ข่าวประชาสัมพันธ์
  Topic
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้หัวข้อ "ทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยและการสืบค้นสิทธิบัตรเพื่อการวิจัย"
18-07-2565    105
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สนิท ปิ่นสกุล ที่ได้รับการจดทะเบียนประเภทสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
20-06-2565    147
การเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับหน่วยงานผู้รับทุน บพข. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับหน่วยงานผู้รับทุน ภายใต้ พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564
19-06-2565    90
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์มลวิภา เมืองพระฝาง ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในชื่อผลงาน อุปกรณ์แจ้งเตือนการขัดข้องของระบบลำเลียงข้าวสำหรับรถเกี่ยวนวดข้าว
24-05-2565    178
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดี กับ นายขันแก้ว สมบูรณ์ ที่ได้รับการจดทะเบียนประเภทสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในชื่อผลงาน "แจกัน"
25-03-2565    176
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.สนิท ปิ่นสกุล ที่ได้รับการจดทะเบียนประเภทสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในชื่อผลงาน "สร้อยคอ"
25-03-2565    211
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม ที่ได้รับการจดแจ้งลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในชื่อผลงาน เนื้อเพลง "วิศวกรสังคม" และเนื้อเพลง "มาร์ชครุศาสตร์ ราชภัฏพิบูลสงคราม"
25-03-2565    201
เกณฑ์การสนับสนุนรางวัลเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสาร และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา นักวิจัยที่มีความประสงค์ยื่นขอรับการสนับสนุนรางวัลเผยแพร่ฯ
23-03-2565    371
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เถื่อนกูล ทีได้รับการจดทะเบียนประเภทอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในชื่อผลงาน "กรรมวิธีการย้อมเส้นใยด้วยสีย้อมที่มีส่วนผสมของข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว"
20-03-2565    207
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.คำรบ สมะวรรธนะ ทีได้รับการจดทะเบียนประเภทอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในชื่อผลงาน "เยลลี่น้ำผักรวม"
20-03-2565    242
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ ผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนประเภทอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ถ่านอัดแท่งชีวมวลผสมน้ำกากส่า และกรรมวิธีการผลิต
08-03-2565    242
ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัยและผู้ที่สนใจ เข้าร่วม “กิจกรรมการจัดการงานวิจัยและบริหารทรัพย์สินทางปัญญา” ในวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2565
05-03-2565    207
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทรัพย์สินทางปัญญา Webinar on IP in Mobile and Web Application
02-03-2565    237
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมบุคลากรสายวิชาการ ในหัวข้อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง หลักการและขั้นตอนในการยื่นขอจดสิทธิบัตรการออกแบบ
28-02-2565    204
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปุณณดา ทะรังศรี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ได้รับการจดทะเบียนประเภทอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
30-12-2564    332
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษ ศรีละออ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ได้รับการจดทะเบียนประเภทอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
30-12-2564    304
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.ธนพล กิจพจน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ได้รับการจดทะเบียนประเภทอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
30-12-2564    315
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้หัวข้อ “การสร้างความตระหนักและต่อยอดวิจัยสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ด้วยการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา”
17-12-2564    395
งานทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอประชาสัมพันธ์ บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา (IP)
30-11-2564    383
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สนิท ปิ่นสกุล ที่ได้รับความคุ้มครองประเภทสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
16-11-2564    393
ขอเชิญอาจารย์นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมอบรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อต่อยอดงานวิจัยร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์
15-10-2564    550
ขอประชาสัมพันธ์การยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาผ่านทางเว็บไซต์งานทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
30-09-2564    402
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษ ศรีละออ ได้รับการจด ทะเบียนประเภทอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในชื่อผลงาน "ปุ๋ยหมัก"
15-09-2564    559
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.ชัชวินทร์ นวลศรี ได้รับการจดทะเบียนประเภทอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในชื่อผลงาน "กระถางต้นไม้จากผงใบยาสูบ" และ "กรรมวิธีการผลิตกระถางต้นไม้จากผงใบยาสูบ"
15-09-2564    446
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล เถื่อนกูล ได้รับการจดทะเบียนประเภทอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในชื่อผลงาน "กรรมวิธีการย้อมสีเส้นใยด้วยสีย้อมที่มีส่วนผสมของดอกกระเจี๊ยบแดง" และ "ผ้าทอเส้นใยธรรมชาติย่อมสีสเตรปโตมัยชีสผสมเส้นใยคอลลาเจน"
15-09-2564    420
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดี งานทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
13-09-2564    363
เปิดรับคำขอรับการสนับสนุนด้านทรัพย์สินทางปัญญา เชิญชวนผู้ประกอบการ นักวิจัย นักพัฒนาเทคโนโลยี ส่งคำขอรับการสนับสนุนด้านทรัพย์สินทางปัญญา ถึง 7 ส.ค. 2564
04-08-2564    440
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ นางสาวณัฐมน วิจารณกุล ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น ตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent)
23-07-2564    644
