ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


สถิติจำนวนผลงานทางวิชาการ จำแนกตามประเภทการตีพิมพ์ (TCI, ISI, SCOPUS) ปี พ.ศ. 2561,2562,2563
ปี พ.ศ. TCI ISI SCOPUS รวมทั้งสิ้น
2561 115 3 31 149
2562 254 17 55 326
2563 80 22 34 136
รวม 449 42 120 611
*ข้อมูลวันที่ 30/3/2564