ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ค้นหาข้อมูลตามปี

       พ.ศ.         

ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 814 เรื่อง

ลำดับที่ ชื่อบทความวิจัย เจ้าของบทความวิจัย คณะ ชื่อวารสาร หรือแหล่งที่เผยแพร่ ปีที่เผยแพร่/เล่มที่ เลขหน้าที่เผยแพร่ ค่าน้ำหนัก หลักฐานอ้างอิง
1  อิมัลชันบีด (emulsion bead) ที่มีสารสกัดขลู่และอะโวคาโด  อาจารย์จิรศิต อินทร  สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
  2562 เลขที่ 15153 0.40 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
2  การออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งใบบัวบกโดยรังสีอินฟราเรดต้นแบบ  อาจารย์พัชราภรณ์ อินริราย  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Prawarun Agricultural Journal 2019, 16(2) 247-257 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
3  Impact of storage condition on postharvest preservation of fresh Bambusa sp. shoot  อาจารย์พัชราภรณ์ อินริราย  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Food Research 2020, 4(1) 57-63 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
4  ผลของความสูงและวัสดุของแผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์แบบรูปประกอบพาราโบลาที่มีผลต่อการผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  อาจารย์ ดร.สรวิศ สอนสารี  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิศวกรรมเครื่องกล)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 168-183 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
5  Variants and Parameters Investigations of Particle Swarm Optimisation for Solving Course Timetabling Problems  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย เทพกรณ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 Lecture Notes in Computer Science volume 11655 177-187 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
6  Applications of Left Almost Subhypersemigroups to Fuzzy Subsets   รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เยียระยง  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Engineering Letters 2019, 28(1) 1-18 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
7  ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพเท้าต่อพฤติกรรมการดูแลเท้า ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารไทยเภสัชศาสตร์ และวิทยาการสุขภาพ 2019, 14(4) 175-18 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
8  Applications of Hesitant Fuzzy Sets to Completely Regular Semigroups   รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เยียระยง  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 IAENG International Journal of Computer Science 2020, 47(1) 1-12 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
9  Productions and Functional Properties of Palm Sugars  รองศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ ศรีแก้ว  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Walailak Journal of Science and Technology 2019, 16(11) 897-907 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
10  อาหารข้นสำหรับโคขุนลูกผสมชาร์โรเลส์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 อนุสิทธิบัตร เลขที่อนุสิทธิบัตร 15649 เลขที่คำขอ 1703001135 - 0.40 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
11  กระบวนการสร้างสรรค์ลวดลายผ้าทอมัดหมี่แบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผ้าทอมัดหมี่บ้านม่วงหอม จังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย ปานทุ่ง  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 2562, 11(5) 405-421 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
12  การศึกษากิจกรรมการยับยั้งแบคทีเรียและการต้านอนุมูลอิสระของคีเฟอร์จากนมข้าวกล้องงอก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรา ศรีษะแย้ม  สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 2562, 50(1) 483-488 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
13  Structural, optical and electrical properties of the microcrystalline structure of (Ba1-xY2x/3)(Zr0.20Ti0.80)O-3 ceramics  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ติพร สําอางค์  สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Radiation Physics and Chemistry 172, art. no. 108834. - 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
14  Dynamics in the transition case invertible/non-invertible in a 2D Piecewise Linear Map  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Chaos, Solitons and Fractals 2020, 137 1-8 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
15  Replacement of velvet bean (Muncuna pruriens) with faba bean (Vicia faba) in crisp common carp (Cyprinus carpio) production  อาจารย์ ดร.Tuan Nguyen Ngoc  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 AACL Bioflux 2020, 13(2) 1055-1063 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
16  ระบบพลวัตสําหรับระบบของปัญหาเซตย่อยแปรผัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติพร ตังควิเวชกุล  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences 2019, 20(2) 236-247 0.8 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
17  The identification and distribution of the mucous secreting cells in the integument of the schaap’s dragonet, Callionymus schaapii, Bleeker, 1852  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 veterinary integrative sciences 2020, 18(2) 23-32 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
18  Field Observation the Female Reproductive Maturation of the Spotted Catfish, Arius maculatus that Inhabit in Estuarine Areas of Pranburi River, Thailand  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Thai Journal of Agricultural Science 2020, 53(1) 1-10 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
19  เครื่องเพาะเมล็ดพันธุ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงเดช พะสีนาม  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
  2562 เลขที่ 15289 0.40 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
20  Systemic organization of tetraponera rufonigra (Jerdon, 1851) hymenoptera: Formicidae): Histological observation  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Serangga 2020, 25(1) 53-67 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
21  Hydrocolloids retard lipid digestion in whipping cream  รองศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ ศรีแก้ว  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Food Research 2020, 4(3) 831-838 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
22  ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับ พฤติกรรมการดํารงอยู่อย่างมีสุขภาวะที่ดีในผู้สูงอายุตําบลบ้านจอมทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งแก้ว สำรวยรื่น  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences 2019, 20(2) 327-338 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
23  Texture, microstructure and in-vitro starch digestibility of waxy rice cooked with hydrocolloid  รองศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ ศรีแก้ว  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Food Research 2020, 4(4) 1089-1097 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
24  Correlation of structural, microstructure and dielectric properties of substituted and un-substituted CaCu(3)Ti(4-x)A(x)O(12) ceramics  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ติพร สําอางค์  สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Ferroelectrics 2019, 552(1) 84-94 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
25  ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดกอลลจากหญาตดหมา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรภัทร สำอางค์  สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences 2020, 21(1) 78-89 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
26  การวิเคราะห์การถดถอยโลติกเชิงพหุสําหรับความสัมพันธ์การดื่มแอลกอฮอล์กับปัจจัยต่าง ๆ กรณีศึกษาประชากรในจังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา ทองสุข  สาขาวิชาสถิติประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences 2020, 21(1) 27-42 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
27  Improving plant layout and processing flow of jelly mushroom drink to reduce microbial contamination  อาจารย์สุรินทราพร ชั่งไชย  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Food Resrarch 2020, 4(4) 1060-1065 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
28  พุทธศักราชอัสดงกับทรงจําของทรงจําของแมวกุหลาบดํา:ความสัมพันธ์เชิงอํานาจในครอบครัวของคนจีนพลัดถิ่น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ  สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences 2019, 20(2) 418-433 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
29  Small-scale Solar Organic Rankine Cycle Power Plant: A Simplified Formula to Estimate the Power Output of Six Areas in Thailand  อาจารย์ ดร.สรวิศ สอนสารี  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิศวกรรมเครื่องกล)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 NU. International Journal of Science 2019, 16(2) 11-30 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
30  เสถียรภาพกํากับวงกว้างของแบบจําลอง เอส ไอ อาร์ ที่มีอัตราการติดเชื้อแบบไม่เชิงเส้น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สลิลทิพย์ แดงกองโค  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences 2019, 20(2) 318-326 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
31  Diversity of Saprobic Fungi on Magnolia garrettii: Do Collecting Sites and Seasons Affect the Fungal Community?  อาจารย์ ดร.รำไพ โกฎสืบ  สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Sains Malaysiana 2019, 48(11) 2437-2449 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
32  การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสบู่สมุนไพร ผ่านส่วนประสมทางการตลาด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ ศรีโสภา  สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences, Pibulsongkram Rajabhat University 2020, 21(1) 55-68 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
33  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมลูกจัน  อาจารย์วิรัชยา อินทะกันฑ์  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences 2019, 20(2) 450-459 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
34  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  รองศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ  สาขาวิชาหลักสูตรวิจัยและประเมินผล
คณะครุศาสตร์
 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562, 13(2) 428-437 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
35  Charge transfer improvement of ZnO-based dye-sensitized solar cells modified with graphite nanosheets and bilayer photoelectrode structures  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตชัย ปิมแปง  สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Ferroelectrics ปีที่ 552 ฉบับที่ 1 หน้า 1-9 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
36  Bifurcation Sequences and Multistability in a Two-Dimensional Piecewise Linear Map  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 International Journal of Bifurcation and Chaos in Applied Sciences and Engineering 2020, 30(6) 1-20 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
37  Equilibrium Point and Prime Period 4 in Certain Piecewise Linear System of Difference Equation  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 NU. International Journal of Science  ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 หน้า 14-22 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
38  การพัฒนาโปรมแกรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการใช้กระดาน IWB ในการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก และสุโขทัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล  สาขาเทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562, 13(2) 517-532 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
39  Chemical Composition, Nutrient Digestibility and Metabolizable Energy of Germinated Paddy Rice  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Animal Nutrition and Feed Technology 2020, 20 333-343 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
40  การประเมินความต้องการจำเป็นด้านทักษะพื้นฐานของครูอนุบาล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์  สาขาวิชาหลักสูตรวิจัยและประเมินผล
คณะครุศาสตร์
 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562, 13(2) 580-589 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
41  ปัจจัยเชิงสาเหตุของการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการเป็นประชากรอาเซียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย  รองศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ  สาขาวิชาหลักสูตรวิจัยและประเมินผล
คณะครุศาสตร์
 วารสารหาดใหญ่วิชาการ  2563, 18(1) 81-102 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
42  การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างต้นจอกกับฟางข้าวต่อผลผลิตเห็ดฟางที่เพาะในตะกร้าพลาสติก  นางสาวอมรรัตน์ อุประปุ้ย  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Prawarun Agricultural Journal ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 หน้า 395-403 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
43  Effect of Gamma Amino Butyric Acid from Germinated Paddy Rice Supplementation on Egg Performance and Qualities  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.  2563, 5(1) 41-47 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
44  Process Optimization of Microwave Assisted Simultaneous Distillation and Extraction from Siam cardamom using Response Surface Methodology  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ตันเรือน  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Processes 2020, 8 (4) 1-16 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
45  On interval-valued fuzzy soft set theory applied to semigroups   รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เยียระยง  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 soft computing software 2020,24(262) 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
46   ต้นทุนและผลตอบแทนการทำฟาร์มเพาะเลี้ยงสุนัขบางแก้วในจังหวัดพิษณุโลก  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 แก่นเกษตร ปีที่ 47 ฉบบัพิเศษ 1 903-908 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
47   แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไห อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 12 ฉบับที่ 2 388-408 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
48  ปัจจัยพยากรณ์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะติดบ้าน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร  อาจารย์ ดร.กู้เกียรติ ก้อนแก้ว  สาขาสุขวิชาศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  วารสารวิชาการสาธารณสุข 2562, 28(2) 394-401 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
49   การศึกษาความถี่และรูปแบบการเปลี่ยนแปรของรูปย่อในภาษาญี่ปุ่น  อาจารย์กนกรัตน์ ปิลาผล  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 23-24 มีนาคม 2560 - 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
50  Modified Fuzzy FMEA Application in the Reduction of Defective Poultry Products.  อาจารย์ ดร.พิณรัตน์ นุชโพธิ์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
 Engineering Journal 2562, 23(1) 171-190 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
51  School furniture ergonomic assessment via simplified measurements and regression models  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
 Songklanakarin Journal of Science & Technology 2562, 41(1) 89-95 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
52  Social Commerce Constructs and Buyer-Seller Relationship Quality as a predictor of Intention to Co-Creation in Branding  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
คณะวิทยาการจัดการ
 Modern Applied Science 2019, 13(2) 169-176 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
53  Conversation, Community, and E-Commerce as Social Commerce Model for Food and Beverage Business in Phitsanulok Province.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
คณะวิทยาการจัดการ
 Humanities, Arts and Social Sciences Studies. (HASSS) 2562 19(2) 101-119 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
54  อิทธิพลของกลยุทธ์การบริจาคเพื่อการกุศลที่มีผลต่อการดำเนินงานของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย  อาจารย์ ดร.จิระภา จันทร์บัว  สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
 สุทธิปริทัศน์ 2562, 33(108) 239-253 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
55  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ความยุติธรรมด้านกระบวนการขององค์กร ความผูกพันขององค์กร และผลการปฏิบัติงาน: หลักฐานเชิงประจักษ์ของโรงพยาบาลรัฐในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์ ดร.ศุภนารี พิรส  สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
 วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ 2019, 12(2) 136-148 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
56  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมัดหมี่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรณีศึกษากลุ่มผ้าทอบ้านม่วงหอม จังหวัดพิษณุโลก  รองศาสตราจารย์บุษบา หินเธาว์  สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
 วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ใน พระราชูปถัมภ์ 2562, 14(1) 85-92 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
57  เงื่อนไขการเปลี่ยนผ่านพฤติกรรมการบริโภคที่ส่งผลต่อรูปแบบการบริโภคที่ยั่งยืนในประเทศไทย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์  สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ
 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2562, 6(1) 299-314 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
58  การศึกษาปัญหาในการทำวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา  สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562 161-171 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
59  การเปิดรับข่าวสารและความพึงพอใจของประชาชนในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลกที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา  สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562. ปทุมธานี : วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2562 11-26 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
60  พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและความพึงพอใจที่มีต่อสื่อโซเชียล ของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา  สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 2562. ปทุมธานี : วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2562 17-39 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
61  การสร้างสรรค์สื่อรณรงค์เพื่อกระตุ้นความฉลาดทางดิจิทัลของนักศึกษานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  อาจารย์ยรรยงวรกร ทองแย้ม  สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 5 ประจำปี 2562. ศาสตร์พระราชาสู่งานวิจัย. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562 128-136 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
62  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชุดการแสดงเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว: โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านเกศกาสร อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร  รองศาสตราจารย์บุษบา หินเธาว์  สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฎเลยวิชาการ ครั้งที่ 5” 2562 1204-1210 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
63  ปัจจัยที่มีผลต่อการธำรงรักษาพนักงานให้คงอยู่ของโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ์  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6. กำแพงเพชร : ณ อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2562 776-785 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
64  ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ์  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6. กำแพงเพชร : ณ อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2562 786-798 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
65  ปัจจัยที่มีอิทธิต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ์  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ
 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6. กำแพงเพชร : ณ อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2562 799-811 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
66  การศึกษาการเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุการทำงานสำนักงานเทศบาลนครศาลากลางจังหวัด: กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ์  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ
 งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 ถักทองานวิจัยท้องถิ่นก้าวไกลสู่สากล. นครราชสีมา : ณ อาคารยุพราชเบญมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 2562 255-265 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
67  พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการทำงานของบุคลากรในสำนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ์  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ
 งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 ถักทองานวิจัยท้องถิ่นก้าวไกลสู่สากล. นครราชสีมา : ณ อาคารยุพราชเบญมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 2562 667-684 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
68  ถามสัมภาษณ์งานเน้นสมรรถนะและความสามารถยังใช้ได้ดีจริงหรือกับกลุ่มคนยุคเจนเนอเรชั่นวายและแซด  อาจารย์พลอยภัทร ก้อนบาง  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ
 งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6.เชียงใหม่ : ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2562 1213-1225 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
69  การศึกษาสภาพและปัญหาการมีรายได้ของผู้สูงอายุ อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรภัทร ใจอารีย์  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎเลย นวัตกรรมการเรียนรู้เรียนรู้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2562 1198-1203 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
70  การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในคุณภาพการบริการระหว่างโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชน ในเขตเทศบางนครพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์  สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2562 276-286 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
71  องค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP ออนไลน์ของนักท่องเที่ยวไทยในจังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์  สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562 2412-2433 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
72  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจองนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาเที่ยวถนนคนเดินกาดต้าตง อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์  สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562 246-275 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
73  การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ของสายผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายดอกปีปชุมชนบ้านม่วงหอม ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์  สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562 108-115 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
74  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าตราสินค้าสุดยอดผลิตภัณฑ์โอทอป (OPC) กับการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยวไทยในจังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์  สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ
 วารสารวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562.1(2) 1-13 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
75  ความต้องการด้านการรับบริการของชุมชนบ้านม่วงหอม ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์  สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ
 วารสารวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562.1(2) 75-85 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
76  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยนเรศวร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัสดา ยาวิละ  สาขาวิชาการจัดการประยุกต์
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ. วิทยาการจัดการวิชาการ 2019 การจัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน. นครสวรรค์: ณ อาคารศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2562 534-546 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
77  พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าบนสื่อออนไลน์เฟซบุ๊กของประชาชน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ. วิทยาการจัดการวิชาการ 2019 การจัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัสดา ยาวิละ  สาขาวิชาการจัดการประยุกต์
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ. วิทยาการจัดการวิชาการ 2019 การจัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน. นครสวรรค์: ณ อาคารศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2562 547-555 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
78  องค์ประกอบของข้อเสนอคุณค่าผลิตภัณฑ์กับความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจผู้ผลิตซอฟต์แวร์ในกรุงเทพมหานคร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ  สาขาวิชาการจัดการประยุกต์
คณะวิทยาการจัดการ
 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562.1(1) 82-90 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
79  รูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อไก่ชน ของผู้ซื้อในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัสดา ยาวิละ  สาขาวิชาการจัดการประยุกต์
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 และนานาชาติครั้งที่ 1 : วิทยาการจัดการวิชาการ 2019 “การจัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน.นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2562 96-102 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
80  ความสัมพันธ์ของการปฏิสัมพันธ์เนื้อหาที่ถูกสร้างจากธุรกิจ และเนื้อหาที่ถูกสร้างจากลูกค้า ที่ส่งผลต่อความผูกผันของลูกค้าในธุรกิจโรงแรม จังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ  สาขาวิชาการจัดการประยุกต์
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 และนานาชาติครั้งที่ 1 : วิทยาการจัดการวิชาการ 2019 “การจัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน.นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2562 825-835 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
