ภาพรวมข้อมูล

2,565

จำนวนทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

3,874

จำนวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักวิจัย

รายละเอียด

783

จำนวนผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์

รายละเอียด

630

จำนวนผลงานที่ยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

รายละเอียด

ภาพรวมสถิติข้อมูลทุนสนับสนุนการวิจัย 3 ปี ย้อนหลัง

จำนวนทุนสนับสนุนการวิจัย แบ่งตามประเภททุน
จำนวนทุนสนับสนุนการวิจัย แบ่งตามกลุ่มสาขา
จำนวนทุนสนับสนุนการวิจัย แบ่งตามคณะ

ภาพรวมสถิติข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักวิจัย 3 ปี ย้อนหลัง

จำนวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักวิจัย แบ่งตามฐานการตีพิมพ์
จำนวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักวิจัย ที่ตีพิมพ์ในฐาน Scopus
จำนวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักวิจัย ที่ตีพิมพ์ในฐาน Web of Science
จำนวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักวิจัย ที่ตีพิมพ์ในฐาน TCI กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2

สถิติข้อมูลผลงานทรัพย์สินทางปัญญา 3 ปี ย้อนหลัง

จำนวนผลงานทรัพย์สินทางปัญญา แบ่งตามปีงบประมาณ
จำนวนผลงานทรัพย์สินทางปัญญา แบ่งตามประเภท
จำนวนผลงานทรัพย์สินทางปัญญา แบ่งตามคณะ

ภาพรวมสถิติข้อมูลผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ 3 ปี ย้อนหลัง

จำนวนผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ แบ่งตามประเภทการนำไปใช้ประโยชน์
จำนวนผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ แบ่งตามคณะ