ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

15 มิถุนายน 2563   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 1610 ครั้ง
          กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาร่วมส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งเป็นวารสารของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีวัตถุประสง์เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการและผลงานวิจัยในสาขาศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ภาษาศาสตร์ พัฒนาสังคม และสหวิทยาการทางด้านสังคมศาสตร์ วารสารอยู่ในฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 มีวาระการออกเป็นราย 6 เดือน โดยออกปีละ 2 ฉบับ ได้แก่  ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน   ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม  ทั้งนี้บทความทุกเรื่องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ท่าน    ระยะเวลาในการพิจารณาบทความ: ภายใน 3 เดือนลิงก์เพิ่มเติม : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/GraduatePSRU
แชร์ข่าวนี้บน facebook