ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Materials Thailand Conference & Exibition


วันที่ 08  กุมภาพันธ์  2563
ประเภทข่าว : ข่าวนำเสนอผลงาน/งานประชุมวิชาการ
อ่านแล้ว : 369 ครั้งNews and download:

          – First Announcement and Call for Abstracts Poster [JPG] 

Welcome to the Materials Thailand 2020. The conference will be held in Pattaya, Thailand from December 1st – 4th, 2020. This is the first joint conference between Asian Meetings of Ferroelectrics (AMF) & Electroceramics (AMEC) and International Conference on Materials Science and Technology (MSAT). This international conference brings together leaders from academia, national laboratories and industrial research and development sectors. The purposes are to discuss the most recent advancements in materials science and technology, material processing and characterization, as well as the development of new applications and devices.

AMF (The Asian Meeting on Ferroelectricity) is a series of biennial meetings endorsed by the Asian Ferroelectric Association (AFA). This conference has been emerged as a strong body of scientists and engineers on ferroelectric basics and its applications, existing for more than two decades. The first Asian Meeting on Ferroelectrics (AMF-1), initiated by Prof. Xi Yao, was held in Xi’an-China in 1995. Then, the meetings were organized in Singapore (1998, AMF-2), Hong Kong-China (2000, AMF-3), Bangalore,-India (2003, AMF-4), Noda-Japan (2006, AMF-5), Chinese Taipei (2008, AMF-6), Jeju-Korea (2010, AMF-AMEC-7) and Pattaya-Thailand (2012, AMF-8), Shanghai-China (2014, AMF-AMEC-9), New Delhi-India (2016, AMF-10) and Hiroshima-Japan (2018, AMF-11).

AMF is one of the most renowned international events on the ferroelectricity, which gathers physicists, chemists, electronic scientists and industry engineers from universities, institutes and industries from Asian region as well as the other parts of the world. The meeting aims to discuss the progress in ferroelectrics, electroceramics, and passive devices, including a broad spectrum of basic principles, materials processing and characterization, and various applications. AMF has witnessed the fast-growing community and the research activities in Asian in last two decades. The meeting will continue this thriving trends of the Asian Ferroelectricity Community. 

AMEC (The Asian Meeting on Electroceramics) is an international conference that brings together physicists, chemists, electronic scientists, and industrial engineers from academics and industries from Asian region as well as the other parts of the world. The conference emphasizes on the discussion and exchange on knowledges about the cutting-edge of electroceramics and passive devices. The first two conferences of the Asian Meeting on Electroceramics (AMEC-1 and AMEC-2) were held in Kawasaki-Japan in 2000 and 2001, then followed by biennial meetings in different Asian countries: Singapore (AMEC-3, 2003), Hangzhou-China (AMEC-4, 2015), Bangkok-Thailand (AMEC-5, 2006), Tsukuba-Japan (AMEC-6, 2008), Jeju-Korea (AMEC-7, 2010), Penang-Malaysia (AMEC-8, 2012), Shanghai-China (AMEC-9, 2014) and Taipei-Taiwan (AMEC-10, 2016).  

MSAT (International Conference on Materials Science and Technology) is recognized as one of the major series of bi-annual conference organized by the National Metal and Materials Technology Center (MTEC) since 2000. The conference strives to be an international multidisciplinary conference. The purposes of the conference are to provide an arena for stakeholders from academia, research institutes and industry to share their latest findings, to discuss novel applications and to identify the challenges that lie at the frontier of materials science.

 
 

Conference Symposiums

 

Registration

 

Registration Confirmation: An automatic confirmation e-mail will be sent to you upon completion of registration.

 

 

Payment Methods

 • Bank transfers should be made to the saving account below. A copy of the receipt of the bank remittance should be sent to conference secretariat by e-mail: conferences@mtec.or.th or fax no. +662-564-6505

                                      Account Name: National Metal and Materials Technology Center
                                      Account Number: 080-0-000846
                                      Bank Name: BANGKOK BANK PLC.
                                      Swift Code: BKKBTHBK

 • The Credit Card payment is active. (Visa/Master card)

 

Remarks

 • All fees are inclusive of 7% VAT.
 • Registration fee includes access to all scientific symposiums, exhibitions, conference materials, lunches & refreshment and banquet.
 • A copy of student identification card must be sent with registration form, or e-mail to conferences@mtec.or.th after completing on-line registration.
 • National Metal and Materials Technology Center (MTEC) is a government organization with 3% withholding tax exemption.

 

Cancellation and Refund Policy

Cancellations before October 31, 2020 will receive full refund minus a 50% of a fee as an administrative charge. Cancellations later than October 31, 2020 will not receive any refund. Notification of cancellation must be received in writing by e-mail. Only cancellations made in writing are acceptable.

 

Abstract Submission

 

Abstract submission

Researchers who would like to contribute their works in one of the specified areas are kindly requested to submit an abstract of up to 500 words by June 30th, 2020. Notification of acceptance will be announced by August 31st, 2020.

 ลิงก์เพิ่มเติม : http://www.materialsthailand.org/2020/


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.