ภาพรวมผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

 

เลือกปีงบประมาณ  

ดูสถานะการดำเนินงาน    ดูรายละเอียด

ลำดับ คณะ/หน่วยงาน จำนวนงานวิจัย งบประมาณแหล่งทุนภายใน งบประมาณแหล่งทุนภายนอก รวม
1 คณะครุศาสตร์ 0   0.00   0.00   0.00  
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 0   0.00   0.00   0.00  
3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0   0.00   0.00   0.00  
4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0   0.00   0.00   0.00  
5 คณะวิทยาการจัดการ 0   0.00   0.00   0.00  
6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0   0.00   0.00   0.00  
7 วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 0   0.00   0.00   0.00  
8 วิทยาลัยการพยาบาล 0   0.00   0.00   0.00  
9 บัณฑิตวิทยาลัย 0   0.00   0.00   0.00  
10 สำนักงานอธิการบดี 0   0.00   0.00   0.00  
11 สำนักศิลปวัฒนธรรม 0   0.00   0.00   0.00  
12 สถาบันวิจัยและพัฒนา 0   0.00   0.00   0.00  
13 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0   0.00   0.00   0.00  
 
รวม 0   0.00   0.00   0.00  

© งานคลังข้อมูลและสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2560