ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “แนวปฏิบัติและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่นักวิจัยควรรู้เมื่อทำวิจัยโดยใช้พืชและทรัพยากรชีวภาพ”

วันที่ 06  ธันวาคม  2562
ประเภทข่าว : ข่าววิจัย
อ่านแล้ว : 361 ครั้ง          ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร  “แนวปฏิบัติและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่นักวิจัยควรรู้เมื่อทำวิจัยโดยใช้พืชและทรัพยากรชีวภาพ” เพื่อขอรับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจและส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญา ในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมภูมิพิบูล ชั้น 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) แล้วนั้น
          ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรภายในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยผู้ที่เข้ารับการอบรมต้องเข้ารับการอบรมครบกำหนดระยะเวลาของการจัดอบรมเป็นเวลา 1 วัน จะได้รับเกียรติบัตร และสามารถ ส่งรายชื่อแบบตอบรับ เข้าร่วมอบรมกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่งานวิจัย โทรศัพท์ 055 – 267038 (ภายใน 7230)