ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารมังรายสาร (Mangrai Saan) TCI กลุ่มที่ 2

01 พฤศจิกายน 2562   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 753 ครั้ง
          ด้วยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้จัดพิมพ์วารสารมังรายสาร (Mangrai Saan) ซึ่งปัจจุบันได้รับการจัดคุณภาพวารสารจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้อยู่ในกลุ่มที่ 2
          ในการนี้กองบรรณาธิการวารสาร จึงใคร่ขอความอนเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ในหน่วยงานของท่าน และผู้ที่สนใจ ร่วมส่งบทความทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 1  (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563) โดยส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ - 20 ธันวาคม 2562 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครสมาชิก เพื่อส่งบทความทางระบบออนไลน์ ได้ที่ https:www.tci-thaijo.org/index.php/mrsj/user/register ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันภาษาฯ โทรศัพท์ 0 53776 000 ต่อ 1691ลิงก์เพิ่มเติม : https:www.tci-thaijo.org/index.php/mrsj/user/register
แชร์ข่าวนี้บน facebook