81  คุณภาพที่ได้รับรู้ ได้รับความไว้วางใจ และความเพลิดเพลินที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าในธุรกิจศูนย์ออกกำลังกายในมหาวิท/ยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ  สาขาวิชาการจัดการประยุกต์
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 และนานาชาติครั้งที่ 1 : วิทยาการจัดการวิชาการ 2019 “การจัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน.นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2562 564-571 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
82  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเชิงสร้างสรรค์วิชาการวิจัยทางบัญชีโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติและการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สิทธิอ่วม  สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 5 บูรณาการวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม.ตาก: ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 2562 860-866 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
83  ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเพื่อเตรียมความพร้อมในวัยเกษียณ กรณีศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์  สาขาวิชาการจัดการประยุกต์
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 5 บูรณาการวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม. ตาก: ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 2562 867-872 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
84  การวิเคราะห์ต้นทุนและโครงสร้างต้นทุนการแปรรูปมะขามของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มมะขามแปรรูปไร่บุญคง ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์  สาขาวิชาการจัดการประยุกต์
คณะวิทยาการจัดการ
 วารสารวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562.1(2) 30-40 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
85  การวางแผนการเงินหลังการเกษียณของประชาชนหมู่บ้านเอื้ออาทร ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สิทธิอ่วม  สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562.1(2) 13-25 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
86  การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม หมู่บ้านห้วยเฮี้ย ตำบลห้วยเฮี้ย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์ณพัชรพรรณ กี่อย่างรุ่งเรือง  สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562.1(2) 61-74 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
87  การประยุกต์ใช้การบัญชีบริหาร ในการจัดการธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช  สาขาวิชาการจัดการประยุกต์
คณะวิทยาการจัดการ
 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562.1(1) 59-70 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
88  การศึกษาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา วิไลกุล  สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 5 บูรณาการวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม. ตาก: ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 2562 902-906 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
89  การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี กับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทรา ชัยสมตระกูล  สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 5 บูรณาการวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม. ตาก: ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 2562 873-880 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
90  การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการแปรรูปผลิตผลจากกล้วยน้ำว้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรหนองตูมพัฒนา สังกัดสหกรณ์การเกษตรกงไกรลาศ จำกัด ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย  อาจารย์มณีจันทร์ มาสูตร  สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 4 : นวัตกรรมการวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยิ่งยืน. ตาก : ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 2562 931-936 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
91  ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอาง สมุนไพรของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช  สาขาวิชาการจัดการประยุกต์
คณะวิทยาการจัดการ
 วารสารวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562.1(2) 103-115 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
92  การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม  อาจารย์รัชฎาภรณ์ พัฒนะ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 “ศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม”. พิษณุโลก : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562 507-514 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
93  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนเบื้องต้นในรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม  อาจารย์รัชฎาภรณ์ พัฒนะ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 “ศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม”. พิษณุโลก : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562 498-506 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
94  แนวทางการปฏิบัติเมื่อนักท่องเที่ยวขับขี่ยานพาหนะเผชิญกับพายุ  อาจารย์ ดร.วนัชพร จันทรักษา  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยพะเยา. 24-25 มกราคม 2562. พะเยา : มหาวิทยาลัยพะเยา 2562 1885-1898 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
95  การสร้างแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรม โดยเครือข่ายชุมชนนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลิกา โพธิ์หิรัญ  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 19.เชียงใหม่: ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2562 27-42 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
96  การปรับปรุงพฤติกรรมการแต่งกายนักศึกษารายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยวและโรงแรม  อาจารย์พีรภัทร สงวนศิลป์  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 “ศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม”. พิษณุโลก : ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม 2562 523-530 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
97  การพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ผ้าทอมัดหมี่ กรณีศึกษา ชุมชนม่วงหอม ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทอร์นวิจัย” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562. ตาก : ณ วิทยาลัยนอร์ทเทอร์น 2562 922-930 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
98  การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้การเรียนรู้ด้วยโครงงาน กรณีศึกษา รายวิชาสัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2562 “ศาสตร์พรพระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม”. พิษณุโลก : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562 541-548 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
99  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเลือกอาชีพ ด้วยทฤษฎีทางเลือกอาชีพ  อาจารย์ขวัญชัย วัชรสุนทรกิจ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
 การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 “ศาสตร์พรพระราชาพัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย”. กรุงเทพมหานคร : ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2562 1365-1374 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
100  การใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน A-Mobile ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์ ดร.พิณรัตน์ นุชโพธิ์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562.1(1) 91-106 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
101  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์กับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของลูกค้าร้านกาแฟในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์สุธาสินี อรุณ  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
คณะวิทยาการจัดการ
 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562.1(1) 30-44 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
102  อิทธิพลของเฟซบุ๊กที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าเบเกอรี่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์ศศินิภา ศรีกัลยานิวาท  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
คณะวิทยาการจัดการ
 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562.1(2) 14-30 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
103  พฤติกรรมการบริโภคอาหาร “ฮาวาล” ของผู้บริโภคในจังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์ชมพูนุท นรินทรางกูล ณ อยุธยา  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
คณะวิทยาการจัดการ
 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562.1(2) 86-102 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
104  การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ “เสียงแก้ว” ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นางสาวสุรีย์พร แก้วหล่อ  
คณะวิทยาการจัดการ
 วารสารวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562.1(2) 14-29 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
105  การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีงบประมาณ 2557-2559  นางสาวหนึ่งฤทัย ล้อมผล  
คณะวิทยาการจัดการ
 วารสารวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562.1(2) 41-60 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
106  คุณภาพชีวิตการทำงานและพฤติกรรมการเป็นพนักงานที่ดีของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์เขต 4 นครสวรรค์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์  สาขาวิชาการจัดการประยุกต์
คณะวิทยาการจัดการ
 วารสารวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562.1(1) 14-29 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
107  Natural gonadal compartmentalizing of economical important Hemirahamphus far from Thailand by visual observation and histological technique  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Songklanakarin Journal of Science and Technology 2562/41(3) 693-699 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
108  Gastrointestinal Tract and Accessory Organs in the Spotted Bent-toed Gecko, Cyrtodactylus peguensis (Boulenger, 1893): A Histological and Histochemical study  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Journal of Morphological Sciences 2019, 36 223-230 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
109  Enhancing a Novel Robust Multicomposite Materials Platform for Glucose Biosensors  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์  สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Electroanalysis 2019, 31(8) 1588-1597 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
110  Enzyme-free Cu2O@MnO2/GCE for hydrogen peroxide sensing  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์  สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Electroanalysis 2019, 31(7) 1356-1362 1 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
111  Methyl jasmonate and cyclodextrin-mediated defense mechanism and protective effect in response to paraquat-induced stress in peanut hairy root  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วงศ์กระจ่าง  สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Phytochemistry 2019, 163 11-22 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
112  Cracterizing Semigroups by Their Generalized (Îg,Îg Ú qd)-Fuzzy Ideals  รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร ริมชลการ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Global Journal of Pure and Applied Mathematics 2019, 15(6) 875-888 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
113  Phase transition and electrical properties of [(0.935 − x)BNT–0.065BT–xBZT] lead-free piezoelectric ceramics  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ติพร สําอางค์  สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Ferroelectrics 2019, 552(1) 148-158 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
114  Correlation of structural, microstructure and dielectric properties of substituted and unsubstituted CaCu3Ti4-xAxO12 ceramics  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ติพร สําอางค์  สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Ferroelectrics 2019, 552 84-94 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
115  Op-amp based interface circuit for resistive sensor with lead-wire-resistance compensation  อาจารย์ ดร.รัชนู กัดมั่น  สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ICIC Express Letters 2019, 13(4) 311-316 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
116  ตำรา เรื่อง จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  รองศาสตราจารย์ ดร.สุขสมาน สังโยคะ  สาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (รศ.) 2562 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
117  ตำรา เรื่อง มลพิษทางอากาศและเสียงและการควบคุม  รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์  สาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (รศ.) 2562 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
118  Two new specie of Marasmius(Marasmiaceae , Agaricales) from lower northem thailand  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ วรรณเทศ  สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Phytotaxa 2019, 403(2) 111-121 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
119  Effects of Foot Health Promotion Program on Foot Care Behavior of Type 2 Diabetic Patients in Muang District, Sukhothai Province  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2562, 14(4) 175-181 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
120  Light microscopic evidence of spermatogenesis of firefly, Pyrocoelia tonkinensis Olivier, 1886 (Coleoptera: Lampyridae)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2562, 18(1) 12-19 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
121  ประสิทธิภาพของคาร์บาริล ฟิโปรนิล และไซเพอร์เมทรินต่อกิ้งกือตะเข็บสามสี Antheromorpha uncinataJeekel  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารเกษตร 2019, 35(2) 283-294 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
122  Larvicidal effects of Paederia pilifera Hook.f. leaf and Cuscuta reflexa Roxb. stem extracts against the dengue vector mosquito Aedes aegypti Linn  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ตันเรือน  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2562, 18(1) 31-38 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
123  Pathological microscopy in liver parenchyma of gray-eel catfish, Plotosus canius, from the Ang-Sila area, Chonburi Province, Thailand  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Veterinary Integrative Sciences 2019, 17(3) 255-261 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
124  Molecular Phylogeny of Predatory Ladybird Beetles (Coleoptera: Coccinellidae) Inferred from COI Sequences  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Malaysian Journal of Applied Sciences 2562, 4(2) 10-18 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
125  การวิเคราะห์การดำรงอยู่ของพิธีกรรมการเยื้องของ ชาวไทยทรงดำ บ้านบัวยาง อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล รอดแก้ว  สาขาสุขวิชาศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ 2562, 32(1) 151-175 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
126  พัฒนาการของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และการประเมินสุขภาวะของอัณฑะของหอยขี้นก Cerithidea cingulata (Gmelin, 1791) ที่อาศัยอยู่บริเวณปากแม่น้ำปราณบุรีของประเทศไทย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 2562, 4(2) 84-93 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
127  ชุดการทดลอง เรื่อง กระแสไหลวนจากโครงสร้างผสมของท่อทองแดงและท่อพลาสติก  อาจารย์ ดร.รัชนู กัดมั่น  สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 เลขอนุสิทธิบัตร: 14978 2562 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
128  ชุดอุปกรณ์ตรวจความสมดุลของขาเก้าอี้โดยอาศัยหลักการชั่งน้ำหนัก  อาจารย์ ดร.รัชนู กัดมั่น  สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 เลขอนุสิทธิบัตร: 15262 2562 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
129  การกำจัดตะกั่วในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยตะกอนดินเซรามิกที่ปรับสภาพด้วยเถ้าแกลบดำ  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา วชิระวงศกร  สาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 2019, 24(3) 1130-1142 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
130  การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบ สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย: กรณีศึกษาตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา วชิระวงศกร  สาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences 2562, 12(2) 135-151 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
131  การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทดอกไม้สดอบแห้งเพื่อเป็นของที่ระลึกของตกแต่งจากศักยภาพทุนชุมชน ตำบล ดินทองจังหวัดพิษณุโลก  รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์  สาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (สกสว.) 2562,11(5) 422-433 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
132  ประสิทธิผลของโปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง การใช้ยาต่อพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งแก้ว สำรวยรื่น  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2562, 13(2) 297-306 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
133  รูปแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามปลอดบุหรี่  อาจารย์ ดร.กู้เกียรติ ก้อนแก้ว  สาขาสุขวิชาศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารควบคุมโรค 2562,45(4) 368-379 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
134  มิญชวิทยาและสุขภาวะของรังไข่ปลากดเหลือง Hemibagrus filamentus (Fang and Chaux, 1949) จากแม่น้ำตาปี ภาคใต้ของประเทศไทย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง 2562, 13(2) 46-57 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
135  ประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับทางชีวภาพจากสารแทนนินที่ตรึงบนเส้นใยปอสาในการกำจัดไอออน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี ปิ่นวัฒนะ  สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2562, 16(2) 11-21 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
136  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบฟักทองรสต้มยำ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกาวดี ภู่จันทร์  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 PSRU Journal of Science and Technology 2562, 4(3) 15-26 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
137  การวิเคราะห์หาสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวไรซ์เบอร์รี่และข้าวหอมดอกมะลิ 105  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรภัทร สำอางค์  สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 PSRU Journal of Science and Technology 2562, 4(3) 95-108 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
138  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเทียนจากแป้งข้าวเหนียวดำ สอดไส้ธัญพืชและพืชหัวสีม่วง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกาวดี ภู่จันทร์  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 PSRU Journal of Science and Technology 2562, 4(3) 109-122 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
139  Extract fractionation and purification of Lasianthus (Rubiaceae) species related to infection treatment in Thai traditional uses  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ตันเรือน  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 The 35th International Annual Meeting in Pharmaceutical Sciences & CU-MPU International Collaborative Research Conference 2562 204-209 0.40 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
140  Tyrosinase Immobilized on Poly(diallyldimethylammonium Chloride) Capped Gold Nanoparticles Composite with Carbon Nanotubes as Dopamine Biosensor  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์  สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 PACCON 2019 2562 AC94-AC98 0.40 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
141  The Development of Promoting Model for Quality of Life of Elderly with a Retro Dance  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล รอดแก้ว  สาขาสุขวิชาศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 The 2nd Suan Sunandha National and International Academic Conference on Science and Technology 2562 8-209-8-212 0.40 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
142  Extraction of bioactive compounds from Syzygium cumini (L.) skeels  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรา ศรีษะแย้ม  สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Proceeding of Cosmetic & Beauty International Conference 2019 Sustainable Cosmetic & Beauty Innovations 2562 1-5 0.40 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
143  ความแตกต่างของพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์ ดร.เจษฎากร โนอินทร์  สาขาสุขวิชาศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 2562 719-731 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
144  การเปรียบเทียบคุณภาพการดูดซับของสตาร์ชข้าวรูพรุนที่ผลิตโดยใช้เอนไซม์อะไมเลสและคลื่นความถี่สูง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 2562 411-418 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
145  การประยุกต์ใช้สารสกัดหยาบจากใบสาบเสือ (Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.) ต่อการควบคุมด้วงดอกรัก สีน้าเงิน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ตันเรือน  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรมครั้งที่ 15 2562 471-479 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
146  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโกศจุฬาลัมพาในสภาพปลอดเชื้อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 2562 493-498 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
147  ผลของสารสกัดหยาบจากผกากรอง Lantana camera L ที่มีต่อด้วงงวงข้าว Sitophilus oryzae (L)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ตันเรือน  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 2562 592-597 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
148  ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดกระทกรก Passiflora foetid ต่อหนอนกระทู้ข้าวโพด Spodoptera frugiperda  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ตันเรือน  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 2562 598-603 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
149  ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบมะฮอกกานีใบใหญ่ต่อการกำจัดเพลี้ยแป้งในมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี 2562 616-621 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
150  การประเมินองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากลูกจัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ธนนพคุณ  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 2562 1367-1380 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
151  การประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ทั้งหมด ของสารสกัดจากกล้วยไม้ หมูกลิ้งที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 2562 1381-1391 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
152  การใช้สารสกัดจากถั่วเหลืองฝักสดเป็นสารล่อแมลงในนาข้าว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ตันเรือน  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 2562 1392- 1402 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
153  ศักยภาพสารสกัดจากใบอบเชย Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet ต่อการไล่และฆ่ามอดแป้ง Tribolium castaneum (Herbst)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ตันเรือน  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 2562 940-948 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
154  การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตแป้งข้าวรูพรุนโดยใช้วิธีพื้นผิวตอบสนอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 2562 1006-1013 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
155  ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบของฝอยทองต่อการควบคุมไรไข่ปลาในเห็ดหูหนู  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 2562 22-31 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
156  โครงสร้างโฟโตนิกส์คริสตัลของด้วงขาโต Carvedon serratus Olivier เพศผู้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 2562 182-188 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
157  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องหมายดีเอ็นเอในข้าวพันธุ์พื้นเมือง  รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมสัมมนาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12 2562 1101-1111 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
158  การตรวจสอบยีนต้านทานโรคไหม้ในข้าวพื้นเมือง ในตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ  รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมสัมมนาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12 2562 1112-1118 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
159  หนอนพยาธิในลำไส้ปลาน้ำจืด อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ผาลี  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 2562 33-341 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
160  ความหลากชนิดของหนอนพยาธิที่พบในลำไส้หนูท้องขาว (Rattus rattus) และหนูท่อ (Rattus norvegicus)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ผาลี  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 2562 92-95 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
161  อุบัติการณ์ของหนอนพยาธิในลำไส้ปลาหมอในอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 2562 326-331 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
162  อุบัติการณ์การติดเชื้อหนอนพยาธิในลำไส้ปลาช่อนนา (Channa striata) จากอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย อุดก่ำ  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 2562 332-336 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
163  ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่มีผลต่ออัตราการงอก การเจริญเติบโต และการผลิตสารตานอนุมูลอิสระในผักกินใบ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการ ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4 2562 402-409 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
