คณะกรรมการฯ

คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐธิรา ทับทิม)
กรรมการ
3. ผู้แทนคณบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สนิท ปิ่นสกุล)
กรรมการ
4. ผู้แทนคณบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติ บดีรัฐ)
กรรมการ
5. ผู้แทนผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ศรีสมบัติ)
กรรมการ
6. ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
(นายราชัย อัศเวศน์)
กรรมการและเลขานุการ
7. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริสุภา เอมหยวก)
ผู้ช่วยเลยขานุการ
8. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาที่รับผิดชอบงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตศิริน ก้อนคง)
ผู้ช่วยเลยขานุการ
9. หัวหน้งานวินัยและนิติการ
(นายมนต์นิรันดร์ ประสิทธิผล)
ผู้ช่วยเลยขานุการ
10. ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง
(นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล)
ผู้ช่วยเลยขานุการ
11. เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาที่รับผิดชอบงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
(นางสาวณัฐมน วิจารณกุล)
ผู้ช่วยเลยขานุการ
12. เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาที่รับผิดชอบงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
(นายเจตน์นที ราชเมืองมูล)
ผู้ช่วยเลยขานุการ


คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา

1. - ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตศิริน ก้อนคง รองประธานอนุกรรมการ
3. อาจารย์ ดร. ศุภนารี พิรส อนุกรรมการ (นักการตลาด)
4. อาจารย์ชาคินัย หมีเทศ อนุกรรมการ (นักบัญชีและการเงิน)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธานินทร์ ไชยเยชน์ อนุกรรมการ (นักเศรษฐศาสตร์)
6. อาจารย์สุมนภัศร์ คุ้มจันทร์ อนุกรรมการ (นักการตลาด)
7. นางสาวณัฐมน วิจารณกุล เลขานุการ
8. นายเจตน์นที ราชเมืองมูล ผู้ช่วยเลขานุการ