การแข่งขัน U2T Hackkathon 2021 ระดับภูมิภาค เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง

ในวันที่ 5 กรกฏมคม 2564

ห้องนำเสนอ 1

ห้องนำเสนอ 2

ในวันที่ 6 กรกฏมคม 2564

ห้องนำเสนอ 1

ห้องนำเสนอ 2

U2T HACKATHON | Online Coaching

ค้นหาและพัฒนาศักยภาพผู้เ้าร่วมแ่งขันโดยวิทยากรชั้นนำ & ผู้ประกอบการนวัตกรรมสังคม
วันที่ หัวข้อ
18 มิถุนายน 2564

การวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์

การวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึก & ทางออกของปัญหา การพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
21 มิถุนายน 2564

เครื่องมือและการออกแบบแนวทางแก้ปัญหา

พัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรมด้วย Lean Canvas แนวคิดเรื่องระบบผู้ใช้ ผู้ซื้อ และผู้ได้รับผลประโยชน์ การออกแบบคุณค่าที่แตกต่างของธุรกิจ การออกเแบบช่องททางการสื่อสารธุรกิจ การออกแบบวิธีการหารายได้
23 มิถุนายน 2564

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานการณ์ปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
24 มิถุนายน 2564
08.30-12.00 น.

ประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบนิเวศ เพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่

ประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบนิเวศ เพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่
25 มิถุนายน 2564

นวัตกรรมทางสังคม & แนวทางการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม

นวัตกรรมคืออะไร? โอกาสสร้างนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจแก้ปัญหาในพื้นที่ นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation)? แนวทางการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรมชุมชน
28 มิถุนายน 2564

ทักษะที่จำเป็นในกระบวนการ Hackathon

How to pitching like a pro??
ลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Click

วีดิโอปฐมนิเทศและข้อมูลโครงการ

U2T Online series Kick off โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

U2T Online series Kick off โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

โพสต์โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2021

ข้อมูลโครงการ

          ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนว่างงานและบัณฑิตจบใหม่ไม่สามารถหางานทำได้ รวมถึงนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ประชาชนที่ว่างงานย้ายกลับถิ่นฐานจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา นโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมุ่งเน้นที่การฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทั้งการสร้างงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเกิดเป็น “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
          (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)” รวมถึงโครงการในภาครัฐจำนวนมากภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาทิเช่น โครงการด้านการเกษตรสมัยใหม่ ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP การท่องเที่ยวชุมชน การส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ในพื้นที่ ซึ่งโครงการต่างๆ เหล่านี้หากไม่บูรณาการกันอย่างเป็นระบบ จะส่งผลให้ไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอ เกิดการซ้ำซ้อนของโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ และไม่สามารถสร้างผลกระทบ (Impact) ได้อย่างมีนัยสำคัญ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร Hackathon

ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
 • รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบไตรมาส 2  
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดการแข่งขัน U2T Hackathon 2021 ระดับภูมิภาคเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง พร้อมมอบโล่รางวัลและเงินรางวัล 50,000 บาท แก่ทีมผู้ชนะ 5 ทีม ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือตอนล่าง)  
 • ประกาศผลการแข่งขันในกิจกรรมแฮกกาธอน U2T Hackathon 2021 ระดับภูมิภาค เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง  
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญชม การแข่งขัน U2T Hackkathon 2021 ระดับภูมิภาค เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2564  
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญชม การแข่งขัน U2T Hackkathon 2021 ระดับภูมิภาค เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง  
 • ขอเชิญทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมแฮกการอน (U2T Hackathon 2021) เข้ารับฟังการเสวนา ในหัวข้อ การสร้างคุณค่าและมูลค่าชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน  
 • อว. ดีเดย์ 1 ก.ค.นี้ 965 ทีม จาก U2T แข่ง “แฮกกาธอน” สนุก เฟ้นหาคำตอบให้โจทย์ “การท่องเที่ยว – สุขภาพ –สิ่งแวดล้อม –ศิลปวัฒนธรรม”  
 • ขอเชิญทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมแฮกการอน (U2T Hackathon 2021) เข้ารับฟังการเสวนา ในหัวข้อ ทักษะที่จำเป็นการสร้างนวัตกรรมในกระบวนการ Hackathon  
 • การฝึกอบรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมแฮกกาธอน (Hackathon) ในหัวข้อ นวัตกรรมทางสังคม & แนวทางการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม  
 • การฝึกอบรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมแฮกกาธอน (Hackathon) ในหัวข้อ การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้สวนเสีย  

หลักสูตรอบรม

ประกาศ


SET e-Learning ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ


หลักสูตรด้านดิจิทัล (20 ช.ม.) และ ภาษาอังกฤษ ในระบบ Thai MOOC

ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
 • ประกาศคณะกรรมการตัวแทนสิทธิบัตร ที่ 4/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนสิทธิบัตร  
 • ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 10  
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมแฮกการอน (U2T Hackathon 2021) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแล้วให้ประเทศ) ระดับภูมิภาค เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง  
 • ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 10  
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมแฮกการอน (U2T Hackathon 2021) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ระดับภูมิภาค เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง  
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2564  
 • ประกาศที่ผ่านคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2)  
 • ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 9  
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 303/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม"  
 • ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 9  

ภาพกิจกรรม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Social Media U2T