ข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


สถิติจำนวนงบประมาณด้านการวิจัย จำแนกตามแหล่งทุน (แหล่งทุนภายใน, แหล่งทุนแผ่นดิน, แหล่งทุนภายนอก) ปีงบประมาณ 2562,2563,2564
งบประมาณ 2562 2563 2564 รวมทั้งสิ้น
จำนวนโครงการ จำนวนงบประมาณ จำนวนโครงการ จำนวนงบประมาณ จำนวนโครงการ จำนวนงบประมาณ จำนวนโครงการ จำนวนงบประมาณ
แหล่งทุนภายใน 128 9,166,375 156 14,837,840 57 4,120,000 341 28,124,215
แหล่งทุนแผ่นดิน 7 3,046,900 10 3,219,800 9 6,680,400 26 12,947,100
แหล่งทุนภายนอก 80 25,357,154 54 18,598,416 45 16,689,676 179 60,645,246
รวม 215 37,570,429 220 36,656,056 111 27,490,076 546 101,716,561
*ข้อมูลวันที่ 25/5/2564

สถิติจำนวนงบประมาณด้านการวิจัย จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กลุ่มสังคมศาสตร์, กลุ่มวิทย์สุขภาพ) ปีงบประมาณ 2562,2563,2564
งบประมาณ 2562 2563 2564 รวมทั้งสิ้น
จำนวนโครงการ จำนวนงบประมาณ จำนวนโครงการ จำนวนงบประมาณ จำนวนโครงการ จำนวนงบประมาณ จำนวนโครงการ จำนวนงบประมาณ
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 140 30,476,004 104 23,332,765 95 25,905,676 339 79,714,445
กลุ่มสังคมศาสตร์ 75 7,094,425 113 12,083,591 12 1,304,400 200 20,482,416
กลุ่มวิทย์สุขภาพ 0 0 3 1,239,700 4 280,000 7 1,519,700
รวม 215 37,570,429 220 36,656,056 111 27,490,076 546 101,716,561
*ข้อมูลวันที่ 25/05/2564

สถิติจำนวนงบประมาณด้านการวิจัย จำแนกตามคณะ ปีงบประมาณ 2562,2563,2564
งบประมาณ 2562 2563 2564 รวมทั้งสิ้น
จำนวนโครงการ จำนวนงบประมาณ จำนวนโครงการ จำนวนงบประมาณ จำนวนโครงการ จำนวนงบประมาณ จำนวนโครงการ จำนวนงบประมาณ
คณะครุศาสตร์ (คคศ.) 18 1,613,075 24 1,951,225 2 240,400 44 3,804,700
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (คทก.) 59 13,960,650 50 15,506,658 37 15,165,236 146 44,632,544
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (คทอ.) 27 5,284,302 8 8,694,626 11 2,808,000 46 16,786,928
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คมส.) 17 994,000 16 430,000 2 80,000 35 1,504,000
คณะวิทยาการจัดการ (ควจ.) 28 1,499,500 55 5,482,366 2 90,000 85 7,071,866
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ควท.) 54 11,231,052 46 11,575,940 47 7,932,440 147 30,739,432
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น (วจท.) 12 2,987,850 18 4,220,000 6 894,000 36 8,101,850
วิทยาลัยการพยาบาล (วพบ.) 0 0 3 2,628,516 4 280,000 7 2,908,516
รวม 215 37,570,429 220 36,656,056 111 27,490,076 546 101,716,561
*ข้อมูลวันที่ 25/5/2564