สถานะงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

 

เลือกปีงบประมาณ  

ภาพรวมงานวิจัย

ลำดับ คณะ/หน่วยงาน ทำสัญญา ขยายเวลา เบิกเงิน งวดที่ 1 เบิกเงิน งวดที่ 2 รายงานฉบับสมบูรณ์ คืนทุน รวม
1 คณะครุศาสตร์ 0   0   0   0   0   0   0  
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 0   0   0   0   0   0   0  
3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0   0   0   0   0   0   0  
4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0   0   0   0   0   0   0  
5 คณะวิทยาการจัดการ 0   0   0   0   0   0   0  
6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0   0   0   0   0   0   0  
7 วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 0   0   0   0   0   0   0  
8 วิทยาลัยการพยาบาล 0   0   0   0   0   0   0  
9 สำนักงานอธิการบดี 0   0   0   0   0   0   0  
10 สำนักศิลปวัฒนธรรม 0   0   0   0   0   0   0  
11 สถาบันวิจัยและพัฒนา 0   0   0   0   0   0   0  
12 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0   0   0   0   0   0   0  
 
รวม 0   0   0   0   0   0   0  

© งานคลังข้อมูลและสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2560