(2) 255-262 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
158  รูปแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามปลอดบุหรี่  อาจารย์ ดร.กู้เกียรติ ก้อนแก้ว  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารควบคุมโรค 2562/45(4) 368-379 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
159  ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดำรงอยู่อย่างมีสุขภาวะที่ดีในผู้สูงอายุ ตำบลบ้านจอมทอง อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งแก้ว สำรวยรื่น  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences 2562/20(2) 327-338 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
160  มิญชวิทยาและสุขภาวะของรังไข่ปลากดเหลือง Hemibagrus filamentus (Fang and Chaux, 1949) จากแม่น้ำตาปี ภาคใต้ของประเทศไทย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง 2562/13(2) 46-57 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
161  การใช้กล้องดิจิตอลร่วมกับการวิเคราะห์ทางด้านสีสำหรับการตรวจวัดคุณภาพดินอย่างง่ายในสวนมะม่วงน้ำดอกไม้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 2562/50(2) 211-223 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
162  ประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับทางชีวภาพจากสารแทนนินที่ตรึงบนเส้นใยปอสาในการกำจัดไอออน  อาจารย์ ดร.กุลวดี ปิ่นวัฒนะ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2562/16(2) 11-21 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
163  การวิเคราะห์หาปริมาณกรดแกลลิคอย่างง่ายในพืช สมุนไพรด้วยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตรี  อาจารย์ ดร.กุลวดี ปิ่นวัฒนะ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 PSRU Journal of Science and Technology 2562/4(1) 39-49 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
164  การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจในผู้ปกครองเด็ก อายุ 0 – 5 ปี เพื่อรับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดยะลา  อาจารย์ ดร.เจษฎากร โนอินทร์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารกรมการแพทย์ 2562/44(1) 113-118 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
165  การประเมินการยศาสตร์ในการทำงานของพนักงานแผนกการผลิต โรงงานผลิตยางสำเร็จรูป  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล รอดแก้ว  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 PSRU Journal of Science and Technology 2562/4(2) 23-33 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
166  ปัจจัยพยากรณ์ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลในจังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์ ดร.นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยสาสตร์ 2562/9(3) 194-201 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
167  การยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากหงอนไก่ฝรั่ง  อาจารย์ภรภัทร สำอางค์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 PSRU Journal of Science and Technology 2562/4(2) 34-42 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
168  การศึกษาฤทธิ์การยับยั้งแบคทีเรียและต้านอนุมูลอิสระของคีเฟอร์นมข้าวกล้องงอก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสาร ว.วิทย.กษ. 2562/50(1) พิเศษ 483-488 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
169  การเปรียบเทียบวิธีการสกัด ปริมาณแอนโทไซยานินและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของมะม่วงหาวมะนาวโห่และลูกหว้า  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรา ศรีษะแย้ม  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสาร ว.วิทย.กษ. 2562/50(1) พิเศษ 281-286 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
170  การศึกษาสารสกัดจากลูกหว้าและมะม่วงหาวมะนาวโห่ในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรค  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรา ศรีษะแย้ม  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสาร ว.วิทย.กษ. 2562/50(1) พิเศษ 262-267 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
171  ข้าวพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย อุดก่ำ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 PSRU Journal of Science and Technology 2562/4(1) 19-27 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
172  เซ็นเซอร์ตรวจวัดรังสียูวีที่เตรียมจากโครงสร้างนาโนซิงก์ออกไซด์ที่มีเซอร์เฟซพลาสมอนเรโซแนนซ์ช่วย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตชัย ปิมแปง  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 PSRU Journal of Science and Technology 2562/4(2) 11 -22 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
173  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบฟักทองรสต้มยำ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกาวดี ภู่จันทร์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 PSRU Journal of Science and Technology 2562/4(3) 15-26 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
174  การวิเคราะห์หาสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวไรซ์เบอร์รี่และข้าวหอมดอกมะลิ 105  อาจารย์ภรภัทร สำอางค์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 PSRU Journal of Science and Technology 2562/4(3) 95-108 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
175  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเทียนจากแป้งข้าวเหนียวดำ สอดไส้ธัญพืชและพืชหัวสีม่วง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกาวดี ภู่จันทร์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 PSRU Journal of Science and Technology 2562/4(3) 109-122 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
176  Extract fractionation and purification of Lasianthus (Rubiaceae) species related to infection treatment in Thai traditional uses  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ตันเรือน  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 The 35th International Annual Meeting in Pharmaceutical Sciences & CU-MPU International Collaborative Research Conference 2562 204-209 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
177  Tyrosinase Immobilized on Poly(diallyldimethylammonium Chloride) Capped Gold Nanoparticles Composite with Carbon Nanotubes as Dopamine Biosensor  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 PACCON 2019 2562 AC94-AC98 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
178  The Development of Promoting Model for Quality of Life of Elderly with a Retro Dance  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล รอดแก้ว  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 The 2nd Suan Sunandha National and International Academic Conference on Science and Technology 2562 8-209-8-212 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
179  Extraction of bioactive compounds from Syzygium cumini (L.) skeels  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรา ศรีษะแย้ม  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Proceeding of Cosmetic & Beauty International Conference 2019 Sustainable Cosmetic & Beauty Innovations 2562 1-5 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
180  ความแตกต่างของพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์ ดร.เจษฎากร โนอินทร์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 2562 719-731 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
181  การเปรียบเทียบคุณภาพการดูดซับของสตาร์ชข้าวรูพรุนที่ผลิตโดยใช้เอนไซม์อะไมเลสและคลื่นความถี่สูง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 2562 411-418 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
182  การประยุกต์ใช้สารสกัดหยาบจากใบสาบเสือ (Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.) ต่อการควบคุมด้วงดอกรัก สีน้าเงิน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ตันเรือน  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรมครั้งที่ 15 2562 471-479 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
183  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโกศจุฬาลัมพาในสภาพปลอดเชื้อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 2562 493-498 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
184  ผลของสารสกัดหยาบจากผกากรอง Lantana camera L ที่มีต่อด้วงงวงข้าว Sitophilus oryzae (L)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ตันเรือน  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 2562 592-597 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
185  ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดกระทกรก Passiflora foetid ต่อหนอนกระทู้ข้าวโพด Spodoptera frugiperda  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ตันเรือน  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 2562 598-603 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
186  ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบมะฮอกกานีใบใหญ่ต่อการกำจัดเพลี้ยแป้งในมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี 2562 616-621 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
187  การประเมินองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากลูกจัน  อาจารย์ ดร.กาญจนา ธนนพคุณ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 2562 1367-1380 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
188  การประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ทั้งหมด ของสารสกัดจากกล้วยไม้ หมูกลิ้งที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 2562 1381-1391 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
189  การใช้สารสกัดจากถั่วเหลืองฝักสดเป็นสารล่อแมลงในนาข้าว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ตันเรือน  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 2562 1392- 1402 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
190  ศักยภาพสารสกัดจากใบอบเชย Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet ต่อการไล่และฆ่ามอดแป้ง Tribolium castaneum (Herbst)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ตันเรือน  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 2562 940-948 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
191  การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตแป้งข้าวรูพรุนโดยใช้วิธีพื้นผิวตอบสนอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 2562 1006-1013 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
192  ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบของฝอยทองต่อการควบคุมไรไข่ปลาในเห็ดหูหนู  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 2562 22-31 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
193  โครงสร้างโฟโตนิกส์คริสตัลของด้วงขาโต Carvedon serratus Olivier เพศผู้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 2562 182-188 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
194  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องหมายดีเอ็นเอในข้าวพันธุ์พื้นเมือง  รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมสัมมนาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12 2562 1101-1111 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
195  การตรวจสอบยีนต้านทานโรคไหม้ในข้าวพื้นเมือง ในตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ  รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมสัมมนาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12 2562 1112-1118 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
196  หนอนพยาธิในลำไส้ปลาน้ำจืด อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ผาลี  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 2562 33-341 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