164  ผลของการต้มและการนึ่งต่อศักยภาพในการต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิคของผักโขม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 2562 51-60 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
165  ผลของสารเคลือบผิวจากเปลือกส้มโอและว่านหางจระเข้ต่อการเก็บรักษาพริกชี้ฟ้า  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 2562 374-379 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
166  ผลของการให้ความร้อนต่อศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมดในคะน้าเม็กซิโก (Cnidoscolus aconitifolius)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 2562 326-333 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
167  ผลของสารสกัดจากใบพลูและชะพลูต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวและถั่วเขียว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 2562 87-92 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
168  การศึกษาปัญหาในการทำวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร ริมชลการ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding) เครือข่าย บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19 2562 161-171 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
169  การพัฒนาตัวแบบเชิงถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายเมื่อใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชุดลำดับได้ดุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สลิลทิพย์ แดงกองโค  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 2562 253-264 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
170  เสถียรภาพกำกับเฉพาะที่ของแบบจำลองการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่มีอัตราการย้ายถิ่นคงที่ อัตราการ ติดเชื้อแบบไม่เชิงเส้นและการควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยทรัพยากรทางสาธารณสุขที่มีจำกัด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สลิลทิพย์ แดงกองโค  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 2562 265-276 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
171  ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งแก้ว สำรวยรื่น  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 2562 577-586 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
172  ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งแก้ว สำรวยรื่น  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 2562 654-664 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
173  ผลของการส่งเสริมการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเข่าและข้อด้วยเครื่องฟื้นฟูต่อการบรรเทาความรุนแรงของภาวะข้อเข่าเสื่อมเริ่มต้นในผู้สูงอายุ ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล รอดแก้ว  สาขาสุขวิชาศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 2562 762-770 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
174  ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรของหมอพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ ไทดำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล รอดแก้ว  สาขาสุขวิชาศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 2562 931-940 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
175  ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในน้ำและคุณภาพน้ำผิวดินภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชร ฉิมจารย์  สาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 2562 57-66 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
176  ระดับความดังเสียงจากการจราจรบริเวณโรงเรียนในเขตชุมชนจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง  รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์  สาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติ“ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4 2562 385-391 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
177  ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ภายในโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์จังหวัดพิษณุโลก  รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์  สาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติ“ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4 2562 392-401 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
178  ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์รวมของสารสกัดเอทานอลของราข้าวลืมผัว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทวัฒน์ สีขาว  สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม ศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 2562 303-306 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
179  ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งแก้ว สำรวยรื่น  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 2562 863-870 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
180  ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้เพาะปลูก ใบยาสูบตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา ศรีเจริญ  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 2562 1784-1791 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
181  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะอ้วนของอาสาสมัครสาธารณสุข อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา ศรีเจริญ  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 2562 820-831 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
182  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา ศรีเจริญ  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 2562 980-990 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
183  ความรู้ ความเชื่อ และพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์ ดร.กู้เกียรติ ก้อนแก้ว  สาขาสุขวิชาศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 2562,5(1) 970-979 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
184  ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาของการสกัดต่อปริมาณ สารแอนโทไซยานิน และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ ของไหมข้าวโพดสีแดง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ ศรีโสภา  สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม ศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 2562 307-310 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
185  ปริมาณฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ในสารสกัดน้ำของดอกดาวเรือง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรา ศรีษะแย้ม  สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร ครั้งที่ 6 2562 1140-1146 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
186  ปัจจัยทำนายความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์  อาจารย์ณัฏฐ์ฌาฑ์ สร้อยเพ็ชร  ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
วิทยาลัยการพยาบาล
 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 2562, 11(2) 187-200 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
187  รูปแบบการขับเคลื่อนเครือข่ายสุขภาพวัยรุ่นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว  สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
วิทยาลัยการพยาบาล
 วารสารแพทย์เขต 4-5 2562, 38(4) 264-274 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
188  ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOCs) เพื่อพัฒนากระบวนการสุนทรียสนทนา กระบวนการสะท้อนคิดและกระบวนการฟังอย่างลึกซึ้งของนักศึกษาพยาบาล  อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว  สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
วิทยาลัยการพยาบาล
 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 2562 201-212 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
189  รูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายโรงพยาบาลตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  อาจารย์ ดร.ปภาดา ชมภูนิตย์  ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
วิทยาลัยการพยาบาล
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ : พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2562 103-111 0.40 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
190  การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุตําบลหาดเจ้าสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  อาจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์  สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
วิทยาลัยการพยาบาล
 รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลย : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2562 795-805 0.40 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
191  ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อพฤติกรรมการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีและความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  อาจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์  สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
วิทยาลัยการพยาบาล
 รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลย : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2562 806-816 0.40 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
192  ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรม การดําเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีสําหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงตําบลท่านัด อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  อาจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์  สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
วิทยาลัยการพยาบาล
 รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลย : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2562 817-823 0.40 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
193  การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้สูงอายุในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน ภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ศูนย์สุขภาพผู้สูงวัย ตําบลท่านัด อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  อาจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์  สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
วิทยาลัยการพยาบาล
 รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลย : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2562 824-831 0.40 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
194  การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการนอนติดเตียง ตําบลหาดเจ้าสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  อาจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์  สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
วิทยาลัยการพยาบาล
 รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลย : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2562 1683-1696 0.40 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
195  การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  อาจารย์กวินวรา นาวินประเสริฐ  สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
วิทยาลัยการพยาบาล
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562 941-948 0.40 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
196  ปัจจัยความสำเร็จและข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน  อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว  สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
วิทยาลัยการพยาบาล
 รายงานสืบเนื่องประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 : การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นครปฐม 2562 987-995 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
197  A note on semicontinuity of the solution mapping for parametric set optimization problems  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัคพล ปรีชาศิลป์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์
 Springer , Berlin 2019 1085-1094 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
198   Strategies for Using the Satellite Distance Education System in Thailand that Affect Student Quality of Marginal Schools in the Lower North Region. Revista Espacios.  อาจารย์ ดร.ว่าที่ ร.ต.ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
 Revista Espacios 2019, 40(41) 19-29 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
199  Impacts of Distance Education System on Teacher Competency of Remote Schools in Lower Northern Thailand  อาจารย์ ดร.ว่าที่ ร.ต.ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
 Mediterranean Journal of Social Science 2019, 10(3) 41-47 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
200  Distance Learning of Pibulsongkram Rajabhat University Network Schools Internship Perceived by Teacher Internship Students  อาจารย์ ดร.ว่าที่ ร.ต.ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
 Revista Espacio 2019, 27(1) 52-57 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
201  การพัฒนาแบบวัดจิต วิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ  รองศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ  สาขาวิชาหลักสูตรวิจัยและประเมินผล
คณะครุศาสตร์
 วารสารหาดใหญ่วิชาการ 2562, 17(2) 201-220 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
202  อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อผลการ ปฏิบัติงานของครูผู้สอนในจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีความผูกพันในงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน  รองศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ  สาขาวิชาหลักสูตรวิจัยและประเมินผล
คณะครุศาสตร์
  วารสาร วิทยาการจัดการ 36(1) 81-101 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
203  การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงสำรวจความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  รองศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ  สาขาวิชาหลักสูตรวิจัยและประเมินผล
คณะครุศาสตร์
 วารสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 2019, 13(2) 428-437 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
204  A Needs Assessment of Kindergarten Teachers’ Basic Skill. Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์  สาขาวิชาหลักสูตรวิจัยและประเมินผล
คณะครุศาสตร์
  Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University 2562, 13(2) 580-589 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
205  มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน และข้อผิดพลาดทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องอสมการของนักเรยีนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3  อาจารย์อุเทน ปุ่มสันเทียะ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์
 วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562, 47(4) 539-561 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
206  รูปแบบการให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง  รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว คำสอน  สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 วารสารมนุษยศาสตร์ศาสตร์เเละสังคมศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2019, 13(1) 167-285 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
207  การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูโรงเรียนอนุบาลสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว คำสอน  สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 วารสารมนุษยศาสตร์ศาสตร์เเละสังคมศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562, 13(2) 1-16 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
208  การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสอบออนไลน์และคลังข้อสอบเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีตอบสนองข้อสอบ  รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว คำสอน  สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 วารสารมนุษยศาสตร์ศาสตร์เเละสังคมศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562, 13(2) 533-550 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
209  การพัฒนาหนังสือ ภาษามือไทย เรื่อง ขนมไทย สำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูมิสิทธิพร  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
คณะครุศาสตร์
 Veridian E-Journal, Silpakorn University 2562, 12(6) 1665-1687 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
210  มังคละพิษณุโลก : การประสมวงพิธีกรรม และความเชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทาน บุญเมือง  สาขาวิชาดนตรีศึกษา
คณะครุศาสตร์
 วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ 2562, 11(3) 201-212 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
211  การพัฒนาครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ เกี่ยวกับการหนุนเสริมด้วยการ “Coaching” และชุมชนการเรียนรู้  รองศาสตราจารย์ ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์  สาขาวิชาหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2562, 17(2) 143-160 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
212   Comparing PeerCoaching Experience of Pre-service Students on Teaching Training Program of Early Childhood Education and Care in Indonesia  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิน สีนวน  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
 The 20th Pacific Early Childhood Education Research Association International Conference July 12-14, 2019 112-113 0.40 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
213   The effects of health literacy programs about food consumption on consumption behaviors among junior high school students in Muang District, Phitsanulok.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าที่ ร.ต.บัญชา สำรวยรื่น  สาขาเทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 Oral presentation of 2019 APISWEA International Conference June 20-21, 2019 45-69 0.40 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
214  Effectiveness of Health Literacy Program on Fruit and Vegetable Consumption Behaviors of Prathomsuksa 4 - 6 students at Bang MunNak district, Phichit Province  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าที่ ร.ต.บัญชา สำรวยรื่น  สาขาเทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 Oral presentation of 2019 APISWEA International Conference June 20-21, 2019 0.40 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
215  การพัฒนา ทักษะการเขียนสะกดคำโดย ใช้ชุดฝึก ทักษะร่วมกับการ เรียนการสอนแบบซิปปา โมเดล (CIPPA) สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลักจิต ตรีรณโอภาส  สาขาวิชาวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 191 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
216  การใช้ชุด การเรียนการสอนเพื่อพัฒนา ทักษะการ แต่งคำประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลักจิต ตรีรณโอภาส  สาขาวิชาวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 217 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
217  การพัฒนาทักษะ การอ่านจับใจความ โดยใช้ แบบฝึก ทักษะการอ่านจับ ใจความสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่3 โรงเรียน เทศบาล4 ชุมชนวัด ธรรมจักร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลักจิต ตรีรณโอภาส  สาขาวิชาวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 278 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
218   การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์ นนิง เรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 โรงเรียนบ้าน โคกเจริญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์  สาขาวิชาหลักสูตรวิจัยและประเมินผล
คณะครุศาสตร์
 ผลงานนำเสนองานวิจัยแบบบรรยาย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์วิจัย 2562 119-130 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
219  การสร้างแบบทดสอบการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์  สาขาวิชาหลักสูตรวิจัยและประเมินผล
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้ง ที่ 2 2562 304-325 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
220  การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง รายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เรื่องการส่งเสริมสุขภาพส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านโคกเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์  สาขาวิชาหลักสูตรวิจัยและประเมินผล
คณะครุศาสตร์
 ผลงานนำเสนองานวิจัยแบบบรรยาย ในงานประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 5 2562 371-382 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
221  การศึกษาปัญหาในการ ทำวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์  สาขาวิชาหลักสูตรวิจัยและประเมินผล
คณะครุศาสตร์
 รายงาน สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่ 19 2562 161-171 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
222  ชุดการสอนเพื่อจัดการเรียนรู้วิชาทฤษฎีดนตรีสากลแบบห้องเรียนกลับ ด้านชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.2 โรงเรียนวัดมหาวนาราม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทาน บุญเมือง  สาขาวิชาดนตรีศึกษา
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องจากการ ประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2 2562 112-116 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
223  การพัฒนา ทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์ดเดอร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญรัตน์ อ่ำดี  สาขาวิชาดนตรีศึกษา
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องจากการ ประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2 2562 95-102 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
224  การพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากลของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     
 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้ง ที่ 2 2562 60-73 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
225  การพัฒนาทักษะการฟัง ขับร้อง และอ่านโน้ตดนตรีสากลโดยใช้บท เพลงสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ     
 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้ง ที่ 2 2562 29-39 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
226  การพัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน วัดบึงน้ำกลัด  อาจารย์จิรุตถ์ ภู่เจริญ  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้ง ที่ 2 2562 22-27 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
227  การพัฒนาชุดฝึกทักษะเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก ตามแนวคิดการสอนดนตรีของโคดายและการเรียนรู้แบบร่วมมือ  อาจารย์เคลน บุณยานันต์  สาขาวิชาดนตรีศึกษา
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 1-12 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
228  การพัฒนาชุดการสอนทักษะในด้านการอ่านค่าของตัวโน้ตดนตรีสากลสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  อาจารย์เคลน บุณยานันต์  สาขาวิชาดนตรีศึกษา
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 13-21 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
229  ผลการใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการปรบมือไม่ตรงจังหวะเพลงรัก เมืองไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  อาจารย์เคลน บุณยานันต์  สาขาวิชาดนตรีศึกษา
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 90-94 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
230  การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งวิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใช้ ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสะพานที่ 3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าที่ ร.ต.บัญชา สำรวยรื่น  สาขาเทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 5 2562 347-359 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
231  การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเจริญเติบโตจากเมล็ด นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสะพานที่ 3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าที่ ร.ต.บัญชา สำรวยรื่น  สาขาเทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 5 2562 49-59 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
232  การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตร์น่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าที่ ร.ต.บัญชา สำรวยรื่น  สาขาเทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 5 2562 88-97 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
233   การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาสุขศึกษา เรื่อง มหันตภัยจากยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจ่านกร้อง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าที่ ร.ต.บัญชา สำรวยรื่น  สาขาเทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 5 2562 335-346 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
234   การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่องคำศัพท์ภาษาจีนในชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองบัว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าที่ ร.ต.บัญชา สำรวยรื่น  สาขาเทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 5 2562 192-206 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
235  การพัฒนาบทเรียน E learning วิชา สุขศึกษา เรื่อง CPR สำหรับนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล  สาขาเทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์วิจัยครั้งที่ 5 2562 247-256 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
236   ประสิทธิผลของโปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าที่ ร.ต.บัญชา สำรวยรื่น  สาขาเทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 6 2562 29-38 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
237  ทัศนของนักศึกษาที มี ต่อการจัดการเรยีนการสอน วิชา กิจกรรมพลศึกษาส่าหรับเด็กปฐมวัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์สุดา อินทะพันธุ์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนืองจากการ ประชุมวิชาการ “พะเยาวิจัย” ครงั้ที 8 2562 288-291 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
238   ทัศนของผู้ปกครองที มีต่อการจัดการศึกษาของ โรงเรยีนบ้านทุ่งขาม สังกัดส่านักงานเขตพืน้ที การศึกษา ล่าปาง  อาจารย์วราภรณ์ อ่ำอ้น  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนืองจากการ ประชุมวิชาการ “พะเยาวิจัย” ครงั้ที 9 2562 355-364 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
239  ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรยีนรายวิชาพัฒนาการและการเรยีนรู้ของเด็กปฐมวัยโดยใช้แผนผัง ความคดิและปฏิบัติการจัดกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคส์่าหรับเด็กปฐมวัย  อาจารย์ ดร.ปิยลักษณ์ พฤกษะวัน  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ“เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศกึษาทั่ว ประเทศ” ครั้งที 13 2562 1805-1811 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
240  การพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพตามแนวคิด DACUM & SCID APPROACH เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในงานให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการผ่านเทคนิควิเคราะห์ผลกระทบไขว้ (Cross – Impact Analysis)     
