ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการ Global Partnership ประจำปีงบประมาณ 2563

30 พฤศจิกายน 2562   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 258 ครั้ง
“โครงการ Global Partnership” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ พัฒนานโยบายสาธารณะ และสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน ผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ
 
 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในฐานะหน่วยงานกำหนดแผนและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนมีภารกิจหลักในการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานและองค์กรในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) รวมทั้งจัดสรรงบประมาณสำหรับงานวิจัยและนวัตกรรมริเริ่มใหม่ที่มีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาประเทศ เล็งเห็นความจำเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะในการเลือก การรับ การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี และการร่วมมือกับบุคคล หรือหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อให้ได้วิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเหมาะสม ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายหน่วยงานในระบบ ววน. ของไทยและต่างประเทศ จึงได้ริเริ่มโครงการ Global Partnership โดยมีเป้าหมายสำคัญ 2 ส่วน ดังนี้
 
กลุ่มที่ 1 เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่านการเลือก การรับ การถ่ายทอด และการร่วมมือกับบุคคล หรือหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อให้ได้วิทยาการและเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเหมาะสม ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายหน่วยงานในระบบ ววน. ของไทยและต่างประเทศ
กลุ่มที่ 2 เพื่อสร้างความเป็นเลิศของระบบอุดมศึกษาไทยให้มีอันดับโลกที่สูงขึ้น ผ่านการยกระดับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รวมทั้งสหวิทยาการทุกแขนง
สกสว. จึงใคร่ขอเชิญชวนหน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit, PMU) หน่วยงาน ววน. ที่มีภารกิจเฉพาะ และหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ยื่นขอเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณภายใต้โครงการ Global Partnership ประจำปีงบประมาณ 2563

กำหนดการรับข้อเสนอโครงการ

กิจกรรม ระยะเวลา
เปิดรับข้อเสนอโครงการ 1-31 ธันวาคม 2562
ประกาศผล 1 กุมภาพันธ์ 2563
ทำข้อตกลงส่งมอบผลงานและจัดสรรงบประมาณ 20 กุมภาพันธ์ 2563
หมายเหตุ : ระยะเวลาการจัดทำข้อตกลงส่งมอบผลงาน และจัดสรรงบประมาณอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาการพิจารณางบประมาณของรัฐสภา
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
     1. ลัลธริมา โทรศัพท์ 02-2788268 อีเมล luntharima@trf.or.th
     2. เปรมศักดิ์ โทรศัพท์ 02-2788352 อีเมล premsak@trf.or.th


ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.tsri.or.th/th/page/SRI-Budget-Allocation-Timeline-2563
แชร์ข่าวนี้บน facebook