ข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


สถิติจำนวนงบประมาณด้านการวิจัย จำแนกตามแหล่งทุน (แหล่งทุนภายใน, แหล่งทุนแผ่นดิน, แหล่งทุนภายนอก) ปีงบประมาณ 2562,2563,2564
งบประมาณ 2562 2563 2564 รวมทั้งสิ้น
จำนวนโครงการ จำนวนงบประมาณ จำนวนโครงการ จำนวนงบประมาณ จำนวนโครงการ จำนวนงบประมาณ จำนวนโครงการ จำนวนงบประมาณ
แหล่งทุนภายใน 128 9,166,375 158 14,867,940 115 5,626,667 401 29,660,982
แหล่งทุนแผ่นดิน 7 3,046,900 10 3,219,800 9 6,680,400 26 12,947,100
แหล่งทุนภายนอก 80 25,357,154 81 32,881,691 90 24,081,433 251 82,320,278
รวม 215 37,570,429 249 50,969,431 214 36,388,500 678 124,928,360
*ข้อมูลวันที่ 01/08/2564

สถิติจำนวนงบประมาณด้านการวิจัย จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กลุ่มสังคมศาสตร์, กลุ่มวิทย์สุขภาพ) ปีงบประมาณ 2562,2563,2564
งบประมาณ 2562 2563 2564 รวมทั้งสิ้น
จำนวนโครงการ จำนวนงบประมาณ จำนวนโครงการ จำนวนงบประมาณ จำนวนโครงการ จำนวนงบประมาณ จำนวนโครงการ จำนวนงบประมาณ
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 140 30,476,004 130 36,227,324 101 28,749,370 371 95,452,698
กลุ่มสังคมศาสตร์ 75 7,094,425 113 12,083,591 108 7,109,130 296 26,287,146
กลุ่มวิทย์สุขภาพ 0 0 6 2,628,516 5 530,000 11 3,158,516
รวม 215 37,570,429 249 50,939,431 214 36,388,500 678 124,898,360
*ข้อมูลวันที่ 01/08/2564

สถิติจำนวนงบประมาณด้านการวิจัย จำแนกตามคณะ ปีงบประมาณ 2562,2563,2564
งบประมาณ 2562 2563 2564 รวมทั้งสิ้น
จำนวนโครงการ จำนวนงบประมาณ จำนวนโครงการ จำนวนงบประมาณ จำนวนโครงการ จำนวนงบประมาณ จำนวนโครงการ จำนวนงบประมาณ
คณะครุศาสตร์ (คคศ.) 18 1,613,075 24 1,951,225 44 3,269,045 86 6,833,345
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (คทก.) 59 13,960,650 68 16,030,008 41 16,566,113 168 46,556,771
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (คทอ.) 27 5,284,302 16 8,694,626 18 4,284,203 61 18,263,131
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คมส.) 17 994,000 16 430,000 18 1,691,460 51 3,115,460
คณะวิทยาการจัดการ (ควจ.) 28 1,499,500 55 5,482,366 27 825,625 110 7,807,491
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ควท.) 54 11,231,052 46 11,502,690 42 7,899,054 142 30,632,796
คณะสังคมศาสตร์และพัฒนาท้องถิ่น (คสท.) 12 2,987,850 18 4,220,000 19 1,323,000 49 8,530,850
คณะพยาบาลศาสตร์ (คพบ.) 0 0 6 2,628,516 5 530,000 11 3,158,516
รวม 215 37,570,429 249 50,939,431 214 36,388,500 678 124,898,360
*ข้อมูลวันที่ 01/08/2564