งานบริหารจัดการงานวิจัย
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศงานวิจัย
ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ
ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 519/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และงานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 10/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและการจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (แก้ไขเพิ่มเติม)  
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 245/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
 • คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 3/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
 • คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 1/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ทั้งหมด 53 ไฟล์
ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการขอลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
 • ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์ให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชากการในต่างประเทศ  
 • ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการทำวิจัยร่วมกับหน่วยงานในต่างประเทศ  
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2566  
ทั้งหมด 111 ไฟล์
แบบฟอร์ม
ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
 •  ยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2566-2570    
 •  บันทึกข้อความขอนำส่งทุนวิจัย (ทุนภายใน/ทุนภายนอกอื่น ๆ)    
 •  กระบวนการรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณจากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    
 •  แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย รอบ 6 เดือน (ว-สญ.1) งบประมาณกองทุนฯ    
 •  ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
ทั้งหมด 20 ไฟล์
ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
 •  แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย    
 •  แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย    
 •  แผ่นพับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 แบบ E-Book    
 •  แผ่นพับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 แบบที่2.pdf    
 •  แผ่นพับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 แบบที่1.pdf    
 •  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 ภาคภาคใต้    
 •  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 ภาคภาคกลาง    
 •  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
 •  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 ภาคเหนือ    
 •  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) update 01/08/2555    
 •  ยุทธศาสตร์ สกว. พ.ศ.2557-2560 ฉบับทบทวน พ.ศ.2559    
ทั้งหมด 11 ไฟล์
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง