ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับลงทะเบียนส่งผลงานนำเสนอ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2563

25 พฤศจิกายน 2562   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 2720 ครั้ง
          ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว) ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และเปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมรับบทความ Full Paper ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 - 10 มกราคม พ.ศ. 2563 
          จึงใคร่ขอเรียนเชิญนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ ส่งผลงานในงานประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://research.psru.ac.th/PBR2020/ โทร 055 267 000 ต่อ 7230, 055 267 038  
 

กำหนดการส่งบทความ

 

กิจกรรม ระยะเวลาในการดำเนินงาน
1. เปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมรับบทความ Full Paper 25 พฤศจิกายน 2562
2. ปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมปิดรับบทความ Full Paper 10 มกราคม 2563
3. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ Full Paper ภายใน 17 มกราคม 2563
4. ผู้เขียนปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมส่งฉบับแก้ไขกลับมายังคณะทำงาน 13 – 20 มกราคม 2563
5. ประกาศผลการพิจารณา 21 มกราคม 2563
6. วันจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2563 12 กุมภาพันธ์ 2563

 

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน บุคคลภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
1. ผู้นำเสนอผลงาน (นักวิจัย/นิสิต/นักศึกษา) 1,000 2,500
2. ผู้เข้าร่วมงานแต่ไม่นำเสนอผลงาน - 500

ชำระค่าลงทะเบียน

ธนาคารกรุงเทพ หมายเลขบัญชี 660-0-00622-2
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

กลุ่มสาขาที่นำเสนอ

     กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
     กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
     กลุ่มที่ 5 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว
     กลุ่มที่ 6 ด้านวิจัยสถาบัน

ลงทะเบียนนำเสนอผลงาน เข้าสู่ระบบ ตรวจสอบสถานะบทความ กำหนดการนำเสนอผลงาน

 ลิงก์เพิ่มเติม : https://research.psru.ac.th/PBR2020/
แชร์ข่าวนี้บน facebook