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนประเภทอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในชื่อผลงาน เครื่องล้างผักผลไม้ด้ายคลื่นอัลตราโซนิก
13-06-2564    459
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนประเภท อนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในชื่อผลงาน สบู่เหลวจากน้ำมันรำข้าวไรซ์เบอรี่งอกผสมสารละลายเงินนาโนจากฝางและกรรมวิธีการผลิต
13-06-2564    467
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญเยี่ยมชม นิทรรศการเชิดชูเกียรตินักวิจัยและแสดงผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
11-06-2564    539
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้หัวข้อ “ต่อยอดวิจัยสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ด้วยการยื่น ขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
13-06-2564    756
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญเยี่ยมชม นิทรรศการเชิดชูเกียรตินักวิจัยและแสดงผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
07-06-2564    705
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ นางสาวจิดาภา ธรรมรักษ์กุล ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น ตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent)
29-05-2564    849
แจ้งปิดรับการขอรับเงินรางวัลเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารและการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
05-05-2564    446
NIA ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบออนไลน์ (IP Webinar) ครั้งที่ 3 เรื่อง “ชี้ช่องทางการสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจนวัตกรรม”
28-04-2564    445
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราถนา ศิริสานต์ ที่ได้รับการคุ้มครองประเภทสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในชื่อผลงาน "ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน"
20-03-2564    690
ขอประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ หนังสือและแผ่นพับ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
18-03-2564    491
ไฟล์นำเสนอจากการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา โดย สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15-03-2564    496
ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราถนา ศิริสานต์ ที่ได้รับการคุ้มครองประเภทสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในชื่อผลงานลวดลายบนวัสดุผืนแผ่น
04-03-2564    719
ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ งานทรัพย์สินทางปัญญา
23-02-2564    471
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการจดทะเบียนงานทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทลิขสิทธิ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับการบริหารงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
19-01-2564    512
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการจดทะเบียนงานทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทลิขสิทธิ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง
19-01-2564    587
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
13-11-2563    679
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
29-10-2563    728
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราถนา ศิริสานต์ ที่ได้รับความคุ้มครองประเภทสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในผลงาน "ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน"
02-09-2563    776
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการคุ้มครองประเภทอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
24-06-2563    728
ขอเชิญส่งผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเข้าประกวดรับรางวัล IP CHAMPION 2020
23-04-2563    729
วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ในหัวข้อ “ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อโลกสีเขียว”
23-04-2563    772
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขอขยายระยะเวลาและการดำเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความดูแลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรณีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
27-03-2563    732
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
26-02-2563    1051
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “แนวปฏิบัติและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่นักวิจัยควรรู้เมื่อทำวิจัยโดยใช้พืชและทรัพยากรชีวภาพ”
06-12-2562    1054
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
16-09-2562    969
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
12-09-2562    1064
“โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” หรือ IPUP ปีที่ 2
16-05-2562    1259
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
01-03-2562    1308
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์ข่าวการเปิดให้บริการในช่วงเทศการปีใหม่ พ.ศ. 2562 ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
21-12-2561    926
กำหนดการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนยกร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ เพื่อขอรับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
03-12-2561    1719
ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาให้การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม เพื่อการจัดทำหรือยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Intellectual Property Voucher) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
20-08-2561    967
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยกร่างการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและศึกษาข้อมูลสารสนเทศในท้องถิ่น
04-06-2561    954
แบบฟอร์มการขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์
27-03-2561    959
เตรียมตัวไปสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานกันได้ ในงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP FAIR 2017) ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า (Innovation for Life & Better Future)”
26-04-2560    1687
การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
13-01-2560    1133
กำหนดจัดฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2559 (JPO/IPR 2016) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
23-05-2559    1170