สร้อยคอ แบบที่ 6
Card image cap

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตรเลขที่ 84650
ชื่อผู้ทรงสิทธิ : รองศาสตราจารย์ ดร.สนิท ปิ่นสกุล
หน่วยงานต้นสังกัด : สาขาวิชาเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน : เป็นผลงานเครื่องประดับสร้างสรรค์ที่บ้าเอาภูมิปัญญาและ เอกลักษณ์ลวดลายเครื่องปั้นดินเผาโบราณ มาประยุกต์เป็น แนวความคิดในการออกแบบ ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง นักวิจัย นักศึกษาและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินผา บ้านเตาไห จังหวัดพิษณุโลก
จุดเด่นของผลงาน : เป็นเครื่องประดับร่างกายที่ทำจากเซรามิกส์ มีรูปแบบที่เป็น เอกลักษณ์จากภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไห


ดาวน์โหลด