ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2563


วันที่ 11  กุมภาพันธ์  2563
ประเภทข่าว : ข่าวบริการวิชาการ
อ่านแล้ว : 124 ครั้งประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เรื่อง  ผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

ประจำปีงบประมาณ 2563

 

………………………………………………….

 

                   ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มีประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ  2563   ซึ่งมีกำหนดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการ วันที่ 29 มกราคม 2563 นั้น  

                   บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการและจัดสรรงบประมาณ โครงการบริการวิชาการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยมีมติเห็นชอบและอนุมัติการให้ทุนสนับสนุนการบริการวิชาการ     โครงการบริการวิชาการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ตามอัธยาศัย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสนับสนุน ดังต่อไปนี้

 

ที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

สังกัด

โครงการบริการวิชาการ จำนวน 3 โครงการ

1

การบริการวิชาการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของชุมชนบ้านไร่ ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

 25,000 บาท

อาจารย์ ดร.ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น      

2

สูงวัย สูงค่า พัฒนาจิต พิชิตซึมเศร้า :       การบูรณาการศาสตร์และงานวิจัยสู่พัฒนา      ศักภาพผู้สูงวัยอย่างยั่งยืน

 25,000 บาท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล รอดแก้ว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

3

การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวของชุมชนในพื้นที่ หมู่  2  ตำบลสมอแข  อำเภอเมือง         จังหวัดพิษณุโลก

 25,000 บาท

อาจารย์รัชฎาภรณ์ พัฒนะ

คณะวิทยาการจัดการ

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณบริการวิชาการ ดังกล่าวข้างต้น ดำเนินให้แล้วเสร็จทุกขั้นตอน ภายในเดือนมิถุนายน 2563 และ    เบิกจ่ายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอย่างเคร่งครัด

 

                                                                                          ประกาศ ณ วันที่  5  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563

 ลิงก์เพิ่มเติม : https://research.psru.ac.th/files/notice/ann_673_11-02-2563.pdf


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.