ข่าวประชาสัมพันธ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

วันที่ 16  กันยายน  2562
ประเภทข่าว : ข่าววิจัย
อ่านแล้ว : 411 ครั้ง          เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เลขที่ 15289 จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง เครื่องเพาะเมล็ดพันธ์ เป็นผลงานวิจัยของ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ว่าที่ร้อยโท คงเดช พะสีนาม  และคณะ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร วันที่ยื่นคำขอ  7  กุมภาพันธ์ 2561  เลขที่คำขอ 1803000609  สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้กันนักวิจัย  รุ่นใหม่ที่จะสร้างสรรค์ผลงานเพื่อขอยื่นจดงานทรัพย์สินทางปัญญาต่อไปในอนาคต