ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subjects Protection-Standard Course)

20 ธันวาคม 2562   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 319 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subjects Protection-Standard Course)

………………………………………………….

                   ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มีกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subjects Protection-Standard Course) ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Meeting Hall อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) นั้น

 

บัดนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subjects Protection-Standard Course)  จำนวน 60 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

 

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์

ใจฉลาด

คณะครุศาสตร์

2

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว

คำสอน

คณะครุศาสตร์

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทาน

บุญเมือง

คณะครุศาสตร์

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิรดา

เวชญาลักษณ์

คณะครุศาสตร์

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพสิษฐ์

พชรกุศลพงศ์ 

คณะครุศาสตร์

6

อาจารย์ ดร.อรรฏชณม์

สัจจะพัฒนกุล 

คณะครุศาสตร์

7

อาจารย์ ดร.พรทิพย์

ครามจันทึก

คณะครุศาสตร์

8

อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ

ขาวสะอาด

คณะครุศาสตร์

9

อาจารย์เบญญาพัชร์

วันทอง

คณะครุศาสตร์

10

อาจารย์มลวิภา

เมืองพระฝาง

คณะครุศาสตร์

11

อาจารย์ธีรภัทร์

พุ่มพลอย

คณะครุศาสตร์

12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ

ศุภวิทิตพัฒนา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

13

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ

ฉัตรธง

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

14

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรดรัล

จุลกัลป์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

15

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุการ

ดาจันทา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

16

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพรรณ

สังข์ทรัพย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

17

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก

พริกบุญจันทร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

18

อาจารย์ ดร.ธนพล

กิจพจน์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

19

อาจารย์ ดร.คำรบ

สมะวรรธนะ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

20

อาจารย์ ดร.หทัยทิพย์

ร้องคำ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

21

อาจารย์พัชราภรณ์

อินริราย

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

22

อาจารย์ธวัลรัตน์

สัมฤทธิ์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

23

อาจารย์ญาณิศา

จินดาหลวง

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

24

อาจารย์วชิระ

วิจิตรพงษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

25

อาจารย์กิตติศักดิ์

คงสีไพร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

26

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์

วงศ์วัฒนา

คณะวิทยาการจัดการ

27

รองศาสตราจารย์บุษบา

หินเธาว์

คณะวิทยาการจัดการ

28

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลิกา

โพธิ์หิรัญ

คณะวิทยาการจัดการ

29

อาจารย์ ดร.เอกรงค์

ปั้นพงษ์

คณะวิทยาการจัดการ

30

อาจารย์ ดร.พัสกร

ลี้วิศิษฏ์พัฒนา

คณะวิทยาการจัดการ

31

อาจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์

พุทธิวิศิษฎ์

คณะวิทยาการจัดการ

32

อาจารย์พีรภัทร

สงวนศิลป์

คณะวิทยาการจัดการ

33

อาจารย์คู่ขวัญ

แสงศิริ

คณะวิทยาการจัดการ

34

อาจารย์ยรรยงวรกร

ทองแย้ม

คณะวิทยาการจัดการ

35

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล

รอดแก้ว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

36

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพัทธ์

แก้วศรีทอง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

37

อาจารย์กีรติญา

สอนเนย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

38

อาจารย์วิรัชยา

อินทะกันฑ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

39

อาจารย์กุลชญา

สิ่วหงวน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

40

นางสาวศิริรัตน์

พันธ์เรือง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

41

นางสาวณชกนก

เมธาอัครเดชา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

42

นางสาวอรสา

ตาสุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

43

นางสาวกนก​ภรณ์​

เจษฎา​กวี​กุล​

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

44

นางสาวภัทสร

จิโน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

45

นางสาวสุดารัตน์

ช้างเขียว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

46

นางสาวจันจิรา

ดอกจำปา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

47

นางสาวปภัสรา

เครือกลัด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

48

นางสาวปาณิสา

พรานบุญ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

49

นางสาวเกสร

สุขประเสริฐ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

50

นางสาวพีรญา

ลับกระโทก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

51

นางสาวญาณินี

โทด้วง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

52

อาจารย์ธรณินทร์

เสนานิมิตร

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

53

อาจารย์ปริญญา

หวันเหล็ม

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

54

อาจารย์ชนิดาภา

ชลอวงษ์

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

55

อาจารย์วสันต์

ปวนปันวงศ์

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

56

อาจารย์กฤติมา

อินทะกูล

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

57

อาจารย์ ดร.ชัยยา 

นรเดชานันท์

วิทยาลัยการพยาบาล

58

อาจารย์ ดร.ปภาดา

ชมภูนิตย์

วิทยาลัยการพยาบาล

59

อาจารย์ฐิติพร

แสงพลอย

วิทยาลัยการพยาบาล

60

อาจารย์ณัฏฐ์ฌาฑ์

สร้อยเพ็ชร

วิทยาลัยการพยาบาล

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้นักวิจัยที่มีรายชื่อข้างต้นเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เอกสารประกอบการอบรมขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว จำนวน 60 ท่าน เท่านั้น
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook