แจกันแบบที่ 2
Card image cap

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตรเลขที่ 83870
ชื่อผู้ทรงสิทธิ : นายขันแก้ว สมบูรณ์
หน่วยงานต้นสังกัด : สาขาวิชาเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน : เป็นแจกันขนาด ความสูง 120 เซนติเมตร ความกว้าง 40 เซนติเมตร โครงสร้างขึ้นรูปด้วยดินเหนียวทุ่งทะเลแก้ว ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จุดเด่นของผลงาน : องค์ประกอบของรูปทรงจะมีลวดลายอุซึ่งเป็นลายบนเครื่องปั้นดินเผาตาปะขาวหาย ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก อายุราว 700 ปี ลักษณะมีการเคลือบผิวเกิดความมันวาวเนื้อแกร่ง ประโยชน์ใช้เป็นของตกแต่งบ้านและสวน


ดาวน์โหลด