ภาพกิจกรรม
  Topic
ตัวแทนสิทธิบัตร อบรมให้ความรู้เรื่อง "สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์กฏหมายที่ควรรู้" ให้กับ โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มรพส.
29-09-2565
พิธีลงนามการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการอนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อการผลิตและจำหน่ายผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
19-09-2565
คุณณัฐมน วิจารณกุล เข้าร่วมโครงการ UKM 2565 หัวข้อ การขับเคลื่อนงานทรัพย์สินทางปัญญาเชิงรุก
05-08-2565
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ 2565
21-07-2565
งานบริหารและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อเรื่อง กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เอื้อต่อการบริหาร เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
30-06-2565
ประชุม IP Fullboard ครั้งที่ 9 (1/2565)
15-06-2565
บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
16-03-2565
อบรม การสร้างความตระหนักและต่อยอดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ด้วย IP
03-03-2565
ขับเคลื่อนงานวิจัยร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์ด้วย IP ครั้งที่ 4
24-11-2564
งานทรัพย์สินทางปัญญาศึกษาดูงาน CMU-STeP และสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย
18-11-2564
ขับเคลื่อนงานวิจัยร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์ด้วย IP ครั้งที่ 3
17-11-2564
ขับเคลื่อนงานวิจัยร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์ด้วย IP ครั้งที่ 2
10-11-2564
ขับเคลื่อนงานวิจัยร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์ด้วย IP ครั้งที่ 1
03-11-2564
การประชุม คกก.บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 8 (3/2564)
16-10-2564
สวจ. ให้คำปรึกษาการดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญากับ สศว.
12-10-2564
ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา
27-08-2564
การประชุมคณะกรรมการ IP Full Board
25-08-2564
อบรมให้ความรู้ด้านสิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์
21-06-2564
นิทรรศการเชิดชูเกียรตินักวิจัย แสดงผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ในโครงการ 100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม
14-06-2564
ศึกษาดูงานศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา และอุทยานวิทยาศาสตร์ ณ มข.
11-03-2564
ประชุม คกก.บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 1/2564
05-02-2564
คุณณัฐมน เข้าสอบตัวแทนสิทธิบัตร Patent Agent รุ่นที่ 20
23-11-2563
หนง.ออกแบบผลิตภัณฑ์ ก.2 กรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าเยี่ยมชม สวจ.
16-11-2563
สวจ. ร่วมอบรมและสัมมนา เรื่อง Innovation-Driven ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
10-08-2563
เทคนิคการเขียนยกร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
13-07-2563
สวจ.ประชุมคณะกรรมการงานทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 3/2563
29-06-2563
สวจ.จัดโครงการเทคนิคการเขียนยกร่างคำขอรับสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์
26-06-2563
นางสาวณัฐมน วิจารณกุล ร่วมอบรมตัวแทนสิทธิบัตร รุ่นที่ 20 (Patent Agent 20th)
06-01-2563
สวจ.จัดเสวนาเชิงปฏิบัติการ ทรัพย์สินทางปัญญาให้กับนักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
23-12-2562
สวจ.ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 2
17-12-2562
สวจ.จัดพิธีลงนามในสัญญาโอนสิทธิงานทรัพย์สินทางปัญญา
09-12-2562
สวจ.ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 2
25-11-2562
สวจ.นำนักวิจัยร่วมอบรมทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้โครงการพี่เลี้ยงฯ
21-11-2562
สวจ.อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ฯ
23-09-2562
การอบรมทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้โครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) ครั้งที่ 1
23-08-2562
สวจ.ต้อนรับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการติดตามและประเมินผลโครงการพี่เลี้ยงฯ งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
24-06-2562
สวจ.ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 1
21-06-2562
สวจ.อบรมการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและศึกษาข้อมูลในท้องถิ่น (IP รุ่นที่ 2)
12-02-2562
สวจ.ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา
18-02-2562
สวจ.จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านทรัพย์สินทางปัญญา
16-01-2562
สวจ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 2
29-11-2561
สวจ. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
24-09-2561
สวจ.เข้าร่วมการสัมมนาการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาฯ
16-07-2561
สวจ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการยกร่างการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและศึกษาข้อมูลสารสนเทศในท้องถิ่น
05-06-2561
การประชุมยก (ร่าง) วิพากษ์ระเบียบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
23-04-2561
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยอย่างไรจึงจะจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ในสถานศึกษาได้
30-03-2561
อบรมการยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร, สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญา
21-03-2561
ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
18-12-2560
ฝ่ายงานวิจัย สวจ. จัดประชุมยกร่างการเขียนคำขออนุสิทธิบัตรฯ
21-04-2560
ประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมฯ ขออนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรฯ
20-01-2560
โครงการอบรมให้ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอรับอนุสิทธิบัตรฯ
30-01-2560