197  ความหลากชนิดของหนอนพยาธิที่พบในลำไส้หนูท้องขาว (Rattus rattus) และหนูท่อ (Rattus norvegicus)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ผาลี  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 2562 92-95 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
198  อุบัติการณ์ของหนอนพยาธิในลำไส้ปลาหมอในอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 2562 326-331 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
199  อุบัติการณ์การติดเชื้อหนอนพยาธิในลำไส้ปลาช่อนนา (Channa striata) จากอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย อุดก่ำ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 2562 332-336 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
200  ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่มีผลต่ออัตราการงอก การเจริญเติบโต และการผลิตสารตานอนุมูลอิสระในผักกินใบ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการ ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4 2562 402-409 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
201  ผลของการต้มและการนึ่งต่อศักยภาพในการต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิคของผักโขม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 2562 51-60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
202  ผลของสารเคลือบผิวจากเปลือกส้มโอและว่านหางจระเข้ต่อการเก็บรักษาพริกชี้ฟ้า  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 2562 374-379 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
203  ผลของการให้ความร้อนต่อศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมดในคะน้าเม็กซิโก (Cnidoscolus aconitifolius)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 2562 326-333 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
204  ผลของสารสกัดจากใบพลูและชะพลูต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวและถั่วเขียว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 2562 87-92 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
205  การศึกษาปัญหาในการทำวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร ริมชลการ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding) เครือข่าย บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19 2562 161-171 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
206  การพัฒนาตัวแบบเชิงถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายเมื่อใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชุดลำดับได้ดุล  อาจารย์สลิลทิพย์ แดงกองโค  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 2562 253-264 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
207  เสถียรภาพกำกับเฉพาะที่ของแบบจำลองการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่มีอัตราการย้ายถิ่นคงที่ อัตราการ ติดเชื้อแบบไม่เชิงเส้นและการควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยทรัพยากรทางสาธารณสุขที่มีจำกัด  อาจารย์สลิลทิพย์ แดงกองโค  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 2562 265-276 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
208  ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งแก้ว สำรวยรื่น  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 2562 577-586 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
209  ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งแก้ว สำรวยรื่น  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 2562 654-664 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
210  ผลของการส่งเสริมการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเข่าและข้อด้วยเครื่องฟื้นฟูต่อการบรรเทาความรุนแรงของภาวะข้อเข่าเสื่อมเริ่มต้นในผู้สูงอายุ ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล รอดแก้ว  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 2562 762-770 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
211  ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรของหมอพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ ไทดำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล รอดแก้ว  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 2562 931-940 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
212  ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในน้ำและคุณภาพน้ำผิวดินภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)  อาจารย์ ดร.อรชร ฉิมจารย์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 2562 57-66 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
213  ระดับความดังเสียงจากการจราจรบริเวณโรงเรียนในเขตชุมชนจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง  รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติ“ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4 2562 385-391 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
214  ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ภายในโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์จังหวัดพิษณุโลก  รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติ“ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4 2562 392-401 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
215  ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์รวมของสารสกัดเอทานอลของราข้าวลืมผัว  อาจารย์ ดร.พัทวัฒน์ สีขาว  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม ศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 2562 303-306 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
216  ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งแก้ว สำรวยรื่น  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 2562 863-870 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
217  ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้เพาะปลูก ใบยาสูบตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  อาจารย์วิภาดา ศรีเจริญ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 2562 1784-1791 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
218  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะอ้วนของอาสาสมัครสาธารณสุข อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์วิภาดา ศรีเจริญ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 2562 820-831 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
219  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  อาจารย์วิภาดา ศรีเจริญ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 2562 980-990 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
220  ความรู้ ความเชื่อ และพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์ ดร.กู้เกียรติ ก้อนแก้ว  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 2562/5(1) 970-979 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
221  ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาของการสกัดต่อปริมาณ สารแอนโทไซยานิน และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ ของไหมข้าวโพดสีแดง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ ศรีโสภา  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม ศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 2562 307-310 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
222  ปริมาณฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ในสารสกัดน้ำของดอกดาวเรือง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรา ศรีษะแย้ม  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร ครั้งที่ 6 2562 1140-1146 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
223  Low-Intensity Thai Yoga Exercise Improves Functional Fitness and Quality of Life in Community-Dwelling Inactive Older Adults.  อาจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์  
วิทยาลัยการพยาบาล
 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences, 2562 123-135 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
224  การพัฒนาโปรแกรมสอนสุขศึกษาผู้ป่วยความโลหิตสูงโดยประยุกต์ทฤษฎีการดูแลตนเอง  อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์  
วิทยาลัยการพยาบาล
 วารสารพยาบาลทหารบก 2562 331-338 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
225  ปัจจัยทำนายความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์  อาจารย์ณัฏฐ์ฌาฑ์ สร้อยเพ็ชร  
วิทยาลัยการพยาบาล
 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 2562 187-200 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
226  รูปแบบการขับเคลื่อนเครือข่ายสุขภาพวัยรุ่นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว  
วิทยาลัยการพยาบาล
 วารสารแพทย์เขต 4-5 2562 264-274 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
227  ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOCs) เพื่อพัฒนากระบวนการสุนทรียสนทนา กระบวนการสะท้อนคิดและกระบวนการฟังอย่างลึกซึ้งของนักศึกษาพยาบาล  อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว  
วิทยาลัยการพยาบาล
 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 2562 201-212 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
228  การดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดเพื่อป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจ  อาจารย์ณัฏฐ์ฌาฑ์ สร้อยเพ็ชร  
วิทยาลัยการพยาบาล
 วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล 2562 26-37 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
229  การพยาบาลผู้สูงอายุโรคไตเรื้องรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  อาจารย์สุรีวัลย์ วรอรุณ  
วิทยาลัยการพยาบาล
 วารสารพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562 563-578 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
230  การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่) และคุณลักษณะบัณฑิตพยาบาลวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  อาจารย์กวินวรา นาวินประเสริฐ  
วิทยาลัยการพยาบาล
 วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี 2562 62-68 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
231  รูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายโรงพยาบาลตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  อาจารย์ ดร.ปภาดา ชมภูนิตย์  
วิทยาลัยการพยาบาล
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ : พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2562 103-111 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
232  การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุตําบลหาดเจ้าสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  อาจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์  
วิทยาลัยการพยาบาล
 รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลย : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2562 795-805 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
233  ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อพฤติกรรมการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีและความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  อาจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์  
วิทยาลัยการพยาบาล
 รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลย : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2562 806-816 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
234  ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรม การดําเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีสําหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงตําบลท่านัด อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  อาจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์  
วิทยาลัยการพยาบาล
 รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลย : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2562 817-823 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
