ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยและประเภททุนวิจัยสำหรับนักศึกษาและบัณฑิตศึกษาจากงบประมาณกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

13 ธันวาคม 2562   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 2294 ครั้ง
          สถาบันวิจัยและพัฒนา   เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย และประเภททุนวิจัยสำหรับนักศึกษาและบัณฑิตศึกษา จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยท่านสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ที่พิมพ์จากระบบ DRMS พร้อมลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมวิจัยทุกท่าน จำนวน 2 ชุด โดยข้อเสนอโครงการวิจัยต้องผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดตามลำดับ มายัง สถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ภายในเวลา 16.30 น. โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน สำหรับนักวิจัย (DRMS)ได้ที่ https://research.psru.ac.th/  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
           เอกสารแนบ
               - คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน สำหรับนักวิจัย (DRMS)
               - ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย จากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริหหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
               - ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยสำหรับนักศึกษาและบัณฑิตศึกษา จากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริหหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
               - คำสังมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 867/2560 เรื่อง แต่งตั้งพี่เลี้ยงนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2560
          แบบฟอร์ม
               - แบบเสนอชื่อพี่เลี้ยงนักวิจัย/ที่ปรึกษา (mentor) (เฉพาะทุนนักวิจัยรุ่นใหม่) 
               - แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณทุนสนับนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
               - แบบแสดงการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ทุนพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ


 

คุณสมบัติของนักวิจัยผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอรับทุน
     1. เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 เดือน และมีอายุไม่เกิน 57 ปี (ณ วันที่ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย) 
     2. ไม่เป็นผู้ค้างส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย  ทั้งที่เป็นแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นับตั้งแต่อดีตจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
     3. หัวหน้าโครงการวิจัยที่ขอรับทุนวิจัยตามประกาศนี้ สามารถเสนอขอได้ ไม่เกิน 1 โครงการ
     4. ผู้ขอรับทุนที่เป็นหัวหน้าชุดโครงการวิจัยสามารถเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัย ได้เพียง 1 โครงการที่เสนอของบประมาณ 
     5. ผู้ขอรับทุนต้องไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ หรือลาฝึกอบรมเกินกว่า 6 เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     6. กรณีขอรับสนับสนุนทุนวิจัยประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ผู้เสนอขอรับทุนจะต้องเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการรับหรือเคยได้รับทุนวิจัยใด ๆ มาก่อน
     7. เป็นผู้ที่มีเวลาในการปฏิบัติงานวิจัยได้อย่างเต็มที่ และสามารถควบคุมงานวิจัยให้แล้วเสร็จตามกำหนด
     8. ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัยอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณวิชาชีพของตน

     1. เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
     2. เป็นผู้ไม่ค้างชำระค่าลงทะเบียน
     3. เป็นผู้ศึกษาในระยะเวลาที่กำหนด 
     4. เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการรับหรือเคยได้รับทุนวิจัยใดๆ  ในขณะที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก ทั้งที่เป็นแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
การส่งข้อเสนอโครงการของนักวิจัย การส่งข้อเสนอโครงการของนักศึกษา
     1. ข้อเสนอโครงการวิจัยและส่งผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (DRMS) แล้วพิมพ์ข้อเสนอโครงการวิจัยจากระบบ DRMS   จำนวน 2 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย โดยข้อเสนอโครงการวิจัยต้องผ่านความเห็นชอบจากส่วนหน่วยงาน ต้นสังกัดตามลำดับ ส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา
     2. บันทึกข้อความนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (จากคณะ/หน่วยงานที่สังกัด) จำนวน 1 ฉบับ 
     3. แบบตรวจสอบการส่งเอกสารจำนวน 1 ฉบับ
     4. ข้อเสนอโครงการวิจัยที่พิมพ์จากระบบ DRMS พร้อมลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมวิจัยทุกท่าน จำนวน 2 ชุด
     5. สำเนาใบรับรองจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์หรือบันทึกข้อความแจ้งหมายเลขโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์ (ถ้ามี) จำนวน 2 ชุด
     6. สำเนาใบรับรองจริยธรรมการทำวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ หรือบันทึกข้อความแจ้งหมายเลขโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ถ้ามี) จำนวน 2 ชุด
     1. บันทึกข้อความนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (จากคณะ/หน่วยงานที่สังกัด) จำนวน 1 ฉบับ
     2. แบบตรวจสอบการส่งเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ
     3. ข้อเสนอโครงการวิจัยที่พิมพ์จากระบบ DRMS พร้อมลงลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา จำนวน 2 ชุด
     4. สำเนาใบอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/ โครงร่างการวิจัย จำนวน 1 ฉบับ
     5. สำเนาโครงร่างวิจัย/ โครงร่างวิทยานิพนธ์   จำนวน 1 ฉบับ
     6. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา    จำนวน 1 ฉบับ
     7. สำเนาใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
     8. สำเนาใบรับรองจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์หรือบันทึกข้อความแจ้งหมายเลขโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ                                                     
     9. สำเนาใบรับรองจริยธรรมการทำวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ หรือบันทึกข้อความแจ้งหมายเลขโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ถ้ามี) จำนวน  1  ฉบับ 
          เข้าสู่ระบบ DRMS 
แชร์ข่าวนี้บน facebook