ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

26 กุมภาพันธ์ 2563   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 576 ครั้ง
          เมื่อวันจันทร์ที่  17  กุมภาพันธ์  2563  ที่ผ่านมา  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับหนังสือสำคัญ การจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร  เลขที่ 15649  จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง อาหารข้นสำหรับโคขุนลูกผสมชาร์โรเลส์  เป็นผลงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล  เลาห์รอดพันธ์  สาขาสัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  คณะเทคโนโลยีการเกสรและอาหาร  วันที่ยื่นคำขอ  8  มิถุนายน  2560 เลขที่คำขอ  1703001135  สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ที่สร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยฯ  อีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้กันนักวิจัยรุ่นใหม่ที่จะสร้างสรรค์ผลงานเพื่อขอยื่นจดงานทรัพย์สินทางปัญญาต่อไปในอนาคต
แชร์ข่าวนี้บน facebook