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี 2562 47-57 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
241   การพัฒนาทักษะทางด้านดนตรสีากลด้านการอ่านและปฏิบตัิโนต้ด้วยการร้องเพลงโดยใช้แบบฝึก ทักษะตามแนวคิดของโพลยา สำหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ  สาขาวิชาหลักสูตรวิจัยและประเมินผล
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 157-173 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
242   การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ และสัตว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวังทองพิทยาคม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ  สาขาวิชาหลักสูตรวิจัยและประเมินผล
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 390-399 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
243  การศึกษาผลสัมฤท ธิ์ทางการเรียน และความคิดสร้างสรรค์ ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หิน และ ดิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ  สาขาวิชาหลักสูตรวิจัยและประเมินผล
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 432-441 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
244  การพัฒนาชุดสื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานแบบเรียนร่วม สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ  สาขาวิชาหลักสูตรวิจัยและประเมินผล
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 442-452 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
245  การศึกษาคะแนนการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ ของการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจำแนกหินที่มี ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ  สาขาวิชาหลักสูตรวิจัยและประเมินผล
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 460-465 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
246  การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเรื่อง โลก และการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ  สาขาวิชาหลักสูตรวิจัยและประเมินผล
คณะครุศาสตร์
 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 561-572 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
247  การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านความมีวินัย และ ความรับผิดชอบก่อน และหลังการใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกตามทฤษฏี การเรียนรู้ของสกินเนอร์ (Skinner) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ  สาขาวิชาหลักสูตรวิจัยและประเมินผล
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 625-633 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
248  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนและความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุและสาร โดยใช้เกมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฏพิบูลสงคราม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด  สาขาวิชาหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 526-537 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
249  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอน ความร้อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรุ้ โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับทฤษฎีพหุปัญญา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด  สาขาวิชาหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 573-583 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
250  การศึกษาปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย กรณีศึกษา ตำบลโพทะเล อำเภอโพธิ์ทะเล จังหวัดพิจิตร.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด  สาขาวิชาหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 262-274 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
251  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับทฤษฎีพหุปัญญา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด  สาขาวิชาหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 573-582 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
252  การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ ส าหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) จังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด  สาขาวิชาหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 477-491 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
253  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุและสาร โดยใช้เกมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด  สาขาวิชาหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 526-537 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
254  ผลของโปรแกรมการึกซ้อมแบบวงจรที่มีต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักกรีฑามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  อาจารย์พุธิตา ศรียางนอก  สาขาวิชาพลศึกษา
คณะครุศาสตร์
 รายงานการสืบเนื่องการประชุม วิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตร์วิจัย 2562 2562 21-29 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
255  ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายโดยใช้ กิจกรรมเข้าจังหวะ ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปี ที่1  อาจารย์พุธิตา ศรียางนอก  สาขาวิชาพลศึกษา
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 45-50 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
256  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชา ศลิปะป้องกันตัวของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ในการ ส่งเสริมสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่อสารและการ  อาจารย์ ดร.พิเชฐ สยมภูวนาถ  สาขาวิชาพลศึกษา
คณะครุศาสตร์
 วารสารการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม 2562 49-60 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
257  สมรรถภาพทางกายของนักศึกษาสาขาวิชาพลศกึษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.ประจ าเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2562.พิษณุโลก  อาจารย์ ดร.พิเชฐ สยมภูวนาถ  สาขาวิชาพลศึกษา
คณะครุศาสตร์
 วารสารการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 58-68 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
258  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ Backward design ร่วมกับกระบวนการจิตตปัญญาของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 เร่ืองระบบต่าง ๆ ในร่างกาย  อาจารย์มลวิภา เมืองพระฝาง  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 411-420 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
259  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการ คำนวณ เรื่อง สมดุลความร้อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  อาจารย์มลวิภา เมืองพระฝาง  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 453-459 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
260  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ  อาจารย์มลวิภา เมืองพระฝาง  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 502-512 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
261  การศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏ จักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง แสง  อาจารย์มลวิภา เมืองพระฝาง  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 513-525 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
262  การพัฒนาทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดวงดาวบน ท้องฟ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  อาจารย์มลวิภา เมืองพระฝาง  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 538-546 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
263   ผล การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ โดยใช้สื่อแบบจ าลอง ร่วมกับเทคนิคร่วมมือแบบ TGT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม  อาจารย์มลวิภา เมืองพระฝาง  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 547-560 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
264  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิทยาศาสตร์ โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคเอสคิวสาม อาร์ เรื่องเทคโนโลยีอวกาศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  อาจารย์มลวิภา เมืองพระฝาง  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 608-613 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
265  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบนิเวศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สื่อ แบบจำลองร่วมกับเทคนิคร่วมมือแบบ TGT.  อาจารย์มลวิภา เมืองพระฝาง  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 614-624 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
266  ผลกระทบจากการให้บริการวิชาการถ่ายทอดองค์ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำด้วยธนาคารน้ำใต้ดิน  อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
  การประชุมสมัมนาวิชาการรูปแบบพลังงาน ทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 2562 106-113 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
267  การพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องดินน่ารู้ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดคุ้งวารี (อำพันอุปถัมภ์) จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
  รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 70-80 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
268  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม โดยการจัดการเรียนการ สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง สถานะของสสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปภัมภ์)  อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการ ประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 82-95 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
269  การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 5 เรื่อง บรรยากาศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์).  อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 96-108 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
270   การพัฒนาแบบฝึกการคำนวณปริมาณความร้อน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนครไทย  อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการ ประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 109-117 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
271  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดคุ้งวารี (อำพัน อุปถัมภ์) ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ปรากฏการณ์ ของโลกและดวงอาทิตย์.  อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 118-134 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
272  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง เสียงและการได้ยิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม  สาขาเทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 315-327 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
273  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการ ทดลองร่วมกับการใช้สื่อของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงกับการได้ยิน ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม  สาขาเทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 367-379 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
274  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงแม่เหล็ก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม  สาขาเทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 380-389 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
275  A Comparison of achievement learning of students between before and after science learning, Matthayom 2 Unit 9, world and metamorphosis by using Quizizz application  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม  สาขาเทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 421-431 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
276  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุด กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม  สาขาเทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 466-476 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
277  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการ เรียนรู้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และ สัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม  สาขาเทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 492-501 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
278  การศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจ กรรมการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์ ว14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พืชรอบตัวเรา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม  สาขาเทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 583-597 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
279  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำเพื่อชีวิต โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม  สาขาเทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 598-607 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
280  การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปที่ส่งเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง กฏการเติม s,es ลงท้ายคำกริยา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  อาจารย์ภาวิณี เดชเทศ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 2562 239-252 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
281  การพัฒนาทักษะการอ่าภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค sq4r ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน วัดอรัญญิก  อาจารย์ภาวิณี เดชเทศ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 279-288 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
282  การศึกษาความสามารถในการอ่านเสียงสระในคำภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเสียงสระในคำภาษาอังกฤษ  อาจารย์ภาวิณี เดชเทศ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 253-263 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
283  การใช้สื่อสภาพจริงที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาทักษะด้าน การอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดยางเอน  อาจารย์อัศวพร แสงอรุณเลิศ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 232-239 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
284  การใช้การสอนแบบโฟนิกส์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออก เสียงภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2  อาจารย์อัศวพร แสงอรุณเลิศ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 265-272 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
285  การพัฒนาความสามารถการอ่านเพื่อความใจโดยใช้วิธีการสอน อ่านแบบ DRTA ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  อาจารย์อัศวพร แสงอรุณเลิศ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 2 2562 273-279 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
286  An analysis of complex sentences in TOEIC reading comprehension  อาจารย์กาญจน์ชนก เอมแสง  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
 In Proceedings of the 12th Srinakharinwirot University Research Conference 2019 1045-1057 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
287  การพัฒนาความสามารถด้านการใช้โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษเรื่อง Present Continuous Tense โดยใช้เกมประกอบการสอนของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตะพานหิน  อาจารย์กาญจน์ชนก เอมแสง  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 2562 1-19 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
288  การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการเรียนแบบร่วมมือและการใช้เทคนิคโฟนิกส์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  อาจารย์กาญจน์ชนก เอมแสง  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตรศึกษา ครั้งที่ 2 2562 201-209 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
289  การพัฒนาทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 โดยใช้ชุดฝึกทักษะการ แต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  อาจารย์ประทุมเพชร แซ่อ๋อง  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 2562 189-199 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
290  การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแต่งประโยคเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่5  อาจารย์ประทุมเพชร แซ่อ๋อง  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ศึกษา ครั้งที่ 2 2562 200-212 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
291  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  อาจารย์ประทุมเพชร แซ่อ๋อง  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ศึกษา ครั้งที่ 2 2562 213-224 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
292  การพัฒนาคุณภาพลายมือด้วยแบบฝึกการคัดลายมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1  อาจารย์ประทุมเพชร แซ่อ๋อง  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ศึกษา ครั้งที่ 2 2562 225-234 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
293  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4  อาจารย์ประทุมเพชร แซ่อ๋อง  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ศึกษา ครั้งที่ 2 2562 235-246 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
294  การพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่3  อาจารย์ประทุมเพชร แซ่อ๋อง  
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ศึกษา ครั้งที่ 2 2562 247-258 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
295  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยการเขียนโครงเร่ืองวิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนยา วงศ์ธนะชัย  สาขาวิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุม วิชาการระดับชาติครุศาสตร์ศึกษา ครงั้ที่ 2 2562 100-112 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
296  การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิง วิเคราะห์ SQ3R ส าหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนยา วงศ์ธนะชัย  สาขาวิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ศึกษา ครั้งที่ 2 2562 113-119 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
297  การพัฒนาบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนการอ่านทำนองเสนาะโคลงส่ีสุภาพเพื่อพัฒนา ทักษะการอ่านท านองเสนาะโคลงสส่ีุภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนยา วงศ์ธนะชัย  สาขาวิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ศึกษา ครั้งที่ 2 2562 120-130 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
298  การพัฒนา แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของ นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนยา วงศ์ธนะชัย  สาขาวิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ศึกษา ครั้งที่ 2 2562 120-130 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
299  การ พัฒนาการเขียนสะกดคำในวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดแบบฝึก  อาจารย์ ดร. พรทิพย์ ครามจันทึก  สาขาวิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ศึกษา ครั้งที่ 2 2562 292-298 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
300  แบบ ฝึกทักษะ เร่อืง การแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.  อาจารย์ ดร. พรทิพย์ ครามจันทึก  สาขาวิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ศึกษา ครั้งที่ 2 2562 344-353 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
301   การพัฒนา แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2  อาจารย์ ดร. พรทิพย์ ครามจันทึก  สาขาวิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ศึกษา ครั้งที่ 2 2562 410-417 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
302  การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าโดยใช้ชุดพัฒนาทักษะ สำหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  อาจารย์ ดร. พรทิพย์ ครามจันทึก  สาขาวิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ศึกษา ครั้งที่ 2 2562 418-423 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
303  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  อาจารย์ ดร. พรทิพย์ ครามจันทึก  สาขาวิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ศึกษา ครั้งที่ 2 2562 172-182 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
304  การพัฒนา ทักษาการอ่านออกเสยีงคำควบกล้ำโดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับ นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  อาจารย์อรุโณทัย คล่องแคล่ว  สาขาวิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ศึกษา ครั้งที่ 2 2562 92-111 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
305  การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  อาจารย์อรุโณทัย คล่องแคล่ว  สาขาวิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ศึกษา ครั้งที่ 2 2562 146-156 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
306  การพัฒนาคุณภาพการอ่านด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดคำของ นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  อาจารย์อรุโณทัย คล่องแคล่ว  สาขาวิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ศึกษา ครั้งที่ 2 2562 124-134 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
307  การพัฒนาทักษะการเขียนย่อความ โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับ นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  อาจารย์อรุโณทัย คล่องแคล่ว  สาขาวิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ศึกษา ครั้งที่ 2 2562 135-146 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
308  พัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสำหรับ นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  อาจารย์อรุโณทัย คล่องแคล่ว  สาขาวิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ศึกษา ครั้งที่ 2 2562 157-168 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
309  การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  อาจารย์อรุโณทัย คล่องแคล่ว  สาขาวิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ศึกษา ครั้งที่ 2 2562 112-123 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
310  การ เขียนสะกดคำมาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา) สำหรับ นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  อาจารย์อรุโณทัย คล่องแคล่ว  สาขาวิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ศึกษา ครั้งที่ 2 2562 92-111 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
311  การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านออกเสียงโดย ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงตามวิธีโฟนิกส์(Phonics) ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ แก้วนุช  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ศึกษา ครั้งที่ 2 2562 289-299 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
312  การศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ พัฒนาความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้บทความ และเรื่องสั้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ แก้วนุช  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร์
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ศึกษา ครั้งที่ 2 2562 300-311 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
313  วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น  รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 พิษณุโลก: วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562 349 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
314  กฎหมายลักษณะหนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล เกษมเสาวภาคย์  สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 พิษณุโลก: วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562 286 หน้า 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
315  ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล พุ่มเมือง  สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 พิษณุโลก: วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562 213 หน้า. 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
316  การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริยา ด้วงน้อย  สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 พิษณุโลก: วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562 173 หน้า 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
317  A National survey on experiences of discrimination and social attiudes toward LGBT people in Thailand  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช  สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 UNDP 2562 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
318  The new generation of Thai politicians.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช  สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 A politics of hope Asia-Dialogue: //theasiadialogue.com/category/asia/south-east-asia/thailand/ 2019 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
319  The Contestation of ‘Good Politics’: Explaining Conflicts and Polarization in Thailand  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช  สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 Asian Studies Review 2019, 43(4) 657-673 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
320  การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา บูรณาการกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชารัฐ ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเพื่อนําไปสู่การพัฒนาที่ ยั่งยืน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี พ่วงรอด  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562, 13(2) 351-367 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
321  การจัดการความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัสถา โรจนตระกูล  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2562, 6(2) 69-83 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
322  แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย : ปัญหา ผลกระทบ และแนวทางแก้ไขปัญหา  รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 วารสารพิกุล 2562, 17(2) 295-312 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
323  การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขอนายทหารชั้นประทวน สังกัดกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก  รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 2562 1-13 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
324  Mobile Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ในอนาคต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัสถา โรจนตระกูล  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ยุคใหม่ ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2562 892-909 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
325  การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรของข้าราชการทหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัสถา โรจนตระกูล  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 2562 155-162 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
