ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน แบบที่ 1
Card image cap

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตรเลขที่ 2002003464
ชื่อผู้ทรงสิทธิ : อาจารย์กีรติญา สอนเนย
หน่วยงานต้นสังกัด : สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน : ลวดลายที่ได้เกิดจากการศึกษาหลักองค์ประกอบศิลป์เรื่องจุด เส้น และประเภทของลวดลายประกอบด้วยลายธรรมชาติ ลายเลขาคณิต ลายเส้นอิสระ และการเรียนการสอนในรายวิชา หลักศิลปะและศิลปะสร้างสรรค์
จุดเด่นของผลงาน : สามารถนำไปตกแต่งบนวัสดุได้หลากหลายพื้นผิว และเปลี่ยนสีได้ตามต้องการ นำลวดลายทั้งหมด หรือบางส่วนไปวางบนผลิตภัณฑ์ได้ ผลิตซ้ำได้ สร้างรายได้จากลวดลายได้หลากหลายช่องทางเช่น Web. POD


ดาวน์โหลด