235  การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้สูงอายุในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน ภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ศูนย์สุขภาพผู้สูงวัย ตําบลท่านัด อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  อาจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์  
วิทยาลัยการพยาบาล
 รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลย : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2562 824-831 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
236  การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการนอนติดเตียง ตําบลหาดเจ้าสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  อาจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์  
วิทยาลัยการพยาบาล
 รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลย : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2562 1683-1696 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
237  การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  อาจารย์กวินวรา นาวินประเสริฐ  
วิทยาลัยการพยาบาล
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562 941-948 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
238  ปัจจัยความสำเร็จและข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน  อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว  
วิทยาลัยการพยาบาล
 รายงานสืบเนื่องประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 : การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นครปฐม 2562 987-995 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
239  A note on semicontinuity of the solution mapping for parametric set optimization, Springer  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัคพล ปรีชาศิลป์  
คณะครุศาสตร์
 Springer , Berlin 2019 1085-1094 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
240   Strategies for Using the Satellite Distance Education System in Thailand that Affect Student Quality of Marginal Schools in the Lower North Region. Revista Espacios.  อาจารย์ว่าที่ ร.ต.ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ  
คณะครุศาสตร์
 Revista Espacios 2019 40, 41-4 19-29 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
241  Impacts of Distance Education System on Teacher Competency of Remote Schools in Lower Northern Thailand  อาจารย์ว่าที่ ร.ต.ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ  
คณะครุศาสตร์
 Mediterranean Journal of Social Science 2019-0040 10 41-47 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
242  Distance Learning of Pibulsongkram Rajabhat University Network Schools Internship Perceived by Teacher Internship Students.  อาจารย์ว่าที่ ร.ต.ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ  
คณะครุศาสตร์
 Revista Espacio 2019/27 52-57 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
243  การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อการขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออก  รองศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ  
คณะครุศาสตร์
 วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 9(1) 94-113 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
244  การพัฒนาแบบวัดจิต วิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ  รองศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ  
คณะครุศาสตร์
 วารสารหาดใหญ่วิชาการ 17(2) 201-220 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
245  อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อผลการ ปฏิบัติงานของครูผู้สอนในจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีความผูกพันในงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน  รองศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ  
คณะครุศาสตร์
  วารสาร วิทยาการจัดการ 36(1) 81-101 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
246  การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงสำรวจความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  รองศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ  
คณะครุศาสตร์
 วารสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13(2) 428-437 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
247   การศึกษาความต้องการจำเป็นในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริม ทักษะ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของครูผู้สอน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์  
คณะครุศาสตร์
 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13(2) 590-603 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
248   A Needs Assessment of Kindergarten Teachers’ Basic Skill. Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์  
คณะครุศาสตร์
  Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University Vol 13 No. 2 580-589 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
249  มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน และข้อผิดพลาดทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องอสมการของนักเรยีนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3  อาจารย์อุเทน ปุ่มสันเทียะ  
คณะครุศาสตร์
 วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 47(4) 539-561 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
250  สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน : เตรียมพลเมืองเพื่อสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่อย่างมีส่วนร่วมผ่านหลักสูตรวิชาสังคมศึกษาเชิงพื้นที่  อาจารย์อรรฏชณม์ สัจจะพัฒนกุล  
คณะครุศาสตร์
 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางปีที่ 8 2562(1) 206-221 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
251  การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดมาร์ซาโน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ  
คณะครุศาสตร์
 วารสารวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มศว. 20(1) 57-71 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
252  รูปแบบการบริหารงานวิชาการสำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว คำสอน  
คณะครุศาสตร์
 วารสารมนุษยศาสตร์ศาสตร์เเละสังคมศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 13(1) 52-57 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
253  รูปแบบการให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง  รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว คำสอน  
คณะครุศาสตร์
 วารสารมนุษยศาสตร์ศาสตร์เเละสังคมศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 13(1) 167-285 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
254  การพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหาพฤติกรรมทางเพศสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว คำสอน  
คณะครุศาสตร์
 วารสารมนุษยศาสตร์ศาสตร์เเละสังคมศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 13(1) 135-149 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
255  การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูโรงเรียนอนุบาลสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว คำสอน  
คณะครุศาสตร์
 วารสารมนุษยศาสตร์ศาสตร์เเละสังคมศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 13(2) 1-16 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
256  การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสอบออนไลน์และคลังข้อสอบเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีตอบสนองข้อสอบ  รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว คำสอน  
คณะครุศาสตร์
 วารสารมนุษยศาสตร์ศาสตร์เเละสังคมศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 13(2) 533-550 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
257  การพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวนีย์ เสริมสุข  
คณะครุศาสตร์
 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13(1) 150-166 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
258  การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ ของนักศึกษาฝึกงาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวนีย์ เสริมสุข  
คณะครุศาสตร์
 วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 2562 87-100 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
259  การศึกษาความจำเป็นในการพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยในชั้นเรียนและการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูผู้สอน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวนีย์ เสริมสุข  
คณะครุศาสตร์
 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 13(2) 438-453 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
260  การศึกษาสภาพการดำเนินงานและความต้องการจำเป็นในการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านทันตสุขภาพ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวนีย์ เสริมสุข  
คณะครุศาสตร์
 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 13(2) 566-579 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
261  Incorporating the Post-Process Approach into the Thai EFL Writing Classroom  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ แก้วนุช  
คณะครุศาสตร์
 Prince of Songkla University 11(1) หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
262  การพัฒนาบทเรียนบทเว็บเพื่อเสริมการศึกษานอกสถานที่ เรื่อง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล  
คณะครุศาสตร์
 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 21(1) 235-247 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
263   การพัฒนาหนังสือ ภาษามือไทย เรื่อง ขนมไทย สำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูมิสิทธิพร  
คณะครุศาสตร์
 Veridian E-Journal, Silpakorn University 12(6) 1665-1687 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
264  การพัฒนาความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และจิตอาสา โดยใชก้าร จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ บริการสังคม (Service learning)  อาจารย์ ดร.สุนทรี จูงวงค์สุข  
คณะครุศาสตร์
 Journal of Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University Cur 2562 50-57 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
265  แนวปฏิบัติการบริหารจัดการชั้นเรียนของครูปฐมวัยตามแนวห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  อาจารย์ธัญญาพร ก่องขันธ์  
คณะครุศาสตร์
 Journal of Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University Cur 2562 23-30 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
266  มังคละพิษณุโลก : การประสมวงพิธีกรรม และความเชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทาน บุญเมือง  
คณะครุศาสตร์
 วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ ปีที่ 11 2562(1) 201-212 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
267   Future Trend of EducationMobile Learning Problems and Prospects  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าที่ ร.ต.บัญชา สำรวยรื่น  
คณะครุศาสตร์
 JFEPSRU 2019/6(1) หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
268  แนวปฏิบัติการบริหารจัดการชั้นเรียนตามแนวทางห้องเรียนคุณภาพของครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์  
คณะครุศาสตร์
 วารสารครุพิบูล, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 6(1) 88-101 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
269  แนวทางการพัฒนาครู พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์เกี่ยวกับการหนุนเสริมด้วยการ “Coaching และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์  
คณะครุศาสตร์
 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 17(2) 143-160 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
270  ผลการใช้กระบวนการกลุ่มและการระดมสมองที่มีต่อ ความสามารถด้านการพูดนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี  อาจารย์ภาวิณี เดชเทศ  