326  การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้สื่อออนไลน์เฟสบุ๊กและระดับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2560 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 2562 1028-1035 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
327  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว ชุมชนบ้านนาต้นจั่น อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 2562 1036-1045 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
328  การศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตชุมชนบ้านคลองพัฒนา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 2562 1060-1068 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
329  พฤติกรรมการใช้สิทธิการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 2562 1069-1076 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
330  การ เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีศักยภาพของบุคลากรสถานศึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชางานการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 18. “พลังประชาคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 2562 249-256 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
331  การศึกษาความคาดหวังของ ผู้สูงอายุที่มีต่อการดูแลของครอบครัว  อาจารย์ ดร.พึงรัก ริยะขัน  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานสืบเนื่องงานประชุมวิชาการการ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 18. “พลัง ประชาคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 2562 257-264 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
332  ผลของการจัดรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วม ใจเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการ ระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 2562 78-86 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
333  การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ขอดอน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์รณชัย หมื่นวงศ์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและ นิทรรศการ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ ปีที่ 1(1) 1077-1085 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
334  กิจกรรมการส่งเสริม สุขภาพจิตที่เหมาะสมของผู้สูงอายุในชุมชนเมืองพิษณุโลก  อาจารย์ ดร.นนทชา ชัยทวิชธานันท์  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานสืบเนื่องงาน ประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้ง ที่ 18 2562 265-274 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
335  การศึกษา พฤติกรรมเสี่ยงในการใช้สื่อออนไลน์เฟสบุ๊กและระดับความรู้ เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี พ่วงรอด  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ความสมดุล ระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีที่ 1(1) 1028- 1035 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
336  พฤติกรรมการใช้สิทธิการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาล ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ความสมดุล ระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 1(1) 1069-1076 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
337  ความพึง พอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลวัด จันทร์อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี พ่วงรอด  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ปีที่ 1(1) 974-985 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
338  การมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการจัดทําบริการสาธารณะเทศบาล ตําบลอรัญญิก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี พ่วงรอด  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 2562 986-999 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
339  การศึกษาเจตคติ และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตชุมชนบ้านคลองพัฒนา ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์นันทพันธ์ คดคง  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานสืบเนื่องการ ประชุมวิชาการและนิทรรศการ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 2562 1060-1068 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
340  การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการขยะสําหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีระบบการจัดการขยะ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วน ตําบลเกาะตาล อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร  อาจารย์รณชัย หมื่นวงศ์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานสืบเนื่องการ ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 2562 336-345 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
341  การศึกษาความ คิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตําบลนคร ปุาหมาก อําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี พ่วงรอด  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานสืบเนื่องการ ประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ครั้งที่ 1 2562 921-934 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
342  การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการแก้มลิงบึงระมาณ อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์กฤติมา อินทะกูล  สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการเครือข่ายทางการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 2562 354-374 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
343  ศึกษาการเจริญของเส้นใยและผลผลิตของเห็ดนางฟ้าเมื่อใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราและขี้เลื่อยไม้ฉำฉาเป็นวัสดุเพาะ. ในการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 25  อาจารย์ธันวมาส กาศสนุก  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 การประชุมวิชาการ โครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่25 2562 62-66 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
344  การใช้สารเร่งรากเพื่อส่งเสริม การออกรากของหน่อกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์ สุตพันธ์  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 2562 344-351 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
345  ผลของน้ำมะพร้าวต่อการแตกหน่อของกล้วยนาก (Musa (AAA) ในสภาพปลอดเชื้อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพิน เสละคร  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 2562 134-141 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
346  การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแก๊สมีเทนจากเศษอาหารโดยใช้ถ่านกัมมันต์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤช ศรีละออ  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 2562 274-274 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
347  อัตราส่วนของเหล็กวาเลนซ์ศูนย์ที่ส่งผลต่อกระบวนการผลิตแก๊สมีเทนจากเศษอาหาร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤช ศรีละออ  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 2562 181-191 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
348  ชนิดและความเข้มข้นของ พีเอชบัฟเฟอร์ที่ส่งผลต่อเสถียรภาพของกระบวนการผลิตแก๊สมีเทนจากเศษอาหาร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤช ศรีละออ  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 2562 255-264 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
349  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดเส้นผมผสมสารสกัดสิรินธรวัลลี  อาจารย์ศนิพร จันทร์บุรี  สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 2562 352-358 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
350  การทดสอบพฤกษเคมีเบื้องต้น และ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากส่วนต่างๆ ของยอบ้าน  อาจารย์ ดร.ธนพล กิจพจน์  สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 การประชุมทางวิชาการเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมสร้างชาติ เกษตรศาสตร์ยั่งยืน” 2562 68-69 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
351  การปรับปรุงคุณภาพของฟางข้าวด้วยหัวเชื้อพ.ด.1และหัวเชื้ออีเอ็มต่อค่าองค์ประกอบทางเคมีและการย่อยสลายในหลอดทดลอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ2) 2562 777-782 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
352  สมรรถภาพการผลิตไข่ และความแข็งของเปลือกไข่ใน เป็ดไข่ที่ได้รับอาหารเสริมส่วนผสมของไบโอแคลเซียมและวิตามินดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ2) 2562 147-152 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
353  ผลของเปลือกกล้วยหมักต่อผลผลิตน้ำนมในแพะรีดนม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ1) 2563 254-256 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
354  การเสริมไขมันไหลผ่านจากน้ำมันผสมในอาหารโคนม ต่อค่าองค์ประกอบทางเคมีและการย่อยสลายในหลอดทดลอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ1) 2563 269-276 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
355  ผลของการปรับปรุงคุณภาพของมันสำปะหลังต่ออุณหภูมิการเกิดเจลาติไนเซชันและการย่อยได้โดยใช้ถุงไนล่อน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ1) 2563 669-674 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
356  ผลของสารสกัดรากว่านปลาไหลเผือกต่อพฤติกรรมการผสมพันธุ์และระดับเทสโทสเตอโรนในพ่อพันธุ์ไก่ชนนเรศวร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ1) 2563 237-244 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
357  ผลของการใช้อ้อยหมักต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและคุณลักษณะซากของโคขุนลูกผสมชาร์โรเลส์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 2562 - 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
358  ปัจจัยที่เป็นข้อจำกัดต่อการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์บางแก้วของผู้เลี้ยงสุนัขในจังหวัดพิษณุโลก  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ1) 2562 1037-1044 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
359  สภาวะการทำการประมงและผลจับสัตว์น้ำในแม่น้ำแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์พัทธนันท์ โกธรรม  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ1) 2563 819-826 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
360  การสำรวจสถานภาพทางสังคมของผู้จับปลาและผู้จำหน่ายปลาในพื้นที่แม่น้ำน่าน อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์ ดร.Tuan Nguyen Ngoc  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ1) 2563 845-850 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
361  การศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการด้านการเกษตรในตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ1) 2563 827-836 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
362  Phylogenetic analysis in various chicken strains inferred from mtDNA D-loop infomation.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Khon kaen Agr.J. 47 (SUPPL.1) 2562 717-722 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
363  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มจากน้ำมันรำข้าวโดยการใช้ระบบไมโครอิมัลชัน  อาจารย์ศนิพร จันทร์บุรี  สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 แก่นเกษตร 2562 67-72 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
364  การเสริมมันเส้นและลูกแป้งอ้อยหมักต่อค่าองค์ประกอบทางเคมีและการย่อยสลายในหลอดทดลอง  อาจารย์ธันวมาส กาศสนุก  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ) 2562 825-832 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
365  ผลของการใช้ไฮโดรคอลลอยด์ต่อเนื้อสัมผัส และสมบัติการย่อยสตาร์ชในข้าวเหนียวสุก  รองศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ ศรีแก้ว  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ1) 2562 643-650 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
366  การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิบัติ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา SOIL381 หลักการชลประทาน  อาจารย์ธันวมาส กาศสนุก  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 โครงการสัมมนาการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา UKM ครั้งที่ 5 2562 0.40 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
367  Immune Activity of Roman Hens as Influenced by the Feed Formulated with Germinated Paddy Rice  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 IRC international research conference proceedings 2562 0.40 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
368  The selection of suitable upland rice variety for planting in wet rice cultivation of phitsanulok province  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤช ศรีละออ  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 PSRU Journal of Science and Technology 2562 50-60 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
369   ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ ผู้คิดประดิษฐ์ อาหารข้นสำหรับโคขุนลูกผสมชาร์โรเลส์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 วันที่ยื่น 8 มิถุนายน 2560 เลขที่คำขอ 1703001135 เลขที่อนุสิทธิบัตร 15649 ออกให้ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 2562 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
370  ผู้คิดประดิษฐ์ เครื่องเพาะเมล็ดพันธุ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงเดช พะสีนาม  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 วันที่ยื่น 7 กุมภาพันธ์ 2561 เลขที่คำขอ 1803000609 เลขที่อนุสิทธิบัตร 15289 ออกให้ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 2562 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
371  คิดประดิษฐ์ อิมันชันบีด (emulsion bead) ที่มีสารสกัดขลู่และอะโวคาโด  อาจารย์จิรศิต อินทร  สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 วันที่ยื่น 12 ธันวาคม 2562 เลขที่คำขอ 1703002600 เลขที่อนุสิทธิบัตร 15153 ออกให้ ณ วันที่ 25 เมษายน 2562 2562 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
372  Effects of heating temperatures and acid concentrations on physicochemical properties and starch digestibility of citric acid esterified tapioca starches.  รองศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ ศรีแก้ว  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Starch 2562 1-7 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
373  Quality Improvement of Thai Flat Rice Noodle Restructured with Starch Digested Enzyme and Resistant Rice Starch Type III.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา เลิศลักษมี  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Advances in Nutrition and Food science 2562 1-13 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
374  Factors affecting swamp buffalo production in Songkhram wet land, Nakhon Phanom Province, Thailand.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Buffalo Bulletin. 2562 99-106 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
375  Diversity of phenotypic characteristics of White Tailed-Yellow Chicken populations reared under free range system in Phitsanulok Province, Thailand.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Biodiversitas Journal of Biological Diversity. 2562 1271-1280 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
376  Phenotypic and morphometric characteristics of Bangkaew Dog in Phitsanulok province, Thailand.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Biodiversitas Journal of Biological Diversity 2562 2877-2882 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
377  Morphological Trait, Molecular Genetic Evidence and Proteomic Determination of Different Chickens (Gallus gallus) Breeds.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Journal of Applied Biology & Biotechnology. 2562 65-70 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
378  Productions and functional properties of palm sugars.  รองศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ ศรีแก้ว  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Walailak Journal of Science and Technology. 2562 897-907 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
379  ครู – ศิษย์: ความสัมพันธ์แบบอำนาจนิยมความมืดบอดของการถ่ายทอดองค์ความรู้  อาจารย์วสันต์ ปวนปันวงศ์  สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 9(3) 246-259 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
380  การศึกษาประเด็นทางนโยบายและมาตรการของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์: กรณีศึกษา พื้นที่ถนนนิมมานเหมินทร์ จังหวัดเชียงใหม่  อาจารย์วสันต์ ปวนปันวงศ์  สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 วารสารการบริหารปกครอง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 9(2) 138-182 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
381  ความเข้าใจเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2562 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์วสันต์ ปวนปันวงศ์  สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 การจัดประชุมรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 10 2563 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
382  การช่วงชิงความหมายอำนาจสถาปนาในรัฐธรรมนูญบนเส้นทางการพัฒนาประชาธิปไตยผ่านเส้นทางและนโยบายของพรรคอนาคตใหม่  อาจารย์วสันต์ ปวนปันวงศ์  สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 การจัดประชุมรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 10 2563 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
383  แรงงานไทยภายใต้นโยบายการนาเข้าแรงงานต่างชาติของประเทศสิงคโปร์  อาจารย์วสันต์ ปวนปันวงศ์  สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 วารสารการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 (2) 21-38 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
384  การเตรียมความพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020 กรณีศึกษาเขตพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์วสันต์ ปวนปันวงศ์  สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 วารสารการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 (2) 69-87 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
385  รัฐตลาด: มุมมองความคิดผ่านทุนนิยมชายแดน  อาจารย์วสันต์ ปวนปันวงศ์  สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: ศิลปศาสตร์วิชาการครั้งที่ 1 2563 220-230 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
386  นโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของรัฐกับการสร้างความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ถนนนิมมานเหมินท์ จังหวัดเชียงใหม่  อาจารย์วสันต์ ปวนปันวงศ์  สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 11 2563 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
387  การตั้งถิ่นฐานของชาวจีนในประเทศเมียนมา: พัฒนาการชุมชน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง  อาจารย์วสันต์ ปวนปันวงศ์  สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียใหม่ 11 (2) 195-218 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
388  มาตรการและแนวทางการป้องกันปัญหาการเล่นพนันของเยาวชนไทยในพื้นที่ชายแดนแม่สอด – เมียวดี.  อาจารย์วสันต์ ปวนปันวงศ์  สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 วารสารการบริหารปกครอง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 9(1) 168-193 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
389  สมบัติการป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตและป้องกันน้ำของฟิล์มที่ทำจากสารผสมแกรฟีนควอนตัมดอท/โพลีไวนิลแอลกอฮอล์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตชัย ปิมแปง  สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Journal of Metals, Materials and Minerals 2020,30(4) 90-96 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
390  การวิเคราะห์องค์ประกอบทางพฤกษเคมี การประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพืชสามชนิดในสกุล Clauseneae ที่พบในภาคเหนือของประเทศไทย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ตันเรือน  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Plants 2021, 10(1) 117 1 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
391  เนื้อสัมผัส โครงสร้างจุลภาค และอัตราการย่อยสตาร์ชของข้าวเหนียวที่นึ่งร่วมกับไฮโดรคอลลอยด์  รองศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ ศรีแก้ว  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Food Research : 2020, 4(4) 1089 -1097 1 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
392  Antioxidant and acetylcholinesterase inhibitory activities of Morinda citrifolia L. extracts  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรภัทร สำอางค์  สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Agriculture and Natural Resources 2020, 54(2) 173-179 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
393  Structural, optical and electrical properties of the microcrystalline structure of (Ba1-xY2x/3)(Zr0.20Ti0.80)O3 ceramics  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ติพร สําอางค์  สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Radiation Physics and Chemistry, 2020, 172 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
394  FTIR microspectroscopy for the assessment of mycoplasmas in HepG2 cell culture  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, , pp. 2020, 9(6) 1134-1140 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
395  Anticodon-binding domain swapping in a nondiscriminating aspartyl-tRNA synthetase reveals contributions to tRNA specificity and catalytic activity  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Proteins: Structure, Function and Bioinformatics 2020, 88(9) 1133-1142 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
396  Viscosity explicit midpoint methods for nonexpansive mappings in hadamard spaces  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัคพล ปรีชาศิลป์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์
 Filomat 2020, 34(4) 1347-1357 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
397  Pointwise well-posedness and scalarization for set optimization problems with a partial order relation  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัคพล ปรีชาศิลป์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์
 Thai Journal of Mathematics 2020, 18(3) 1623-1638 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
398  Knowledge management in schools under Phitsanulok educational service Area office two  รองศาสตราจารย์ ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์  สาขาวิชาหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 ACM International Conference Proceeding Series 2020 77-82 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
399  Experimental Studies on PV Module Cooling with Radiation Source PCM Matrix  อาจารย์กาญจน์ชนก เอมแสง  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
 IEEE Access 2020, 8, art. no. 9149865 145936-145949 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
400  A Deep Learning Tool Using Teaching Learning-Based Optimization for Supporting Smart Learning Environment  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย เทพกรณ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) 2020, 12218 LNCS, 392-404 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
401  Academic Operating Costs Optimisation Using Hybrid MCPSO Based Course Timetabling Tool  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย เทพกรณ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2020, 12218 LNCS 338-350 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
402  Static and Dynamic Parameter Settings of Accelerated Particle Swarm Optimisation for Solving Course Scheduling Problem  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย เทพกรณ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) 2020, 12341 LNCS 368-380 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
403  Performance improvement strategies on Cuckoo Search algorithms for solving the university course timetabling problem  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย เทพกรณ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 Expert Systems with Applications 161, art. no. 113732. 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
404  Estimate of scale thickness for iron pipes in geothermal power generation using acoustic emission sensor  อาจารย์ ดร.สุนันท์ ธาติ  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 Przeglad Elektrotechniczny, pp. 2020, 96(9) 133-137. 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
405  System for Analysing Big Weblog Data  นายวิชิต เหล็กคำ  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 Lecture Notes in Electrical Engineering 2020, 621 537-547 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
406  Exploring the mediating role of supply chain flexibility and supply chain agility between supplier partnership, customer relationship management and competitive advantage  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
คณะวิทยาการจัดการ
 International Journal of Supply Chain Management 2020, 9(2) 435-443 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
407  Milnor and topological attractors in a family of two-dimensional lotka-volterra maps  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 International Journal of Bifurcation and Chaos 2020, 30(14), art. no. 2030040 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
408  Periodic solutions of a system of piecewise linear difference equations  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Kyungpook Mathematical Journal 2020, 60(2) 401-413 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
409  A necessary condition for eventually equilibrium or periodic to a system of difference equations  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Journal of Computational Analysis and Applications 2020, 28 (2) 254-260 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
410  Semigroup characterized by picture fuzzy sets   รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เยียระยง  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 International Journal of Innovative Computing, Information and Control 2020, 16(6) 2121-2130 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
411  On generalizations of fuzzy quasi-prime ideals in LA -semigroups   รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เยียระยง  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Soft Computing 2020, 24 (3) 2125-2137 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
412  In vitro biological profiles and chemical contents of ethanolic nest entrance extracts of thai stingless bees Tetrigona apicalis  รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 OnLine Journal of Biological Sciences 2020, 20(3) 157-165 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
