ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักพื้นฐานการเขียน Protocol เพื่อยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สำหรับนักวิจัย)

18 พฤศจิกายน 2562   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 1144 ครั้ง
          ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักพื้นฐานการเขียน Protocol เพื่อยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สำหรับนักวิจัย) โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการเขียน Protocol สำหรับการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐาน นั้น
          ในการนี้  สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ที่มีความสนใจ เข้าร่วมเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักพื้นฐานการเขียน Protocol เพื่อยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สำหรับนักวิจัย) ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น ณ ห้อง Meeting Hall ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) กำหนดการดังแนบ โดยขอความอนุเคราะห์ท่านส่งแบบตอบรับ พร้อมด้วยรายชื่อผู้เข้าร่วมและโครงการที่จะนำมาพัฒนาเขียน Protocol มายังสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เพื่อที่สถาบันวิจัยและพัฒนา  จักได้ดำเนินการต่อไป

แบบตอบรับและกำหนดการตามเอกสารแนบไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook