ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6

01 ธันวาคม 2562   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 401 ครั้ง
     ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ  "วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง" ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น  (อาคาร 18) มหาวิทย่าลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย
     ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมงานประชุม โดยเปิดรับบทความฉบับเต็ม ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 มกราคม 2563 โดยสามารถลงทะเบียนนำเสนอผลงานทางวิชาการเเละเข้าร่วมประชุมได้ที่ http://conference.research.lru.ac.th/  

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์              : 0- 4283-5224-8 ต่อ 41141-2, 51143
โทรศัพท์มือถือ     : 08-6643-7010
โทรสาร                : 0 4281 3061, 0-4281-1143
e-mail                   : research_lru@hotmail.com
Website                : http://research.lru.ac.th
ผู้ประสานงาน       : (คุณสุพัตรา จันทร์รอด/ คุณปริญญา จิตรโคตร/ คุณปราณี พลดาหาญ)ลิงก์เพิ่มเติม : http://conference.research.lru.ac.th/
แชร์ข่าวนี้บน facebook