413  Application of sonication- And vacuum infiltration-assisted Agrobacterium-mediated transformation of rice embryo (Oryza sativa L.)  รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ScienceAsia 2020, 46(4) 412-419 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
414  Mature gonadal histology and gametogenesis of the tortoise beetle Aspidimorpha sanctaecrucis (Fabricius, 1792) (coleoptera: Cassidinae: Chrysomelidae): Histological observation  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Songklanakarin Journal of Science and Technology 2020, 42(4) 873-878 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
415  Characterization of polysaccharides from wild edible mushrooms from Thailand and their antioxidant, antidiabetic, and antihypertensive activities  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ตันเรือน  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 International Journal of Medicinal Mushrooms 2020, 22(3) 221-234 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
416  The stability of dynamical system for the quasi mixed equilibrium problem in hilbert spaces  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติพร ตังควิเวชกุล  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Thai Journal of Mathematics 2020, 18(3) 1433-1446 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
417  Selective fluorescent sensors for gold(III) ion from N-picolyl sulfonamide spirobifluorene derivatives  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรภัทร สำอางค์  สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 2020, 402, art. no. 112823 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
418  Design and synthesis of new lupeol derivatives and their α-glucosidase inhibitory and cytotoxic activities  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรภัทร สำอางค์  สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Natural Product Research 2020 1-7 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
419  FTIR microspectroscopy for the assessment of mycoplasmas in HepG2 cell culture  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรา ศรีษะแย้ม  สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Applied Sciences (Switzerland) 2020, 10(11), art. no. 3766. 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
420  A synopsis of Lasianthus (Lasiantheae, Rubiaceae) in Thailand and two additional new species  อาจารย์ ดร.ทิวธวัฒ นาพิรุณ  หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Phytotaxa 2020, 439(1) 1-38 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
421  A logging system in openstack environment to mitigate risks associated with threats in infrastructure as a service cloud  อาจารย์ธงรบ อักษร  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ICIC Express Letters 2020, 14(4) 387-397 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
422  Modified graphene quantum dots-zinc oxide nanocomposites for photocatalytic degradation of organic dyes and commercial herbicide  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตชัย ปิมแปง  สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Journal of Reinforced Plastics and Composites 2020, 39 (3-4) 81-94 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
423  Ion-pairing liquid chromatographic method determination of ketoconazole and stress degradation in pharmaceutical formulations with fluorescence detection  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ ธงไชย  สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences 2020, 56, art. no. e00087 1-11 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
424  Choline Oxidase Based Composite ZrO2@AuNPs with Cu2O@MnO2 Platform for Signal Enhancing the Choline Biosensors  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์  สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Electroanalysis 2020, 33(2) 455-463 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
425  Cost-Effective Waste Collection System Based on the Internet of Wasted Things (IoWT)  นายโสภณ พินิจกิจเจริญกุล  
สำนักงานอธิการบดี
 Lecture Notes in Electrical Engineering 2020, 637 277-286 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
426  UV-shielding and water resistance properties of graphene quantum dots/ polyvinyl alcohol composite-based film  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตชัย ปิมแปง  สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Journal of Metals, Materials and Minerals 2020, 30(4) 90-96 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
427  Empowerment gifted young scientists (GYS) in millennial generation: Impact of quality improvement in education of gender perspective  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี กาสยานนท์  สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 Journal for the Education of Gifted Young Scientists 2019,7(4) 885-895 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
428  ต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกรในจังหวัดสุโขทัย  อาจารย์ธันวมาส กาศสนุก  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 แก่นเกษตร 48 (ฉบับพิเศษ 1) 191-197 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
429  การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวไร่ที่เหมาะสมสำหรับเพาะปลูกในพื้นที่ราบของจังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤช ศรีละออ  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 แก่นเกษตร 48 (ฉบับพิเศษ 1) 459-464 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
430  การพัฒนากระถางต้นไม้ชีวภาพจากฝุ่นผงใบยาสูบร่วมกับปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอก  อาจารย์ ดร.ชัชวินทร์ นวลศรี  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 แก่นเกษตร 48 (ฉบับพิเศษ 1) 1003-1009 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
431  ระยะเวลากักเก็บน้ำที่เหมาะสมต่อการผลิตไอโดรเจนแบบไม่ใช้แสงจากการหมักย่อยร่วมของน้ำกากส่ากับกากยีสต์  อาจารย์ ดร.ชัชวินทร์ นวลศรี  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 19(2) 101-115 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
432  การปรับปรุงคุณภาพของชานอ้อยด้วยลูกแป้งต่อค่าองค์ประกอบทางเคมีและการย่อยสลายในหลอดทดลอง.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 แก่นเกษตร 48 (ฉบับพิเศษ 1) 482-488 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
433  สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเมล็ดองุ่นเหลือทิ้งจากการผลิตไวน์ด้วยการออกแบบการทดลองแบบออทอกอนอลอะเรย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 43 (ฉบับที่4) 489-504 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
434  ผลของปุ๋ยหมักจากของเสียกระบวนการผลิตไฮเทนจากน้ำกากส่าและกากยีสต์ร่วมกับวัสดุอินทรีย์ต่อผลผลิตดาวเรือง  อาจารย์ปุณณดา ทะรังศรี  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 แก่นเกษตร 48 (ฉบับพิเศษ 1) 989-994 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
435  การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวไร่ที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกในพื้นที่ราบของจังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ อินทร์ทอง  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 25(2) 837-846 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
436  การพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์ไล่แมลงจากสารสกัดสมุนไพรโดยการใช้เทคโนโลยีการกักเก็บสารสำคัญในอนุภาคระดับนาโน  อาจารย์ศนิพร จันทร์บุรี  สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 แก่น เกษตร 48 (ฉบับพิเศษ 1) 353-360 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
437  องค์ประกอบทางเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฟลาโวนอยด์ แคโรทีนอยด์ และฟีนอลิคทั้งหมดของดอกไม้บางชนิด  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 แก่นเกษตร 48 (ฉบับพิเศษ 1) 1011-1018 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
438  ความเข้มข้นของน้ำมะพร้าว ที่เหมาะสมต่อการแตกหน่อของกล้วยนากภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพิน เสละคร  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 5(1) 28-33 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
439  Effects of bedding materials on the growth of earthworm  อาจารย์ ดร.Tuan Nguyen Ngoc  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Khon Kaen Agr. J. 48 (Suppl. 1) 69-74 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
440  การศึกษาปริมาณการใช้น้ำของผักกาดกวางตุ้ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงเดช พะสีนาม  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 51(ฉบับพิเศษ 1) 168-172 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
441  การศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมต่อการเจริญของเส้นใยเห็ดนางฟ้า เมื่อใช้ขี้เลื่อยไม้ฉำฉา ขี้เลื่อยไม้ยางพารา และฟางข้าวเป็นวัสดุเพาะ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงเดช พะสีนาม  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 51(ฉบับพิเศษ 1) 163-167 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
442  การหาสภาวะที่เหมาะสมของการผลิตสารสกัดจากฝุ่นผงใบยาสูบสำหรับนวัตกรรมเซรามิก ในการป้องกันหนอนกระทู้ผัก (Spodoptera litura) ในคะน้า  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤช ศรีละออ  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 51(ฉบับพิเศษ 1) 349-353 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
443  การใช้ปุ๋ยอัดเม็ดจากเศษผงใบยาสูบ และอินทรียวัตถุเพื่อเพิ่มผลผลิตคะน้า  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤช ศรีละออ  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 51(ฉบับพิเศษ 1) 190-195 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
444  ผลของผักตบชวาหมักร่วมกับของเสียเหลือใช้ต่อการงอกของต้นกล้าผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊ค  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤช ศรีละออ  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 51(ฉบับพิเศษ 1) 185-189 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
445  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก๊สมีเทนจากใบอ้อยโดยใช้กระบวนการปรับสภาพทางชีวภาพด้วยเชื้อรา Trichoderma harzianum  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤช ศรีละออ  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 51(ฉบับพิเศษ 1) 332-336 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
446  การออกแบบและสร้างเครื่องสับย่อยผักตบชวา  อาจารย์ธันวมาส กาศสนุก  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13(3) 57-68 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
447  การคัดแยกและศึกษาคุณสมบัติการเป็นโพรไบโอติกของแบคทีเรียกรดแลคติกที่คัดแยกจากกล้วยน้ำว้าดิบในเขตจังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์ ดร.ชัชวินทร์ นวลศรี  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 22(2) 50-57 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
448  สภาวะที่เหมาะสมของการใช้ปัสสาวะหมักที่มีผลต่อผลผลิตดาวเรือง  อาจารย์ปุณณดา ทะรังศรี  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 51(ฉบับพิเศษ 1) 173-179 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
449  การพัฒนาสารเชื่อมประสานสำหรับผลิตอาหารไก่ดำอัดเม็ด  อาจารย์พัชราภรณ์ อินริราย  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 วารสารเกษตรพระวรุณ 17(7) 171-181 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
450  ผลของกระบวนการพรีทรีตร่วมกับสุญญากาศและความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของกล้วยตาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา เลิศลักษมี  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 51 (ฉบับที่ 1) 545-550 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
451  อิทธิพลของสารอินทรีย์ต่อการแตกหน่อของกล้วยน้ำไทในสภาพปลอดเชื้อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพิน เสละคร  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences 21(2) 347-353 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
452   Effects of compost from hythane production from stillage and brewer’s yeast cells co-digested of organic materials on growth and yield of Chainese Kale  อาจารย์ปุณณดา ทะรังศรี  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 PSRU Journal of Science and Technology 5(1) 31-40 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
453  Development of gummy jelly mixed with Thunbergia laurifolia Linn. extract for reducing breath alcohol concentration  อาจารย์ ดร.ธนพล กิจพจน์  สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Food and Applied Bioscience Journal 8(3) 29−37 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
454  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ "ลวดลายบนวัสดุผืนแผ่น" เลขที่สิทธิบัตร 74024  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา ศิริสานต์  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
455  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ "ลวดลายบนวัสดุผืนแผ่น" ผศ.ปรารถนา ศิริสานต์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่สิทธิบัตร 74025  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา ศิริสานต์  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
456  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ "ลวดลายบนวัสดุผืนแผ่น" ผศ.ปรารถนา ศิริสานต์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่สิทธิบัตร 74026  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา ศิริสานต์  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
457  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ "ลวดลายบนวัสดุผืนแผ่น" ผศ.ปรารถนา ศิริสานต์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่สิทธิบัตร 77684  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา ศิริสานต์  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
458  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ "ลวดลายบนวัสดุผืนแผ่น" ผศ.ปรารถนา ศิริสานต์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่สิทธิบัตร 77685  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา ศิริสานต์  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
459  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ "ลวดลายบนวัสดุผืนแผ่น" เลขที่สิทธิบัตร 77686  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา ศิริสานต์  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
460  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ "ลวดลายบนวัสดุผืนแผ่น" เลขที่สิทธิบัตร 77687  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา ศิริสานต์  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
461  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ "ลวดลายบนวัสดุผืนแผ่น" เลขที่สิทธิบัตร 77688  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา ศิริสานต์  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
462  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ "ลวดลายบนวัสดุผืนแผ่น" เลขที่สิทธิบัตร 77689  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา ศิริสานต์  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
463  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ "ลวดลายบนวัสดุผืนแผ่น" เลขที่สิทธิบัตร 77690  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา ศิริสานต์  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
464  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ "ลวดลายบนวัสดุผืนแผ่น" เลขที่สิทธิบัตร 77691  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา ศิริสานต์  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
465  SAFETY AND OPERATIONAL ANALYSIS FOR MEDIAN U-TURN INTERSECTIONS IN THAILAND  อาจารย์วชิระ วิจิตรพงษา  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 International Journal of Geomate 18 (2020) 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
466  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ "ลวดลายแผ่นผืน" เลขที่สิทธิบัตร 1702004227  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติชาย จันทร์ประทีป  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
467  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ "ลวดลายแผ่นผืน" เลขที่สิทธิบัตร 1702004228  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติชาย จันทร์ประทีป  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
468  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ "ลวดลายแผ่นผืน" เลขที่สิทธิบัตร 1702004229  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติชาย จันทร์ประทีป  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
469  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ "ลวดลายแผ่นผืน" เลขที่สิทธิบัตร 1702004230  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติชาย จันทร์ประทีป  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
470  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ "ลวดลายแผ่นผืน" เลขที่สิทธิบัตร 1702004231  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติชาย จันทร์ประทีป  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
471  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ "ลวดลายแผ่นผืน" เลขที่สิทธิบัตร 1702004232  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติชาย จันทร์ประทีป  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
472  ชุดอุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์แสงสว่างผ่านเครือข่ายไร้สาย เลขที่สิทธิบัตร : 16559  อาจารย์กิตติศักดิ์ คงสีไพร  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  0.40 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
473  การพัฒนาท่อนำแสงอย่างง่ายจากเลนส์เฟรแนล  อาจารย์ ดร.สรวิศ สอนสารี  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิศวกรรมเครื่องกล)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 39 ฉบับที่ 4 426 - 437 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
474  ลิขสิทธิ์แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ สำหรับการบริหารงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ว1.008940  อาจารย์ ดร.สุนันท์ ธาติ  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
475  แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและจัดการสินค้าคงคลัง ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ว1.008941  อาจารย์ ดร.สุนันท์ ธาติ  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
476  การจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งจากหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งโดยใช้เตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร (แบบตั้ง)  อาจารย์วีรวุธ เลพล  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิศวกรรมการผลิต)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 13(2) 46-52 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
477  Feasibility study on the viability of SORC for power generation in Thailand’s six main regions  อาจารย์ ดร.สรวิศ สอนสารี  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิศวกรรมเครื่องกล)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology Vol. 15 No. 1 (2020) 1-16 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
478  ผลของระดับการคั่วต่อคุณภาพด้านกายภาพและประสาทสัมผัสของกาแฟคั่วโดยใช้เครื่องคั่วสเปาเตดเบด  อาจารย์กิตติศักดิ์ คงสีไพร  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 39 ฉบับที่ 5 551 - 559 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
479  การศึกษากระบวนการตกแต่งผ้าทอด้วยการพิมพ์สีจากวัสดุธรรมชาติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย ปานทุ่ง  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences 21(2) 492-501 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
480  รูปแบบแนวทางการพัฒนาชุมชนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ด้วยระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบรวมศูนย์ กรณีศึกษา: ชุมชนบ้านผาด่าน จังหวัดลำพูน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ์ มิตสานนท์  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences 21(1) 106-119 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
481  การแก้ไขตัวประกอบกำลังไฟฟ้าสำหรับระบบสูบน้ำบาดาลไฟฟ้า  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ์ มิตสานนท์  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences 21(2) 480-490 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
482  ตำรา : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปทุมพร บุญชุม  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
483  ตำรา : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทชา บุญยะรัตน์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
484  ตำรา : สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  อาจารย์ ดร.สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
485  พระแท่น: พระพุทธศาสนา ความเชื่อ และวัมนธรรมไทย  อาจารย์ ดร.ปฐมพงษ์ สุขเล็ก  สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 วารสารไทยศึกษา 16(1) 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
486  A corpus-based study of specialized vocabularies in industrial work for developing industrial word lits of English for science and technology class  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทชา บุญยะรัตน์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 วารสารภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล 39(2) 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
487  การดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย คันชั่งทอง  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 วารสารบรรณศาสตร์ มศว 13(2) 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
488  เลือดข้นคนจาง : การวิเคราะห์สถานภาพและบทบาทของตัวละครที่ส่งผลต่อระบบความคิดของสตรีในครอบครัวคนจีนพลัดถิ่น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ  สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร 15(2) 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
489  การศึกษาศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่องค์กรแห่งความสุขในกลุ่มคลัสเตอร์ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ และสุโขทัย)  อาจารย์ภัครพล แสงเงิน  สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 วารสารการเมืองการปกครอง 10(1) 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
490  บทบาทหน้าที่และอุปกิเลสในนิทานพื้นบ้านภาคเหนือตอนล่าง  อาจารย์ ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ  สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 39(6) 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
491  วิถีชีวิตและบทบาทหน้าที่ที่ปรากฏในนิทานพิ้นบ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง หมุบ้านห้วยน้ำขาว ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  อาจารย์ ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ  สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 8(2) 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
492  ฆราวาสธรรมที่ปรากฏในใบเซียมซีของวัดในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์ ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ  สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 8(1) 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
493  นรกภูมิในไตรภูมิ-พระมาลัย: ความสัมพันธ์กับคัมภีร์สำคัญทางพระพุทธศาสนา  อาจารย์ภัครพล แสงเงิน  สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ธรรมธารา วารสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา 6(2) 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
494  แนวทางการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตำรายาโบราณในไทย  อาจารย์ภัครพล แสงเงิน  สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 39(4) 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
495  พิธีไหว้ครูดนตรีมังคละ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลธรรม เกื้อบุตร  สาขาวิชาดนตรีสากล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 26(1) 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
496  นิมิตร้ายในวรรณคดีไทย สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  อาจารย์ ดร.ปฐมพงษ์ สุขเล็ก  สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 วารสารวรรณวิทัศน์ 20(2) 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
497  พลวัตดนตรีแจ๊สในวัฒนธรรมไทย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลธรรม เกื้อบุตร  สาขาวิชาดนตรีสากล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 วารสารดนตรีและการแสดง 6(2) 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
498  การจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง: การประยุกต์ใช้ในรายวิชาการบริหารและการจัดการทางการพยาบาล  อาจารย์ทินกร บัวชู  สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
วิทยาลัยการพยาบาล
 วารสารพยาบาลทหารบก 21(3) 20-28 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
499  อนาคตภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย (ช่วง ค.ศ.2020-2029).  อาจารย์ทินกร บัวชู  สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
วิทยาลัยการพยาบาล
 วารสารพยาบาลตำรวจ 12(2) 1-12 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
500  ประสิทธิผลของการประคบเย็นต่อการบาดเจ็บของฝีเย็บในมารดาระยะหลังคลอด: การทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยอย่างเป็นระบบ  อาจารย์ฐิติพร แสงพลอย  สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
วิทยาลัยการพยาบาล
 วารสารสภาการพยาบาล 35(1) 75–85 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
501  ผลของโปรแกรมทักษะชีวิตในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ.เพชรบุรี.  อาจารย์ ดร.เพชรีย์ กุณาละสิริ  ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
วิทยาลัยการพยาบาล
 วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 34(1) 134-151 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
502  การพัฒนาแอปพลิเคชันติดตามผู้ป่วยโรคเบาหวานในชุมชน  อาจารย์ชมพูนุท นรินทรางกูล ณ อยุธยา  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
คณะวิทยาการจัดการ
 เวชสารแพทย์ทหารบก 73(3) 141-150 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
503  การเรียนการสอนทางการพยาบาลโดยใช้หุ่นจำลองผู้ป่วยเสมือนจริงสมรรถนะสูง  อาจารย์กวินวรา นาวินประเสริฐ  สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
วิทยาลัยการพยาบาล
 วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ 26(1) 1-12 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
504  ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อการรรับรู้ความสามารถของตน พฤติกรรมการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะและระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง  อาจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์  สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
วิทยาลัยการพยาบาล