คณะครุศาสตร์
 วารสารครุพิบูล 2562 184-194 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
271  เทพเจ้ากรีก-โรมันและอินเดียที่มีความสัมพันธ์กับ ธรรมชาติ  อาจารย์ประทุมเพชร แซ่อ๋อง  
คณะครุศาสตร์
  วิวิธวรรณสาร 3 (1) หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
272  การศึกษาความสัมพันธ์ของนามสกุลกับ ชื่อท้องถิ่นในภาคกลาง  อาจารย์ ดร. พรทิพย์ ครามจันทึก  
คณะครุศาสตร์
 วารสารสหศาสตรศ์รีปทุม ชลบุรี 2562 56-66 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
273   Comparing PeerCoaching Experience of Pre-service Students on Teaching Training Program of Early Childhood Education and Care in Indonesia  อาจารย์ ดร.เทิน สีนวน  
คณะครุศาสตร์
 The 20th Pacific Early Childhood Education Research Association International Conference July 12-14, 2019 112-113 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
274   The effects of health literacy programs about food consumption on consumption behaviors among junior high school students in Muang District, Phitsanulok.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าที่ ร.ต.บัญชา สำรวยรื่น  
คณะครุศาสตร์
  Oral presentation of 2019 APISWEA International Conference June 20-21, 2019 45-69 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
275  Effectiveness of Health Literacy Program on Fruit and Vegetable Consumption Behaviors of Prathomsuksa 4 - 6 students at Bang MunNak district, Phichit Province  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าที่ ร.ต.บัญชา สำรวยรื่น  
คณะครุศาสตร์
  Oral presentation of 2019 APISWEA International Conference June 20-21, 2019 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
276  การพัฒนา ทักษะการเขียนสะกดคำโดย ใช้ชุดฝึก ทักษะร่วมกับการ เรียนการสอนแบบซิปปา โมเดล (CIPPA) สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลักจิต ตรีรณโอภาส  
คณะครุศาสตร์
  รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 191 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
277  การใช้ชุด การเรียนการสอนเพื่อพัฒนา ทักษะการ แต่งคำประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลักจิต ตรีรณโอภาส  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 217 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
278  การพัฒนาทักษะ การอ่านจับใจความ โดยใช้ แบบฝึก ทักษะการอ่านจับ ใจความสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่3 โรงเรียน เทศบาล4 ชุมชนวัด ธรรมจักร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลักจิต ตรีรณโอภาส  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 278 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
279   การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์ นนิง เรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 โรงเรียนบ้าน โคกเจริญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์  
คณะครุศาสตร์
 ผลงานนำเสนองานวิจัยแบบบรรยาย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์วิจัย 2562 119-130 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
280  การสร้างแบบทดสอบการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้ง ที่ 2 2562 304-325 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
281  การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง รายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการส่งเสริมสุขภาพส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านโคกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์  
คณะครุศาสตร์
 ผลงานนำเสนองานวิจัยแบบบรรยาย ในงานประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 5 2562 371-382 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
282  การศึกษาปัญหาในการ ทำวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์  
คณะครุศาสตร์
 รายงาน สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่ 19 2562 161-171 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
283  ชุดการสอนเพื่อจัดการเรียนรู้วิชาทฤษฎีดนตรีสากลแบบห้องเรียนกลับ ด้านชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.2 โรงเรียนวัดมหาวนาราม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทาน บุญเมือง  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องจากการ ประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2 2562 112-116 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
284  การพัฒนา ทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์ดเดอร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญรัตน์ อ่ำดี  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องจากการ ประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2 2562 95-102 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
285  การพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากลของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้ง ที่ 2 2562 60-73 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
286  การพัฒนาทักษะการฟัง ขับร้อง และอ่านโน้ตดนตรีสากลโดยใช้บท เพลงสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ     
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้ง ที่ 2 2562 29-39 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
287  การพัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน วัดบึงน้ำกลัด  อาจารย์จิรุตถ์ ภู่เจริญ  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้ง ที่ 2 2562 22-27 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
288  การพัฒนาชุดฝึกทักษะเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก ตามแนวคิดการสอนดนตรีของโคดายและการเรียนรู้แบบร่วมมือ  อาจารย์เคลน บุณยานันต์  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 1-12 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
289  การพัฒนาชุดการสอนทักษะในด้านการอ่านค่าของตัวโน้ตดนตรีสากลสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  อาจารย์เคลน บุณยานันต์  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 13-21 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
290  ผลการใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการปรบมือไม่ตรงจังหวะเพลงรัก เมืองไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  อาจารย์เคลน บุณยานันต์  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 90-94 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
291  การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งวิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใช้ ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสะพานที่ 3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าที่ ร.ต.บัญชา สำรวยรื่น  
คณะครุศาสตร์
 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 5 2562 347-359 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
292  การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเจริญเติบโตจากเมล็ด นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสะพานที่ 3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าที่ ร.ต.บัญชา สำรวยรื่น  
คณะครุศาสตร์
 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 5 2562 49-59 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
293  การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตร์น่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าที่ ร.ต.บัญชา สำรวยรื่น  
คณะครุศาสตร์
 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 5 2562 88-97 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
294   การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาสุขศึกษา เรื่อง มหันตภัยจากยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจ่านกร้อง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าที่ ร.ต.บัญชา สำรวยรื่น  
คณะครุศาสตร์
 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 5 2562 335-346 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
295   การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่องคำศัพท์ภาษาจีนในชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองบัว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าที่ ร.ต.บัญชา สำรวยรื่น  
คณะครุศาสตร์
 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 5 2562 192-206 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
296  การพัฒนาบทเรียน E learning วิชา สุขศึกษา เรื่อง CPR สำหรับนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล  
คณะครุศาสตร์
 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์วิจัยครั้งที่ 5 2562 247-256 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
297   ประสิทธิผลของโปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าที่ ร.ต.บัญชา สำรวยรื่น  
คณะครุศาสตร์
 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 6 2562 29-38 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
298  ทัศนของนักศึกษาที มี ต่อการจัดการเรยีนการสอน วิชา กิจกรรมพลศึกษาส่าหรับเด็กปฐมวัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์สุดา อินทะพันธุ์  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนืองจากการ ประชุมวิชาการ “พะเยาวิจัย” ครงั้ที 8 2562 288-291 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
299   ทัศนของผู้ปกครองที มีต่อการจัดการศึกษาของ โรงเรยีนบ้านทุ่งขาม สังกัดส่านักงานเขตพืน้ที การศึกษา ล่าปาง  อาจารย์วราภรณ์ อ่ำอ้น  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนืองจากการ ประชุมวิชาการ “พะเยาวิจัย” ครงั้ที 9 2562 355-364 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
300  ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรยีนรายวิชาพัฒนาการและการเรยีนรู้ของเด็กปฐมวัยโดยใช้แผนผัง ความคดิและปฏิบัติการจัดกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคส์่าหรับเด็กปฐมวัย  อาจารย์ ดร.ปิยลักษณ์ พฤกษะวัน  
คณะครุศาสตร์
 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ“เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศกึษาทั่ว ประเทศ” ครั้งที 13 2562 1805-1811 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
301  การพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพตามแนวคิด DACUM & SCID APPROACH เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในงานให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการผ่านเทคนิควิเคราะห์ผลกระทบไขว้ (Cross – Impact Analysis)     
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี 2562 47-57 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
302   การพัฒนาทักษะทางด้านดนตรสีากลด้านการอ่านและปฏิบตัิโนต้ด้วยการร้องเพลงโดยใช้แบบฝึก ทักษะตามแนวคิดของโพลยา สำหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 157-173 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
303   การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ และสัตว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวังทองพิทยาคม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 390-399 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
304  การศึกษาผลสัมฤท ธิ์ทางการเรียน และความคิดสร้างสรรค์ ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หิน และ ดิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 432-441 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
305  การพัฒนาชุดสื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานแบบเรียนร่วม สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 442-452 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
306  การศึกษาคะแนนการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ ของการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจำแนกหินที่มี ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 460-465 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
307  การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเรื่อง โลก และการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ  
