ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน แบบที่ 10
Card image cap

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตรเลขที่ 74025
ชื่อผู้ทรงสิทธิ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา ศิริสานต์
หน่วยงานต้นสังกัด : สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน :
จุดเด่นของผลงาน :


ดาวน์โหลด