ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมพิธีเปิดและฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "ทิศทางใหม่การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ" โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในงานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6

07 มกราคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 277 ครั้ง
          ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษา กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563       ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Meeting Hall ชั้น 4 อาคาร e-library สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์และพัฒนาท้องถิ่น เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการผลิตและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย  และเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ  ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ นั้น

          ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563 และร่วมฟังการบรรยายพิเศษ  หัวข้อ “ทิศทางใหม่การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ” โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตลอดจนเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยและบริการวิชาการของสถาบันเครือข่าย และหน่วยงานต่าง ๆ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังบรรยายโดยลงทะเบียนในระบบได้ที่ https://research.psru.ac.th/PBR2020/  ที่เมนู ลงทะเบียน ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563 

 ลิงก์เพิ่มเติม : https://research.psru.ac.th/PBR2020/
แชร์ข่าวนี้บน facebook