ข่าวประชาสัมพันธ์

THE NATIONAL AND INTERNATIONAL GRADUATE RESEARCH CONFERENCE

23 กันยายน 2559   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 3399 ครั้ง
THE NATIONAL AND INTERNATIONAL GRADUATE RESEARCH CONFERENCE

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

© ติดต่อสอบถาม (CONTACT INFO)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
The graduate school valaya alongkorn rajabhat university under the royal patronage 
Tel. 02-25291638 ต่อ 401-403 Fax : 02-25291638 ต่อ 406 E-mail : gradresearch_41@vru.ac.thแชร์ข่าวนี้บน facebook