ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการ Global Partnership ประจำปีงบประมาณ 2563

04 ธันวาคม 2562   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 194 ครั้ง
          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการ Global Partnership ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อขับเคลื่อนระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายในระบบ ววน. ของไทยและต่างประเทศ โดยโครงการ Global Partnership มีเป้าหมายสำคัญ 2 ส่วน ได้แก่

          กลุ่มที่ 1 เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่านการเลือก การรับ การถ่ายทอดและการร่วมมือกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อให้ได้วิทยาการและเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเหมาะสม ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายหน่วยงานในระบบ ววน. ของไทยและต่างประเทศ

          กลุ่มที่ 2 เพื่อสร้างความเป็นเลิศของระบบอุดมศึกษาไทยให้มีอันดับโลกที่สูงขึ้น ผ่านการยกระดับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รวมทั้งสหวิทยาการทุกแขนง

******** ดังนั้น หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (PMU: Program Management Unit) หน่วยงาน ววน. ที่มีภารกิจเฉพาะ และหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ สามารถยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณภายใต้โครงการ Global Partnership ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม ในเว็บไซต์ตามที่อยู่นี้ https://www.tsri.or.th/th/news/detail/429

ทั้งนี้ สกสว. เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 และจะประกาศผลในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.tsri.or.th/th/news/detail/429
แชร์ข่าวนี้บน facebook