ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ โครงการ “จับตามหาอำนาจ” ประจำปีงบประมาณ 2560


วันที่ 30  สิงหาคม  2559
ประเภทข่าว : ข่าววิจัย
อ่านแล้ว : 546 ครั้งTRF-Logo-

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย 
ภายใต้ โครงการ “จับตามหาอำนาจ” ประจำปีงบประมาณ 2560

หลักการและเหตุผล

          ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินนโยบายของประเทศขนาดใหญ่อย่างเช่น จีน สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย เมื่อประเทศเหล่านี้ดำเนินนโยบายใดๆ ก็จะส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1) จึงริเริ่มโครงการ “จับตามหาอำนาจ” โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจการดำเนินนโยบายของประเทศมหาอำนาจที่มีผลต่อประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง โดยการสนับสนุนนักวิจัยที่สนใจและมีความเชี่ยวชาญ ในด้านนโยบายของประเทศจีน สหรัฐอเมริกา และรัสเซียแบบเจาะลึก ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการวิจัยเพื่อตอบคำถามเร่งด่วนและโจทย์วิจัยที่มีความสำคัญ โครงการ “จับตามหาอำนาจ” นี้ จะเป็นการศึกษาการดำเนินนโยบายของประเทศมหาอำนาจทั้ง 3 ประเทศที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและเตรียมข้อมูลเพื่อเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่ผู้กำหนดนโยบายของไทย เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดท่าทีของประเทศไทยที่จะมีต่อประเทศเหล่านี้ และเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประเทศไทย

          ฝ่ายฯ จึงมีความประสงค์ที่จะประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 3 ประเทศ ดังนี้ 
          1. ประเทศจีน ในประเด็นการค้าการลงทุน/อุตสาหกรรมอาวุธ
          2. ประเทศสหรัฐอเมริกา ในประเด็นความมั่นคง/สิทธิมนุษยชนในสหรัฐอเมริกา/TPP/อุตสาหกรรมอาวุธ
          3. ประเทศรัสเซีย ในประเด็นการค้าการลงทุน/อุตสาหกรรมอาวุธ/วิทยาศาสตร์


วัตถุประสงค์ของโครงการ

          1. เพื่อให้มีการศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวกับประเทศมหาอำนาจใดประเทศหนึ่งจาก 3 ประเทศ (จีน สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย) ในประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย 
          2. เพื่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารในการเผยแพร่ให้ข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับประเทศมหาอำนาจทั้ง 3 ประเทศ และสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับประเทศทั้ง 3 ที่มีผลกระทบต่อไทยอย่างต่อเนื่อง

ลักษณะข้อเสนอโครงการวิจัย 
          เป็นโครงการวิจัยเดี่ยวหรือชุดโครงการวิจัยที่เลือกศึกษาเฉพาะประเทศที่นักวิจัยมีความเชี่ยวชาญในประเด็นที่ทางฝ่ายระบุ มีการติดตามข่าวสาร และ/หรือ การทำวิจัยระยะสั้นเพื่อตอบคำถามเร่งด่วนหรือโจทย์วิจัยสำคัญได้ กล่าวโดยสรุปกิจกรรมของโครงการ “จับตามหาอำนาจ” ประกอบด้วย 
          (1) การทำวิจัยประเด็นสำคัญที่ฝ่ายระบุ
          (2) การ Monitor (ข่าวสาร/เหตุการณ์/การวิเคราะห์ ฯลฯ) 
          (3) การทำวิจัย (โจทย์เร่งด่วน/โจทย์สำคัญ ฯลฯ)

ระยะเวลาโครงการ ไม่เกิน 1 ปี

คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน
          1. ผู้เสนอขอทุนเป็นนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ หรือนักวิจัยอิสระ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เสนอขอรับทุนวิจัย
          2. ผู้เสนอขอทุนต้องเป็นนักวิจัยหลักของโครงการ(หัวหน้าโครงการ) และมีประสบการณ์วิจัยเกี่ยวข้องกับประเด็น ที่เสนอขอรับทุนวิจัย 

          อนึ่ง ข้อเสนอโครงการที่เสนอขอรับทุนต้องเป็นข้อเสนอที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นอยู่ก่อนแล้ว หรือหากอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโดยหน่วยงานอื่น/หรือฝ่ายฯ อื่นของ สกว. ผู้เสนอขอรับทุนต้องแจ้งรายละเอียดให้ฝ่ายทราบโดยครบถ้วน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
          การมีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในประเทศมหาอำนาจทั้ง 3 ประเทศในประเด็นสำคัญที่ระบุไว้ สามารถให้ความรู้ 
ตอบข้อซักถาม และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปได้

กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการ 
          วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2559 

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาในรอบแรก 
          วันที่ 15 กันยายน 2559

การส่งข้อเสนอโครงการสามารถส่งได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 
          1. ทางอีเมล์ ( ก่อนเวลา 23.59 น. ของวันที่ 31 สิงหาคม 2559 )
                    rungnapa@trf.or.th (กรณีส่งทางอีเมล์หากได้รับแล้ว สกว. จะตอบกลับอีเมล์ของท่าน) 
          2. ทางไปรษณีย์ (พิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณียากร ไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2559)
                    ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1)
                    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
                    ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
                    เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
                    ( กรุณาวงเล็บมุมซองว่า “ข้อเสนอโครงการ จับตามหาอำนาจ” )

หมายเหตุ Download แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการได้จาก www.trf.or.th (ตามเอกสารแนบ)


หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่: รุ่งนภา โทร 0-2278-8200 ต่อ 8325 / rungnapa@trf.or.th 
หรือ ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1)

Attachments:
File Description File size Downloads
Download this file (Div1-Super power 2560.pdf)Div1-Super power 2560.pdf ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ โครงการ “จับตามหาอำนาจ” ประจำปีงบประมาณ 2560 145 kB 466
 
 

 ลิงก์เพิ่มเติม : http://www.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=9732%3A20607251420-div1&catid=227%3A2014-01-31-08-33-46&Itemid=290


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.