 วารสารการพยาบาลและสุขภาพ 14(2) 138-151 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
505  ประสิทธิผลโปรแกรมการจัดบริการปรึกษาต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยกลุ่มอาการเมตาโบลิก  อาจารย์รวินันท์ นุชศิลป์  
วิทยาลัยการพยาบาล
 วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 4(1) 25–39 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
506   ผลของหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะผู้สูงอายุในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีต่อสมรรถภาพการทำหน้าที่ทางกายและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  อาจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์  สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
วิทยาลัยการพยาบาล
 วารสารการพยาบาลและสุขภาพ 14(3) 1-12 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
507  รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ กับการประยุกต์ใช้ป้องกัน การติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในผู้สูงอายุ  อาจารย์ ดร.ปภาดา ชมภูนิตย์  ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
วิทยาลัยการพยาบาล
 วารสารการพยาบาลและสุขภาพ 14(3) 97-105 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
508  พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชนบทหลังประสบภัยพิบัติดินโคลนถล่มบ้านน้ำลี ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว  สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
วิทยาลัยการพยาบาล
 วารสารการพยาบาลและสุขภาพ 14(3) 127-138 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
509  ความรู้และทัศนคติของมารดาหลังคลอดปกติที่ต้องการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวนาน 6 เดือน หอผู้ป่วยหลังคลอด โรงพยาบาลบุรีรัมย์  อาจารย์พิมพ์รดา ธรรมีภักดี  สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
วิทยาลัยการพยาบาล
 วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี 28(3) 275-283 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
510  การส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารและน้ำของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง: บทบาทพยาบาล  อาจารย์สุรีวัลย์ วรอรุณ  สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
วิทยาลัยการพยาบาล
 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14(3) 1-11 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
511  การประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสำเร็จตามเป้าหมายในการปฏิบัติการพยาบาล: กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  อาจารย์เริงฤทธิ์ ทองอยู่  
วิทยาลัยการพยาบาล
 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 12(2) 240-253 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
512  มาตรการป้องกันปัญหาอาชญากรรมอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์ ดร.กมลภพ ยอดบ่อพลับ  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 วารสารเพชรบูรณ์สาร 22(1) 81-95 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
513  การมีส่วนร่วมของกลุ่มแม่บ้านในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์น้าพริก ชุมชนบ้านไผ่ขอดอน ตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์รุ่งโรจน์ ฝ้ายเยื่อ  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น 4(1) 101-115 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
514  การจัดการท่องเที่ยวโดยใช้ชุมชนเป็นฐานตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์สุดารัตน์ รัตนพงษ์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 วารสาร มจร. พุทธปัญญาปริทรรศน์ 2(1) 45 -60 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
515  การศึกษาความหลากหลายทางภูมิปัญญาท้องถิ่น กับการอนุรักษ์และการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าต้นน้ำขมึน เขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี พ่วงรอด  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 วารสารการบริหารท้องถิ่น 12(4) 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
516  อำนาจรัฐอภิสิทธิ์กับปัญหาความยุติธรรมผ่านชีวิตของนายอนันต์ ภักดิ์ประไพ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช  สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 11 ฉบับเพิ่มเติม 77-100 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
517  THE LOCAL CONSTITUTION: THE TOOL OF COMMUNITY DEMOCRACY DEVELOPMENT; CASE STUDIES OF PHITSANULOK PROVINCE  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช  สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences 21(1) 128-140 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
518  การตั้งถิ่นฐานของชาวจีนในประเทศเมียนมา: พัฒนาการชุมชน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง  อาจารย์วสันต์ ปวนปันวงศ์  สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11(2) 195-218 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
519  ครู – ศิษย์: ความสัมพันธ์แบบอำนาจนิยมความมืดบอดของการถ่ายทอดองค์ความรู้  อาจารย์วสันต์ ปวนปันวงศ์  สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 9(3) 246-259 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
520   การศึกษาประเด็นทางนโยบายและมาตรการของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์: กรณีศึกษา พื้นที่ถนนนิมมานเหมินทร์ จังหวัดเชียงใหม่  อาจารย์วสันต์ ปวนปันวงศ์  สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 วารสารการบริหารปกครอง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 9(2) 138-182 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
521  มาตรการและแนวทางการป้องกันปัญหาการเล่นพนันของเยาวชนไทยในพื้นที่ชายแดนแม่สอด – เมียวดี  อาจารย์วสันต์ ปวนปันวงศ์  สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 วารสารการบริหารปกครอง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 9(1) 168-193 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
522  การศึกษาศักยภาพชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน กรณีศึกษา ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์กฤติมา อินทะกูล  สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 9(3) 53-70 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
523  “จิบกาแฟ แลเล เขเรือ” การท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมชาวเลอ่าวทองคำ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  อาจารย์ปริญญา หวันเหล็ม  สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 Prince of Songkla University Journal of International Studies 10(1) 155-184 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
524  สหวิชาชีพชุมชนกับการประกอบสร้างแนวทางการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวเทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์ปริญญา หวันเหล็ม  สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 วารสารวิทยาลัยบริหารศาสตร์ 3(4) 35-49 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
525  นโยบายสาธารณะด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี พ่วงรอด  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 Journal of Roi Kaensarn Academi 5(2) 75-94 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
526  บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตพื้นที่ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 วารสารกระแสวัฒนธรรม 21(39) 3-16 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
527  ภัยพิบัติกับการจัดการของเกษตรกรไทย  รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 Journal of Modern Learning Development 5(4) 173-184 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
528  แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบยั่งยืน:กรณีศึกษาตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร  รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น 4(2) 235-252 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
529  PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน  รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 Journal of Modern Learning Development 5(4) 159-172 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
530  การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาผ้ามัดยอม กรณีศึกษาชุมชนบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 วารสารพิกุล 18(1) 183-204 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
531  การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าซิ่นตีนจกชุมชนบ้านสำราญราษฎร์ ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย  รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น 4(1) 57-70 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
532  ถอดบทเรียน COVID-19 สู่การวางแผนเพื่อรับรองเหตุฉุกเฉินให้ราชการดําเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดทําแผนบริหารความต่อเนื่อง  รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ 5(3) 228-237 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
533  รูปแบบการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อก้าวสู่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีที่เข้มแข็งในเขตอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์  รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 วารสารพิกุล 18(2) 289-305 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
534  "New Normal" วิถีชีวิตใหม่และการปรับตัวของคนไทยหลังโควิด-19: การงาน การเรียน และธุรกิจ  รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 Journal of Local Governance and Innovation 4(3) 263-278 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
535  การสำรวจและประเมินผลความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อกฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 วารสารวิชาการ ป.ป.ช. 13(2) 66-90 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
536  การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 18(2) 307-325 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
537  แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้สามารถช่วยเหลือ ตนเองและสังคมโดยการมีส่วนร่วม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 18(2) 327-345 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
538   การพัฒนาชุมชนตามแนววิถีพุทธ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 Journal of Modern Learning Development 5(4) 239-253 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
539  การดำเนินชีวิตตาม แนวทางพระพุทธศาสนาเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรไทย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 Journal of Modern Learning Development 5(4) 239-253 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
540  การพัฒนารูปแบบการเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัสถา โรจนตระกูล  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์.เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3(2) 1-17 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
541  กฎหมายแรงงานกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัสถา โรจนตระกูล  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 Journal of Modern Learning Development.อุดรธานี :ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ 5(4) 227-238 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
542  การจัดการทุนมนุษย์ตามแนวพุทธศาสนา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัสถา โรจนตระกูล  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 Journal of Modern Learning Development.อุดรธานี :ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ 5(4) 218-226 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
543  .แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัสถา โรจนตระกูล  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 วารสารรามคำแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์.กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง 3(2) 184-202 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
544  การศึกษาคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัสถา โรจนตระกูล  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น.พระนครศรีอยุธยา : สถาบันและนวัตกรรมการวิจัย 6(4) 117-126 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
545  การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่นในภาวการณ์เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัสถา โรจนตระกูล  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ 5(3) 199-211 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
546  กระบวนทัศน์ใหม่กับการจัดการท้องถิ่นของประเทศไทย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัสถา โรจนตระกูล  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ 5(3) 212-223 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
547  การสร้างความปรองดองของประชาชนในจังหวัดเลยตามหลักธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท เพื่อให้มีการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัสถา โรจนตระกูล  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ 3(1) 87-96 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
548  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัสถา โรจนตระกูล  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ 3(1) 47-60 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
549  ครอบครัวหรรษา VS ไทยทรงดำน่ารู้     
  0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
550  ตัวมาสคอต ตัวละคร 4 ตัว ในหนังสือ     
  0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
551  โมเดลระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์. สิทธิบัตรไทย เลขที่คำขอ 2002005351  อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์
  1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
552  ตำรา จิตวิทยาสำหรับครู. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 262 หน้า  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญญาพัชร์ วันทอง  สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
คณะครุศาสตร์
  1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
553  การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 188 หน้า  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิภาคย์ พวงสถิตย์  สาขาวิชาพลศึกษา
คณะครุศาสตร์
  1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
554   ภาวะผู้นำทางการบริหาร. (พิมพ์ครั้งที่ 2). เชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์. 204 หน้า.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์  สาขาวิชาหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
  1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
555  หลักการจัดการเรียนรู้. (พิมพ์ครั้งที่ 2). เชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์. 247 หน้า  รองศาสตราจารย์ ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์  สาขาวิชาหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
  1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
556  ฟุตบอล 1 พิษณุโลก : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 272 หน้า  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ กมุกะมกุล  สาขาวิชาพลศึกษา
คณะครุศาสตร์
  1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
557  ภาวะผู้นำ : จากแนวคิด ทฤษฎีสู่การบริหารการศึกษา. พิษณุโลก : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 249 หน้า  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม นาคอ้าย  สาขาวิชาหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
  1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
558   สภาพการบริหารงานวิชาการของหน่วยบริการอำเภอศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์พนัส นาคบุญ  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
คณะครุศาสตร์
 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 15(1) 198-208 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
559  การศึกษาสภาพปัญหาพฤติกรรมของเด็กออทิสติกในโรงเรียนบ้านเด็กซุปเปอร์คิดส์ พิษณุโลก  อาจารย์กาญจนา สุขพิทักษ์  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
คณะครุศาสตร์
 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 15(1) 223-238 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
560   การศึกษาแนวทางส่งเสริมการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (Internship) ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว คำสอน  สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 14(2) 489-504 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
561   การศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวนีย์ เสริมสุข  สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 14(1) 80-96 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
562  การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาครูด้านจัดทำสารนิทัศน์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยผ่านการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวนีย์ เสริมสุข  สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 14(1) 97-110 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
563  ปัจจัยเชิงสาเหตุของการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการเป็นประชากรอาเซียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย  รองศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ  สาขาวิชาหลักสูตรวิจัยและประเมินผล
คณะครุศาสตร์
 วารสารหาดใหญ่วิชาการ 18(1) 81-102 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
564  The flipped classroom approach through a google site and project based learning on creative thinking and innovation in the 21st century  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์  สาขาวิชาหลักสูตรวิจัยและประเมินผล
คณะครุศาสตร์
 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences 21(1) 194-212 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
565  การศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถของครูด้านการจัดการความรู้ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว คำสอน  สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 14(1) 111-126 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
566  การศึกษาความจำเป็นในการพัฒนาครู้ดานการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา  อาจารย์ ดร.อดุลย์ วังศรีคูณ  สาขาวิชาหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 14(1) 50-62 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
567  การศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาพฤติกรรมด้านเอ็กเซ็กคิวทีฟฟังก์ชันส์ในเด็กปฐมวัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชัภัฏพิบูลสงคราม  รองศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ  สาขาวิชาหลักสูตรวิจัยและประเมินผล
คณะครุศาสตร์
 วารสารครุพิบูล 7(1) 76-84 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
568  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมในรายวิชาภาษาจีน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์  สาขาวิชาหลักสูตรวิจัยและประเมินผล
คณะครุศาสตร์
 วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 48(2) 184-20 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
569  ปัจจัยเชิงสาเหตุของการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการเป็นประชากรอาเซียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย  รองศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ  สาขาวิชาหลักสูตรวิจัยและประเมินผล
คณะครุศาสตร์
 วารสารหาดใหญ่วิชาการ 18(1) 81-102 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
570  การศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาพฤติกรรมด้านเอ็กเซ็กคิวทีฟฟังก์ชันส์ในเด็กปฐมวัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชัภัฏพิบูลสงคราม  รองศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ  สาขาวิชาหลักสูตรวิจัยและประเมินผล
คณะครุศาสตร์
 วารสารครุพิบูล 7(1) 76-84 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
571   การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์สำหรับศูนย์การเรียนรู้การค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมงไทย สำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล  สาขาเทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 วารสารครุพิบูล 7(1) 62-75 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
572  การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสําหรับ โรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดสุโขทัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิดา มหาวงศ์  สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
คณะครุศาสตร์
 วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย 14(1) 1-16 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
573   การสอนดนตรีมลายูระดับอุดมศึกษาในประเทศมาเลเซีย: กรณีศึกษาการสอนดนตรีกาเมลันในมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติมาเลเซีย  อาจารย์เคลน บุณยานันต์  สาขาวิชาดนตรีศึกษา
คณะครุศาสตร์
 วารสารครุพิบูล 7(1) 108-119 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
574  การศึกษาองค์ประกอบและกิจกรรมตัวบ่งชี้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด  สาขาวิชาหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 วารสารครุพิบูล 7(1) 132-144 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
575  การศึกษาองค์ประกอบและสภาพการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด  สาขาวิชาหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 Journal of Legal Entity Management and Local Innovation 7(3) 271-285 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
576  การศึกษาคะแนนพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ  สาขาวิชาหลักสูตรวิจัยและประเมินผล
คณะครุศาสตร์
 วารสารครุพิบูล 7(1) 97-107 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
577   ศึกษาคะแนนพัฒนาการด้านสติปัญญาในด้านความจำตัวอักษาภาษาอังกฤษโดยใช้เกมการศึกษาของเด็กอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านปากน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ  สาขาวิชาหลักสูตรวิจัยและประเมินผล
คณะครุศาสตร์
 วารสารครุพิบูล 7(1) 85-96 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
578   แนวทางการพัฒนาความสามารถในด้านการจัดการเรียนรู้ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดกำแพงเพชร  รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว คำสอน  สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญาทรรศน์ 15(1) 11-24 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
579   การพัฒนาหนังสือภาษามือไทย เรื่อง อาหารไทย สำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูมิสิทธิพร  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
คณะครุศาสตร์
 วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ. มกราคม-มิถุนายน. 9(1) 114-130 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
580   รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย  อาจารย์ ดร.ปิยลักษณ์ พฤกษะวัน  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
 วารสารการบริหารและนวัตกรรมการศึกษา 3(2) 80-104 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
581  ปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด  สาขาวิชาหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 วารสารครุพิบูล 7(2) 132-144 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
582  การศึกษาสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด  สาขาวิชาหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 Journal of Legal Entity Management and Local Innovation 6(5) 291-305 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
583   การศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด  สาขาวิชาหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 Journal of Legal Entity Management and Local Innovation 6(5) 307-322 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
584   การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39.วารสารครุพิบูล. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563). หน้า  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด  สาขาวิชาหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 วารสารครุพิบูล 7(2) 132-144 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
585  ศึกษาแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด  สาขาวิชาหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 Journal of Legal Entity Management and Local Innovation 6(2) 37-49 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
586  การศึกษาปญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด  สาขาวิชาหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 Journal of Legal Entity Management and Local Innovation.Vol.6(3) 1-14 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
587  .การศึกษาสภาพการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีภาวะพึ่งพิงให้เห็นคุณค่าในตนเองและการเป็นพลเมืองดีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต จังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด  สาขาวิชาหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 Journal of Legal Entity Management and Local Innovation 7(3) 57-71 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
588   การศึกษาเปรียบเทียบระดับจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิดา มหาวงศ์  สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
คณะครุศาสตร์
 วารสารครุพิบูล 7(2) 168-182 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
589  การอบรมออนไลน์เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์     
 วารสารวิชาการสถาบันการวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิก ปีที่6 ฉบับที่ 3.หน้า 347-357 347-357 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
590  ความพึงพอใจของอาสาพัฒนาชุมชนต่อบทบาทของกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน     
  245-252. 10 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
591  การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  รองศาสตราจารย์ ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์  สาขาวิชาหลักสูตรบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 18(1) 217-232 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
592  Ultraviolet-Shielding and Water Resistance Properties of Graphene Quantum Dots/Polyvinyl Alcohol Composite-based Film  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตชัย ปิมแปง  สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Journal of Metals, Materials and Minerals 2020,30(4) 90-96 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
593  Q-Cubic bi-quasi Ideals of Semigroups  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐินี ดีแท้  สาขาวิชาสถิติประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Global Journal of Pure and Applied Mathematics 2020,16(4) 553-566 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
594  Histological observation of digestive system of malayan halfbeak, Dermogenys pusilla (Kuhl & van Hasselt, 1823) during juvenile stage from Thailand  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Veterinary Integrative Science 2020,18(1) 33-41 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