คณะครุศาสตร์
 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 561-572 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
308  การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านความมีวินัย และ ความรับผิดชอบก่อน และหลังการใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกตามทฤษฏี การเรียนรู้ของสกินเนอร์ (Skinner) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 625-633 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
309  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนและความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุและสาร โดยใช้เกมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฏพิบูลสงคราม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 526-537 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
310  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอน ความร้อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรุ้ โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับทฤษฎีพหุปัญญา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 573-583 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
311  การศึกษาปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย กรณีศึกษา ตำบลโพทะเล อำเภอโพธิ์ทะเล จังหวัดพิจิตร.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 262-274 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
312  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับทฤษฎีพหุปัญญา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 573-582 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
313  การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ ส าหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) จังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 477-491 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
314  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุและสาร โดยใช้เกมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 526-537 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
315  ผลของโปรแกรมการึกซ้อมแบบวงจรที่มีต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักกรีฑามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  อาจารย์พุธิตา ศรียางนอก  
คณะครุศาสตร์
 รายงานการสืบเนื่องการประชุม วิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตร์วิจัย 2562 2562 21-29 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
316  ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายโดยใช้ กิจกรรมเข้าจังหวะ ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปี ที่1  อาจารย์พุธิตา ศรียางนอก  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 45-50 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
317  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชา ศลิปะป้องกันตัวของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ในการ ส่งเสริมสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่อสารและการ  อาจารย์พิเชฐ สยมภูวนาถ  
คณะครุศาสตร์
 วารสารการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม 2562 49-60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
318  สมรรถภาพทางกายของนักศึกษาสาขาวิชาพลศกึษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.ประจ าเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2562.พิษณุโลก  อาจารย์พิเชฐ สยมภูวนาถ  
คณะครุศาสตร์
 วารสารการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 58-68 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
319  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ Backward design ร่วมกับกระบวนการจิตตปัญญาของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 เร่ืองระบบต่าง ๆ ในร่างกาย  อาจารย์มลวิภา เมืองพระฝาง  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 411-420 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
320  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการ คำนวณ เรื่อง สมดุลความร้อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  อาจารย์มลวิภา เมืองพระฝาง  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 453-459 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
321  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ  อาจารย์มลวิภา เมืองพระฝาง  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 502-512 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
322  การศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏ จักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง แสง  อาจารย์มลวิภา เมืองพระฝาง  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 513-525 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
323  การพัฒนาทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดวงดาวบน ท้องฟ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  อาจารย์มลวิภา เมืองพระฝาง  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 538-546 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
324   ผล การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ โดยใช้สื่อแบบจ าลอง ร่วมกับเทคนิคร่วมมือแบบ TGT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม  อาจารย์มลวิภา เมืองพระฝาง  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 547-560 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
325  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิทยาศาสตร์ โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคเอสคิวสาม อาร์ เรื่องเทคโนโลยีอวกาศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  อาจารย์มลวิภา เมืองพระฝาง  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 608-613 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
326  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบนิเวศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สื่อ แบบจำลองร่วมกับเทคนิคร่วมมือแบบ TGT.  อาจารย์มลวิภา เมืองพระฝาง  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 614-624 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
327  ผลกระทบจากการให้บริการวิชาการถ่ายทอดองค์ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำด้วยธนาคารน้ำใต้ดิน  อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด  
คณะครุศาสตร์
  การประชุมสมัมนาวิชาการรูปแบบพลังงาน ทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 2562 106-113 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
328  การพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องดินน่ารู้ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดคุ้งวารี (อำพันอุปถัมภ์) จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด  
คณะครุศาสตร์
  รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 70-80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
329  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม โดยการจัดการเรียนการ สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง สถานะของสสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปภัมภ์)  อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการ ประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 82-95 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
330  การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 5 เรื่อง บรรยากาศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์).  อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 96-108 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
331   การพัฒนาแบบฝึกการคำนวณปริมาณความร้อน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนครไทย  อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการ ประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 109-117 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
332  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดคุ้งวารี (อำพัน อุปถัมภ์) ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ปรากฏการณ์ ของโลกและดวงอาทิตย์.  อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 118-134 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
333  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง เสียงและการได้ยิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์)  อาจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 315-327 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
334  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการ ทดลองร่วมกับการใช้สื่อของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงกับการได้ยิน ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5  อาจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 367-379 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
335  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงแม่เหล็ก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์)  อาจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 380-389 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
336  A Comparison of achievement learning of students between before and after science learning, Matthayom 2 Unit 9, world and metamorphosis by using Quizizz application  อาจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 421-431 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
337  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุด กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก  อาจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 466-476 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
338  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการ เรียนรู้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และ สัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก  อาจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 492-501 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
339  การศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจ กรรมการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์ ว14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พืชรอบตัวเรา  อาจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 583-597 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
340  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำเพื่อชีวิต โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  อาจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 598-607 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
341  การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปที่ส่งเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง กฏการเติม s,es ลงท้ายคำกริยา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  อาจารย์ภาวิณี เดชเทศ  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 2562 239-252 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
342  การพัฒนาทักษะการอ่าภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค sq4r ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน วัดอรัญญิก  อาจารย์ภาวิณี เดชเทศ  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 279-288 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
343  การศึกษาความสามารถในการอ่านเสียงสระในคำภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเสียงสระในคำภาษาอังกฤษ  อาจารย์ภาวิณี เดชเทศ  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 253-263 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
344  การใช้สื่อสภาพจริงที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาทักษะด้าน การอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดยางเอน  อาจารย์อัศวพร แสงอรุณเลิศ  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 232-239 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
