การแข่งขัน U2T Hackkathon 2021 ระดับภูมิภาค เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง

ในวันที่ 5 กรกฏมคม 2564

ห้องนำเสนอ 1

ห้องนำเสนอ 2

ในวันที่ 6 กรกฏมคม 2564

ห้องนำเสนอ 1

ห้องนำเสนอ 2

U2T HACKATHON | Online Coaching

ค้นหาและพัฒนาศักยภาพผู้เ้าร่วมแ่งขันโดยวิทยากรชั้นนำ & ผู้ประกอบการนวัตกรรมสังคม
วันที่ หัวข้อ
18 มิถุนายน 2564

การวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์

การวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึก & ทางออกของปัญหา การพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
21 มิถุนายน 2564

เครื่องมือและการออกแบบแนวทางแก้ปัญหา

พัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรมด้วย Lean Canvas แนวคิดเรื่องระบบผู้ใช้ ผู้ซื้อ และผู้ได้รับผลประโยชน์ การออกแบบคุณค่าที่แตกต่างของธุรกิจ การออกเแบบช่องททางการสื่อสารธุรกิจ การออกแบบวิธีการหารายได้
23 มิถุนายน 2564

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานการณ์ปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
24 มิถุนายน 2564
08.30-12.00 น.

ประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบนิเวศ เพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่

ประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบนิเวศ เพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่
25 มิถุนายน 2564

นวัตกรรมทางสังคม & แนวทางการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม

นวัตกรรมคืออะไร? โอกาสสร้างนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจแก้ปัญหาในพื้นที่ นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation)? แนวทางการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรมชุมชน
28 มิถุนายน 2564

ทักษะที่จำเป็นในกระบวนการ Hackathon

How to pitching like a pro??
ลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Click

วีดิโอปฐมนิเทศและข้อมูลโครงการ

U2T Online series Kick off โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

U2T Online series Kick off โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

โพสต์โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2021

ข้อมูลโครงการ

          ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนว่างงานและบัณฑิตจบใหม่ไม่สามารถหางานทำได้ รวมถึงนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ประชาชนที่ว่างงานย้ายกลับถิ่นฐานจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา นโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมุ่งเน้นที่การฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทั้งการสร้างงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเกิดเป็น “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
          (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)” รวมถึงโครงการในภาครัฐจำนวนมากภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาทิเช่น โครงการด้านการเกษตรสมัยใหม่ ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP การท่องเที่ยวชุมชน การส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ในพื้นที่ ซึ่งโครงการต่างๆ เหล่านี้หากไม่บูรณาการกันอย่างเป็นระบบ จะส่งผลให้ไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอ เกิดการซ้ำซ้อนของโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ และไม่สามารถสร้างผลกระทบ (Impact) ได้อย่างมีนัยสำคัญ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร Hackathon

ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
 • กิจกรรม U2T Bootcamp Kick-Off Day  
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบอัตราเพิ่มเติมในพื้นที่  
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) อัตราเพิ่มเติม  
 • เตรียมพบกับกิจกรรม U2T Maching day ในวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ผ่านทาง live facebook fanpage กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 11  
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 11  
 • รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบไตรมาส 2  
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดการแข่งขัน U2T Hackathon 2021 ระดับภูมิภาคเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง พร้อมมอบโล่รางวัลและเงินรางวัล 50,000 บาท แก่ทีมผู้ชนะ 5 ทีม ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือตอนล่าง)  
 • ประกาศผลการแข่งขันในกิจกรรมแฮกกาธอน U2T Hackathon 2021 ระดับภูมิภาค เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง  
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญชม การแข่งขัน U2T Hackkathon 2021 ระดับภูมิภาค เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2564  

หลักสูตรอบรม

ประกาศ


SET e-Learning ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ


หลักสูตรด้านดิจิทัล (20 ช.ม.) และ ภาษาอังกฤษ ในระบบ Thai MOOC

ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการขอลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการขอลงจีพิมพ์แผยแพร่ในวารสาร Life Sciences and Environment Journal  
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒)  
 • ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบอัตราเพิ่มเติมในพื้นที่  
 • ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง เรียกบัญชีสํารองเพื่อจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบอัตราเพิ่มเติมในพื้นที่  
 • ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) อัตราเพิ่มเติม  
 • ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 • ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 11  
 • ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง เกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารและการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  
 • ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 11  

ภาพกิจกรรม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Social Media U2T