ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 3


วันที่ 27  มกราคม  2563
ประเภทข่าว : ข่าวนำเสนอผลงาน/งานประชุมวิชาการ
อ่านแล้ว : 244 ครั้ง          สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานจึงได้จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 3 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นเวทีประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการระดับชาติให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการนิสิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษา และรวบรวมองค์ความรู้ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการให้ผู้สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ได้

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี
เปิดรับผลงานฉบับเต็ม (Full Paper) ทั้งนำเสนอแบบบรรยาย
และแบบโปสเตอร์ ทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ ลงทะเบียน
เริ่มตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2563
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 20 มกราคม – 10 กรกฎาคม 2563
แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและส่งคืนบทความฉบับสมบูรณ์ (Complete Full Paper) 20 มกราคม – 20 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลการพิจารณาบทความ (Accept/Reject) 5 สิงหาคม 2563
เปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงานผ่านทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://rinac.msu.ac.th/conference2020 ตั้งแต่บัดนี้ - 10 สิงหาคม 2563
นำเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 14 สิงหาคม 2563

 

การส่งผลงาน

      1. การส่งผลงานวิชาการฉบับเต็ม (Full Paper) ทั้งแบบนำเสนอแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://rinac.msu.ac.th/conference2020 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563

      2. การส่งผลงานต้องระบุประเภทให้ชัดเจนในการลงทะเบียนว่าเป็นการนำเสนอผลงานภาคบรรยายหรือภาคโปสเตอร์

      3. ต้องแนบไฟล์ผลงานฉบับเต็ม (Full Paper) ในรูปแบบของ Word และ PDF โดยต้นฉบับบทคัดย่อจำนวนหน้าเกิน 1 หน้าและเรื่องเต็มที่มีจำนวนหน้าเกิน 10 หน้า ตามรูปแบบที่กำหนด (การเตรียมเอกสาร) หากไม่ถูกต้องตามรูปแบบและข้อกำหนดในการเตรียมต้นฉบับผลงาน ขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับพิจารณา

      4. ส่งผลงานวิชาการได้ประเภทละ 1 ผลงาน/ชื่อเจ้าของผลงาน(ชื่อลงทะเบียน)

      5. เมื่อผลงานผ่านการพิจารณา ได้รับการตอบรับผลงานวิชาการให้นำเสนอ จะต้องชำระค่าลงทะเบียนมีรายละเอียดดังนี้

           - อาจารย์/บุคลากร ค่าลงทะเบียน 500 บาท ต่อ 1 ผลงาน

           - นิสิต/นักศึกษา ค่าลงทะเบียน 300 บาท ต่อ 1 ผลงาน

           - บุคลากร นิสิต/นักศึกษา สังกัด คณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่เป็นเจ้าภาพร่วม หรือสังกัดคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าภาพร่วม ยกเว้นค่าลงทะเบียน (คลิกรายชื่อ คณะ/หน่วยงาน เจ้าภาพร่วม)

      6. การลงทะเบียนนำเสนอผลงานจะสมบูรณ์เมื่อได้ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว โดยสมารถตรวจสอบสถานะได้ทางเว็บไซต์ https://rinac.msu.ac.th/conference2020
 

หมายเหตุ: 1. ผู้ลงทะเบียนที่ชำระค่าลงทะเบียนในการนำเสนอผลงาน จะได้รับเอกสารประกอบการประชุม กระเป๋าเอกสาร พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน

          2. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี


 

การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

     ลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงานผ่านทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://rinac.msu.ac.th/conference2020 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

การชำระค่าลงทะเบียน

     - ชำระค่าลงทะเบียน เมื่อได้รับแจ้งตอบรับผลงานวิชาการ โดยโอนเข้าบัญชี เลขที่บัญชี 408-931691-9 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3” ภายใน 10 วันทำการหลังจากที่ได้รับแจ้งตอบรับผลงาน

     - ส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยระบุชื่อ-สกุลผู้ลงทะเบียนให้ชัดเจน ผ่านระบบลงทะเบียนทางเว็บไซต์ https://rinac.msu.ac.th/conference2020 เท่านั้นลิงก์เพิ่มเติม : http://rinac.msu.ac.th/conference2020/


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.