ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับข้อเสนอโครงการ flagship ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

24 ธันวาคม 2562   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 311 ครั้ง
แผนงานสำคัญ (flagship) ปีงบประมาณ 2563 สำหรับนักวิจัยและหน่วยงานในระบบ ววน. ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานสำคัญ (flagship) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อนำเสนอต่อหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) 

โดย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 

     ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด
พร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์(สถานะ “ข้อเสนอการวิจัยที่ส่งแล้ว” ในระบบ NRMS) โดย
ระบบ NRMS จะเปิดรับลงทะเบียนระหว่าง วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
หากพ้นกำหนด วช. จะไม่รับพิจารณา ทั้งนี้หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับรองข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRMS
ภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วย
 
กรณีต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
     - ข้อมูลระบบ NRMS โทรศัพท์หมายเลข 0 2561 2445 ต่อ 607, 611, 619 คุณศยามน ไชยปุรณะ, คุณรัตนา สุวรรณวิชนีย์และคุณแพรวพรรณ เดื่อไธสง
     - ข้อมูลกรอบการวิจัยและรายละเอียดการเสนอขอรับทุน โทรศัพท์หมายเลข 0 2561 2445
       โปรแกรม 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร ต่อ 412 คุณกรรณิกา ดุรงคเดช
       โปรแกรมที่ 8 สังคมสูงวัย ต่อ 409, 410 คุณศรีรัตน์ รอดณรงค์
       โปรแกรมที่ 9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง ต่อ 406, 407 คุณรัชนิศ ชาตะนาวิน
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1_วช.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย Flagship ปี 2563.pdf
2_สวรส.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย Flagship (Genomics) ปี 2563..pdf
3_บพข.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย Flagship ปี 2563.pdf
4_บพค.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย Flagship ปี 2563.zip
Flagship ปี 2563.pdf
แบบฟอร์มเสนอโครงการ 63_แบบฟอร์มกลาง.docx
แบบฟอร์มเสนอโครงการ 63_แบบฟอร์มกลาง.pdf

 ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2262
แชร์ข่าวนี้บน facebook