345  การใช้การสอนแบบโฟนิกส์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออก เสียงภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2  อาจารย์อัศวพร แสงอรุณเลิศ  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 265-272 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
346  การพัฒนาความสามารถการอ่านเพื่อความใจโดยใช้วิธีการสอน อ่านแบบ DRTA ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  อาจารย์อัศวพร แสงอรุณเลิศ  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 273-279 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
347  An analysis of complex sentences in TOEIC reading comprehension  อาจารย์กาญจน์ชนก เอมแสง  
คณะครุศาสตร์
 In Proceedings of the 12th Srinakharinwirot University Research Conference 2019 1045-1057 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
348  การพัฒนาความสามารถด้านการใช้โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษเรื่อง Present Continuous Tense โดยใช้เกมประกอบการสอนของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตะพานหิน  อาจารย์กาญจน์ชนก เอมแสง  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 2562 1-19 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
349  การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการเรียนแบบร่วมมือและการใช้เทคนิคโฟนิกส์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  อาจารย์กาญจน์ชนก เอมแสง  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตรศึกษา ครั้งที่ 2 2562 201-209 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
350  การพัฒนาทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 โดยใช้ชุดฝึกทักษะการ แต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  อาจารย์ประทุมเพชร แซ่อ๋อง  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 2562 189-199 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
351  การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแต่งประโยคเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่5  อาจารย์ประทุมเพชร แซ่อ๋อง  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ศึกษา ครั้งที่ 2 2562 200-212 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
352  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  อาจารย์ประทุมเพชร แซ่อ๋อง  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ศึกษา ครั้งที่ 2 2562 213-224 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
353  การพัฒนาคุณภาพลายมือด้วยแบบฝึกการคัดลายมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1  อาจารย์ประทุมเพชร แซ่อ๋อง  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ศึกษา ครั้งที่ 2 2562 225-234 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
354  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4  อาจารย์ประทุมเพชร แซ่อ๋อง  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ศึกษา ครั้งที่ 2 2562 235-246 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
355  การพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่3  อาจารย์ประทุมเพชร แซ่อ๋อง  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ศึกษา ครั้งที่ 2 2562 247-258 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
356  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยการเขียนโครงเร่ืองวิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนยา วงศ์ธนะชัย  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุม วิชาการระดับชาติครุศาสตร์ศึกษา ครงั้ที่ 2 2562 100-112 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
357  การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิง วิเคราะห์ SQ3R ส าหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนยา วงศ์ธนะชัย  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ศึกษา ครั้งที่ 2 2562 113-119 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
358  การพัฒนาบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนการอ่านทำนองเสนาะโคลงส่ีสุภาพเพื่อพัฒนา ทักษะการอ่านท านองเสนาะโคลงสส่ีุภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนยา วงศ์ธนะชัย  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ศึกษา ครั้งที่ 2 2562 120-130 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
359  การพัฒนา แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของ นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนยา วงศ์ธนะชัย  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ศึกษา ครั้งที่ 2 2562 120-130 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
360  การ พัฒนาการเขียนสะกดคำในวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดแบบฝึก  อาจารย์ ดร. พรทิพย์ ครามจันทึก  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ศึกษา ครั้งที่ 2 2562 292-298 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
361  แบบ ฝึกทักษะ เร่อืง การแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.  อาจารย์ ดร. พรทิพย์ ครามจันทึก  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ศึกษา ครั้งที่ 2 2562 344-353 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
362   การพัฒนา แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2  อาจารย์ ดร. พรทิพย์ ครามจันทึก  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ศึกษา ครั้งที่ 2 2562 410-417 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
363  การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าโดยใช้ชุดพัฒนาทักษะ สำหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  อาจารย์ ดร. พรทิพย์ ครามจันทึก  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ศึกษา ครั้งที่ 2 2562 418-423 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
364  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  อาจารย์ ดร. พรทิพย์ ครามจันทึก  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ศึกษา ครั้งที่ 2 2562 172-182 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
365  การพัฒนา ทักษาการอ่านออกเสยีงคำควบกล้ำโดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับ นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  อาจารย์อรุโณทัย คล่องแคล่ว  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ศึกษา ครั้งที่ 2 2562 92-111 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
366  การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  อาจารย์อรุโณทัย คล่องแคล่ว  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ศึกษา ครั้งที่ 2 2562 146-156 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
367  การพัฒนาคุณภาพการอ่านด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดคำของ นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  อาจารย์อรุโณทัย คล่องแคล่ว  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ศึกษา ครั้งที่ 2 2562 124-134 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
368  การพัฒนาทักษะการเขียนย่อความ โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับ นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  อาจารย์อรุโณทัย คล่องแคล่ว  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ศึกษา ครั้งที่ 2 2562 135-146 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
369  พัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสำหรับ นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  อาจารย์อรุโณทัย คล่องแคล่ว  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ศึกษา ครั้งที่ 2 2562 157-168 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
370  การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  อาจารย์อรุโณทัย คล่องแคล่ว  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ศึกษา ครั้งที่ 2 2562 112-123 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
371  การ เขียนสะกดคำมาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา) สำหรับ นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  อาจารย์อรุโณทัย คล่องแคล่ว  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ศึกษา ครั้งที่ 2 2562 92-111 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
372  การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านออกเสียงโดย ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงตามวิธีโฟนิกส์(Phonics) ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ แก้วนุช  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ศึกษา ครั้งที่ 2 2562 289-299 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
373  การศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ พัฒนาความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้บทความ และเรื่องสั้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ แก้วนุช  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ศึกษา ครั้งที่ 2 2562 300-311 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
374  วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น  รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ  
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
 พิษณุโลก: วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562 349 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
375  กฎหมายลักษณะหนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล เกษมเสาวภาคย์  
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
 พิษณุโลก: วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562 286 หน้า หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
376  ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล พุ่มเมือง  
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
 พิษณุโลก: วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562 213 หน้า. หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
377  การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริยา ด้วงน้อย  
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
 พิษณุโลก: วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562 173 หน้า หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
378  A National survey on experiences of discrimination and social attiudes toward LGBT people in Thailand  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช  
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
 UNDP 2562 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
379  The new generation of Thai politicians.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช  
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
 A politics of hope Asia-Dialogue: //theasiadialogue.com/category/asia/south-east-asia/thailand/ 2019 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
380  The Contestation of ‘Good Politics’: Explaining Conflicts and Polarization in Thailand  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช  
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
 Asian Studies Review 43:4 657-673 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
381  การฟื้นคืนสภาพ การสลับขั้วของแนวคิดด้านสุขภาพจิต  อาจารย์ชัยพร อุโฆษจันทร์  
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
 วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร Vol.39(2) 128-139 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
382  แนวทางการจัดทําแผนแม่บทชุมชนต่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศ ภูมิปัญญาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ปุาต้นน้ําขมึน โดย เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม  อาจารย์ยุวดี พ่วงรอด  
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
 วารสารสหวิทยาการวิจัย : ฉบับบัณฑิตศึกษา ปีที่ 8(2) 92-103 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
