ภาพรวมผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

 

เลือกปีงบประมาณ  

ดูสถานะการดำเนินงาน    ดูรายละเอียด

ลำดับ คณะ/หน่วยงาน จำนวนงานวิจัย งบประมาณแหล่งทุนภายใน งบประมาณแหล่งทุนภายนอก รวม
1 คณะครุศาสตร์ 18   472,500.00   1,140,575.00   1,613,075.00  
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 60   993,980.00   10,040,650.00   11,034,630.00  
3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 27   1,479,153.00   3,904,549.00   5,383,702.00  
4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17   239,000.00   755,000.00   994,000.00  
5 คณะวิทยาการจัดการ 28   630,000.00   604,000.00   1,234,000.00  
6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 54   2,980,372.00   8,230,680.00   11,211,052.00  
7 วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 12   1,380,100.00   1,566,000.00   2,946,100.00  
8 วิทยาลัยการพยาบาล 0   0.00   0.00   0.00  
9 บัณฑิตวิทยาลัย 0   0.00   0.00   0.00  
10 สำนักงานอธิการบดี 0   0.00   0.00   0.00  
11 สำนักศิลปวัฒนธรรม 0   0.00   0.00   0.00  
12 สถาบันวิจัยและพัฒนา 0   0.00   0.00   0.00  
13 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0   0.00   0.00   0.00  
 
รวม 216   8,175,105.00   26,241,454.00   34,416,559.00  

© งานคลังข้อมูลและสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2560