คณะกรรมการฯ

คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
(รองศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พัฒนะ)
กรรมการ
3. ผู้แทนคณบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.สนิท ปิ่นสกุล)
กรรมการ
4. ผู้แทนคณบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.บัญชา สำรวยรื่น)
กรรมการ
5. ผู้แทนผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ศรีสมบัติ)
กรรมการ
6. ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
(นายราชัย อัศเวศน์)
กรรมการ
7. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์)
กรรมการและเลขานุการ
8. รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาที่รับผิดชอบงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ ศรีโสภา)
ผู้ช่วยเลขานุการ
9. หัวหน้างานวินัยและนิติการ
(นายมนต์นิรันดร์ ประสิทธิผล)
ผู้ช่วยเลขานุการ
10. ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง
(นางปาริชาติ อินทรพุก)
ผู้ช่วยเลขานุการ
11. เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาที่รับผิดชอบงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
(นางสาวณัฐมน วิจารณกุล)
ผู้ช่วยเลขานุการ
12. เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาที่รับผิดชอบงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
(นางสาวจิดาภา ธรรมรักษ์กุล)
ผู้ช่วยเลขานุการ