595  Outline of fungiand fungus-like taxa  อาจารย์ ดร.รำไพ โกฎสืบ  สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Mycosphere 2020,11(1) 1060-1456 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
596  Performance Considerations of a Logging System Simultaneously with a Customer Virtual Machine in Infrastructure as a Service Cloud  อาจารย์ธงรบ อักษร  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Lecture Notes in Electrical Engineering 2,020,621 285-296 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
597  ผลของหลักสูตรการสอนโรคหนอนพยาธิต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคและความชุกของโรคพยาธิไส้เดือนในนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหม่อมราชวงศ์เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน ปี 2561  อาจารย์ ดร.กู้เกียรติ ก้อนแก้ว  สาขาสุขวิชาศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารควบคุมโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2020,46(1) 65-74 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
598  การพัฒนาชุดฝึกอบรมแบบสื่อประสมเรื่องโรคเบาหวานสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี ตรงต่อกิจ  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2020,14(2) 460-472 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
599  A Developing Intelligent Expert System on Knowledge Management of Tilapia Disease for Fish Farmers  อาจารย์ ดร.ปาณิสรา หาดขุนทด  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 International Journal of Innovative Science and Research Technology 2020,5(5) 219-222 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
600  การสอนคณิตศาสตร์ผ่านการแก้ปัญหาด้วย iPads ในชั้นเรียนที่สอนด้วยวิธีการแบบเปิด  อาจารย์เทพธิทัต เขียวคำ  สาขาวิชาสถิติประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารวิธีวิทยาการวิจัย 2020,33(1) 69-91 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
601  Creative Economy: Guidelines for Developing LamPaTao’s Community Enterprise of Sustainability “Tilapia” Transformation in Chaiyaphum Province, Thailand  อาจารย์ ดร.ปาณิสรา หาดขุนทด  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 American International Journal of Social Science 2020,9(2) 24-29 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
602  Effect of Gamma Amino Butyric Acid from Germinated Paddy Rice Supplementation on Egg Performance and Qualities  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 YRU Journal of Science and Technology 2020, 5(1) 41-47 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
603  COI Nucleotide Sequence Confirms the Species of Common Posy Butterfly, Drupadia ravindra Horsfield, 1829 and Histological Feature Reveals Its Microanatomical Structure of Nervous System and Sense Organs  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Khon Kaen Agriculture Journal 2563,48(1) 755-764 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
604  ผลบางอย่างใน LA**-กึ่งกรุป   รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เยียระยง  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารคณิตศาสตร์ 2563, 65(702) 45–56 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
605  Genetic Evolution of Asian Predatory Wasp, Vespa velutina, in Northern of Thailand Based on Cytochrome Oxidase Subunit I DNA Barcoding  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย เทพกรณ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 NU. International Journal of Science 2020, 17(2) 101-113 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
606  การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำสับปะรดสปาร์คกลิ้งผสมสารสกัดไหมข้าวโพดสีแดง (Zea mays L.) สายพันธุ์ราชินีทับทิมสยาม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรา ศรีษะแย้ม  สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2563, 6(1) 71-82 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
607  การผลิตเครื่องดื่มปลายข้าวกล้องหอมมะลิแดงผสมถั่วเขียวโดยใช้สารให้ความหวานซูคราโลส  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรา ศรีษะแย้ม  สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารการเกษตรราชภัฏ 2020, 19(1) 51-60 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
608  การคัดแยกและศึกษาคุณสมบัติการเป็นโพรไบโอติกของแบคทีเรียกรดแลคติกที่คัดแยกจาก97กล้วยน้ำว้าดิบในเขตจังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรา ศรีษะแย้ม  สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2563, 22(2) 50-57 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
609  การประยุกต์ใช้สีจากแอคติโนแบคทีเรียสายพันธุ์กลายในการย้อมเส้นใยไหม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เถื่อนกูล  สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 PSRU Journal of Science and Technology 2020, 5(2) 26-34 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
610  การประเมินสารพฤกษเคมีเบื้องต้น ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านจุลชีพจากสารสกัดเอทานอลของผลตะขบป่า  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทวัฒน์ สีขาว  สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2020, 19(1) 124-136 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
611  การตรวจหาปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์รวม ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของเห็ดป่าบริโภคได้ สี่ชนิดจากตลาดชุมชนในจังหวัดเลย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทวัฒน์ สีขาว  สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 PSRU Journal of Science and Technology 2020, 5(3) 60-73 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
612  ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดกอลล์จากหญ้าตดหมา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรภัทร สำอางค์  สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 PSRU Journal of Science and Technology 2020, 21(1) 78-89 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
613  การสำรวจและการแยกเชื้อราไมคอร์ไรซาจากกล้วยไม้ดินสกุล Spathoglottis ที่ปลูกในกระถาง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ตันเรือน  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 PSRU Journal of Science and Technology 2020, 5(3) 127-138 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
614  การทดสอบความไวยุงลายต่อสารเคมีในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 PSRU Journal of Science and Technology 2020, 5(2) 1-12 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
615  การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการจัดจำแนกระบุพันธุ์ข้าวพื้นเมืองจังหวัดพิษณุโลกด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ตำแหน่ง trnH-psbA  รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Rajabhat Journat of Sciences, Humanities & Social. Sciences เปลี่ยนชื่อ Life Sciences and Environment Journal 2020,20(2) 299-310 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
616  จุลกายวิภาคและสุขภาวะของอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของหอยกาบแหลมในแม่น้ำซองกาเลีย ช่วงไหลผ่านอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง 2563, 14(1) 33-43 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
617  โครงสร้างโฟโตนิกส์คริสตัลของด้วงขาโต Sagra femorata (Drury, 1773) เพศผู้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2563, 17(1) 25-31 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
618  ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซฒ์แอลฟากลูโคซิเดสและการทดสอบเบื้องต้นด้วยโครมาโทกราฟีแผ่นบางของสารสกัดวัชพืชบางชนิด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วงศ์กระจ่าง  สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 2563, 51(1) พิเศษ 365-369 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
619  Preparation of Activated Carbon from Cassava Root for Cadmium Removal in Aqueous Solution Sample  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology 2020, 15(2) 26-38 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
620  Existence of Coexisting Between 5-cycle and Equilibrium Point on Piecewise Linear Map  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Science and Technology Nakhon Sawan Rajabhat University Journal 2563, 12(15) 39-47 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
621  On Sensitivity of Control Chart for Monitoring Serially Correlated Data  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร สุริยะกาศ  สาขาวิชาสถิติประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Interdisciplinary Research Review 2020,15(3) 44-47 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
622  ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งแก้ว สำรวยรื่น  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2020, 14(3) 149-160 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
623  ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของโรคมาลาเรียที มีการรักษาในโรงพยาบาล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สลิลทิพย์ แดงกองโค  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 RMUTSB Acad. J. 2020, 8(1) 83-99 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
624  เสถียรภาพสำหรับแบบจำลองโรคระบาด เอส อี ไอ อาร์ และ เอส อี ไอ คิว อาร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สลิลทิพย์ แดงกองโค  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Science and Technology RMUTT Journal 2020, 10(1) 107-116 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
625  ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยังยั้งเอนไซม์อะซีติลโคลีนเอสเตอเรสของสารสกัดและส่วนสกัดย่อยจากใบตองแตก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรภัทร สำอางค์  สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 PSRU Journal of Science and Technology 2020,5(1) 107-122 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
626  จุดสมดุลและคาบ 5 ของบางระบบสมการเชิงผลต่าง  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Rajabhat Journat of Sciences, Humanities & Social. Sciences เปลี่ยนชื่อ Life Sciences and Environment Journal 2020,21(1) 1-12 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
627  ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์ ดร.กู้เกียรติ ก้อนแก้ว  สาขาสุขวิชาศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารวิชาการสาธารณสุข 2020, 29(4) 601-607 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
628  ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยในนักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์ ดร.กู้เกียรติ ก้อนแก้ว  สาขาสุขวิชาศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2020, 39(3) 323-330 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
629  abrication of bimetallic of platinum-gold at poly) -diallyldimethylammonium chloride modified graphene for application on the choline biosensors  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์  สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Proceeding in PACCON 2020 A57-A61 0.40 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
630  Development of Pb2+electrochemical sensor using poly- diallyldimethylammonium chloride @graphene dispersed chitosan modified glassy carbon electrode.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์  สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Proceeding in PACCON 2020 A52-A56 0.40 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
631  ผลของปุ๋ยหมักจากเปลือกกล้วยน้ำว้าที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของผักกวางตุ้ง  อาจารย์กฤษณชัย คลอดเพ็ง  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 รายงานสื่บเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. พิษณุโลก 2563 826-836 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
632  การออกแบบและสร้างชุดผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารสาหรับครัวเรือน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงเดช พะสีนาม  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 2563 627-632 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
633  การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิบัติ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา AFE365 การออกแบบสามมิติขั้นพื้นฐาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงเดช พะสีนาม  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 การประชุมนวัตกรรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 2563 6-10 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
634  การใช้ปุ๋ยอัดเม็ดจากเศษผงใบยาสูบ และอินทรียวัตถุเพื่อเพิ่มผลผลิตคะน้า  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤช ศรีละออ  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 17 2563 40 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
635  การหาสภาวะที่เหมาะสมของการผลิตสารสกัดจากฝุ่นผงใบยาสูบสำหรับนวัตกรรมเซรามิกป้องกันแมลงศัตรูพืชในคะน้า  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤช ศรีละออ  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 17 2563 83 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
636  ผลของปุ๋ยอัดเม็ดจากเศษผงใบยาสูบร่วมกับอินทรียวัตถุต่อผลผลิตข้าว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤช ศรีละออ  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 17 2563 62 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
637  ผลของผักตบชวาหมักร่วมกับของเสียเหลือใช้ต่อการงอกของต้นกล้าผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊ค  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤช ศรีละออ  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 17 2563 39 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
638  ระยะเวลากักเก็บน้ำที่เหมาะสมต่อการผลิตไอโดรเจนแบบไม่ใช้แสงจากการหมักย่อยร่วมของน้ำกากส่ากับกากยีสต์  อาจารย์ ดร.ชัชวินทร์ นวลศรี  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 17 2563 70 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
639  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก๊สมีเทนจากใบอ้อยโดยใช้กระบวนการปรับสภาพทางชีวภาพด้วยเชื้อรา Trichoderma harzianum  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤช ศรีละออ  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 17 2563 71 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
640  การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิบัติ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา SOIL381 หลักการชลประทาน  อาจารย์ธันวมาส กาศสนุก  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 การประชุมนวัตกรรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 2563 64-70 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
641  สภาวะที่เหมาะสมของการใช้ปัสสาวะหมักที่มีผลต่อผลผลิตดาวเรือง  อาจารย์ปุณณดา ทะรังศรี  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 17 2563 37 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
642  การเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้าเมื่อใช้ กากชา กากกาแฟ และเศษผงใบยาสูบเป็นวัสดุปลูก  อาจารย์ ดร.ชัชวินทร์ นวลศรี  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 2563 696-702 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
643  การสร้างมูลค่าเพิ่มของอาหารพื้นถิ่นพิษณุโลกด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรดรัล จุลกัลป์  สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 12 2563 131-138 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
644  ผลของวัสดุเพาะที่ต่างชนิดกันต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของเห็ดโคนน้อยในตะกร้า  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพิน เสละคร  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 2563 756-762 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
645  ผลของปุ๋ยหมักจากของเสียกระบวนการผลิตไฮเทนจากน้ำกากส่าและกากยีสต์ร่วมกับวัสดุอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตคะน้า  อาจารย์ปุณณดา ทะรังศรี  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5(1) 2563 31-40 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
646  ผลของสาร 3 ชนิดต่อการแตกยอดของชะอม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพิน เสละคร  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 2563 722-727 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
647  เม็ดบีดอัลจิเนต (alginate bead) ที่มีสารสกัดน้ำมันฟักข้าว  อาจารย์จิรศิต อินทร  สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 อนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2003000812 2563 0.40 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
648  น้ำมันนวดไมโครอิมัลชันเพื่อบรรเทาอาการปวดและอักเสบที่มีส่วนผสมของพญายอ ขิง และ ไพล.  อาจารย์ ดร.ธนพล กิจพจน์  สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 ยื่นขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ: 2003001949 2563 0.40 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
649  กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดพอลิแซคคาไรด์จากเปลือกกล้วย  อาจารย์ศนิพร จันทร์บุรี  สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 ยื่นขออนุสิทธิบัตรเลขที่คำขอ: 2003001814 2563 0.40 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
650  อุปกรณ์เก็บผลกาแฟ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงเดช พะสีนาม  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 ยื่นขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2003001816 2563 0.40 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
651  ผงปรุงรสอาหารที่มีส่วนผสมของเห็ดนางฟ้า  อาจารย์ ดร.ธนพล กิจพจน์  สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 ยื่นขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2003000807 2563 0.40 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
652  เครื่องล้างผักและผลไม้ด้วยคลื่นอัลตราโซนิก  อาจารย์ธันวมาส กาศสนุก  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 ยื่นขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2003001815 2563 0.40 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
653  การพัฒนาท่อนำแสงอย่างง่ายจากเลนส์เฟรแนล     
 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 39(4) 426 - 437 0.80 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
654  Comparative Study of Spectrogram, Cepstrum and Mel-Frequency Analysis for Bushing Fault Diagnosis using Sound Signal.  อาจารย์ ดร.สุนันท์ ธาติ  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 Proceedings of the International Conference on Science, Technology and Education (ICSTE 2020). Pattaya, Thailand 2563 0.40 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
655  Influence of Affective Factors on Error Estimation of Electrical Power of Solar PV Rooftop using Artificial Neuron Network Method  อาจารย์กิตติศักดิ์ คงสีไพร  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 The 15th GMSARN International Conference 2020, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand. 2020 0.40 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
656  Cleaning Frequency Optimization of Solar PV Rooftop base on AI Methods.  อาจารย์กิตติศักดิ์ คงสีไพร  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 The 15th GMSARN International Conference 2020, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand. 2020 0.40 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
657  Estimating Electric Power Generation of Photovoltaic Power System with Main Variables that Affect Solar Radiation by Artificial Neural Network  อาจารย์กิตติศักดิ์ คงสีไพร  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 International Conference on Muti-Disciplinary Research Studies and Education (IFERP), Kuala Lumpur, Malaysia. 2020 0.40 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
658  The Effect of Zinc Oxide on Porcelain Bodies.  รองศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พัฒนะ  สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11 2563 1421 - 1429 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
659  โมดูลจำแนกประเภทข้อมูลเพลงโดยการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบตรวจจับการละเมิดลิขสิทธิ์ทางดนตรี  อาจารย์ ดร.สุนันท์ ธาติ  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51 2563 36-44 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
660  การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ สำหรับการบริหารงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  อาจารย์ ดร.สุนันท์ ธาติ  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51 2563 18-27 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
661  การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อควบคุมหุ่นยนต์เลโก้  อาจารย์ ดร.สุนันท์ ธาติ  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ปี 2563 2563 136-145 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
662  การพัฒนาแผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์แบบรูปประกอบพาราโบลาจากแผ่นอลูมิเนียม  อาจารย์ ดร.สรวิศ สอนสารี  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิศวกรรมเครื่องกล)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ PROCEEDINGS การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563 2563 390-396 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
663  การอบแห้งมะขามเปรี้ยวยักษ์แช่อิ่มด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาิตย์: กลุ่มเกษตรกรมะขามเปรี้ยวยักษ์ จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์ ดร.สรวิศ สอนสารี  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิศวกรรมเครื่องกล)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ PROCEEDINGS การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563 2563 18-27 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
664  แผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์แบบรูปประกอบพาราโบล่า สำหรับหลอดแก้วสุญญากาศที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 47.4 มิลลิเมตร เลขที่คำขอรับอนุสิทธิบัตร 2002003470  อาจารย์ ดร.สรวิศ สอนสารี  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิศวกรรมเครื่องกล)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 เลขที่คำขอรับอนุสิทธิบัตร 2002003470 2563 0.40 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
665  ชุดอุปกรณ์ปิ้งกล้วยอัตโนมัติ เลขที่คำขอรับอนุสิทธิบัตร 2003003073  อาจารย์ ดร.สรวิศ สอนสารี  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิศวกรรมเครื่องกล)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 เลขที่คำขอรับอนุสิทธิบัตร 2003003073 2563 0.40 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
666  การศึกษาและปรับปรุงกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ เมืองไหว  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภฏัวิจยั ครั้งที่ 6 วันที่17-18 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2563 38-46 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
667  การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับพัฒนาระนาดต้นแบบเพื่อส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย  อาจารย์พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 การประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" ครั้งที่ 6 2563 656-665 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
668  การพัฒนาเตาเผาถ่านด้วยการติดตั้งฉนวนกันความรอนเพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบและการประหยัดพลังงาน  อาจารย์วีรวุธ เลพล  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิศวกรรมการผลิต)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 2563 444-452 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
669  เครื่องวัดมุมองศาหัวเตียงผู้ป่วย เลขที่คำขอรับอนุสิทธิบัตร 2003003074  อาจารย์กิตติศักดิ์ คงสีไพร  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 เลขที่คำขอรับอนุสิทธิบัตร 2003003074 2563 0.40 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
670  การศึกษาพฤติกรรมการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)  อาจารย์ณัฐธิดา จงรักษ์  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 2563 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
671  การพัฒนาคู่มือโปรแกรม GX-WORKS 3 สำหรับการศึกษาโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์  อาจารย์ชิตณรงค์ เพ็งแตง  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 การประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" ครั้งที่ 6 2563 203-211 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
672  การพัฒนาชุดทดลองเรียนรู้สมาร์ทฟาร์มด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ARDUINO สำหรับรายวิชาไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์  อาจารย์เกียรติชัย บรรลุผลสกุล  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 การประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" ครั้งที่ 6 2563 58-67 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
673  การประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม  อาจารย์กิตติศักดิ์ คงสีไพร  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 การประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" ครั้งที่ 6 2563 314-323 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
674  The investigation and Analysis on understanding in Chinese Loanwords of Thai students in China  อาจารย์ ดร.สุธัญญา ปานทอง  สาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 The 2nd China-ASEAN International Conference 2020, & The 2nd International Conference on Tourism, Business, & Social Sciences 2020. 16 – 23 April, 2020, Bangkok, Thailand 2020 0.40 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
675  การศึกษาการใช้คำอุทานภาษาญี่ปุ่นที่ปรากฏในอนิเมะเรื่องกินทามะ  อาจารย์ต่อศักดิ์ ร่มส้มซ่า  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 2563 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
676  การศึกษาการแปลประโยครูปถูกกระทำและรูปให้กระทำในบทบรรยายใต้ละครชุดญี่ปุ่น เรื่องอรุณสวัสดิ์ส่งรักมาทักทาย  อาจารย์ ดร.สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 2563 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
677  การศึกษาอนุพากย์วิเศษณ์แสดงเวลาในภาษาญี่ปุ่น  อาจารย์ ดร.สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 2563 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
678  การศึกษาคำปรากฏร่วมกับคำกริยาวิเศษณ์ในภาษาญี่ปุ่น  อาจารย์กนกรัตน์ ปิลาผล  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 2563 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
679  วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสระไม้แดง ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก การศึกษาเชิงวิเคราะห์  อาจารย์ภัครพล แสงเงิน  สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 2563 0.20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
680 &nbs