ติดต่อเรา
          งานสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา
          สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศรีพิบูล
          มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
          156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
          โทรศัพท์/โทรสาร 055-267-038
          E-mail : rdi@psru.ac.th