แบบฟอร์มการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา
Type Topic Date

1. บันทึกข้อความนำส่ง 29-06-2563

2. รายละเอียดการประดิษฐ์ 29-06-2563

3. ข้อถือสิทธิ 29-06-2563

4. บทสรุปการประดิษฐ์ 29-06-2563

5. แบบฟอร์มการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ (Invention Disclosure Form) 29-06-2563

6. แบบฟอร์มประกอบคำขอยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์ 22-03-2565

7. แบบฟอร์ม Portfolio ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา 10-10-2565
* การส่งเอกสาร
• ยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
บันทึกข้อความนำส่ง เอกสารลำดับที่ 1 ผ่านคณะถึงหน่วยทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล พร้อม upload เอกสารลำดับที่ 2-5 และ 7 (ไฟล์ .doc, .docx และ .pdf) ผ่านระบบ
• ยื่นจดลิขสิทธิ
บันทึกข้อความนำส่ง เอกสารลำดับที่ 1 ผ่านคณะถึงหน่วยทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล พร้อม upload เอกสารลำดับที่ 6-7 (ไฟล์ .doc, .docx และ .pdf) ผ่านระบบ

ยื่นจดทะเบียนและตรวจสอบสถานะ