ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรสายวิชาการตอบแบบสำรวจ

19 ตุลาคม 2559   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 466 ครั้ง


ขอความอนุเคราะห์บุคลากรสายวิชาการตอบแบบสำรวจ
     ด้วยสภามหาวิทยาลัย โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์  ใบไม้ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยสำรวจศักยภาพนักวิจัย เพื่อกำหนดแนวทางในการเสริมศักยภาพให้ตรงตามความต้องการ โดยมุ่งเน้นการยกระดับนักวิจัยแบบก้าวกระโดด ตามแนวทางที่ได้หารือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยจะมีการใช้งบประมาณกองทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนนักวิจัยให้ตรงเป้าและสามารถสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง จึงขอความอนุเคราะห์นักวิจัยทุกท่านได้ตอบแบบสำรวจสั้นๆ ผ่านระบบออนไลน์ (ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาทีในการตอบ) โดยสามารถเข้าไปตอบแบบสำรวจได้ที่ URL ต่อไปนี้  goo.g/V2wdmY
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสายวิชาการทุกท่านได้รับทราบ และให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจด้วย จักขอบคุณยิ่ง
แชร์ข่าวนี้บน facebook