ภาพกิจกรรม
  Topic
นางสาวณัฐมน วิจารณกุล ร่วมอบรมตัวแทนสิทธิบัตร รุ่นที่ 20 (Patent Agent 20th)
06-01-2563
สวจ.จัดเสวนาเชิงปฏิบัติการ ทรัพย์สินทางปัญญาให้กับนักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
23-12-2562
สวจ.ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 2
17-12-2562
สวจ.จัดพิธีลงนามในสัญญาโอนสิทธิงานทรัพย์สินทางปัญญา
09-12-2562
สวจ.ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 2
25-11-2562
สวจ.นำนักวิจัยร่วมอบรมทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้โครงการพี่เลี้ยงฯ
21-11-2562
สวจ.อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ฯ
23-09-2562
การอบรมทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้โครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) ครั้งที่ 1
23-08-2562
สวจ.ต้อนรับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการติดตามและประเมินผลโครงการพี่เลี้ยงฯ งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
24-06-2562
สวจ.ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 1
21-06-2562
สวจ.อบรมการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและศึกษาข้อมูลในท้องถิ่น (IP รุ่นที่ 2)
12-02-2562
สวจ.ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา
18-02-2562
สวจ.จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านทรัพย์สินทางปัญญา
16-01-2562
สวจ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 2
29-11-2561
สวจ. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
24-09-2561
สวจ.เข้าร่วมการสัมมนาการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาฯ
16-07-2561
สวจ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการยกร่างการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและศึกษาข้อมูลสารสนเทศในท้องถิ่น
05-06-2561
การประชุมยก (ร่าง) วิพากษ์ระเบียบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
23-04-2561
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยอย่างไรจึงจะจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ในสถานศึกษาได้
30-03-2561
อบรมการยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร, สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญา
21-03-2561
ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
18-12-2560
ฝ่ายงานวิจัย สวจ. จัดประชุมยกร่างการเขียนคำขออนุสิทธิบัตรฯ
21-04-2560
ประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมฯ ขออนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรฯ
20-01-2560
โครงการอบรมให้ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอรับอนุสิทธิบัตรฯ
30-01-2560