ฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ยื่นจดทะเบียนและตรวจสอบสถานะ
                    คลิก                    
รายการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา
                    คลิก                    
ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา
                    คลิก                    

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ฐานข้อมูลสิทธิบัตรประเทศต่างๆ

คำแนะนำในการสืบค้น
ตัวอย่างร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

เอกสารดาวน์โหลด
• ขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

    • ขั้นตอนการยื่นขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 29-06-2563

• แบบฟอร์มการยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์

    • 1. บันทึกข้อความนำส่ง 29-06-2563
    • 2. รายละเอียดการประดิษฐ์ 29-06-2563
    • 3. ข้อถือสิทธิ 29-06-2563
    • 4. บทสรุปการประดิษฐ์ 29-06-2563
    • 5. แบบฟอร์มการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ (Invention Disclosure Form) 29-06-2563
    • 6. แบบฟอร์มประกอบคำขอยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์ 22-07-2563

ดูทั้งหมด

* ส่งเอกสาร บันทึกข้อความนำส่ง (ลำดับที่ 1) ผ่านคณะถึงหน่วยทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล พร้อม upload เอกสารลำดับที่ 2-6 (ไฟล์ .doc, .docx และ .pdf) ผ่านระบบ
ยื่นจดทะเบียนและตรวจสอบสถานะ