ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักพื้นฐานการเขียน Protocol เพื่อยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สำหรับนักวิจัย)

18 พฤศจิกายน 2562   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 290 ครั้ง
          ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มีกำหนดจัดโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักพื้นฐานการเขียน Protocol เพื่อยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สำหรับนักวิจัย) ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Meeting Hall ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) นั้น

          บัดนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักพื้นฐานการเขียน Protocol เพื่อยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สำหรับนักวิจัย) จำนวน 56 คน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

 

1.

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว

คำสอน 

คณะครุศาสตร์

2.

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุ

เจริญวงศ์ระยับ

คณะครุศาสตร์

3.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย

มีทรัพย์

คณะครุศาสตร์

4.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา

ภูมิสิทธิพร 

คณะครุศาสตร์

5.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิรดา

เวชญาลักษณ์

คณะครุศาสตร์

6.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทาน

บุญเมือง         

คณะครุศาสตร์

7.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา

สีสมบา

คณะครุศาสตร์

8.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิดา

มหาวงศ์ 

คณะครุศาสตร์

9.

อาจารย์นันทิภาคย์

พวงสถิตย์

คณะครุศาสตร์

10.

อาจารย์สุรีย์พร 

เพ็งเลีย

คณะครุศาสตร์

11.

อาจารย์ภาวิณี  

เดชเทศ

คณะครุศาสตร์

12.

อาจารย์พนัส    

นาคบุญ

คณะครุศาสตร์

13.

อาจารย์กุสุมา

ยกชู

คณะครุศาสตร์

14.

อาจารย์อุเทน   

ปุ่มสันเทียะ

คณะครุศาสตร์

15.

รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี

ศรีธาวิรัตน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

16.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา

วงศ์กระจ่าง 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี

ปิ่นวัฒนะ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

18.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา

ปรีชาวรพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.กิ่งแก้ว

สำรวยรื่น 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกาวดี

ภู่จันทร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสรัจ

วรชุม อินเกตุ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22.

อาจารย์ ดร.พิมรินทร์

คีรินทร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

23.

อาจารย์ ดร.ไพรวัลย์

ประมัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

24.

อาจารย์กุลชญา

สิ่วหงวน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25.

อาจารย์กีรติญา

สอนเนย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

26.

อาจารย์วิรัชยา 

อินทะกันฑ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

27.

นางวันเพ็ญ

ตรงต่อกิจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

28.

นางกัญญาวีร์

สมนึก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

29.

นางสาวสุสิตรา

สิงโสม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

30.

นางสาวฐานิดา

คำจัตุรัส

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

31.

นางสาวศิริรัตน์

พันธ์เรือง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

32.

นางสาวสุพัตรา

เอี่ยมนาค

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

33.

นางสาวนนทพร

รัตนจักร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

34.

นางสาวอรวรรณ

บวบดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

35.

นางสาวเพ็ญนภา

ทองน้อย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

36.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ 

ศุภวิทิตพัฒนา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

37.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรดรัล

จุลกัลป์ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

38.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล

เลาห์รอดพันธ์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

39.

อาจารย์ ดร.คำรบ

สมะวรรธนะ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

40.

อาจารย์พัชราภรณ์ 

อินริราย

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

41.

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา

ทับทิม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

42.

อาจารย์ ดร.วาสินี

มีเครือเอี่ยม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

43.

อาจารย์ ดร.สุกัญญาโสภี

ใจกล่ำ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

44.

อาจารย์ปฐมพงษ์

สุขเล็ก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

45.

อาจารย์ ดร.พิชญา

เหลืองรัตนเจริญ 

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

46.

ว่าที่ ร.ต.หญิงยุวดี

พ่วงรอด

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

47.

อาจารย์ชนิดาภา

ชลอวงษ์ 

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

48.

อาจารย์ธรณินทร์

เสนานิมิตร 

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

49.

อาจารย์ปรัชญาไชย 

แช่มช้อย

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

50.

อาจารย์ ดร.พิณรัตน์

นุชโพธิ์

คณะวิทยาการจัดการ

51.

อาจารย์อรรถพล

จรจันทร์ 

คณะวิทยาการจัดการ

52.

นางสาวกมลรัตน์

บุญอาจ 

คณะวิทยาการจัดการ

53.

อาจารย์เกียรติชัย

บรรลุผลสกุล

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

54.

อาจารย์ ดร.ปภาดา

ชมภูนิตย์

วิทยลัยการพยาบาล

55.

อาจารย์ณัฏฐ์ฌาฑ์

สร้อยเพ็ชร

วิทยลัยการพยาบาล

56.

อาจารย์ฐิติพร

แสงพลอย

วิทยลัยการพยาบาล

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้นักวิจัยที่มีรายชื่อข้างต้นเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ขอให้นักวิจัยทุกท่านเตรียมคอมพิวเตอร์แบบพกพา และโครงการวิจัยที่ท่านจะนำมาพัฒนาการเขียน Protocol มาในวันดังกล่าว ด้วย

ประกาศ ณ วันที่  16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักพื้นฐานการเขียน Protocol เพื่อยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สำหรับนักวิจัย)
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook