ฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สืบค้นฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
                    คลิก                    
ตรวจสอบสถานะทรัพย์สินทางปัญญา
                    คลิก                    

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ฐานข้อมูลสิทธิบัตรประเทศต่างๆ
คำแนะนำในการสืบค้น

เอกสารดาวน์โหลด
• ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง

    • คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 25-05-2563
    • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 866/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 25-05-2563
    • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 247/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ 14-05-2562
    • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 07-05-2562
    • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจร่างคำขอรับอนุสิทธิบัตร, สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญา 07-05-2562

ดูทั้งหมด