ภาพรวมผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

 

เลือกปีงบประมาณ  

ดูสถานะการดำเนินงาน    ดูรายละเอียด

ลำดับ คณะ/หน่วยงาน จำนวนงานวิจัย งบประมาณแหล่งทุนภายใน งบประมาณแหล่งทุนภายนอก รวม
1 คณะครุศาสตร์ 18   472,500.00   1,140,575.00   1,613,075.00  
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 60   1,868,980.00   12,440,650.00   14,309,630.00  
3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 27   1,479,153.00   3,555,149.00   5,034,302.00  
4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17   239,000.00   755,000.00   994,000.00  
5 คณะวิทยาการจัดการ 28   895,500.00   604,000.00   1,499,500.00  
6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 54   6,033,272.00   5,197,780.00   11,231,052.00  
7 วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 11   1,773,850.00   1,214,000.00   2,987,850.00  
8 วิทยาลัยการพยาบาล 0   0.00   0.00   0.00  
9 บัณฑิตวิทยาลัย 0   0.00   0.00   0.00  
10 สำนักงานอธิการบดี 0   0.00   0.00   0.00  
11 สำนักศิลปวัฒนธรรม 0   0.00   0.00   0.00  
12 สถาบันวิจัยและพัฒนา 0   0.00   0.00   0.00  
13 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0   0.00   0.00   0.00  
 
รวม 215   12,762,255.00   24,907,154.00   37,669,409.00  

© งานคลังข้อมูลและสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2560