383  การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา บูรณาการกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชารัฐ ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเพื่อนําไปสู่การพัฒนาที่ ยั่งยืน  อาจารย์ยุวดี พ่วงรอด  
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 13(2) 351-367 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
384  การศึกษาความหลากหลายทางภูมิปัญญาท้องถิ่น กับการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ปุาต้นน้ําขมึน เขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์ยุวดี พ่วงรอด  
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
 วารสารการ บริหารท้องถิ่น ปีที่ 12 (4) 548-562 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
385  การพัฒนารูปแบบการบริหาร จัดการชุมชนเข้มแข็งแบบบูรณาการ ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก  อาจารย์ยุวดี พ่วงรอด  
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
 วารสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 21(1) 29-42 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
386  The gender issues and identities of the young tomboy and lesbian in Chiang Mai and Phitsanulok of Thailand  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช  
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Science 20 (1): 2562 172-184 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
387  การจัดการความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัสถา โรจนตระกูล  
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
 วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 6(2), 2562 69-83 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
388  การย้ายถิ่นระหว่างประเทศกับสถานการณ์แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย  อาจารย์วสันต์ ปวนปันวงศ์  
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
 วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลําปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ปี 8 (2) 248-265 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
389  แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย : ปัญหา ผลกระทบ และแนวทางแก้ไขปัญหา  รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ  
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
 วารสารพิกุล 17(2) 295-312 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
390  การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขอนายทหารชั้นประทวน สังกัดกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก  รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ  
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 2562 1-13 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
391  Mobile Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ในอนาคต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัสถา โรจนตระกูล  
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
 ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ยุคใหม่ ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2562 892-909 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
392  การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรของข้าราชการทหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัสถา โรจนตระกูล  
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 2562 155-162 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
393  การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้สื่อออนไลน์เฟสบุ๊กและระดับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2560 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.  อาจารย์ ดร.กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์  
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 2562 1028-1035 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
394  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว ชุมชนบ้านนาต้นจั่น อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  อาจารย์ ดร.กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์  
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 2562 1036-1045 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
395  การศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตชุมชนบ้านคลองพัฒนา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก.  อาจารย์ ดร.กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์  
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 2562 1060-1068 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
396  พฤติกรรมการใช้สิทธิการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์ ดร.กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์  
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 2562 1069-1076 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
397  การ เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีศักยภาพของบุคลากรสถานศึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์  
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชางานการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 18. “พลังประชาคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 2562 249-256 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
398  การศึกษาความคาดหวังของ ผู้สูงอายุที่มีต่อการดูแลของครอบครัว  อาจารย์พึงรัก ริยะขัน  
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานสืบเนื่องงานประชุมวิชาการการ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 18. “พลัง ประชาคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 2562 257-264 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
399  ผลของการจัดรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วม ใจเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์  
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการ ระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 2562 78-86 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
400  การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ขอดอน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์รณชัย หมื่นวงศ์  
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและ นิทรรศการ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ ปีที่ 1(1) 1077-1085 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
401  กิจกรรมการส่งเสริม สุขภาพจิตที่เหมาะสมของผู้สูงอายุในชุมชนเมืองพิษณุโลก  อาจารย์นนทชา ชัยทวิชธานันท์  
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานสืบเนื่องงาน ประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้ง ที่ 18 2562 265-274 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
402  การศึกษา พฤติกรรมเสี่ยงในการใช้สื่อออนไลน์เฟสบุ๊กและระดับความรู้ เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  อาจารย์ยุวดี พ่วงรอด  
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ความสมดุล ระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีที่ 1(1) 1028- 1035 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
403  พฤติกรรมการใช้สิทธิการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาล ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส  
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ความสมดุล ระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 1(1) 1069-1076 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
404  ความพึง พอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลวัด จันทร์อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์ยุวดี พ่วงรอด  
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ปีที่ 1(1) 974-985 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
405  การมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการจัดทําบริการสาธารณะเทศบาล ตําบลอรัญญิก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์ยุวดี พ่วงรอด  
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 2562 986-999 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
406  การศึกษาเจตคติ และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตชุมชนบ้านคลองพัฒนา ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์นันทพันธ์ คดคง  
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานสืบเนื่องการ ประชุมวิชาการและนิทรรศการ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 2562 1060-1068 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
407  การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการขยะสําหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีระบบการจัดการขยะ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วน ตําบลเกาะตาล อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร  อาจารย์รณชัย หมื่นวงศ์  
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานสืบเนื่องการ ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 2562 336-345 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
408  การศึกษาความ คิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตําบลนคร ปุาหมาก อําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์ยุวดี พ่วงรอด  
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานสืบเนื่องการ ประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ครั้งที่ 1 2562 921-934 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
409  การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการแก้มลิงบึงระมาณ อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์กฤติมา อินทะกูล  
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการเครือข่ายทางการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 2562 354-374 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
410  ศึกษาการเจริญของเส้นใยและผลผลิตของเห็ดนางฟ้าเมื่อใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราและขี้เลื่อยไม้ฉำฉาเป็นวัสดุเพาะ. ในการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 25  อาจารย์ธันวมาส กาศสนุก  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 การประชุมวิชาการ โครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่25 2562 62-66 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
411  การใช้สารเร่งรากเพื่อส่งเสริม การออกรากของหน่อกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์ สุตพันธ์  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 2562 344-351 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
412  ผลของน้ำมะพร้าวต่อการแตกหน่อของกล้วยนาก (Musa (AAA) ในสภาพปลอดเชื้อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพิน เสละคร  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 2562 134-141 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
413  การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแก๊สมีเทนจากเศษอาหารโดยใช้ถ่านกัมมันต์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤช ศรีละออ  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 2562 274-274 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
414  อัตราส่วนของเหล็กวาเลนซ์ศูนย์ที่ส่งผลต่อกระบวนการผลิตแก๊สมีเทนจากเศษอาหาร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤช ศรีละออ  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 2562 181-191 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
415  ชนิดและความเข้มข้นของ พีเอชบัฟเฟอร์ที่ส่งผลต่อเสถียรภาพของกระบวนการผลิตแก๊สมีเทนจากเศษอาหาร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤช ศรีละออ  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 2562 255-264 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
416  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดเส้นผมผสมสารสกัดสิรินธรวัลลี  อาจารย์ศนิพร จันทร์บุรี  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 2562 352-358 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
