บริการสำหรับนักวิจัย

งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานคลังข้อมูลและสารสนเทศ
   1. หน่วยบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนงบประมาณแผ่นดินและแหล่งทุนภายนอก


ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน

   2. หน่วยบริหารจัดการกองทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน

   3. หน่วยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
      - งานสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา


งานสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา

      - หน่วยประสานงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์


จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ PSRU-EC (SOPs)

      - หน่วยประสานงานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์


การกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์

   4. หน่วยพัฒนางานวิจัยและเครือข่ายความร่วมมือ และงานประชุมวิชาการฯ
   - เครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม ( Engagement Thailand )
         (
http://engagementthailand.org/)
   - เครือข่าย Talent Mobility มรภ. 10 แห่ง
         (http://talentmobility.or.th/)
   - เครือข่ายความร่วมมือด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ มรภ. 5 แห่งประกอบด้วย
         1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
         2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
         3. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
         4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
         5. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
   - เครือข่ายเครือข่ายคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร NU-RREC
         (http://www.nurrec.nu.ac.th/)
   - เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคเหนือ
   - เครือข่ายสมาชิกเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.)
         (www.thaiuniserv.com)
   - เครือข่ายศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
         (http://www.biocal.or.th/agency.php)
   - เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ แม่ข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ มรภ. 5 แห่ง
         (http://www.research.nu.ac.th/th/gallery.php?cat_id=14&gal_id=504)
   - เครือข่าย มรภ.-สกว.

   5. หน่วยวารสาร
      - Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences


Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences

      - วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย


วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย

   1. หน่วยบริหารงานบริการวิชาการ

   2. หน่วยเผยแพร่ความรู้เพื่อชุมชน

   3. หน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม

   1. หน่วยปฏิบัติการกลางสารสนเทศ
   2. หน่วยพัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูล


แหล่งทุนวิจัยแหล่งทุนบริการวิชาการงบประมาณด้านการวิจัยผลงานทางวิชาการ/วิจัยผลงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์งานสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา