ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ปิดให้บริการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

26 มีนาคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 70 ครั้ง
    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ออก ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นการชั่วคราว   โดยให้งดการปฏิบัติงานและการติดต่อราชการในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2563 ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถให้บริการ อาจารย์ นักวิจัย ได้ตามปกติ สามารถติดต่อประสานงานกับบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ตามข้อมูลด้านล่าง


งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานบริหารทั่วไป งานคลังข้อมูลและสารสนเทศ
   1. หน่วยบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนงบประมาณแผ่นดินและแหล่งทุนภายนอก
       นางสาวปิยวดี น้อยน้ำใส
       โทรศัพท์ 086-9394543  Email : pla_cpe9@hotmail.com
   2. หน่วยบริหารจัดการกองทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
       นางสาวปิยวดี น้อยน้ำใส
       โทรศัพท์ 086-9394543  Email : pla_cpe9@hotmail.com
   3. หน่วยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
      - งานสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา
       นางสาวณัฐมน วิจารณกุล
       โทรศัพท์ 097-2693922  Email : nuttamon_w@hotmail.com
      - หน่วยประสานงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
       นายชนกันต์ พันธ์อุดม
       โทรศัพท์ 087-7633787  Email : psru.ec2018@gmail.com
      - หน่วยประสานงานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์
       นายชนกันต์ พันธ์อุดม
       โทรศัพท์ 087-7633787  Email : psru.animals2019@gmail.com
   4. หน่วยพัฒนางานวิจัยและเครือข่ายความร่วมมือ และงานประชุมวิชาการฯ
       นายเจตน์นที ราชเมืองมูล
       โทรศัพท์ 089-7061644  Email : Jadenatheeyoke@gmail.com
   5. หน่วยวารสาร
      - Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences
       นางสาวรัตนา นาคสิงห์
       โทรศัพท์ 094-0659012  Email : ruttana.nak@hotmail.com
      - วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
       นางสาวปนัดดา กุลนาฑล
       โทรศัพท์ 098-7678492  Email : journalhss@psru.ac.th
   1. หน่วยบริหารงานบริการวิชาการ
      - งานบริหารบริการวิชาการ
      - โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนสุโขทัย
       นางจิตรา มีคำ
       โทรศัพท์ 081-9733343  Email : research.as.psru@gmail.com
   2. หน่วยเผยแพร่ความรู้เพื่อชุมชน
      - งานจุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
      - ทุนบริการวิชาการตามคำร้องขอ
       นางดาญาวี ภู่คง
       โทรศัพท์ 095-3572228  Email : research.as.psru@gmail.com
   3. หน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม
      - โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
       นางสาวกัณฑรีรัตน์ ศรีเบญจมาศ
       โทรศัพท์ 097-059-1328  Email : research.as.psru@gmail.com
   1. หน่วยนโยบายและแผน และหน่วยประกันคุณภาพ
       นางสาวสุภาพร กลิ่นนาค
       โทรศัพท์ 083-6299241  Email : supapronklinnak.k@psru.ac.th
   2. หน่วยเลขานุการและงานธุรการสารบรรณ
       นางสาวมาลัย ใจงาม
       โทรศัพท์ 087-6787429  Email : jekmalai@hotmail.com
   3. หน่วยการเงินและพัสดุ
       นางสาวจุฬาพัฒน์ สิ่วหงวน
       โทรศัพท์ 065-6156395  Email : juraput@gmail.com
   1. หน่วยพัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูล
       นายสามารถ เน่าบู่
       โทรศัพท์ 094-5532917  Email : rdipsru@gmail.comrdi@psru.ac.th
   2. หน่วยปฏิบัติการกลางสารสนเทศ
       นางสาวจิดาภา ธรรมรักษ์กุล
       โทรศัพท์ 083-1633388  Email : Jidapat88@gmail.com

เข้าสู่เว็บไซต์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6เข้าสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

 
แชร์ข่าวนี้บน facebook