ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5 ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

21 ตุลาคม 2562   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 422 ครั้ง
     ด้วยคณะศินปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5 "ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" 5th Liberal Arts National Conference Integrated Discipline and Research for Sustainable Development (LAC2020)  ระหว่างวันที่ 12-13  มีนาคม 2563 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
     ในการนี้คณะศิลปศาสตร์ จึงขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยเปิดรับบทคัดย่อถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมการนำเสนอผลงาน และขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่ http://libarts.rmutsv.ac.th/lac2020/ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ นางสาวปวีณา ลมุลศรี และนายธีระชัย ชูน้อย หมายเลขโทรศัพท์ 074-317189 - 90 หรือ https://www.facebook.com/LAC2019/ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/LAC2019/
แชร์ข่าวนี้บน facebook