ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับข้อเสนอโครงการของทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปีบัญชี 2563

26 พฤศจิกายน 2562   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 144 ครั้ง
          ด้วยกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีความประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการประจำปีบัญชี 2563 ภายใต้แนวคิด "ปลอดภัย สะอาด เป็นธรรม ยั่งยืนและรักษ์สิ่งแวดล้อม" เพื่อสอดค้องกับแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
          จังหวัดพิษณุโลก จึงขอประชาสัมพันธ์แนวทางการการเปิดรับข้อเสนอโครงการของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปีบัญชี 2563 ให้ท่านได้พิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากท่านประสงค์ที่จะส่งข้อเสนอโครงการสามารถกรอกข้อมูลในแบบคำขอรับการสนับสนุนทางเว็บไซต์กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย (www.thailandtourismfund.go.th) เมื่อกรอกข้อมูลแล้ว ให้จัดพิมพ์ข้อมูลดังกล่าวจากระบบเสนอผ่านสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2563  เพื่อสำนักงานจะได้รวบรวมข้อเสนอโครงการเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และจัดส่งไปยังกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสมต่อไป

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย คลิกลิงก์เพิ่มเติม : http://www.thailandtourismfund.go.th/
แชร์ข่าวนี้บน facebook