ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


สถิติจำนวนผลงานทางวิชาการ จำแนกตามประเภทการตีพิมพ์ (TCI, Web of Science/ISI, SCOPUS) ปี พ.ศ. 2561,2562,2563,2564,2565
ปี พ.ศ. TCI Web of Science/ISI SCOPUS
2561 204 5 37
2562 134 18 34
2563 175 30 60
2564 230 37 76
2565 N/A 37 52
รวม 743 127 259
*ข้อมูลวันที่ 17/6/2565
ที่มา : Scopus Preview | Web of Science Group