เข้าสู่ระบบ เพื่อยื่นจดทะเบียนและตรวจสอบสถานะ
ขอแจ้งการเปลี่ยนรูปแบบการเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อยื่นจดทะเบียนและตรวจสอบสถานะ
    ด้วยการประกาศใช้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอเปลี่ยน Username เพื่อเข้าสู่ระบบเป็น Email ของท่าน และใช้รหัสผ่านเดิม

อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ ขออภัยในความไม่สะดวก