417  การทดสอบพฤกษเคมีเบื้องต้น และ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากส่วนต่างๆ ของยอบ้าน  อาจารย์ธนพล กิจพจน์  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 การประชุมทางวิชาการเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมสร้างชาติ เกษตรศาสตร์ยั่งยืน” 2562 68-69 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
418  การปรับปรุงคุณภาพของฟางข้าวด้วยหัวเชื้อพ.ด.1และหัวเชื้ออีเอ็มต่อค่าองค์ประกอบทางเคมีและการย่อยสลายในหลอดทดลอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ2) 2562 777-782 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
419  สมรรถภาพการผลิตไข่ และความแข็งของเปลือกไข่ใน เป็ดไข่ที่ได้รับอาหารเสริมส่วนผสมของไบโอแคลเซียมและวิตามินดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ2) 2562 147-152 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
420  ผลของเปลือกกล้วยหมักต่อผลผลิตน้ำนมในแพะรีดนม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ1) 2562 254-256 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
421  การเสริมไขมันไหลผ่านจากน้ำมันผสมในอาหารโคนม ต่อค่าองค์ประกอบทางเคมีและการย่อยสลายในหลอดทดลอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ1) 2562 269-276 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
422  ผลของการปรับปรุงคุณภาพของมันสำปะหลังต่ออุณหภูมิการเกิดเจลาติไนเซชันและการย่อยได้โดยใช้ถุงไนล่อน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ1) 2562 669-674 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
423  ผลของสารสกัดรากว่านปลาไหลเผือกต่อพฤติกรรมการผสมพันธุ์และระดับเทสโทสเตอโรนในพ่อพันธุ์ไก่ชนนเรศวร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ1) 2562 237-244 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
424  ผลของการใช้อ้อยหมักต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและคุณลักษณะซากของโคขุนลูกผสมชาร์โรเลส์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 2562 - หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
425  ปัจจัยที่เป็นข้อจำกัดต่อการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์บางแก้วของผู้เลี้ยงสุนัขในจังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ1) 2562 1037-1044 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
426  สภาวะการทำการประมงและผลจับสัตว์น้ำในแม่น้ำแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์พัทธนันท์ โกธรรม  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ1) 2562 819-826 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
427  การสำรวจสถานภาพทางสังคมของผู้จับปลาและผู้จำหน่ายปลาในพื้นที่แม่น้ำน่าน อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์ ดร.Tuan  Nguyen Ngoc  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ1) 2562 845-850 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
428  การศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการด้านการเกษตรในตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ1) 2562 827-836 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
429  Phylogenetic analysis in various chicken strains inferred from mtDNA D-loop infomation.  อาจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Khon kaen Agr.J. 47 (SUPPL.1) 2562 717-722 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
430  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มจากน้ำมันรำข้าวโดยการใช้ระบบไมโครอิมัลชัน  อาจารย์ศนิพร จันทร์บุรี  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 แก่นเกษตร 2562 67-72 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
431  การเสริมมันเส้นและลูกแป้งอ้อยหมักต่อค่าองค์ประกอบทางเคมีและการย่อยสลายในหลอดทดลอง  อาจารย์ธันวมาส กาศสนุก  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ) 2562 825-832 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
432  ผลของการใช้ไฮโดรคอลลอยด์ต่อเนื้อสัมผัส และสมบัติการย่อยสตาร์ชในข้าวเหนียวสุก  รองศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ ศรีแก้ว  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ1) 2562 643-650 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
433  การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิบัติ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา SOIL381 หลักการชลประทาน  อาจารย์ธันวมาส กาศสนุก  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 โครงการสัมมนาการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา UKM ครั้งที่ 5 2562 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
434  Immune Activity of Roman Hens as Influenced by the Feed Formulated with Germinated Paddy Rice  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 IRC international research conference proceedings 2562 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
435  การศึกษาสมรรถนะและการสึกหรอของ เครื่องยนต์ดีเซลรอบปานกลางเมื่อใช้น้ำมัน ไบโอดีเซล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ว่าที่ร้อยโทคงเดช พะสีนาม  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 PSRU Journal of Science and Technology 2562 28-38 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
436  The selection of suitable upland rice variety for planting in wet rice cultivation of phitsanulok province  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤช ศรีละออ  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 PSRU Journal of Science and Technology 2562 50-60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
437  Methane production by a co-digestion of vinasse with molasses and the kinetic studies. Rajabhat Journal of Sciences  อาจารย์ ดร.ชัชวินทร์ นวลศรี  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Humanities & Social Sciences 2562 1-11 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
438  Evaluation of quality and shelf life of Thai pork scratching “Kaeb Moo”  อาจารย์ธนพล กิจพจน์  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Journal of Food Quality 2562 1-9 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
439  ค่ารังสี รงควัตถุ และคุณภาพการต้านออกซิเดชันของข้าวแดง (อังคัก)ที่หมักจากข้าวต่างสายพันธุ์  รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุการ ดาจันทา  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 2562 468-477 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
440  การมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี เสริมไอโอดีนตำบลสมอแข จังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 2562 22-35 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
441  การศึกษาลักษณะภายนอกที่ใช้ในการคัดเลือกและอนุรักษ์พันธุกรรมของกระบือปลักด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรในอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  อาจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2562 108-118 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
442  Effects of pattern systems on production performance and egg quality of laying hen  อาจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Naresuan Phayao Journal 2562 45-48 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
443   ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ ผู้คิดประดิษฐ์ อาหารข้นสำหรับโคขุนลูกผสมชาร์โรเลส์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 วันที่ยื่น 8 มิถุนายน 2560 เลขที่คำขอ 1703001135 เลขที่อนุสิทธิบัตร 15649 ออกให้ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 2562 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
444  ผู้คิดประดิษฐ์ เครื่องเพาะเมล็ดพันธุ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ว่าที่ร้อยโทคงเดช พะสีนาม  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 วันที่ยื่น 7 กุมภาพันธ์ 2561 เลขที่คำขอ 1803000609 เลขที่อนุสิทธิบัตร 15289 ออกให้ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 2562 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
445  คิดประดิษฐ์ อิมันชันบีด (emulsion bead) ที่มีสารสกัดขลู่และอะโวคาโด  อาจารย์จิรศิต อินทร  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 วันที่ยื่น 12 ธันวาคม 2562 เลขที่คำขอ 1703002600 เลขที่อนุสิทธิบัตร 15153 ออกให้ ณ วันที่ 25 เมษายน 2562 2562 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
446  Effects of heating temperatures and acid concentrations on physicochemical properties and starch digestibility of citric acid esterified tapioca starches.  รองศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ ศรีแก้ว  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Starch 2562 1-7 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
447  Quality Improvement of Thai Flat Rice Noodle Restructured with Starch Digested Enzyme and Resistant Rice Starch Type III.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา เลิศลักษมี  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Advances in Nutrition and Food science 2562 1-13 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
448  Factors affecting swamp buffalo production in Songkhram wet land, Nakhon Phanom Province, Thailand.  อาจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Buffalo Bulletin. 2562 99-106 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
449  Diversity of phenotypic characteristics of White Tailed-Yellow Chicken populations reared under free range system in Phitsanulok Province, Thailand.  อาจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Biodiversitas Journal of Biological Diversity. 2562 1271-1280 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
450  Phenotypic and morphometric characteristics of Bangkaew Dog in Phitsanulok province, Thailand.  อาจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Biodiversitas Journal of Biological Diversity 2562 2877-2882 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
451  Morphological Trait, Molecular Genetic Evidence and Proteomic Determination of Different Chickens (Gallus gallus) Breeds.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Journal of Applied Biology & Biotechnology. 2562 65-70 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
452  Productions and functional properties of palm sugars.  รองศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ ศรีแก้ว  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Walailak Journal of Science and Technology. 2562 897-907 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่

ข้อมูลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน  452  เรื่อง
        บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จำนวน    เรื่อง
        บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. จำนวน    เรื่อง
        ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร จำนวน    เรื่อง
        บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 จำนวน    เรื่อง
        บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI จำนวน    เรื่อง
        ผลงานทางวิชาการทรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว จำนวน    เรื่อง
        ตำราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว จำนวน    เรื่อง
        งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ จำนวน    เรื่อง
        ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ scimagojr Q1 จำนวน    เรื่อง
        ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ scimagojr Q2 จำนวน    เรื่อง
        ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ scimagojr Q3 จำนวน    เรื่อง
        ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ scimagojr Q4 จำนวน    เรื่อง