ฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สืบค้นฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
                    คลิก                    
ตรวจสอบสถานะทรัพย์สินทางปัญญา
                    คลิก                    

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ฐานข้อมูลสิทธิบัตรประเทศต่างๆ
คำแนะนำในการสืบค้น

เอกสารดาวน์โหลด
• ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง

    • คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 247/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ 14-05-2562
    • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 07-05-2562
    • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจร่างคำขอรับอนุสิทธิบัตร, สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญา 07-05-2562
    • ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง เกณฑ์การสนับสนุนรางวัลเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารและการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2561 21-10-2561
    • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2561 31-05-2561

ดูทั้งหมด